Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

65.
Vládní návrh zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil Vládní návrh zákona o platebním styku.

Nový zákon o platebním styku je transpozicí nové evropské směrnice o platebních službách, jejíž transpoziční lhůta uplyne 13. ledna 2018 a která přináší řadu změn oproti současnému stavu regulace. Zákon nově reguluje moderní způsoby placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Tyto způsoby placení jsou alternativou k platbě kartou a ve srovnání s klasickým bankovním převodem dávají vyšší záruku, že platba bude skutečně provedena. Obchodník tedy může již v okamžiku zadání platebního příkazu expedovat zboží nebo poskytnout službu. Spotřebitelé dále získají možnost prostřednictvím internetu centrálně spravovat údaje o svých platebních účtech, což má umožnit větší přehled o rodinných financích.

Navrhují se vyšší standardy bezpečnosti plateb prostřednictvím tzv. silného ověření uživatele. Silné ověření zahrnuje vždy alespoň dva ze tří bezpečnostních prvků, kterými jsou znalost určitého údaje, držba určité věci nebo biometrické údaje uživatele.

Rovněž se posilují práva spotřebitelů v případě ztráty, odcizení, nebo zneužití platebních karet. Spotřebitelé nově nebudou muset platit poplatek za platbu kartou, který byl účtován u některých čerpacích stanic, nebo při internetovém prodeji letenek. V ostatních oblastech návrhu zákona ve velké míře zachovává stávající pravidla, což má přispět ke stabilitě právního prostředí.

Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na mnou uvedené argumenty vás žádám o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuju vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Adam Rykala. Máte slovo.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se jako zpravodaj také krátce vyjádřil k tomuto předkládanému návrhu. Jak pan ministr říkal, tak úpravu tohoto zákona je potřeba schválit, a to z toho důvodu, že v případě, že by nebyla schválena do 13. ledna 2018, tak by mohly platit u nás jiné podmínky než v jiných členských státech Evropské unie.

Podtrhl bych, že tento návrh zavádí v závaznosti na novou směrnici zejména tyto návrhy, a to snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené či odcizené kreditní karty, nebo zneužití karty ze 150 euro na 50 euro, také úpravu blokace peněžních prostředků, elektronické osvědčení totožnosti, potvrzení o zůstatku peněžních prostředků, nepřímé dání platebního příkazu a povinnost poskytovatele, a to zdůrazňuji, poskytnout a zpřístupnit uživatelům informace na trvalém nosiči, případně prostřednictvím běžného komunikačního prostředku.

Vzhledem k tomu, že máme konec volebního období, Ministerstvo navrhuje, aby byl tento návrh zákona schválen podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu, a to tak, aby po skončení obecné rozpravy Sněmovna rozhodla, zda bude v jednání pokračovat, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvním čtení. V případě, že nebude postupováno podle tohoto § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, doporučuji podpořit tento návrh v prvním čtení a přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. S přednostním právem pan předseda klubu TOP 09. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Chtěl bych jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vetovat projednávání této novely zákona podle § 90.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Tuto námitku beru na vědomí a budeme tedy nadále postupovat standardním způsobem. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Pan poslanec Benda se hlásí z místa jako první, poté z místa přihlášený pan poslanec Roman Kubíček. Pane poslanče, máte slovo. (V sále je neúnosný hluk.)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, vidím, že to zase žádný velký zájem nevzbuzuje, i když se zřejmě alespoň podle údajů bankéřů jedná o jednu z největších bankovních revolucí, která se v Evropě chystá, se všemi pozitivními dopady, ale i potenciálně negativními, které to může mít na spotřebitele. Já budu posléze a byl bych rád, aby pan zpravodaj zaregistroval můj návrh, že bych žádal, aby ten návrh zákona byl projednán kromě garančního výboru, kterým samozřejmě bude - nijak nezpochybňuji - výbor rozpočtový, ale aby byl přikázán jako dalšímu výboru ještě výboru ústavně právnímu.

Tam je podle mého názoru jeden problém skrývající se zejména v § 131, a to je to informování spotřebitelů, jestli opravdu převádíme evropskou směrnici přesně tím způsobem, jakým je nezbytné ji přijmout, jestli respektujeme rozhodnutí Evropského soudu. A obecně vzato, dostali jsme se do situace, že sice teoreticky banky, operátoři, všichni možní další nám všechno musí předkládat, ale upřímně řečeno nikdo z nás to nikdy nepřečte. Dostáváme to všechno na tolika papírech, tolika nosičích... Mně chodí občas domů z banky, ze stavebního spoření, které vedu pro děti, chodí cédéčka s platebními podmínkami, a protože mám čtyři děti, tak mi přijdou čtyři takováhle cédéčka, takhle je vezmu, takhle je vyhodím. (Názorně předvádí.) Ano, máme všechno všichni teoreticky doma, všichni máme všechno vytištěné a krásné. Ale je to úplně zbytečné, protože nikdo z nás neví, co v těch podmínkách je, dokud se nezačne soudit. Myslím si, že kdyby nám všechny bankovní ústavy sdělovaly setinu toho, co nám sdělují, ale tu nám zato sdělovaly poctivě, tak by to pro nás jako spotřebitele bylo mnohem lepší, než když nás zahrnují tímto neuvěřitelným kvantem informací, ale pak už fakticky nikdo z nás to nečte a vůbec se o to nezajímá.

Takže bych poprosil, abychom přikázali ještě do ústavně právního výboru, abychom vyjasnili zejména v tom § 131, jakým přesně způsobem v souladu s evropskými předpisy je informování spotřebitelů, resp. klientů, a jak má být provedeno. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o zkrácení lhůt pro projednání ve výborech o třicet dní na třicet dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Tento návrh si samozřejmě poznačím. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj? (Ano.) Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych shrnul tu diskusi. TOP 09 a ODS tedy vetují projednávání podle § 90. Je tady návrh pana poslance Bendy, aby se hlasovalo o tom, že návrh zákona bude projednáván i v ústavně právním výboru. Potom je tady návrh garančního výboru, že se bude projednávat v rozpočtovém výboru. A zároveň navrhl pan poslanec Kubíček zkrácení lhůt o třicet dnů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Návrh na vrácení ani zamítnutí podán nebyl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednávání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný takový návrh. Přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl tento návrh přikázán jako garančnímu výboru výboru rozpočtovému. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 550, přihlášeno 121 poslanců, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Eviduji návrh pana poslance Bendy, aby byl přikázán ústavně právnímu výboru. Je zde ještě jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o přikázání výboru ústavně právnímu.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 551, přihlášeno 122 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl dále přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

V obecné rozpravě dále zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na třicet dnů. Eviduji žádost o odhlášení vás všech. Žádosti pana předsedy Sklenáka vyhovím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zdá se, že se nám počet hlasujících ustálil.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 552, přihlášeno je 113 poslanců, pro 78, proti 20. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Tím jsme vyčerpali vše, co bylo k projednání v tomto bodě a já tento bod končím. A přejdeme k dalšímu.

 

Otevírám tímto bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP