Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

232.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 954/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení a požádám paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů a zároveň o totéž požádám zpravodaje garančního výboru, a to je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ladislava Oklešťka, aby také zaujal své místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu ve třetím čtení.

Pokud jde o věcné záležitosti, návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 954/3, který byl doručen 1. března 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno poslancům jako sněmovní tisk 954/4. Paní navrhovatelka má jistě zájem uvést třetí čtení svým vystoupením ještě před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda, že jste zařadili na program této schůze právě třetí čtení novely zákona o pohřebnictví. Na úvod bych chtěla zmínit jednou větou, že cílem tohoto zákona je opravdu zavést veřejnoprávní kontroly na úrovni státu, krajů, obcí. Chceme zlepšit celé prostředí v oblasti pohřebnictví. Já vás dnes nebudu zatěžovat svým projevem detaily, protože na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme velmi detailně řešili jednotlivé části, které se týkají změn novely právě tohoto zákona, nicméně ráda bych se vyjádřila k několika pozměňovacím návrhům, o kterých dnes budete hlasovat.

Jsou to pozměňovací návrhy, které považujeme za ne úplně vhodné a které by nepomohly cíli této novely. Jedná se například o návrh E1 a E3, kde je návrh, který v podstatě jde i proti celkovému cíli této novely, aby kontrolu vůbec nevykonával stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, ale jenom živnostenský úřad, což by znamenalo samozřejmě navýšení počtu zaměstnanců živnostenských úřadů. A tady musím říci, že to opravdu není cílem naší novely, aby stát měl nějakou kontrolu i v této agendě. V ČR je spousta agend, na které máme zákony a vždy má stát "něco pod kontrolou". A já osobně bych byla velmi ráda, kdyby vaší, naší spoluprací se dostala i této agendě jaksi možnost dohledu ze strany státu a kontroly ze strany státu a nejen státu. Samozřejmě hygienické stanice, živnostenské úřady a dále.

U pozměňovacích návrhů E1 a E3 máme negativní stanovisko. A tady vás chci informovat, že naše stanoviska byla konzultována i s ostatními rezorty. A v této věci například Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Svaz měst a obcí jsou proti. Pozměňovací návrh, ke kterému garanční výbor nepřijal žádné stanovisko, čili o tom budete hlasovat vy.

A považuji za svoji povinnost vám sdělit postoj Ministerstva pro místní rozvoj, aby bylo možné převozy zesnulých osob, respektive mrtvých těl po pozemních komunikacích při smutečním obřadu provádět jakýmkoliv vozidlem. V tomto jsme opravdu zásadně proti. Tento pozměňovací návrh říká, že kdokoliv kdo má jakékoliv auto, kam se vejde rakev, tak zesnulou osobu může sám převézt. Není to možné, není to vhodné a opravdu s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit. Jedná se o to, že novelou v podstatě zavádíme možnost osobních vozidel, které jsou v takzvané kategorii M1, mohou mít i více prostoru a dále. Tady bych chtěla říct, že pro nás není možné a pro stát by nemělo být možné, aby každý, kdo má osobní auto, ať už je to velký SUPERB, velká Škodovka, kam se vejde rakev, najednou jel ve smutečním obřadu v tomto autě. Toto je návrh poslanců, se kterým opravdu nesouhlasíme.

Dále výbor nepřijal stanovisko k dalším pozměňovacím návrhům, což je G1 a G4. A tady bych vás požádala, prosím, prosím prostřednictvím pana předsedajícího, o pozornost, protože dopad, pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat touto Sněmovnou, může mít i negativní dopady na celou implementaci té novely. Tady se navrhuje, aby výkopové práce na pohřebišti směl provádět pouze provozovatel pohřebiště. Provozovatelem pohřebiště je obec, která si například najímá hrobníky. To znamená, že výkopové práce dělají pouze najatí hrobníci u toho provozovatele pohřebiště. Jde o to, že vypravitel pohřbu, to znamená ten kdo podepisuje žádost o vypravení smutečního obřadu, rakev, samozřejmě vyjednává s pohřební službou, nebude moci sám vybrat pohřební službu s komplexními službami, což považujeme za nesprávné. A tady naopak tato novela má umožnit vypraviteli pohřbu, aby si sám mohl sjednat zajištění veškerých služeb u provozovatele pohřební služby. Protože je mnoho pohřebních služeb, které nabízejí komplexní služby. A tady musím říci, že k těmto pozměňovacím návrhům, opakuji G1 a G4, máme negativní stanovisko, protože se domníváme, že bychom i omezili podnikání v této oblasti.

Pozměňovací návrh G2 se týká sociálních pohřbů. Jedná se o pohřby, kde nejsou dědicové nebo nejsou dohledatelní, kde obec je povinna vypravit, respektive zajistit veškeré činnosti, které se týkají úmrtí osoby na své náklady. Sociální pohřby na základě mého rozhodnutí v roce 2014 proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj každé obci, která o to požádá. Samozřejmě má jednotlivé části, které vyžadujeme, to znamená fakturu a podobně.

Občanský zákoník v této oblasti stanoví, že náklady jakéhokoliv pohřbu včetně opatření hrobového místa, se hradí z pozůstalostí nikoli z veřejných rozpočtů. Vládní návrh novely zákona o pohřebnictví proto obci ukládá, aby v případě, že jí dědic odmítne uhradit náklady na pohřbení a na opatření hrobového místa dobrovolně, přihlásila svoji pohledávku do pasiv pozůstalosti. Tady jde o to, že pokud se například dědicové najdou až několik měsíců nebo let, tak obec má povinnost vymáhat náklady, které ona sama zaplatila na pohřeb dané osoby.

Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, nicméně v naší RIA, která je součástí tohoto zákona, vidíte, že máme ročně zhruba přes šest tisíc sociálních pohřbů, které proplácí obec, následně stát a jsou to náklady, které samozřejmě platí daňoví poplatníci.

Co se týká ...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, přeruším vás velmi nerad, ale prosím znovu Sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je zákon o pohřebnictví ve třetím čtení, tak mimo sál, v předsálí, prosím. Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji, pane předsedající. A nyní pouze další dva pozměňovací návrhy, které považujeme opravdu za velice riskantní pokud by prošly touto Sněmovnou a já vysvětlím proč.

Jedná se o pozměňovací návrh G7, který považujeme za nadbytečný a zmatečný. Tento návrh sleduje a také může způsobit závažné výkladové problémy v případě, že orgánem, který uloží pokutu za přestupky, nebude obec, ale Krajská hygienická stanice nebo stát. Tady jenom prosím si představte, že dohled, pokuty a podobně bude najednou vykonávat stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, které uloží nějakou pokutu, a tento pozměňovací návrh navrhuje, aby pokuta, kterou uložil stát, šla do rozpočtu obce. To je proti velkým rozpočtovým pravidlům. To vůbec není možné technickými ani zákonnými věcmi takto udělat. To samé hygienická stanice. Pokud by hygienická stanice vybrala nějakou pokutu, tak to jde do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, protože hygienické stanice patří státu. Nemůže to jít najednou z hygienické stanice do rozpočtu obcí. Takže tady prosím apeluji na vás s velkou pokorou, abyste u návrhu G7 podpořili mé stanovisko, které v tomto případě bude negativní. A opravdu jde o to, že by to nedávalo smysl a ani by to nešlo.

A další velký pozměňovací návrh, kde jsem si vědoma, že asi dostáváte spoustu dopisů, se týká vozidel, která jsou určena pro převoz lidských pozůstatků. Jedná se o pozměňovací návrh G19. Tady bych ráda k tomu řekla, že podle českého i (nesrozumitelné) práva jsou tato vozidla pokládána za vozidla zvláštního určení. Návrh stanoví omezení jejich nejvyšší přípustné kapacity počtem maximálně čtyř lidských pozůstatků. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo v novele, ať je to bez omezení, protože tímto způsobem samozřejmě můžeme omezovat některé pohřební služby, které již mají větší vozidla. Samozřejmě rozumím etice. Vím, že kolegové tady na galerce s něčím souhlasí, s něčím nesouhlasí. Nicméně tady je nutné, abychom si uvědomili, že pohřebnictví je podnikání jako každé jiné. A tady kdo si vezme opravdu na odpovědnost, že my omezíme počet rakví, respektive míst pro lidské pozůstatky v jednom vozidle.

K tomu bych ještě chtěla říct, že tady to vnímám jako boj pohřebních aktérů mezi sebou a domnívám se, že by stát do toho vůbec neměl vstupovat. Tady je nutné, aby stát zajistil, že převozy jsou možné. A v tuto chvíli není na nás, na státu, abychom určovali počet míst. Samozřejmě z hlediska etiky jsme zvyklí, je to naše tradice, aby bylo jedno místo v jednom autě. Většina pohřebních služeb toto má. Nicméně pokud je například velká bouračka, kde je například šest úmrtí, tak je nutné, aby ty převozy byly.

Já bych tímto pomalu skončila. Chtěla bych vám poděkovat za pozornost. Vypíchla jsem ty nejklíčovější pozměňovací návrhy. Bohužel i z našeho pohledu je tady příliš mnoho hlasování. My ty pozměňovací návrhy opravdu nepovažujeme za dobré. V podstatě souhlasíme pouze s áčkovými, které jsou technickými úpravami. A tady ještě jednou zmiňuji, že i tato oblast je podnikáním v ČR. A všude v oblasti podnikání je konkurenční boj. My jsme tady od toho, abychom nastavili podmínky jednak pro podnikání, ale také pro občany ČR. Ať pro pozůstalé, tak samozřejmě pro naše zesnulé osoby, aby s nimi bylo důstojně zacházeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové za úvodní slovo před otevřením rozpravy. Konstatuji, že zkrátila svou omluvu z důvodu osobních paní kolegyně Lorencová, která už se dostavila na jednání. A otevírám rozpravu, kde mám dvě přihlášky a faktickou mohu dát až po... Nejdříve první. Paní kolegyně Chalánková má slovo a pan kolega Koubek se může přihlásit s faktickou až po prvním vystoupení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych okomentovala a požádala kolegy o podporu ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5738.

Jedná se v podstatě o překlopený poslanecký návrh zákona, který jsem připravila a připravili jsme spolu s kolegy z naší strany TOP 09. Jedná se o to, pokud někdo zemře bez dědiců, tak v tom případě se stane takzvaná odúmrť, tedy i náhrobek se stává majetkem státu, který ale v některých konkrétních případech hospodařil tak, že sice musel hospodařit s péčí řádného hospodáře, nicméně podle našeho názoru v rozporu s dobrými mravy. Proto jsme předložili návrh, který by za § 17 vložil další § 17a, který zní: Vlastník náhrobku nesmí odstranit z hrobového místa ten náhrobek do uplynutí všech lhůt, na které bylo hrobové místo pronajato, nejdříve však do uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo do hrobky. To neplatí, má-li být náhrobek bezprostředně nahrazen novým náhrobkem. Dále je tam také vysvětlený postup, jaký by byl v případě zrušení veřejného pohřebiště. To je jedna část našeho návrhu.

A v druhé části ještě žádáme vložit další část jedenáctou za část desátou, kde § 2a zní: Při veškerém hospodaření s majetkem České republiky a při vystupování státu v právních vztazích stát a jeho organizační složky vždy postupují v souladu s dobrými mravy. K tomu bych se ještě chtěla vyjádřit. Za tuto neoddělitelnou součást návrhu považuji tuto novelu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která výslovně stanoví, že i pro stát platí povinnost jednat v souladu s dobrými mravy. Jakkoliv je to samozřejmé a mělo by to plynout i z nového občanského zákoníku, dosavadní praxe dražeb náhrobků ukazuje, že stát se svým majetkem v souladu s dobrými mravy nenakládá, a je proto žádoucí tuto zásadu zavést přímo do zákona o majetku České republiky. Takové ustanovení pak bude pro státní zaměstnance užitečnými vodítkem a bude korigovat jinou důležitou zásadu, totiž, že stát má se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, jejíž extrémně materialistický výklad může v praxi vést k velmi neetickému chování státu.

V podrobnostech se pak odkazuji na důvodovou zprávu k poslaneckému návrhu novely zákona, jak jsem již řekla, zákona o pohřebnictví, která byla v systému pod číslem sněmovního tisku 707. Chtěla bych k tomu ještě říci, že bylo řečeno z úst paní ministryně, že tato problematika je ošetřena metodickým pokynem. Mě takto informovali i zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přesto se domnívám, že nic nebrání tomu, aby tato záležitost byla řešena touto úpravou přímo v zákoně. Pokud se jedná o jednání na výboru pro veřejnou správu, tak tento náš pozměňovací návrh sice nebyl doporučen, nicméně v poměru sedm ku šesti. Takže se domnívám, že by nic nebránilo tomu, aby se takto jednoduchá úprava dala přímo do zákona.

Dámy a pánové, prosím vás o podporu pro svůj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to bylo vystoupení paní poslankyně Chalánkové. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koubek. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Ještě upozorňuji, zapomněl jsem na to na začátku, že zpravodajem ústavně právního výboru, který má právo závěrečného slova, je také pan kolega Pleticha. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající, faktickou poznámkou zareaguji na úvodní vystoupení paní ministryně, a to k tomu pozměňovacímu návrhu G19, který tady zmínila, který se týká vlastně omezení přepravy pozůstatků na maximální čtyři lidské pozůstatky do jednoho automobilu. TOP 09 to podpoří, protože pokud paní ministryně mluví o tom, že celý ten zákon je o tom, abychom nastavili etická pravidla, tak to je právě jedno z těch pravidel, které potřebujeme. Protože problémem nejsou hromadné nehody, bouračky, problémem je to, že dneska se s těmi pozůstalými kšeftuje, vozí se v těch autech přes celou republiku podle těch jednotlivých krematorií a to prostě víme. A tohleto to je jedno z těch pravidel, které můžeme nastavit. Pokud nechceme do toho zasahovat, jak vy jste řekla, že to má být věcí těch pohřebních služeb a že to je jejich boj, tak proč ten zákon vlastně vůbec měníte, když do té oblasti nechcete zasahovat? Naopak, toto je nesmírně důležité a já prosím celou Sněmovnu: G19 podpořme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Tomio Okamura v rozpravě ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, aktualizace zákona o pohřebnictví je skutečně na místě. Nikoliv ovšem lobbing za velké pohřební ústavy, nikoliv lobbing za monopolizaci odvětví, nikoliv kritéria, která zdražují službu, tedy pohřeb, ale pravý opak je dnes potřeba řešit. Připadá mi, že mnozí z vás, jak tady sedíme, netušíte a nemáte představu, jak velký problém pohřebnictví je pro stále rostoucí část našich občanů. Každým rokem přibývá lidí, kteří nemají na svůj pohřeb. Každým rokem přibývá pohřbů, přesněji kremací na účet pověřených obcí za lidi a rodiny, které nemají na to, aby se důstojně rozloučili se svými blízkými. To je problém. A v této souvislosti mi bohužel připadá, že vládní novela přispívá k dalšímu zdražení už tak nekřesťansky drahých pohřbů. Pro informaci: zpopelnění a jednoduchý obřad je výdaj zhruba okolo 20 tisíc korun. A v zemi jsou desetitisíce lidí, kteří ani tuhle, pro nás jistě marginální částku, navíc prostě nemají a ani jejich rodiny. Moje konkrétní výtky jsem zmínil ve svém projevu v rámci předešlého projednávání. Já sám jsem kdysi pomáhal řešit kauzu bývalého romského vězně, který si z odškodnění za holokaust odložil na účet 30 tisíc korun. Ale ty mu vzápětí vyfoukl exekutor za to, že zapomněl zaplatit třicetikorunový poplatek v nemocnici, kam ho odvezli tuším s infarktem.

Dámy a pánové, nejsme tu, abychom zvyšovali zisky lobbistům, ale pomáhali lidem. Mysleme na to při každém hlasování o tomto zákoně a o konkrétních pozměňujících návrzích. Není třeba lidem jen zvyšovat sociální dávky. Ideální je jim nezdražovat život a v tomto případě ani smrt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Ještě než budeme pokračovat, došla omluva předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra Roberta Pelikána, a to na celý dnešní jednací den.

Žádnou jinou písemnou přihlášku nemám do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem, pan zpravodaj Pleticha také nemá zájem. V tom případě můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil nejdříve s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko, vyjádření tak, jak je v garančním výboru přijato. O totéž požádám paní ministryni. Ale nejdřív, než vám dám slovo, pane zpravodaji, požádám Sněmovnu znovu o klid. Já jsem přesvědčen, že při hlasování ve třetím čtení je potřeba dobře vědět, o čem hlasujeme. Tak já počkám, až se usadíte. Děkuji.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, máme před sebou hlasování o zákonu, kterým se mění zákon číslo 256/2001 o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 954. Navržená procedura z výboru pro veřejnou správu je: za prvé musíme hlasovat jako první krok o návrhu na zamítnutí. Pokud tento návrh na zamítnutí nebude přijat, budeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy bychom hlasovali v pořadí: za prvé případné pozměňovací návrhy a legislativně technické úpravy, dále bychom hlasovali společně pozměňovací návrhy A1 až A10, následně bychom hlasovali jedním hlasováním pozměňovací návrhy A11 až A17. Dalším krokem hlasování o pozměňovacím návrhu B, dále pozměňovací návrh C, následně C2. Omlouvám se, za páté, pátý krok by bylo C1, ne C, ale C1, šestý krok C2 a potom sedmý krok C.3.1, osmý krok C.3.2, devátý krok C.3.3, desátý C.4, jedenáctý C.5, dvanáctý C.6, třináctý D1 a D2. Čtrnáctý krok bychom hlasovali návrh E1 a E2, potom patnáctý krok E3, šestnáctý E5, sedmnáctý krok E6 a E7, osmnáctý krok E8, devatenáctý krok F, dvacátý krok G1, G4, dvacátý první krok G2.

 

Následně bychom hlasovali G3. Potom bychom hlasovali G5, G6, G7, G8, G9, G11, G12. A poté bychom hlasovali 29A... Pardon, 29A znamená, že bychom hlasovali krok G13, pokud se již nestal v důsledku přijetí A1 nehlasovatelným. Potom budeme hlasovat G14, G15. Další krok je G16, pokud se již nestal v důsledku přijetí A2 nehlasovatelným. A jako další krok bychom hlasovali G17, pokud se již nestal nehlasovatelným přijetím A9 resp. C3.3. Další krok G18, G19, následně G20 a G23 jedním hlasováním. Poté bychom hlasovali G22 (G21), pokud se nestal nehlasovatelným přijetím A4. Dalším krokem bude G22, pokud se nestal nehlasovatelným přijetím G3. Dalším krokem je G24 a jako předposlední krok je G25, pokud se nestal v důsledku přijetí F nehlasovatelným. Jako závěrečný krok bude hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Pan kolega Koubek se hlásí ještě k proceduře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Já bych tady pana zpravodaje jenom malinko poopravil. On to chtěl říci dobře, ale přeřekl se. Vy jste řekl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, dvakrát za sebou G22. Poprvé mělo být G21. Já to nerozporuji. Je to v souladu s tím, jenom aby na ten záznam to zaznělo, protože jste řekl dvakrát G22. Poprvé mělo být G21 a podruhé G22. Děkuji.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Pokud je tomu tak, samozřejmě souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To není změna proti navržené proceduře, to je jenom upřesnění textu.

 

Pokud se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o proceduře, kterou navrhl garanční výbor, kterou předkládá pan zpravodaj.

Rozhodneme v hlasování číslo 502, které jsem zahájil. A ptám se, kdo je pro přijetí navržené procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 502, z přítomných 137 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jediné, co nebudeme hlasovat, jsou legislativně technické nápravy, protože žádný v rozpravě nepadl. Je to tak, pane zpravodaji? (Zpravodaj souhlasí.)

 

Takže můžeme začít návrhem na zamítnutí návrhu zákona.

A to rozhodneme v hlasování číslo 503, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 503, z přítomných 138 pro 19, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

A můžeme tedy rozhodovat o pozměňovacích návrzích. První návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Jako první návrh je hlasování společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1 až A10. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 504 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 504, z přítomných 138 pro 131, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Další návrh společně jedním hlasováním pozměňovací návrhy A11 až A17. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 505 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 505, z přítomných 138 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je hlasovat o pozměňovacím návrhu B. Pozměňovací návrh B je věcně totožný s pozměňovacím návrhem E4. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 506 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 506, z přítomných 138 pro 15, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Dalším krokem je hlasování o pozměňovacím návrhu C1. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 507 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti, Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 507, z přítomných 139 pro 29, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Dalším krokem je hlasování o návrhu C2, který je totožný s pozměňovacím návrhem G10. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování 508 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 508, z přítomných 139 pro 28, proti 85. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Další návrh hlasování je o C3.1. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 509 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 509, z přítomných 139 pro 26, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat o C3.2. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 510 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 510, z přítomných 139 pro 26, proti 83. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další budeme hlasovat C33. Pokud bude přijato, stane se nehlasovatelným G17. Stanovisko výboru - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 511 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 511, z přítomných 139 pro 27, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní hlasujeme pozměňovací návrh C4. Stanovisko výboru - nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasí.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 512 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 512, z přítomných 139 pro 38, proti 78. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je hlasování C5. Stanovisko výboru nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 513 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 513, z přítomných 139 pro 26, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh - hlasování C6 - nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 514 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 514, z přítomných 139 pro 27, proti 85. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat společně jedním hlasováním pozměňovací návrh D1 a D2. Stanovisko výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 515 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 515, z přítomných 139 pro 47, proti 64. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh je společně jedním hlasováním E1 a E2. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 516 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 516, z přítomných 139 pro 21, proti 68. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh E3. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 517 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 517, z přítomných 140 pro 22, proti 75. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh - hlasovat E5. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 518 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 518, z 140 přítomných pro 38, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh - společně jedním hlasováním E6 a E7. Výbor dal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 519 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 519, z 141 přítomného pro 28, proti 81. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat E8. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 520 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 520, z přítomných 141 poslance pro 3, proti 82. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh - budeme hlasovat F. Upozorňuji, že pokud bude přijat, pozměňovací návrh G25 se stane nehlasovatelný. Stanovisko výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 521 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 521, z přítomných 141 poslance pro 14, proti 89. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další budeme hlasovat společně jedním hlasováním G1 a G4. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 522 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 522, z přítomných 141 poslance pro 42, proti 68. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat o G2. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 523 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 523, z přítomných 142 poslanců pro 60, proti 66. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní přicházíme ke G3. Pokud bude přijato, není hlasovatelný návrh G22. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 524 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 524, z přítomných 142 pro 66, proti 59. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále budeme hlasovat o G5. Výbor nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 525 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 525, z přítomných 142 pro 31, proti 77. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat G6. Výbor nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 526 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 526, z přítomných 142 pro 29, proti 78. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní budeme hlasovat G7. Výbor doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 527 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 527, z přítomných 142 pro 54, proti 60. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh G8 - výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 528 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 528, z přítomných 142 poslanců pro 47, proti 74. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh G9. Výbor - nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 529 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 529, z přítomných 142 pro 44, proti 76. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Dále hlasujeme o návrhu G11. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 530 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 530, z přítomných 142 pro 28, proti 80. Návrh nebyl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh G12 - výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 531 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 531, z přítomných 142 pro 26, proti 78. Návrh nebyl přijat.

Můžeme pokračovat. Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: G13 nebudeme hlasovat, protože se stal v důsledku přijetí A1 nehlasovatelným. A přecházíme ke hlasování G14. Stanovisko výboru: Nedoporučující. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 532 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 532, z přítomných 142 pro 41 poslanec, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Přecházíme ke G15 a výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 533 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 533, z přítomných 142 pro 26, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Nyní nebudeme hlasovat o G16, protože se stal nehlasovatelným v důsledku přijetí A2. A přecházíme ke G17 a ten se stal nehlasovatelný v důsledku přijetí A9. Přecházíme dál ke kroku 32, a to je pozměňovací návrh G18. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 534 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 534, z přítomných 142 pro 32, proti 77. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji. Přecházíme ke G19. Výbor dal doporučující stanovisko. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Než budeme hlasovat, ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Učinil jsem tak na žádost z pléna. Počkám, až se ustálí počet přihlášených. Děkuji.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 535. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 535, z přítomných 137 pro 49, proti 62. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další návrh jedním hlasováním společně G20 a G23. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 536 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 536, z přítomných 138 pro 25, proti 75. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: G21 je nehlasovatelný, protože jsme přijali A4. A G22 je nehlasovatelný, protože jsme přijali... Pardon, ne, ne, ne. G3 jsme nepřijali, (Předsedající: G3 jsme nepřijali.) takže další krok je G22 a výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 537 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 537, z přítomných 139 pro 28, proti 78. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Dalším krokem je G24. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 538 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 538, z přítomných 139 pro 28, proti 75. Ani tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Další krok je G25. Výbor nedoporučuje. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě se podívám na to F.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 539 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 539, z přítomných 140 pro 33, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Ano, vyčerpali jsme pozměňovací návrhy a zbývá nám hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni jsou srozuměni s tím, kteří dávali pozměňovací návrhy, že jsme o jejich návrzích hlasovali? Je tomu tak.

Hlásí se předseda klubu KSČM. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanecký klub KSČM předložil k tomuto návrhu zákona řadu pozměňovacích návrhů, jejichž přijetí by mělo rozptýlit naše obavy o to, že by přece jenom ta služba, ta poslední služba, kterou svým blízkým poskytujeme, dozajista nezdražila. Tyto naše obavy nebyly rozptýleny, naše návrhy přijaty nebyly, proto zajisté pochopíte, proč poslanecký klub KSČM návrh zákona jako celek nepodpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikdo s přednostním právem se nehlásí, protože jim dát slovo nemohu, protože nejsme v rozpravě. A budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 954, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 540 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 540, z přítomných 141 poslance pro 79, proti 17. Návrh byl přijat. (Potlesk z lavic ANO.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 232.

Mimo body, než dám slovo panu zastupujícímu předsedovi... těžko mohu - k hlasování? Tak to je něco jiného, prosím. Prosím, pane poslanče, pan kolega... Klid prosím!

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se omlouvám, nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem pro, a na sjetině mám proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to je pro stenozáznam. Další pan poslanec, prosím pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Taktéž, na sjetině mám proti, hlasoval jsem pro, taktéž nezpochybňuji hlasování, neboť by to na výsledku nic neměnilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Než budeme pokračovat dalším bodem jednání, přednesu ještě omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Kasal a od 11 hodin do konce jednacího dne pan poslanec David Kádner.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze a tím je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP