Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. …/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích.

Cílem návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků.

Zároveň jsou na základě zkušenosti s dosavadním fungováním garančního systému finančního trhu korigovány některé aspekty jeho fungování.

Navrhované změny vyplývají především z praktických problémů spojených s aplikací nové právní úpravy, které nebylo možné vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu procesu samotné transpozice směrnice. Převážná většina změn je tudíž technického charakteru. Za účelem eliminace možných komplikací při výběru příspěvku do fondu pro řešení krize a zajištění hladkého fungování garančního systému finančního trhu je žádoucí, aby byl návrh zákona schválen co nejdříve.

Z tohoto důvodu považuji za vhodné, aby byla lhůta pro projednání návrhu zákona ve výborech zkrácena na 30 dní. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dámy a pánové, návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, dále jen ZOPRK, ve znění zákona číslo - bude uveden ve Sbírce - 2017 a další související zákony, se upřesňují a doplňují některá již implementovaná ustanovení směrnice z roku 2014 59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, dále jen BRRD.

BRRD je právním aktem sekundárního práva Evropské unie stanovujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí, to je bank a spořitelních a úvěrních družstev, některých investičních podniků, to je obchodníků s cennými papíry a některých dalších osob, jsou-li členy stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo investiční podnik.

Hlavním cílem BRRD je zajistit harmonizaci řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a dalších vymezených osob, a tím mimo jiné naplnit doporučení Rady pro finanční stabilitu požadující vytvoření nástrojů, které mají zaručit, že náklady selhání instituce nesou zejména její společníci a věřitelé a nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavádí i preventivní postupy a instituty, které se vztahují k době před vznikem samotné krize.

K transpozici směrnice BRRD do českého právního řádu došlo přijetím ZOPRK a zákona č. 375/2015 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešením krize na finančním trhu s účinností od 1. ledna 2016. Po nabytí účinnosti obou zákonů se ukázalo jako potřebné upravit některé z transponovaných nástrojů tak, aby lépe odpovídaly cílům stanoveným v BRRD, dochází tak mimo jiné k rozšíření rámce pro provedení změny podmínek závazků povinné osoby při řešení krize na finančním trhu o pravomoc České národní banky odložit splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů a nebo odepisovatelných závazků povinné osoby.

Doporučuji také zkrátit lhůty o 30 dnů na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Pro jistotu pan zpravodaj ještě jednou, aby v obecné rozpravě přednesl návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Ještě jednou poprosím o zkrácení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, beru na vědomí. Má ještě někdo jiný zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Není-li tomu tak, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj také ne. Návrhy na zamítnutí ani vrácení nebyly předloženy. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není-li tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 556, přihlášeno 114 poslanců, pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zazněl zde nějaký další návrh? V obecné rozpravě nezazněl. Má někdo další návrh na přikázání jinému výboru? Není-li tomu tak, konstatuji, že tento návrh nebude přikázán dalšímu výboru.

V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů k projednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 557. Přihlášeno je 114 poslanců, pro 17, proti 22. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Tím jsme vyčerpali tento bod, který končím.

 

Budeme pokračovat dalším bodem. Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP