Pátek 7. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

244.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 928/4, který vám byl doručen 3. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/5.

Nyní se do rozpravy hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce. Jsme ve třetím čtení, které řeší vydávání občanských průkazů do budoucna. Znamená to bezplatné vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji. Bude to pomáhat v elektronické identifikaci občanů ČR při komunikaci s úřady. To, co to také umožňuje a co se podařilo spravit ve druhém čtení, je nově vydávání občanských průkazů osobám starším 70 let, kde umožníme těmto občanům, aby nemuseli o občanské průkazy žádat ve zkrácené lhůtě. To jsou opatření, která jsou v současné době připravena se změnou tohoto zákona. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Je to další krok k elektronizaci veřejné správy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav.

Za prvé k části první bod 8. V bodu 8 se za text "odstavec 7" vkládá text "a 8" z toho důvodu, že totožnou změnu jako v odst. 7 je nutné provést i v odst. 8. Vypouští se slova "občanský průkaz" z důvodu zavedení legislativní zkratky držitel.

Za druhé v části první se za dosavadní bod 28 vkládá novelizační bod, který zní: X. V § 14 odst. 2 a § 15b odst. 1 se text "odstavec 2" nahrazuje textem "odstavec 3", a to z toho důvodu, že je třeba provést vložení nového odstavce 2 do § 8 bod 14 a přečíslování následujících odstavců je nutné aktualizovat odkazy a doplnit novelizační bod.

Za třetí k části čtvrté čl. 4 bod 1, což je změna zákona o informačních systémech veřejné správy. V část čtvrté čl. 4 v bodě 1 se písmeno V nahrazuje písmenem W a písmeno W se nahrazuje písmenem X.

Z kontextu navrhovaného usnesení vyplývá, že záměrem předkladatele bylo doplnění nového písmena v § 2 zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož písmeno W se v předmětném ustanovení již nachází, je nutné písmeno W nahradit písmenem X.

V případě přijetí pozměňovacích návrhů podle tisku 928/2 - teď se ptám legislativy, jestli je to skutečně lomeno dva, nebo lomeno čtyři? (Reakce mimo mikrofon.) Lomeno čtyři.

Za prvé, k pozměňovacímu návrhu v bodě číslo 3 v § 4a odst. 6 se text odst. 6 nahrazuje textem odst. 7, a to z toho důvodu, že je třeba provést aktualizaci odkazů vzhledem ke změně v § 4.

Za druhé k pozměňovacímu návrhu v bodě číslo 5 v § 8 odst. 7 a 8 se text v odst. 2 nahrazuje textem v odst. 3. Je třeba provést aktualizaci odkazů vzhledem k vložení nového § 8 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Dále se do rozpravy hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám nikoli řečnickou otázku pro pana ministra, pro vás, milé kolegyně, milí kolegové. Pan ministr chce, abychom to dneska schválili, ale už minule v druhém čtení přiznal, že ten zákon budeme opět novelizovat. Pokud mi nevěříte, tak se podívejte na stránky, možná pan ministr to potvrdí dneska v rozpravě. A my mnozí doporučujeme, abychom počkali do schválení zákona o elektronické identitě, a pak se k tomu vrátili, a ne že vydáme jeden předpis a hned ho budeme novelizovat poté, co schválíme jiný předpis.

Abyste neměli pocit, že to je nějaká opoziční obstrukce, tak chci připomenout, že zákon o elektronické identitě v prvém čtení máme pevně zařazen na příští středu odpoledne jako první bod - myslím, že mám pravdu, pane ministře, že to je první bod odpoledne. Stejně tak je zařazeno prvé čtení souvisejícího zákona na příští středu odpoledne. Nevím, možná nám to může prozradit pan ministr, jestli bude žádat o zkrácení lhůty u zákona o elektronické identitě, nebo ne. Já to považuji v této chvíli za pravděpodobné, stalo se takovou módou, že vlastně u každého vládního návrhu v prvém čtení se hlasuje o zkrácení lhůty. Vím, že pan premiér už ohlásil v Hradci, že bude mít ty občanky s čipem od roku 2018.

Ale vrátím se k otázkám, které jsem kladl v druhém čtení. K čemu nám budou? Kdo bude schopen z úřadů, institucí ten čip, který je bezesporu užitečný, a je užitečný k tomu, že tam mohou být informace, které nechceme, aby byly jednoduše čitelné, kdo bude umět ty informace načíst, zpracovat a na základě těch informací rozhodnout?

Opravdu nerozumím, pane ministře, možná byste mi to mohl vysvětlit. Když ten zákon potřebujete novelizovat, proč ho nechcete opravit ještě teď? Proč chcete mít dva zářezy ve Sbírce zákonů? Stává se tady poměrně často: Já vím, že je tam chyba, ale nebojte, při nejbližší příležitosti to budeme novelizovat. Těch příležitostí už moc není. A co když nestihnete projednat zákon o elektronické identitě? Tak to bude úplně k ničemu.

Já tedy procedurálně navrhuji, abychom opakovali druhé čtení, aby v rámci druhého čtení pan ministr a jeho lidé si našli ochotného poslance, který tu budoucí novelu načte v rámci standardního druhého čtení. Můžeme to opravit a nemusíme vydávat dva návrhy zákona. Stačí jeden.

Já tu debatu o elektronické identitě nechám na příští týden. Nemá cenu, abychom to vedli dneska a příští týden to opakovali. Ale tady opravdu není kam spěchat. A pokud se, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodnete, že vyslyšíte přání pana ministra, tak si současně říkáte a vzkazujete to všem: my víme, že je tam chyba, my víme, že se to musí opravit, my víme, že se to musí opravit velmi brzy, ale přesto to uděláme, protože to chce pan ministr Chovanec. Žádný logický důvod pro to, abychom hlasovali dnes a nepočkali v rámci druhého čtení v zásadě čtyři nebo pět týdnů, já bych řekl pět. To znamená, pokud to dobře počítám, dá se do pololetí tohoto roku schválit jak zákon o elektronické identitě, tak zákon o občanských průkazech bez nutnosti další novelizace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Eviduji jeho návrh na opakování druhého čtení, o kterém po ukončení rozpravy dám hlasovat.

Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Klán. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, přeji všem příjemné odpoledne v pátek. Tím, že pan předseda klubu ODS řekl zde už mnohé, co jsem chtěla říci i já, pan poslanec Stanjura, tak já jenom dodám to, co zde ještě nebylo řečeno.

Tak jak jsme projednávali ve výboru pro veřejnou správu a několikrát tento zákon o občanských průkazech, tak jsem ráda například., řeknu to dobré, to pozitivní, že tam opravdu jsou věci pro občany velmi dobré, jako že do 24 hodin, i když za příplatek, je možné toto si pořídit. Je tam systematicky načtený pozměňovací návrh zákona, který právě toto řeší, pět dnů je tam další rozmezí, odstupňované finančně. Je to ve prospěch občanů, to je naprosto v pořádku.

Ale i já jsem vnímala během druhého čtení tohoto zákona rozsáhlou diskusi, kdy se právě o tom mluvilo, jak budeme dále postupovat, konkrétně i v souladu s tím, že opravdu, jak zde řekl pan poslanec Zbyněk Stanjura, příští středu je prvně zařazen zákon o elektronické identifikaci, a to ještě nevěděl, že o týden později, což je 19. dubna, je toto již zařazeno vstřícně na jednání výboru pro veřejnou správu. A proto tady jenom chci říci nám všem, že ta vůle určitě bude, aby se souběžně jednalo i o tomto zákonu o elektronické identifikaci. Sněmovní tisk číslo 1069 opravdu rychle nabírá rychlost směrem k tomu, aby to mohlo být projednáno souběžně. A tak když se na vás dívám, a jistě si všichni přejeme, aby toto bylo vše řešeno v souladu, tak ta možnost vrácení do druhého čtení tady je, je možné načíst ten pozměňovací návrh, aby se už nemusela provádět novela tohoto zákona poté.

Pane ministře, dívám se na vás a věřím, že když nás slyšíte napříč politickým spektrem, že bychom to chtěli podpořit, ale abychom se už nemuseli vracet k tomuto zákonu zpětně po jeho nabytí účinnosti, že i vy jako předkladatel to pochopíte a že se domluvíme na tom, aby opravdu toto bylo řešeno ruku v ruce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, hezké poledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych řekl ještě několik slov k tomuto návrhu zákona. Já jsem si vyslechl ty argumenty, elektronická identita, vztah elektronických občanských průkazů a ty novelizace. Dvě věci. Už jsme to jednou vraceli do druhého čtení, teď by to bylo znova, takže bychom opět zabředli někam, kam asi možná nechceme. A když jsme se tady naposledy domlouvali na tom, jak to uděláme s tou elektronickou identitou, tak nám bylo přislíbeno, že sem přijde do Poslanecké sněmovny - je to zařazeno napevno příští týden ve středu jako druhý bod - a my jsme se nějakým způsobem tady domlouvali, nebo jsme diskutovali o tom, že nám bude stačit, když tu elektronickou identitu začneme projednávat v prvém čtení, když ji otevřeme, pošleme do výborů a bude to a pak budeme řešit ty elektronické občanské průkazy. Nebo to uděláme tak, že schválíme elektronické občanské průkazy dnes a poté bude prvé čtení té elektronické identity. Já s tím osobně problém nemám. Když to schválíme, schválíme to dneska, já v tom osobně problém nevidím, protože ta identita je tam zařazena napevno a je zařazena už i na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, abychom to stíhali.

Nicméně nikdo neřeší to, když se na té elektronické identitě zasekneme. Zasekneme se, a tím pádem zbouráme jak elektronické občanské průkazy, tak elektronickou identitu. Já si myslím, že to bude poměrně zajímavé, protože už nám tolik času na to, abychom ten legislativní proces celý dojeli i se zkrácením lhůt na třicet dnů (, nezbývá?). Říkám, u té identity to bude poměrně trošku někde ostré, bude to problematické. Upozorňuji na to. Já osobně nemám problém s tím, abychom ty elektronické občanské průkazy dnes schválili a poté dořešili elektronickou identitu, tak jak je to nyní v programu. Ale ne že schválíme elektronickou identitu a pak dojedeme elektronické občanské průkazy. To se mi jako moc dobré nezdá už proto, že by to všechno spadlo pod stůl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm... Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Je pravda, že jsme se tím dlouho na výboru pro veřejnou správu zabývali. Víte, ale já na to vždycky koukám z pozice normálního občana. Dotaz, k čemu mi ten čip v současné době je a bude, na ten já neumím odpovědět. Já vím, že jediné kladné je teď v tom, že ten čip bude zadarmo, že nebude stát občanka 500 korun, ale my nemáme žádná pravidla, co do čipu půjde, co tam nepůjde. A tak si myslím, že je naprosto zbytečné teď schvalovat občanské průkazy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Berkovec, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážený pane předsedající. Přeji vám hezký den. Vážená vládo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jen poděkovat všem kolegům ve výboru pro veřejnou správu za to, že to projednávání bylo velmi konstruktivní, byť dlouhé, a že mu věnovali náležitou pozornost, ostatně jako všem zákonům, které se projednávají ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Chtěl bych navrhnout, aby se společně v celku hlasovala sekce A1 až A23 a další sekce aby se od toho oddělila a hlasovala společně A24 a A25. Tím důvodem je, že aplikace by způsobovala patrně výkladové potíže.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě respektuji jiné názory na pořadí a proceduru projednávání, ale musí to mít nějakou logiku. Pan poslanec Klán vlastně logicky dovodil, že když dneska schválíme občanky, tak stihneme projednat zákon o elektronické identitě, protože jinak jsou k ničemu. A když to dneska neschválíme, tak to nestihneme projednat. To ale není logické tvrzení. Logické tvrzení je, že když to dneska schválíme, tak se k tomu stejně vrátíme ještě v tomto volebním období, protože jinak to, co dneska schválíme, je k ničemu. A já nechci dělat zbytečnou práci. Ale pan poslanec Klán je klidně pro zbytečný zákon. No proč ne? Budeme to dělat znova, a pak si tady poděkujeme všem poslancům výboru pro veřejnou správu, že se jako vždy poctivě věnovali všem zákonům.

Tak já bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct, že i my v rozpočtovém výboru se vždy poctivě věnujeme návrhům zákonů, které náš výbor projednává. Pokud jsem byl ve volebním výboru, tam už nejsem naštěstí, tak i tam jsme se poctivě věnovali návrhům všech zákonů. To jsou takové ty samozřejmé věty, které nikam nevedou. Ale nikdo z těch, kteří jsou pro, mi po tom poctivém projednání neodpoví na tu otázku, a prosím, aby mi někdo odpověděl - k čemu nám to bude. K čemu to bude občanům, když to dneska schválíme, kromě toho, že je to zadarmo, a kromě toho, že pan premiér Sobotka to už ohlásil v Hradci. Ale on už neřekl ani v tom Hradci, k čemu to občanům bude, jenom řekl, že to bude. A to je dost málo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my si nemyslíme, že zákon o občanských průkazech je úplně provázán s tím zákonem o elektronické identitě. Vždyť ty občanské průkazy už dnes fungují. Před lety byly zavedeny občanské průkazy s čipem, za které občany platili 500 korun, a nebyly jim vůbec k ničemu a do dnešního dne na to nelze nic nahrát. To znamená, mění se ten parametr v tom, že občanský průkaz s čipem je zadarmo, a pokud projde pozměňovací návrh, který Ministerstvo vnitra podporuje a který podal pan poslanec Petrů, tak to umožní lidem nad 70 let získat tento občanský průkaz bez právního poplatku a umožní to těmto lidem získat občanský průkaz s platností na 35 let. To znamená, nebudeme seniory obtěžovat s tím, aby si měnili občanský průkaz v těch lhůtách, které mají ostatní. Já si myslím, že je to krok správným směrem. My přece nemůžeme predikovat, v jaké podobě ten zákon o elektronické identitě projde, kdy projde a jak projde. My potřebujeme stihnout lhůty, a občanské průkazy pro nás tiskne a připravuje Tiskárna cenin. Potřebujeme zákon, potřebujeme přípravu, potřebujeme aplikační dobu. To znamená, z našeho pohledu nic nebrání tomu, abychom dnes o tomto zákoně hlasovali. Je legitimní návrh pana kolegy Stanjury to opět vrátit do druhého čtení a vést debatu znovu, ale my nic nového do té debaty, než jsem říkal minule a dnes, nepřineseme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to bylo závěrečné slovo pana ministra. S přednostním právem... Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane ministře, musím říct, že jsem spravedlivě přiznal tu výhodu. Doteď máme čip na nic za 500 a to významné zlepšení je, že budeme mít čip na nic zadarmo. A kromě toho pan ministr může spustit tu zakázku. Druhá výhoda. Ale pořád je to na nic. Na tom jsme se shodli.

Vy jste to sice formuloval tak opatrně, tak jako mlhavě, ale když budu interpretovat vaše slova... Jinak mi řekněte, když to dneska schválíme, za měsíc to schválí Senát, pak to podepíše pan prezident, to jsme na konci června. Když spustíme zakázku, já si v září přijdu pro občanku s čipem zadarmo. K čemu mi bude v říjnu, v listopadu, v prosinci? Na kterém úřadě se tím budu moct identifikovat, aniž bych pořád neobíhal? Co si ty úřady načtou? Kolik máte těch čteček připravených? Které všechny úřady tím budou vybaveny? Budou to mít policisté, budou to mít záchranáři, bude to mít každá pošta, bude to mít každý úřad s rozšířenou působností, každá obec? Ano, nebo ne? Ale máme lhůty, říkal pan ministr. Máme lhůty. Máme na to zakázku jenom. Na nic jiného lhůty nemáme. Na zakázku. Někdo už je připravený. Pan ministr říká: jsme připraveni spustit zakázku. Tak já nevím, jestli mít čip na nic zadarmo je ten správný důvod.

A neříkejte, pane ministře, že s ničím nepřijdete. Minule jste řekl, že ten zákon se musí novelizovat. Tak buď platí věta z minula, a pak musíte s něčím přijít, anebo neplatí a řekněte na mikrofon, že se nemusí novelizovat, a já pak mohu ten svůj návrh klidně stáhnout. Já nechci přidávat naše opoziční návrhy do toho návrhu zákona. Opravdu ne. Jenom chci vytvořit prostor k tomu, abyste si tam vy jako Ministerstvo vnitra opravili chyby, které tam jsou, abychom nemuseli znovu novelizovat zákon a nemuseli se úředníci i občané neustále učit nové a nové změny zákonů. Neposloucháte jako já občas i vystoupení vrcholných představitelů soudní moci, kteří říkají, že pro ně je v podstatě nemožné orientovat se ve spleti předpisů, zákonů, podzákonných norem, vyhlášek, nařízení, regulací atd.? A co pak občané? No, a tak máme lhůty na zakázku, tak to uděláme. A co, tak to zase změníme za pár týdnů. A pak tady bude žádost: končí volební období, pojďme si na to dát tři dny, nebo dva dny, nebo v devadesátce možná, protože, kolegyně, pozor, bude končit volební období. To je hrozné překvapení. To jsme nevěděli.

Tak pane ministře, já vás prosím o vyjádření. (Obrací na ministra Chovance, který sedí u stolku zpravodajů.) A nejde mi vůbec o otevření rozpravy, vůbec ne. Bude to nutné novelizovat, nebo ne? Trváte na tom, co jste řekl minule? Nebo se změnily okolnosti a ten zákon se nebude muset novelizovat po přijetí zákona o elektronické identitě, o kterém budeme diskutovat příští týden ve středu? Ne za rok, ne za dva nebo někdy, příští týden ve středu.

Takže máme dva důvody, abychom hlasovali pro: občané budou mít čip na nic zadarmo a pan ministr může spustit připravenou zakázku. Pro nás je to málo. Pokud to nevrátíme, tak budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan poslanec Petr Adamec se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan místopředseda Vojtěch Filip se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. (Hlasy z pléna - dohady kolem jména Petr Adam a Ivan Adamec.) Pardon, pan poslanec Petr Adam, omlouvám se a děkuji za upozornění.

Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení. (Hluk v sále.) Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 228, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s hlasovací procedurou. Za prvé návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Za druhé návrh jedním hlasováním. Pan poslanec Berkovec sice navrhl oddělené hlasování o bodu A1 až A23 a A24 až A25, ale vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy jsou na sebe navázány, tak nelze je oddělovat. Za třetí návrh B a za čtvrté budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má prosím někdo jiný návrh procedury? Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že tady zazněl legitimní návrh na změnu procedury, a podle mě paní zpravodajka nemůže říct, že to tak nejde. V tom případě navrhuji, abychom hlasovali o každém bodu zvlášť, od A1 až po A25. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak to je protinávrh k návrhu paní předkladatelky, o kterém, pokud legislativa nemá jiný názor, dám hlasovat. Má právo pan poslanec přednést takový návrh.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, abychom o každém A1 až A25 hlasovali zvlášť.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 229, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Berkovce. (Poslanec Berkovec se hlásí o slovo.) Ano, je to váš legitimní protinávrh k proceduře.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, ano. Dovoluji si na tom trvat. Děkuji vám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Berkovce, aby body A1 až A23 a následně body A24 a A25 byly hlasovány zvlášť.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 230, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji navrhla paní zpravodajka s tím, že body A1 až A23 a A24 a A25 budou hlasovány zvlášť, což jsme teď odhlasovali.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro schválení této procedury, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 231, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Takže nyní budeme hlasovat o návrhu legislativně technických úprav, tak jak zde byly předneseny. (Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu legislativně technických úprav. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 232, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o bodech A1 až A23, které se týkají zavedení zrychleného vydávání občanských průkazů a cestovních pasů do pěti dnů, respektive do 24 hodin. (Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko ministra souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A1 až A23. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 233. Pro 146, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A24 až 25. Oba body se týkají správních poplatků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní zpravodajky? (Moje stanovisko asi není v tento okamžik zajímavé, ale výbor doporučuje.) Výbor doporučuje. Pan ministr? (Souhlas).

Zahajuji hlasování o návrzích A24 až A25. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 234. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B, což je návrh, který načetl pan poslanec Jiří Petrů za pana poslance Oklešťka a týká se výměny občanských průkazů, kdy předmětem poplatku nebudou ty občanské průkazy, respektive výměna, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 235. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 147, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, paní zpravodajko? (Ano, je to tak.) Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 928, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou"

Stanovisko garančního výboru? (Výbor doporučuje.). Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 236. Přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 23. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat poslancům a poslankyním za schválení tohoto návrhu. A ještě na závěr bych chtěl odpovědět na některé dotazy. V tom Hradci, o kterém mluvil pan kolega Stanjura, bylo prezentováno, co ten občanský průkaz má do budoucna umět, ať je to agenda sociálních služeb, nebo to je finanční správa, kde by si občané v budoucnu měli být schopni toto udělat z pohodlí svého domova. To, že jsme dneska schválili zákon o občanských průkazech, ale neznamená, že to má přímou provázanost na elektronickou identitu. Samozřejmě že bude potřebná ta změna, technická úprava, o tom jsem tu hovořil minule, na tom není potřeba nic měnit. Ale ty zákony opravdu nejsou natolik provázané, jak tady kolegové z ODS na to poukazovali.

Já jsem velmi rád, že to dnes prošlo, jsem velmi rád, že občanský průkaz pro občany bude zdarma, a jsem také velmi rád, že občané nad 70 let budou mít jednodušší cestu, jak občanský průkaz získat a jak ho obnovovat. Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A my přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání a to je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP