Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

245.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 26. dubna a zároveň jsme přerušili rozpravu ve třetím čtení.

U stolku zpravodajů zaujali svá místa navrhovatelka Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru, to je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Jan Klán. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 807/5 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 807/6. Ptám se, jestli zástupce navrhovatelů, paní kolegyně, má zájem o vystoupení před pokračováním rozpravy. Paní kolegyně nemá. Pan zpravodaj? Nemá. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásil dne 26. 4. pan poslanec Petr Bendl. Pan kolega Bendl se hlásí do rozpravy a bude pokračovat ve svém vystoupení. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

Pane poslanče, hned vám udělím slovo, jak přestane být hluk v sále. Prosím kolegy a kolegyně, kteří diskutují ještě minulý bod, aby diskusi o jiném bodu, než je na pořadu, přenesli do předsálí. Ještě chvilku počkám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající.

Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych pokračoval v tom, co jsem nakousl ve středu dopoledne, i když se mezitím ještě stalo to, že se mi podařilo interpelovat tentokrát přítomného ministra dopravy Ťoka právě v této záležitosti. Moc mě mrzí, že tady dneska zase není. Nebyl tady při začátku projednávání ve třetím čtení této záležitosti, není tady ani teď. Když jsem se ho ptal a můžete se podívat na stenozáznam, proč tady nebyl, tak říkal, že je to přece poslanecký návrh a jeho se to zase až tolik netýká. Já si tedy myslím, že pokud se to týká zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o pozemních komunikacích, pak se to zkrátka ministra dopravy týká. Spíše si myslím, že utíká z argumentace, která mu vlastně vyvrací i to, co říká samo jeho ministerstvo, Ministerstvo dopravy, které dokonce po úřední stránce říká totéž, co Ministerstvo pro místní rozvoj, a to dokladují tato dvě ministerstva: Ministerstvo pro místní rozvoj i Ministerstvo dopravy. Říkám, že to mám černé na bílém, kde argumentují úředníci tím, že stávající systém povolování uvnitř takzvaného zastavěného území obce a mimo něj, je v něm právní chaos, absolutní nepořádek. A ti, co bojují proti tomuto pozměňovacímu návrhu, v zásadě chtějí, aby ten stav, který v České republice je, zůstal stejný.

Včera, a jenom to zopakuji pro záznam, jsem samozřejmě konzultoval i tu záležitost argumentace, že snad je to přílepek, změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, k zákonu o pozemních komunikacích. Chtěl bych pro ty z vás, kteří vnímají jednání Poslanecké sněmovny, připomenout, že třeba minulý týden, nebo na této poslanecké schůzi jsme tady opravdu legitimní přílepek schvalovali a nikdo se nad tím nepozastavoval. A tohle je oblast, která je si navzájem sourodá, zákon o provozu na pozemních komunikacích velmi souvisí se zákonem o pozemních komunikacích.

Zároveň bych ještě na začátek chtěl říct, že zákon jako takový, ať už projde můj pozměňovací návrh, či nikoliv, jsem připraven podpořit, protože si myslím, že jde dobrým směrem, ale teď ještě k argumentaci, o co tady vlastně jde.

Můj pozměňovací návrh říká, že takzvané souvisle zastavěné území má být od cedule k ceduli a v rámci něj má být jeden režim povolování. Jenom pro ty z vás, kteří to neznají, jak to funguje dneska. Dneska máme systémy dva, kdy uvnitř obce, a podotýkám, že toto je opravdu reálná obec v České republice, a jiný systém povolování a nejenom reklamních zařízení, to pak ještě řeknu, co všechno se v rámci tohoto režimu povoluje, platí pro to, co je uvnitř toho modrého a jiný uvnitř obce, co není uvnitř toho modrého. (Poslanec ukazuje v mapce.) To, co je uvnitř modrého, povolují stavební úřady a to, co je mimo, to jsou ty světlehnědé části, to povolují správní a dopravní úřady. (Poslanec opět dokládá svůj názor mapkou.) Podotýkám, že to, co povolují stavební úřady, často se říká, že tím pozměňovákem chci dopravní policii z tohoto rozhodování nějak vytěsnit, při správním řízení stavební úřad zpravidla v naprosté většině oslovuje Policii České republiky, žádá ji o stanovisko, takže Policie České republiky a dopravně správní úřad není z tohoto rozhodování vyňat.

Můj pozměňovák vlastně říká: tyhle ostrůvky zmizí, protože jsou dneska posuzovány podle toho, jestli je tam minimálně pět budov stejných vlastníků, pět nemovitostí stejných vlastníků s číslem popisným vzdálených od sebe 75 metrů a tak dál, a tak dál. Výklad je opravdu strašně komplikovaný. Mohu ho přečíst, ale strávili bychom s tím tady delší dobu.

Můj pozměňovací návrh říká: jedno území pod rozhodováním stavebního úřadu, který se zpravidla poptává i toho dopravního úřadu a zároveň říká, a to je zajímavé pro ty z vás, kteří si myslí, že snad návrh podporuje billboardy, že zakazuje billboardy jednak na dálnicích, a to do vzdálenosti 250 metrů na každou stranu z pohledové části a v podstatě, což také uniká pozornosti, vlastně říká, že musí zmizet billboardy v územích, která jsou takzvaně za cedulí. To znamená často se stává, že projíždíte obcí, je nějakých x objektů před obcí, pak je teprve cedule, tam snižujete rychlost z 90, 70 na 50, projedete obcí, zase je cedule a zase za obcí jsou třeba nějaké objekty. V okamžiku, kdy jich tam není víc jak pět čísel popisných s pěti vlastníky, tak to rozhoduje dopravně správní úřad, je to mimo rozhodování obce, která s tím často nesouhlasí, a já jsem schopen doložit i ve středních Čechách obce, které nechtějí billboardy, ne že by je chtěly, nechtějí a nemají šanci to v podstatě ovlivnit, takže tyto billboardy by zmizely a tyhle v zásadě taky v okamžiku, kdy by nesplňovaly podmínku, že nebudou viditelné a tak dále.

Abych to dokreslil ještě konkrétním materiálem z Ministerstva dopravy, a moc mě mrzí, že tady ministr není, fakt, ale tušil jsem to včera, odpověď Ministerstva dopravy občanovi, který se ptá, podle jakého režimu má své reklamní zařízení, nevím, jestli to byl občan nebo podnikatel, to jsem nezkoumal, podle jakého režimu se má vlastně chovat uvnitř obce.

Ke druhému dotazu. Cituji odpověď Ministerstva dopravy: Ve druhé žádosti se dotazujete, zda pokud stojíte uprostřed Moravského náměstí, Náměstí Svobody v Brně, nebo Karlova náměstí v Praze, nacházíte se dle zákona o pozemních komunikacích v zastavěném nebo nezastavěném území obce. Zákon o pozemních komunikacích definuje pouze souvisle zastavěné území, které není totožné s definicí zastavěného území podle stavebního zákona. Přeskočím paragrafy, ať vás nezdržuji, což má za důsledek, že se na konstrukci souvisle zastavěného území objevují různé právní názory, které jsou ve vzájemném rozporu, tvrdí Ministerstvo dopravy. Přeskočím, u uvedených náměstí je poměrně obtížné určit střed, jelikož jde o plochy nepravidelného tvaru, nicméně podle druhého výkladu lze celou plochu těchto tří náměstí určit jako souvisle zastavěné území, neboť je ohraničující spojnice ve smyslu ustanovení § 30 odst. 3 písm. b) zákona o pozemních komunikacích a zároveň je splněna také podmínka podle písmene a) tohoto ustanovení.

To je pět a více budov odlišných vlastníků s číslem popisným nebo evidenčním. Podle prvního výkladu by se o souvisle zastavěné území obce v části náměstí nejednalo. Takže to je chaos. A já říkám: Komu ten chaos vlastně vyhovuje. Komu stojí za to dát Bendla na titulek významného deníku v České republice, že snad podporuje billboardy, když já jsem schopen doložit, že to tak není, že by měla obce mít šanci ovlivnit to, jestli tam billboardy budou, to za prvé, a za druhé, ten můj pozměňovák ještě říká mnohé o tom, že v řadě případů by ani obce nemohla ovlivnit to, že někde billboardy budou. Naopak bychom je tam zakázali z těch titulů, které jsem tady říkal.

Cituji jen závěr toho dopisu pana ředitele odboru pozemních komunikací: Při rozhodování konkrétních případů není vyloučeno, že příslušný silniční správní úřad posoudí splnění podmínek podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích pro tyto lokality jinak. A jsme z nejhoršího vevnitř. Teď ještě, o co vlastně kráčí. Jaká povolovací řízení v tom režimu mimo zastavěné území obce jsou nebo nejsou. Netýká se to už zmíněných reklam, což tak jakoby vypadá vznosně, ale týká se to i povolování staveb, stavebního zákona a terénních úprav. No to by přece měl dělat stavební úřad. Kdo jiný. Policie České republiky na území obce od cedule k ceduli. Týká se to také povolování výsadby stromů, týká se to vstupování na cizí pozemky a stavby, týká se to povolování reklamních zařízení a týká se to také správního trestání. Není důvod, aby to nedělal průhledně jeden úřad, aby se v rámci toho řízení nezeptal druhého úřadu a aby to mohla ovlivnit obec, na jejímž území se to odehrává. Proto mimochodem ten můj pozměňovací návrh má taky podporu Svazu měst a obcí. A znovu zdůrazňuji, myslím, že nemůžeme Rakousko, které to má v podstatě stejně, nebo Slovensko považovat za zemi necivilizovanou, prokorupční, probillboardovanou apod. Spíš si myslím, že se dnes množí názory starostů, obcí a měst, že ty billboardy nechtějí, a když, tak opravdu jenom na nějakém nespecifikovaném místě, a chtějí mít šanci to ovlivnit. A ne, že ne. Kdežto my dneska máme systémy dva uvnitř té obce a ten jeden z nich obce příliš, bohužel, ovlivnit nemohou. A já pléduji za to, aby se tak stalo, protože jinak se s tím nevypořádáme.

Ještě jedna věc, kterou považuji za velmi důležitou, že se nediskutuje o billboardech, které v roce 2012 novelou zákona o pozemních komunikacích Poslanecká sněmovna zakázala s účinností od 1. 9. 2017. Ministr dopravy přiznal, pokud je to pravda, co ten rozhovor, který jsem četl, že na poslední chvíli, že 30. srpna chystají nějakou velkou akci, aby likvidovali billboardy, které jsou načerno po České republice. Oni by to měli dělat pořád. Ale na Ministerstvu dopravy jsou asi dva nebo tři úředníci a v zásadě to nefunguje. Navíc to má spojitost, a to musím tady znovu zdůraznit, s věcí, která z toho leze jak sláma z bot, že bohužel se stalo, že na začátku 90. let, v době, kdy se Česká republika legislativně formovala apod., tak vznikly nestandardní, z našeho pohledu už dnes, nestandardní smlouvy na povolení billboardů po České republice nebo povolovací billboardy po České republice. Jsou to stovky povolení, která získala jedna americká společnost, neříkám, že podvodem, nicméně už za situace - nebo jsou povolovány v jiném režimu nebo dostali to povolení absolutně v jiném režimu, než je dnešní legislativa, vyhrožovali nám v roce 2013 arbitráží a že budou Českou republiku žalovat v této záležitosti. A já myslím, protože je za tím cítím že bychom neměli rezignovat a neměli bychom se bát, že se někde objeví jeden nebo dva články, které nadpisem něco říkají, ale přečtete-li si vnitřek, tak tam vlastně není nic, co by byli schopni obhájit, že tento pozměňovací návrh je o tom, že bude více billboardů a bude v tom nepořádek. Není to pravda, bude jeden režim, ne dva. Není pravda argument ministra dopravy, který tady včera říkal, že by si obce posunovaly cedule. To, prosím, kdo to kdy slyšel, kdo s tím máte zkušenost. Přece všichni víme, že jak začíná cedule obce, snižuji rychlost na 50 a jedu padesátkou, a kdo ne, tak ten bude pokutován, ale že by se v České republice dělo to, že by starosta nebo zastupitelé přesouvali ceduli obce, to jsem ještě neslyšel, a to už jsem v samosprávě poměrně hodně dlouho.

Vím, že jste byli všichni mediálně masírováni tím, jaká je to katastrofa. Chci vás přesvědčit o tom, že to katastrofa není, že ten pozměňovací návrh zjednodušuje, zprůhledňuje, naopak dává obcím šanci omezit počet billboardů, zakazuje billboardy kolem dálnic a v podstatě je likviduje i mimo intravilán obce, tzn. za tou cedulí, které není tzv. zastavěným územím. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se i předkladatelům tohoto návrhu zákona, že jsem byl tak dlouhý, nicméně vzhledem k té mediální masáži, která se do mě pustila, jsem to říct musel a ten pozměňovací návrh nestáhnu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. S přednostním právem se hlásí zpravodaj Jan Klán. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, hezké dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, víte, já jsem vyslechl pana kolegu Bendla se zájmem, protože já furt budu tvrdit, že tento pozměňovací návrh je přílepkem. Prostě to je zákon o provozu na pozemních komunikacích, pan kolega Bendl tam dává pozměňovací návrh, který se týká zákona o pozemních komunikacích.

Ještě si dovolím takovou poznámku. Pane kolego, proč jste to neřešil, když jste seděl v té vládě v roce 2013. Dostáváme se prostě tady teď zase do nějakého bludného kruhu. Navíc váš pozměňovací návrh je v tuto chvíli nehlasovatelný. Nehlasovatelný, protože je legislativně špatně. A já tady musím načíst legislativně technickou úpravu tak, aby to vůbec bylo hlasovatelné. Takže si nechte příště alespoň trošičku poradit.

Takže, bude to legislativně technická úprava.

Písmeno C pozměňovacího návrhu pana poslance Bendla se uvozuje větou:

"Za část třetí se vkládá část čtvrtá, která zní:

"Část IV., změna zákona o pozemních komunikacích, článek V

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2001 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákon č. 370/2016 Sb., se mění takto:"

Část čtvrtá se označuje jako část pátá a článek V se označuje jako čl. VI."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to bylo legislativně technické upřesnění, aby byl návrh hlasovatelný. S faktickou poznámkou pan kolega Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ale, prostřednictvím pana předsedajícího, to já přece vím, pane kolego! My jsme to projednávali na výboru, a kdo chce, hledá důvody, resp. obráceně. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Tak jestli tahle čísla, která jste tady přečetl, jsou důvodem k tomu k tomu, aby obce nemohly nadále ovlivňovat to, co se děje v oblasti reklamních řízení, stavebního povolování, správního trestání atd., aby to bylo mimo ně, tak jestli je to pro vás argument, no dobře, pro mě to tedy argument není. To je pár čísel ze zákonů, které se tady pohybují absolutně běžně. Legislativně technické změny, těch vám můžu přečíst mraky. Takže buď hledejme způsob, anebo důvod. A já myslím, že z toho čiší sláma z bot, že tady se nechce systém změnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokračujeme vystoupením pana poslance Martina Kolovratníka, který je přihlášen do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Zkusím z těch emocí to teď zase zmírnit a požádat o rozumný přístup s chladnou hlavou. Řady nám prořídly, takže asi jste tu teď vy, kteří se trochu více zajímají o dopravní problematiku a možná v úvodu mého vystoupení opravdu to zaslouží vysvětlení nebo upřesnění po té v uvozovce drsné a ostré výtce od pana zpravodaje, ale fakticky uznávám, že měl pravdu. Tento návrh, tato novela nebo poslanecký návrh novelizuje zákon, který má číslo 361/2000 Sb. Ono se to někdy plete i kolegům z dopravy, on se jmenuje o provozu na pozemních komunikacích. Pozměňovací návrh pana poslance Bendla se skutečně dotýká jiného, který se jmenuje jenom o pozemních komunikacích. Je to ta takzvaná, dopraváci jí říkají mantra třináctka, zákon č. 13/1997 Sb. Takže fakticky k panu zpravodaji. Má pravdu a stačí opravdu legislativně technicky to návětí upravit nebo dopřesnit, že pan poslanec Bendl navrhuje upravit ten druhý zákon. Tolik vysvětlení.

A k tomu hned dodávám na obhajobu a podporu pana poslance Bendla, budu vystupovat pozitivně směrem k jeho argumentaci. Já osobně si nemyslím, že to přílepek, protože přílepek to byl, kdybychom tenhle návrh dávali k zákonu o zdravotnictví nebo o sociálních službách, ale my tady novelizujeme jeden ze dvou, respektive ze třech základních dopravních zákonů, ty zákony prostě jsou provázány. Takže v tom smyslu je to pro mě tak, je používáme tu běžnou formulaci, změna souvisejících nebo některých souvisejících zákonů. Toto je související zákon.

A teď budu hovořit o dvou bodech. První bod je podpora, respektive moje pozice k tomu návrhu, k té novele jako takové a druhá k onomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu. Chci vás požádat, respektive poprosit o to, abyste tu novelu, byť je z řad opozičních, podpořili tak jako tak v každém případě, ať to s tím pozměňovacím návrhem dopadne jakkoliv. A proč vás o to prosím? Už si to asi nebudete pamatovat v té legislativní smršti, která Sněmovnou dlouhodobě běží, ale my jsme tu tenhle zákon měli na stole před rokem a půl, jestli se dobře pamatuji, bylo to na podzim 2015, já jsem mu dělal zpravodaje a my jsme tam v zásadě přesně tato ustanovení, respektive tyto návrhy, které teď přináší paní poslankyně Kovářová a její kolegové, tak my jsme je přesně v tom zákoně měli připraveny. A tehdy došlo, musím říct tedy ze strany exekutivy vůči nám, Poslanecké sněmovně, k trochu nehezké, skoro až ostudné záležitosti, kdy jsem jako zpravodaj byl, byla to středa a já jsem byl v úterý večer, v úterý večer! požádán o to, abychom z finálního hlasování, z finální procedury tady ty body, právě tyto momenty vyřadili, respektive abychom o nich nehlasovali a nepodpořili, byť tehdy byly projednány, byly doporučeny i garančním hospodářským výborem. A tím argumentem před rokem a půl byla skutečnost, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo vnitra se nestačily dohodnout a že nemají připraveny počítačové systémy na propojení. To bylo, přátelé, před rokem a půl, tak si myslím, že od té doby už by ministerstva mohla být připravena, respektive mohla by se připravit a ministerští úředníci by mohli zapracovat a své systémy propojit tak, aby návrhy, které v tomto zákonu jsou, tedy zjednodušení vydávání řidičských průkazů bez použití fotografie atd. atd., ten obsah jistě znáte, tak aby zkrátka už mohly vstoupit do reálného života. To znamená, určitě jsem pro podporu nebo podporuji tento návrh a i vás poprosím o to, abyste pro něj hlasovali.

A teď k poslanci Petru Bendlovi. On to zdůvodnil velmi detailně a velmi precizně, takže asi by bylo z mé strany zbytečné znovu opakovat to, co on říkal. Přiznám se vám, že já sám osobně v začátku jsem byl proti tomuto pozměňovacímu návrhu, a budu upřímný, byl jsem také v té zkratce: je to o billboardech a my někde povolíme billboardy. Ale ta zkratka je bohužel zavádějící a ono skutečně je to jinak a zjišťuji, že možná je to opravdu míněno přesně opačně.

Ještě k té, v uvozovkách kauze billboardy. Ony byly povoleny a dostaly výjimku mimo obce, tedy na dálnicích, u silnic první třídy, zkrátka v tzv. extravilánu. Ta výjimka končí letos na podzim a myslím, že nikdo nediskutuje a nechce ji prodlužovat. A víme, že to umisťování letos na podzim skončí a republika, krajina se nám bude čistit a tam je to správně, tam s tím souhlasím a každé prodloužení takové výjimky bych já osobně odmítal a vystupoval bych tvrdě proti němu. Tento pozměňovací návrh ale neřeší extravilán, řeší intravilán, tedy prostranství uvnitř obcí. A pro vaši představu, jak je to v té třináctce definováno dneska, tak snad mohu použít výraz, ten termín je opravdu strašný. V § 30 je dnes řečeno, že souvisle zastavěném územím je chápáno území, které splňuje:

a) podmínku, kde na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a jsou evidovány v katastru nemovitostí;

b) a teď prosím, poslouchejte pozorně tu skvělou definici: mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu pět metrů, nebude spojnice delším než 75 metrů; spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov; u oblouků se použití tečny atd. atd. Teď cituji zákon, jak je dnes napsán, tak si zkuste představit - jsem to nikdy v životě neviděl, jak asi úředník běhá někde mezi pěti budovami, zjišťuje, jestli mají stejného nebo odlišného vlastníka a pak tam pásmem vyrábí po obvodu zvětšeném o pět metrů tečny mezi rohy a měří, jak ty tečny jsou dlouhé. V reálu je to prostě nemožné. Právě proto dochází k chybám a značným problémům.

To, co podle mého názoru chytře Petr Bendl navrhuje, já to nebudu opakovat, ale mohu jen krátce citovat, prostě jednoduše, říká, že souvisle zastavěným územím je místo nebo oblast, kde začátek je na pozemní komunikaci označen dopravní značkou označující začátek území, až po konec toho území, tedy označení obce. Já jsem se v reálu na silničních úřadech a u dopravní policie ptal na tu námitku posouvání značky. Samozřejmě to není možné. Nejde jen tak, že si někdo půjde a vykope značku. K tomu umístění, kde ta značka je umístěna, je prováděcí vyhláška, schvaluje to dopravní policie, schvalují to odborníci na silniční provoz v obci, takže opravdu je to ne snad komplikovaný, ale poměrně sofistikovaný proces a není možné se značkou jen tak odněkud někam hýbat.

A teď k té možná zbytečné mediální zkratce, co že to je za lobbing, nebo co je za tím pozměňovacím návrhem schováno. Podle mého názoru skoro nic. Mám tady písemně doložené stanovisko pana Tomáše Lercha, šéfa dopravní policie, který mi v emailu píše, že souhlasí s tím, že současné znění je špatné a mělo by se změnit. Abych byl korektní, v druhé části toho e-mailu, ale také navrhuje jiné znění než Petr Bendl. Ale v principu souhlasí s nutností nějaké změny.

Podobně tuším, že to bylo v neutrálním duchu, se koneckonců vyjadřovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Tak. A stručně na závěr - vysvětlení. Je to o tom, a vy, kteří jste starosty obcí nebo působíte v obcích, takhle o tom přemýšlejte. Je to o tom, jestli obce na svém území budou mít větší pravomoc. Jestli si budou moci více samy rozhodovat o tom, co a kde umístí.

A prosím, ano, týká se to mimo jiné i reklamních zařízení, tedy objektů u pozemních komunikací. Ale týká se to také terénních úprav pozemků, všech staveb podle stavebního zákona, výsadby stromů, zeleně, ochranných prvků, jako jsou protihlukové stěny apod. A je to o tom, že obec si bude moci sama rozhodnout.

A poslední věta právě k těm billboardům. To byl možná pro mě hlavní důvod, proč jsem nakonec se rozhodl pro, aspoň za mě, souhlasné stanovisko v tom pozměňovacím návrhu je nově, a to dříve nebylo, když to navrhoval pan poslanec Foldyna jasně řečeno, že takové zařízení může být vzdáleno nejméně 250 metrů od té komunikace. Selským rozumem víte, že v obci jezdíme padesátkou. Na jedničkách, na okruhu maximálně osmdesátkou. Takže asi i to hledisko bezpečnosti by v tomto případě mělo být v pořádku.

Rozhodnutí, kolegyně a kolegové, je pochopitelně na vás. Já jsem řekl své stanovisko, to, co je z mého pohledu důležité. Prosím, abyste se vyjádřili kladně a podpořili ten poslanecký návrh, tu novelu jako takovou, ať už to dopadne s tím pozměňovákem jakkoliv právě z toho důvodu, že je to jednoduchá věc. Je to zlepšovák, který pomůže lidem, a jak jsem řekl v úvodu svého vystoupení, už jsme ho měli mít minimálně před rokem a půl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se přihlásil pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já těm argumentům rozumím. To je na jednu stranu. Na druhou stranu si uvědomme, o čem ten návrh zákona vlastně je. Ten je úplně o něčem jiném. Ten není o žádných billboardech a nějakých reklamních plochách nebo něčeho jiného. Ten je o tom, že se má usnadnit vydávání řidičských průkazů. To znamená, že si lidé budou moci zažádat o vydání řidičského průkazu na jakékoliv obci s rozšířenou působností. O to, aby se jim usnadnila agenda. O tom to je.

A ono se to všechno zúžuje díky jednomu pozměňovacímu návrhu na billboardy. Já prostě ten pozměňovací návrh nebudu z tohoto důvodu podporovat. Už jenom si najdu jakýkoliv argument. Mohlo se to řešit roky, roky zpátky. Roky zpátky. Dokonce i minulé volební období, když v té vládě seděla Občanská demokratická strana. To už tehdy mohli řešit. Bez problému to tenkrát mohli řešit. Vždyť měli ty ministerstva, mohlo to být všechno vyřešeno. A najednou to řešíme tady zase dneska.

Já vašim prostřednictvím na pana kolegu Kolovratníka. Já chápu, že jste tenkrát tady narychlo ten pozměňovací návrh z toho zákona vyndavali ve třetím čtení. Ale to byla zase chyba jaksi vašeho ministerstva, že tam ten nesouhlas mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra, pořád tam ty kontroverze nějakým způsobem jsou, protože řidičské průkazy vydává někdo a ta agenda pak spadá zase na někoho. A to propojení těch úřadů prostě... jako je mi divné, že za rok a půl skutečně se nedokázaly nějakým způsobem sjednotit v tom propojování. Tohle to má jaksi nějakým způsobem ulehčit. A my jsme dokonce s paní předkladatelkou bojovali tak, aby se to trochu urychlovalo. Ona ta jednání vedla se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, tak aby se, jak říkám v uvozovkách, kluci domluvili, konečně.

Takže se to aspoň někam posunulo. Ale jak já říkám tady na rovinu a řekl jsem to tady už, když se začal tento zákon projednávat, jestli pozměňovací návrh pana kolegy Bendla projde, já ten zákon prostě nepodpořím. A argumenty k tomu mám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vystoupení pana zpravodaje vyvolalo očekávaně několik faktických poznámek. Takže jako první faktická poznámka pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já jenom bych chtěl požádat pana zpravodaje, aby nám tady neříkal, kdo měl co udělat ve kterém volebním období, když byl ve vládě, protože pokud bychom tuto logiku přijali, tak v příštím volebním období už by nemohl udělat nikdo nic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Benda. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Bendl, pane předsedající. (Předsedající: Co jsem říkal?) Petr Bendl, ne Benda, to je Marek. A to je jedno. (Předsedající: Já někdy huhňám.) Tak já už to řeknu daleko smířlivěji. (Se smíchem.) Billboardy v extravilánech obcí a jejich řešení přijala Poslanecká sněmovna v roce 2012. Tak když už jako jó chcete trvat na tom, že proč jsme s tím v minulosti nic nedělali. V roce 2012 přišel zákaz billboardů, který od 1. 9. 2017 platí, a který má řešit pan ministr dopravy Ťok, a který oficiálně veřejně přiznává, že to zatím moc neřeší, ale 31. srpna chystá nějakou akci, takže to se snad něco pravděpodobně stane.

Takže není pravda, že by se v téhle věci něco nestalo ad 1. Ad 2. Znovu říkám, buď hledáme způsoby anebo důvody. Prostě tady to teď na stole je, a je argument. Tak proč jste to neudělali tehdy? Teď tedy pro nejsem, protože jste to už neudělali předtím. Ale teď můžete podpořit ten návrh, aby to obce mohly ovlivnit. Jednoduše. Úplně jednoduše přes ty číslíčka, které jste tady říkal, jako že by to snad mohl být nějaký přílepek. Znovu - potřetí tady opakuji. Konzultoval jsem to s legislativou sněmovní a ti mi potvrdili, že to za čistý přílepek možné vzít není, protože to jsou věci velmi příbuzné, tak jak to tady říkali mí předřečníci. To ad 1. A ad 2 i v rámci této schůze jste i vy, pane kolego, hlasoval pro čistý přílepek.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. A nyní v rozpravě vystoupí přihlášený poslanec pan Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych vás chtěl jenom požádat o podporu pozměňovacího návrhu, kterým jsem zkracoval legisvakanci tohoto zákona, který jde proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Klána, který ale z mého pohledu pouze opravoval to, co se nepodařilo úplně v tom komplexním pozměňováku správně napsat, protože legislativa s tím měla velký problém, aby účinnost zákona byla definována 25 měsíců nebo dokonce 31 měsíců po jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů.

A ten argument základní a zásadní, který mám k tomu, abychom přistoupili k tomu zkrácení legisvakance je ten, že v příštím roce čeká výměnu řidičských průkazů nějakých 350 tis. lidí. V roce 2019 dalších 400 tis. lidí a v roce 2020 dokonce 830 tis. lidí. Když schválíte a podpoříte to zkrácení legisvakance, tak ušetříme a zjednodušíme život nějakému půl milionu lidí. A to si myslím, že za to jedno hlasování stojí, a že na ministerstvu by to měli určitě stihnout, kór když tady už pan kolega Kolovratník říkal, že rok a půl o tom v podstatě uvažují, připravují a takřka by měli mít hotový.

Proto vás žádám o podporu pozměňovacího návrhu, který bude znamenat, že účinnost zákona naběhne 1. července, resp. 1. ledna 2018. Těch půl milionu lidí vám za to jistě bude vděčných. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě nebo v rozpravě. Není-li tomu tak, rozpravu končím. A ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení, závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Na závěr mi dovolte, abych shrnula podstatu naší novely. Jedná se o to, že budete-li si chtít vyměnit řidičský průkaz - dnes musíte přinést fotografii. Naše novela říká, že už žádné fotografie nosit nebudete muset. Vyfotí si vás buď na úřadu nebo si vezmou fotografii z jiného registru. To je první úprava.

A ta druhá změna je následující. Budete si moci požádat o řidičský průkaz na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Pro mnohé lidi to znamenalo dva dny dovolené, pokud museli do obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště. Jsem moc ráda, že spějeme k hlasování.

Chtěla bych vás požádat o podporu této naší novely, protože si myslím, že posouvá veřejnou správu do 21. století. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. Paní druhá zpravodajka, paní poslankyně Matušovská. Nevidím ji, takže nemá zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem procedury garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 53. schůzi jako garanční výbor po projednání sněmovního tisku 807/4 po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 807/4 hlasovat v následujícím pořadí.

Zaprvé hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav.

Zadruhé hlasovat pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A.

Zatřetí hlasovat pozměňovací návrh pod písm. C, pan poslanec Bendl souvisle zastavené území obce.

Začtvrté hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Farského, což je změna účinnosti, účinnost od 1. 7. 2018. V případě odhlasování je pozměňovací návrh pod písm. D nehlasovatelný, v případě neodhlasování hlasovat pozměňovací návrh pod písm. D.

Jako pátý krok pozměňovací návrh pod písm. D, což je pozměňovací návrh pana poslance Klána, což je účinnost 1. 7. 2019 a 1. 1. 2020.

Jako šesté hlasování budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím. Já tedy nechám odhlasovat Sněmovnu tuto proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 541, přihlášeno 142 poslanců, pro 114, proti 1. Procedura byla přijata v podobě, jak ji přednesl pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako první hlasování bude hlasování o legislativně technických úpravách, které byly předneseny ve třetím čtení. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 542, přihlášeno 142 poslanců, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další krok budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj uvedený pod písm. A. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 543, přihlášeno 143 poslanců, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh uvedený pod písm. C, což je pan poslanec Bendl, souvisle zastavené území obce. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Než zahájíme hlasování, já vnímám, že řada poslanců žádá o odhlášení, což jsem právě učinil, a poprosím vás, abyste se přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

 

Počet hlasujících se nám, zdá se, ustálil a já zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 544, přihlášeno 132 poslanců, pro 16, proti 92. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Jako další krok budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeným pod písm. B, což je pan poslanec Farský, účinnost 1. července 2018. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 545, přihlášeno 133 poslanců, pro 102, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klán: Vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh pod písm. B pana poslance Farského, změna účinnosti 1. 7. 2018, je pozměňovací návrh pod písm. D poslance Klána nehlasovatelný. Takže nyní podle mých záznamů jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přejít k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Podle mých záznamů také.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 807, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 546, přihlášeno 135 poslanců, pro 131, proti 1. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji. Tímto také končím tento bod. S přednostním právem paní poslankyně. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěla vyslovit takové přání a prosbu. Vzhledem k tomu, že se schválil další zákon, který deleguje nějakou agendu na obce bez jasného slibu finančního pokrytí všech prostředků, které obce za tuto novou agendu budou vynakládat, tak aby si všichni ti, kteří tento návrh tady podporovali, hlasovali pro něj, tak aby si toto uvědomili a aby v rámci svých krajských zastupitelů dali potřebné finanční prostředky těm starostům, kteří tuto agendu budou vykonávat. Protože zatím jsem bohužel od kolegů Starostů, teď myslím STAN, tady slyšela pouze návrhy, jak bohatým brát a chudým dávat, a já prostě, kolegyně a kolegové ze Starostů, prostřednictvím pana místopředsedy, já jsem tady byla v tom minulém volebním období a já si moc dobře pamatuji pana Gazdíka, který tady bohužel v tuto chvíli není, který tady v rámci rozpočtového určení daní škrtal miliony hlavnímu městu Praze, Brnu a jiným velkým městům. Takže prosím pěkně omezte své nadšení z platnosti tohoto zákona, protože skutečně až přijdete domů do svých obcí, zeptejte se starostů, starostů s malým "es", jak to finančně zvládnou pokrýt, pokud samozřejmě bude ten legislativní proces dokončen a nedostaneme to sem zpátky.

Jinak mimochodem, ptala jsem se tady pana zpravodaje a paní navrhovatelky, jestli v tom jsou zahrnuty mezinárodní řidičské průkazy. Také bohužel nejsou.

Když jsem se ptala proč, tak kolegové nevědí. Kdo si chcete zařídit mezinárodní řidičský průkaz, tak stejně musíte postupovat jako v současné době. Mně prostě vadí tahleta překotnost návrhů těsně před volbami, abychom se někomu zalíbili, abychom udělali nějakým způsobem gesto vůči někomu, kdo si to možná ve volbách bude pamatovat. Kolegyně a kolegové, schvalujeme tady nesmysl.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP