Pátek 7. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

243.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. Zpravodajku dne 22. zastupoval pan poslanec Václav Klučka. Paní zpravodajko, výborně.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2, který byl doručen dne 28. února 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 990/3.

Nyní se ptám navrhovatele, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem tohoto návrhu je posílit bezpečnostní prvky migračního procesu a mechanismy zamezující zneužívání ustanovení migračního procesu. Vláda těmito opatřeními reaguje zejména na schválený audit národní bezpečnosti a mj. na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal o posílení bezpečnostních prvků v rámci migračního procesu.

Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice EU, které upravují podmínky pobytu příslušníků třetích zemí. Jde jednak o cizince, kteří mají na území ČR zaměstnání jako sezónní pracovníci, a jednak o cizince, kteří mají být na území ČR převedeni k výkonu konkrétní kvalifikované pracovní pozice v rámci jednoho koncernu.

Návrh obsahuje také další změny, které vyplynuly z aplikační praxe a které je nutné převést i vzhledem k současnému vývoji migrační situace. Osobně oceňuji, že pan poslanec Klučka svými pozměňovacími návrhy reaguje na aktuální problémy, spojené s koncentrací cizinců v průmyslových zónách, např. v Kvasinách a v Plzni. Současně se navrhují opatření, která v souladu s auditem národní bezpečnosti povedou ke zvýšení bezpečnosti v ČR. Rád bych vám uvedl jeden konkrétní případ, kdy se jedná o cizince, který byl odsouzen k mnohaletému vězení na území ČR, a to za vraždu příslušníků Policie ČR. V současné době tento cizinec žádá de facto o sloučení s občanem ČR a český stát nemá nástroje, jak v této věci konat v souladu se zájmy českého státu. Názorem Ministerstva vnitra je, že zájem takovéhoto cizince na zachování jeho pobytového oprávnění s přihlédnutím k jeho rodinným vazbám by neměl převážit nad zájmem ČR a zachování bezpečnosti v našem státě.

Ke zmíněné neslučitelnosti některých návrhů pana poslance Klučky s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR a právem EU mohu uvést, že Ministerstvo vnitra se touto problematikou velmi detailně zaobíralo a na základě názoru našich expertů jsme přesvědčeni o tom, že tyto návrhy nejsou v nesouladu s Ústavou ČR ani s mezinárodními závazky.

Cílem vlády je na jedné straně podporovat migraci, která bude přínosná pro ČR, současně však vždy zohledňovat bezpečnostní prvky a bezpečnostní rizika, která jsou s touto migrací spojená. Domnívám se, že navržené změny umožní ČR pružně adekvátně reagovat na vývoj v rámci migračních toků a dalších případných migračních krizí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Nyní otevírám rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Plíšek, ale faktická poznámka mi svítí u pana poslance Jiřího Zlatušky. Paní zpravodajka se chce vyjádřit.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Ano, dobrý den. Dovolím si jenom velice stručně na úvod tohoto zákona. Česká republika má relativně dobrou legislativu v oblasti úpravy azylového práva i cizineckých předpisů. O tom svědčí to, že jako jeden z mála států EU není dotčena migrační vlnou, prostě proto, že u nás jsou předpisy poměrně přísné a migranti o ČR zájem ztrácejí.

Současný návrh zákona z dílny Ministerstva vnitra představuje určitou formu dalšího zpřísnění. Rozumím tomu, ale řekla bych, že bychom neměli jít za čáru, kterou pro mě představuje pozměňovací návrh kolegy Klučky, jakkoli ho Ministerstvo vnitra podporuje. Jestliže má být ČR nazývána právním státem, chápu, že bude preferovat práva svých občanů, ale určitý právní rámec by měl být zachován pro všechny občany. A pro mě nemožnost přezkumu správním soudem je nepřekročitelnou hranicí. Z tohoto důvodu nebudu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Klučky a pro Sněmovnu upozorňuji, že na doporučení výboru bude hlasován zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Nyní tedy technická poznámka pana profesora Zlatušky, poté technická paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Také bych chtěl k tomu návrhu pana poslance Klučky, tak jak se o něm vyjádřil pochvalně pan ministr, přitom mám pocit, že panu poslanci Klučkovi ten návrh připravovalo ministerstvo, resp. pan ministr, takže chválil vlastně sám sebe.

Díky tomu, že se obešlo připomínkové řízení, tak kromě těch obecně právních nebo lidskoprávních aspektů je tam důležitý aspekt ohrožení řady institucí. Ozvali se zaměstnavatelé, zcela byly pominuty takové instituce, jako vědecké ústavy nebo vysoké školy. Pokud tento návrh projde, tak nejsme schopni na naše školy dostávat kvalitní pracovníky zvenku, protože je to zpochybnění jejich rodinných příslušníků a zpochybnění postavení dalších navazujících osob, které s tím souvisí. S tímhle mám možnost se setkávat prakticky pravidelně při výběrových řízeních, do kterých vstupují špičkoví pracovníci ze zahraničí, a tam je vážná kompetence zvenku.

Návrh pana poslance Klučky je výrazným ohrožením ČR tam, kde to ohrožení bude bolet mnohem víc než ty hypotetické strašáky související s migrací.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní profesorka Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, problém, který tady diskutujeme, má zhruba tři roviny - protože mám jenom faktickou připomínku, tak budu stručná: právní, ekonomickou a politickou.

Začnu tou politickou. Samozřejmě že jsou to laciné a poměrně snadné hlasy, protože naši občané se obávají o svoji bezpečnost, a já se jim ani moc nedivím, když se podívám na hranice. Ale odkážu na projev své předřečnice paní poslankyně Bebarové Rujbrové, která tady velice dobře upozornila, že i teď už máme naše předpisy, které upravují vstup cizinců, přísné a dostatečné. Čili ta potřeba za současné situace z hlediska politického tady není, pokud pomineme oblast získávání přízně svých potenciálních voličů.

Ta oblast právní, která je mi nejbližší, ta je úplně jasná. Proto nemůžu zvednout ruku pro něco, co může opravdu přistát a úspěšně být i potom řešeno Ústavním soudem v tom smyslu, že bude to příslušné ustanovení - hovořím o pozměňovacím návrhu pana poslance Klučky - zrušeno. Pochopitelně že jsem stejného názoru, zejména pokud jde o zrušení možnosti soudního přezkumu v určitých věcech.

A ta třetí, ekonomická rovina, tady se odvolám a podporuji to, co řekl můj kolega pan poslanec profesor Zlatuška. Protože to ohrožení, kterého docílíme touto novelizací, je poměrně reálné a obávám se, že budeme těžko potom vysvětlovat zaměstnavatelům, proč jsme učinili tento krok, když ho nebylo nutné učinit.

Čili politicky, právně i ekonomicky velmi kontroverzní pozměňovací návrh, pro který nezvednu ruku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Chalupa. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vás chtěla poprosit, abyste nám tady nezaváděl nové praktiky. Nic proti akademickým titulům, ale akademický titul profesor tady má celá řada poslanců a přijde mi nepatřičné, že tak oslovujete pouze paní kolegyni Válkovou. Takže bych poprosila, abychom skutečně tady dodržovali to, že se oslovujeme poslanec, poslankyně, případně u předsedů klubů nebo předsedů stran toto oslovení. Nezavádějte nové praktiky.

Ale přihlásila jsem se proto, abych se naopak zastala pana kolegy Klučky a abych panu Zlatuškovi možná připomněla, že jednací řád, podle kterého projednával výbor pro bezpečnost tento bod, nebyl porušen. My jsme měli na výboru pro bezpečnost tento návrh včas, v termínu... (Řečnici ruší hlasitý hovor na tribuně.) Jako v pubertě. (Pobavení v sále.)

Měli jsme tento návrh včas, projednávali jsme ho dostatečně dlouho, byli tam přítomni i zástupci různých organizací, takže není pravda, že jste tady obvinil pana kolegu Klučku, prostřednictvím pana místopředsedy, že by nebyl dodržen legislativní proces. Výbor pro bezpečnost pro tento návrh pana poslance Klučky hlasoval všemi hlasy kromě hlasu paní kolegyně Bebarové Rujbrové. Takže i členové ANO hlasovali pro návrh kolegy Klučky. A nezlobte se na mě, ale pokud přítomní členové - přítomní členové, nemůžu za to, že paní Válková zrovna nebyla přítomna - přítomní členové pro to hlasovali všichni kromě paní Bebarové Rujbrové.

Ale k tomu samotnému návrhu. Pokud tady někdo zpochybňujete poslaneckou iniciativu, tak ji zrušme. A možná si tam dejte, že naopak tady bude mít zákonodárnou iniciativu organizace, jako je Hospodářská komora nebo Rekonstrukce státu nebo Transparency International místo nás. Skutečně tohle chcete? Já tedy ne. Takže já nemám sebemenší problém návrh pana kolegy Klučky podpořit, protože tady nedošlo k žádnému pochybení z jeho strany. Řádně předložil návrh, který jsme měli možnost -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, já jsem vám prodloužil ten čas, protože jste byla vyrušována, ale už ten čas k faktické poznámce asi uplynul.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Takže já jsem se jenom chtěla ohradit proti tomu, že jsme nepostupovali na výboru pro bezpečnost lege artis.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za faktickou poznámku. Sypu si popel na hlavu, ale nebyla to jenom paní kolegyně Válková, oslovil jsem taky pana kolegu Zlatušku. Je to silnější než já, budu si to pamatovat.

Nyní přečtu několik omluv. Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání, pak čtu omluvu pana ministra obrany Stropnického od 11 do 12 z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Bebarová Rujbrová od 12 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Herbert Pavera mezi 12.30 až 14.00 z pracovních důvodů.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Jinak pro pana řídícího schůze, moje poslední hodnost, kterou jsem měl, byl kapitán, tak kdybyste mě chtěl oslovovat, tak můžete takhle. (Pobavení.)

Pokud jde o záležitost té novely, tak já se plně hlásím k tomu hlasování na výboru pro bezpečnost. Nesouhlasím s panem kolegou Zlatuškou, že jde o hypotetické hrozby. V žádném případě, mezinárodní situace, viděli jsme to ráno, se opět zhoršuje. Máme problémy s Tureckem. A bavíme se o nelegálních migrantech nebo nelegálních lidech. Nemyslím si a neberu argument, že naši zaměstnavatelé nebudou mít zaměstnance. Až si tady poradíme s těmi dávkami a jinými věcmi, tak zaměstnanců bude dost, našich, českých. Takže já budu hlasovat pro tu novelu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času, pane kolego. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem velmi pozorně poslouchal kolegyni Černochovou a sama prokázala, kolegyně Černochová, že taky není neomylná. Ona ve svém vystoupení oslovila pana poslance Zlatušku, ale nikoli prostřednictvím pana předsedajícího. (Rozruch v sále.) Takže když se vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího podívá do stenozáznamu, určitě pozná, že také pochybila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Eviduji vaši faktickou, ale poprosím tedy pořadí. Mezitím zkontrolujeme ten stenozáznam. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych paní poslankyni Černochové samozřejmě to přímé oslovení prominul, kdyby mě oslovila pane profesore, ale nic se nestalo.

V každém případě bych se tady chtěl zastavit u toho - neobviňoval jsem nikoho, že by něco neudělal v rámci těch mantinelů, které poslanci mají ve výborech. Říkám, že pokud Ministerstvo vnitra připraví nějakému poslanci takovýhle velký návrh s takovýmito dopady, bylo by korektnější, aby přicházel standardní cestou, se standardním připomínkovým řízením.

A co se týče kolegy Chalupy, o tom, jak budeme mít ty spousty zaměstnanců. No to souvisí s tím, že samozřejmě v okamžiku, kdy přijde na to, že pomíjíme tituly, pomíjíme kvalifikace, tak se můžeme tvářit, že i na vysoké školy a vědecké instituce z toho zahraničí dostaneme, když sem nedostaneme třeba ty nobelisty nebo oceňované profesory zvenku, tak tady budeme mít zástupy tuzemských pracovníků, kteří tam budou chodit z úřadu práce. Takhle ta situace nestojí. Také se nejedná o nelegální imigraci, ale jedná se o jejich rodinné příslušníky, děti, kteří jsou reálně znejisťováni postavením v okamžiku, kdy doprovázejí tyto pracovníky. Jestli myslíme vážně, že naše vysoké školy a vědecké instituce mají dělat mezinárodní výběrová řízení, a tím zlepšovat kvalitu, tak se bez tohoto prvku neobejdeme. A mluvím - jsem nejen profesor, ale zároveň působím jako děkan fakulty - mluvím z konkrétní zkušenosti z řady výběrových řízení, kde toto rozhoduje v tom, jestli k nám kvalitní pracovník nastoupí, nebo nenastoupí. Střílíme se tímto opatřením do vlastní paty kvůli hrozbám, které jsou oproti tomuhle minimální. (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Soukup.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, já bych se chtěl ohradit proti tomu, aby každý, kdo přijde s nějakým návrhem, který má zvýšit naši bezpečnost, byl označován za populistu. Já si myslím, že v současné době je ta atmosféra ve společnosti taková, že spíš ti takzvaní populisté jsou ti, kteří projevují nějakou odvahu se ozvat.

Chtěl bych říci jednu věc. Já pro ten pozměňovací návrh pana Klučky z většiny, z větší části budu hlasovat, a to z jednoho důvodu. On je to takový instrument. Víte, my jsme teď na vrcholu ekonomického cyklu. My potřebujeme spoustu zaměstnanců. Ovšem zcela zákonitě přijde i období recese, období, kdy u nás té práce tolik nebude, a potom, jak ukazuje zkušenost, tu zkušenost tady z minulosti máme, těžko budeme dostávat ty lidi od nás pryč. Budou to lidé, kteří budou odčerpávat naše sociální dávky, budou to lidé, kteří se budou, když nebudou moct jinak, živit třebas i nelegálním způsobem. Připouštím, že vlastně ten pozměňovací návrh zahrnuje některá ustanovení, která jsou na rozhraní řekl bych se současnou praxí Ústavy. Proto bych doporučoval, abychom tato ustanovení nepřijímali. A doporučoval bych, a doporučím to vlastně v podrobné rozpravě, abychom nehlasovali ten pozměňovací návrh en bloc, ale abychom ho hlasovali po jednotlivých článcích, po jednotlivých částech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka, pan předseda klubu ODS Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně nijak nevadí faktické připomínky mých kolegů a kolegyň. Nicméně pokud každý z vás má potřebu říct, jak bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Klučky, tak vás upozorním na odstavec jednacího řádu, kde na to myslí. Můžeme navrhnout hlasování po jménech, vylosujeme si, kdo začne, a pak abecedně budeme říkat "ano" nebo "ne". Pokud byste to navrhli, tak navrhuji, ať to děláme o každé části tohoto návrhu pana poslance Klučky. Myslím, že jich je deset, tak to dvatisícekrát zazní "pro návrh" nebo "proti návrhu". Ti, kteří jste to ještě nezažili, ostatní vyjádření jsou nepřijatelná.

Nicméně mám prosbu na pana předsedajícího, aby po ukončení rozpravy a po závěrečných slovech pana ministra a paní zpravodajky, pokud budou, vyhlásil patnáctiminutovou přestávku na poradu našeho klubu před zahájením hlasování. Nechci to dělat teď, chci nechat normálně proběhnout rozpravu, závěrečná slova. Myslím si, že 15 minut není žádný dlouhý čas. A pak bychom mohli přistoupit k samotnému hlasování. Podporuji ten návrh, který zazněl, a vím, že ho musí podat někdo, až se bude projednávat procedura, abychom v případě návrhu pana poslance Klučky hlasovali o jednotlivých částech zvlášť. Pokud to chce někdo podpořit, může být desetkrát pro, pokud chce být někdo proti, může být desetkrát proti. A my, kteří chceme část podpořit a část ne, tím dostaneme tuto možnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Žádost beru na vědomí a jistě jí bude vyhověno. O proceduře rozhodneme na správném místě.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Janulík, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tedy na margo těch předřečníků chtěl říct, že jsem končil jako major. Takže jako hodnostně vyšší vás prosím, pojďme už hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak to byla krátká faktická poznámka. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Černoch.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pane místopředsedo, já předpokládám vaším prostřednictvím, že váš pan kolega, stranický kolega Hájek, umí číst a že dobře slyší. Takže samozřejmě, že jsem oslovovala pana profesora Zlatušku vaším prostřednictvím. Myslím, že to slyšeli všichni. Takže pokud pan kolega Hájek není úplně senilní, tak se mi omluví. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za faktickou poznámku paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Pane předsedající, první důstojník, děkuji. (Smích v sále.) Jenom bych chtěl doplnit, že by bylo dobré, kdyby se vyjádřil pan poslanec Klučka, jehož návrh se bude hlasovat, zdali souhlasí s tím, aby to bylo rozděleno na body. Já si osobně myslím, že by bylo dobré, pokud by se hlasovalo také o těch jednotlivých částech zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec je již přihlášen do řádné diskuse a po smršti faktických poznámek konečně přichází řada na přihlášeného pana poslance Martina Plíška, kterému tímto dávám slovo. Poté s přednostním právem pan ministr Chvojka.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, takhle to tady asi už bude stále, že vlastně rozprava začne faktickými připomínkami a faktickými poznámkami. Já bych také na úvod chtěl za poslanecký klub TOP 09 požádat, aby se o návrzích pana poslance Klučky hlasovalo zvlášť po jednotlivých věcných tématech, protože jsou tam zcela rozdílné návrhy, které se týkají různých věcí. My jsme připraveni velkou část těch návrhů, které tam jsou, podpořit. Nebudu tady kritizovat, že 22 stránek připomínek bylo zpracováno Ministerstvem vnitra a předloženo až na výboru bez nějaké náležité diskuse. To není meritum mého vystoupení. To se koneckonců ve volebním roce bude stávat, že hlavně vládní poslanci budou předkládat od svých vládních ministerských kolegů své návrhy.

Nicméně já se chci zastavit u těch pozměňovacích návrhů, které z mého pohledu jsou protiústavní a odporují našim mezinárodním závazkům. A neříkám to jenom já. Nebudu se odkazovat na autority, které to konstatovaly, ale jednu tady zmíním, což je pan předseda Nejvyššího správního soudu pan doktor Baxa, který jasně konstatoval, že omezení soudního přezkumu rozhodnutí o pobytu cizinců by bylo protiústavní. A kdyby čistě náhodou tento pozměňovací návrh tady byl schválen, tak se stejně cizinec domůže u mezinárodních a evropských soudních autorit svého práva a Česká republika by si utrhla ostudu. To, předpokládám, my, co jsme přísahali na to, že budeme dodržovat Ústavu a ostatních zákony, nebudeme chtít připustit. Takže ty části té novely, které se týkají omezení soudního přezkumu, a ty, které také budou bránit pružnému zaměstnávání cizinců i z třetích zemí při jejich nedostatku na českém pracovním trhu, my skutečně nemůžeme podpořit, stejně jako ty sankce, které jdou nad rámec současných pravidel.

V závěru chci konstatovat a zeptat se pana ministra, jestli konzultoval ty pozměňovací návrhy s Evropskou komisí, protože mně před chvílí přistál v mailu dopis Evropské komise z direktorátu pro spravedlnost a ochranu spotřebitele, který jasně říká, že ty body, které se týkají občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků, cizinců s trvalým pobytem a vyloučení přezkumu, nejsou v souladu s unijním právem Evropské unie, a předpokládám, že samozřejmě předchozí notifikace vzhledem k tomu, že jde o pozměňovací návrh, nebyla udělána. Ale jestli tady existuje jasné stanovisko po konzultaci Evropské komise, že ty části, které se týkají tedy soudního přezkumu, ty části, které se týkají smíšených rodin ve vztahu k občanům Evropské unie a příslušníků třetích zemí, to znamená občanů Evropské unie a příslušníků třetích zemí, jsou v rozporu s unijním právem, to stanovisko tady mám a samozřejmě mohu ho Ministerstvu i tady panu ministrovi poskytnout, tak si myslím, že i proto bychom tyto části návrhu pana poslance Klučky neměli schvalovat.

A také se přikláním tedy k tomu, abychom hlasovali zvlášť po těch jednotlivých bodech. My jsme skutečně připraveni velkou část návrhu podpořit, ale z logiky věci nemůžeme hlasovat pro protiústavní věci a pro věci, u kterých už teď Evropská komise avizuje, že jsou v rozporu s unijním právem. Mezinárodní závazky, evropské závazky a Ústava České republiky pro nás musí platit i ve volebním roce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolega Plíšek tady řekl, že část toho návrhu kolegy Klučky my nemůžeme podpořit. Já zde musím zdůraznit, že to my je nemístné. Klub TOP 09 nepřijal závazné stanovisko, já jsem na výboru podpořil návrh kolegy Klučky a podpořím ho i zde hlasováním na plénu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A nyní tedy s přednostním právem pan ministr Jan Chvojka. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Kolegyně, kolegové, věřte mi, že nemám radost z toho, že musím určitým způsobem ukázat na určité nedostatky pozměňovacího návrhu svého ctěného kolegy Klučky. Ale nedá mi to, já jsem jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zároveň předsedou vládní Rady pro lidská práva. A ta tento návrh probírala na svém posledním zasedání dne 21. března a zavázala mě k tomu, abych tady určitým způsobem nastínil problematické body, které podle Rady pro lidská práva pozměňovací návrh mého ctěného kolegy Klučky má.

Rád bych tedy Sněmovně přinesl pro informaci podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k pozměňovacímu návrhu poslance Klučky ke sněmovnímu tisku číslo 990, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V souladu se svým statutem chce rada jako poradní orgán vlády podnětem Sněmovnu informovat o svých pochybnostech nad souladem tohoto pozměňovacího návrhu s ústavním pořádkem a s mezinárodními závazky České republiky včetně práva Evropské unie. Některá navrhovaná opatření Rada vlády pro lidská práva považuje za nepřiměřený zásah do práv, která cizincům i občanům České republiky přiznává ústavní pořádek či mezinárodní právo. Jako problematické vnímá Rada vlády pro lidská práva zejména tyto čtyři oblasti:

1. Vyloučení soudního přezkumu v řízeních o pobytech na území České republiky.

2. Omezení soudního přezkumu zbavení svobody cizinců.

3. Neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek.

4. Omezování práv rodinných příslušníků občanů České republiky na sloučení rodiny.

Na základě svého statutu rada mne jako svého předsedu požádala o to, abych vás s tímto podnětem seznámil a upozornil vás tím na možné důsledky přijetí uvedeného pozměňovacího návrhu z hlediska dodržování ústavního pořádku a mezinárodních závazků České republiky. Rada vlády samozřejmě plně respektuje pozici každého jednoho poslance v současné fázi projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Vy ovšem máte možnost se těmito podněty a doporučením rady zabývat a případně je zohlednit při svém hlasování. Ale zda tak učiníte, je samozřejmě plně na vás.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Klučka. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já budu co nejstručnější, ale přitom řeknu argumenty, které mě vedou k tomu, abych vám své stanovisko ke svému pozměňovacímu návrhu co nejlépe vysvětlil.

Zákon o pobytu cizinců se připravoval pěknou řádku měsíců. Připravoval se v dynamické době, kdy migrace z roku 2015 velmi silně ovlivnila celé myšlení toho pracovního týmu. Přes to všechno, že se do původního zákona do připomínkového řízení dostávaly věci, které znamenaly to zpřísnění, přes to všechno připomínkovým řízením prostě neprošly. Mezitím vláda České republiky zadává audit národní bezpečnosti. Audit národní bezpečnosti - a teď prosím pěkně, dávejte pozor - byl ve vládě schválen 14. prosince, tedy poté, kdy nám zákon o pobytu cizinců přistál jako sněmovní tisk v Poslanecké sněmovně. Mě pochopitelně jako člena výboru pro bezpečnost velmi zajímalo, jak jsou závěry tohoto auditu, které v oblasti migrační politiky jsou naprosto jasné, já vám je přečtu, implementovány do příslušného zákona. A tam začala ta moje aktivita.

Proč jste nebyli přísnější? Proč jste do toho zákona z té aplikační praxe, kterou máte, nedávali věci, které v oblasti rizik znamenají dosti výrazné nebezpečí pro vnitřní bezpečnost státu? Každý pobyt cizince svým způsobem - svým způsobem - je věcí zvláštní. A musíme být přesvědčeni o tom, že ten cizinec je schopen na území České republiky žít, je schopen se přizpůsobit právnímu řádu a je schopen dodržovat všechny zákony, které Česká republika má. Toto je věc správního řízení, které souvisí s pobytem na území České republiky.

Řekl jsem vám, že vám ocituji několik vět z té analýzy národní bezpečnosti:

Migrační politika musí v tomto ohledu, tedy migrační politiky, minimalizovat riziko neúspěšné integrace již od samotného počátku imigračního procesu /radikální cizinci, riziko závislosti na sociálním systému/. Je snadnější předcházet problému než čelit následkům neřízené migrace a nezvládnutí integrace. Stěžejní pro efektivní řízení migrace je možnost a schopnost nastavit legislativní podmínky k vstupu a pobytu cizinců tak, aby imigrace na území byla dlouhodobě přínosná a aby byly minimalizovány případné negativní dopady. Podstatné z hlediska důvěryhodnosti celého imigračního procesu je schopnost státu zajistit efektivně a účinně návrat cizinců, kteří na území vstoupili neoprávněně nebo oprávnění k pobytu na území ztratili. Na neúspěchu či úspěchu návratnosti politiky závisí míra rizika, eskalace účinnosti hrozby. I zde je kladen důraz na efektivitu a skutečnou proveditelnost návratu cizince do domovské země či do země svého posledního pobytu.

V legislativních opatřeních na prvním bodě v závěrech je: Je třeba provést novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců z hlediska - teď dávejte pozor - posílení bezpečnostních prvků imigračního procesu. Za druhé. Je třeba provést novelu zákona č. 326, to je ten samý zákon o pobytu cizinců, s ohledem na posílení povinných prvků integrace.

Čemu jsem se zpronevěřil? Co jsem udělal špatně, když jsem chtěl po ministerstvu, ano po ministerstvu, ať mi připraví návrhy, kterými zpřísníme ten proces, o kterém oni sami mluví, že je nedostatečný. Toto je můj pozměňovací návrh v 15 bodech. Toto je ten návrh, který byl chystán třebas možná delší dobu, než měl. Ale my jsme nechtěli udělat chybu. A já bych se rozhodně nepodepsal pod žádný pozměňovací návrh, který by byl legislativně vadný, a neměl svou vlastní odpovědnost za to, že jsem takovýto návrh přinesl.

Já jsem přesvědčen, že ten návrh má svůj smysl, že je v souladu s nálezem Ústavního soudu, který říká: stát má právo. Stát má právo si pro pobyt cizinců stanovit své mantinely, stanovit své podmínky. A jestli s tím Evropská unie nesouhlasí, tak je hodně pozadu. Podívejte se na jiné země kolem nás. Každý se snaží v tom imigračním procesu, v tom schvalování pobytu zpřísnit, co se dá, a my máme zůstat jako bývalá východní země stranou nebo co? Jestli je tam problém, tak pojďme o něm diskutovat. Já ho prostě nevidím.

Soudy. Představte si situaci, že v roce 2010, když byla provedena novela tohoto zákona, tak se měnily odpovědnosti. Z Policie České republiky to přecházelo na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra bylo před problémem, jak tohle zvládnout. Vytvořili nový štáb, nový odbor nebo nové ředitelství pro migračně vízovou politiku, a v tom momentě tam přišel pozměňovací návrh, který nakonec byl schválen, že vzniká nezávislá komise, která je přezkumovým orgánem správního rozhodnutí příslušného úřadu. Ona vznikla. Ta nezávislá komise má 13 senátů. Každý senát má tři lidi. Jsou tam zástupci úřadu ombudsmanky, jsou tam zástupci nestátního neziskového sektoru, k němuž se může odvolávat každý cizinec, který není spokojen s verdiktem správního orgánu. A ta nezávislá komise rozhodne. Je to zákon. Cizinec se s tím nespokojí - a šup a jde ke správnímu soudu. Takže máme dva stupně přezkumového řízení. Dva stupně! Proč tedy ministerstvo, na kterém ještě v té době prostřednictvím pana předsedajícího nebyl pan ministr Chvojka. Proč to ministerstvo nenavrhlo zrušit ten první stupeň, tu nezávislou komisi? Proč? Proč nenechalo jenom ty soudy? A já bych s tím neměl vůbec žádný problém. Prostě bych musel respektovat to, že cizinec se odvolá k soudu na přezkum a ten cizinec bude rok či dva čekat na rozhodnutí toho správního soudu. To jsou lhůty, ve kterých ty soudy rozhodují. Ten cizinec během toho pobytu u nás, to pořád není ukončeno, ten cizinec se adaptuje, ten cizinec se ožení, ten cizinec se vdá, založí rodinu, změní podmínky, které byly na začátku řízení o pobytu na území České republiky, a to je v pořádku. Nikdo do toho nemůže zasáhnout.

Takže 13 krát 3 je 39 lidí nezávislé komise fungující nezávisle na Ministerstvu vnitra. Těchto 39 lidí se vždycky dělí o to, kdo rozhoduje o přezkumu. Pak tedy se ptám, proč ti oponenti neřešili zrušení té nezávislé komise. Proč to máme? Nebo to někomu vyhovuje? Nebo to někomu vyhovuje, ale potom ten verdikt není verdiktem zkoumání přezkumu správního soudu - nebo, pardon, správního orgánu. To je verdikt té komise! To je v pořádku? To přece ta Evropská komise, když mluví o přezkumu, pardon, není tam ani slovo o soudním přezkumu, mluví pouze o přezkumu. To přece nemůže ani ta komise myslet vážně.

Takhle bych mohl mluvit o nezaměstnanosti, nebo resp. o zaměstnavatelích. To není proto, že si to někdo vymyslel. To je proto, abychom dali vyšší pravomoc úřadům práce pro to, kdy budou evidenci zaměstnaneckých karet dávat! To je velmi vážný problém. A to je v jejich prospěch. Nebo ne? Nebo nám bude lhostejné, že tu bude zaměstnáváno v prostředí, které je nečitelné, v prostředí, které je vadné, a v prostředí, které se stává vykořisťováním cizinců? Cožpak to je problém, který můžeme jen tak přejít? Tady je řešení.

Chcete-li, máte dvě možnosti. Buď necháte ten stav, jak je, anebo se podepíšete svým hlasováním pod to, že chceme v této České republice pořádek i v procesu povolování pobytu na území České republiky! Já vás o to prosím. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já skutečně ve stručnosti a pouze s faktickou poznámkou předstupuji v tuto chvíli, abych podpořila argumentaci i návrh pana poslance Klučky, a chci obrátit vaši pozornost na usnesení, které Poslanecká sněmovna přijala na 25. schůzi 12. února 2015, tedy před více než dvěma roky, a reagovali jsme v tomto usnesení na tu první vlnu migrační, která se začala valit do Evropy. Myslím, že to usnesení sloužilo tehdy ke cti Poslanecké sněmovny, protože jsme včas ten trend zachytili a včas jsme upozornili vládu na to, co si Poslanecká sněmovna představuje, aby vláda dělala.

Pan poslanec Klučka zde citoval jeden z těch cílů, které při přípravě této normy, této novely, vláda má vetknuty, a citoval úplně doslova to, co my jsme přijali jako sedmý bod onoho usnesení před více před dvěma lety, kdy žádá Poslanecká sněmovna vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Toto usnesení jsme přijali. Možná se můžeme bavit o tom, jestli vláda mohla s tím návrhem přijít dřív. Já bych řekla, že určitě ano, ale jsem velmi ráda, že teď i prostřednictvím třeba poslaneckého návrhu si vlastně stojíme za svým, tedy za tím, co Poslanecká sněmovna požadovala. Je to v takové obecnější poloze, tato moje poznámka, netýká se detailů návrhu pana poslance Klučky, ale cítím za povinnost vás upozornit na to, že jsme se tímto směrem vydali, a když už jsme se tak jednou rozhodli, tak bychom v této logice měli pokračovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si dovolím zdvořile zaprotestovat proti poslední rétorické větě, jinak brilantního řečnického projevu pana poslance Klučky, který řekl: buď podpoříme tohle, anebo chceme mít pořádek. Já jsem přesvědčen, že pořádek tady chceme mít zcela všichni, ale nemůžeme si jako zákonodárný sbor dovolit zvůli. Na stejné úrovni by výkřik: pokud podpoříme návrh pana poslance Klučky, podpoříme existenci zvůle. Protože připustíme-li, že správní rozhodnutí nebude přezkoumatelné soudem, připouštíme zvůli. A zvůli nelze připustit na území civilizovaného státu. Myslím si, že máme dost instrumentů na to, zajistit pořádek jiným způsobem než prolamovat ústavní principy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klučka, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Prostřednictvím vás ke kolegovi Kalouskovi. Když to tak pochopil, vůbec nic proti tomu nemohu namítat. Já jsem chtěl jenom říct, na co jsem zapomněl ve svém projevu, a slíbil jsem to některým. Nebyl jsem to já, kdo na výboru navrhoval hlasování en bloc. Nebyl jsem to já. A ono to hlasování prošlo. Pokud projde hlasování po bodech, vůbec s tím nemám žádný problém.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Četař absolvent!

Já jsem chtěl říct jenom drobnost. Myslím si, že je známo, že věnuji dost pozornosti bezpečnosti, ale pokud začneme tu bezpečnost nadřazovat Ústavě, tak jsme s těmi teroristy prohráli. Pokud to chceme udělat tak, aby to bylo ústavně konformní, tak se ale napřed musíme bavit o změně Ústavy. A já jsem na tu Ústavu přísahal, takže ode mě nemůžete čekat, že něco takového podpořím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Tím jsme měli vyčerpány faktické poznámky. A nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já vítám, že návrh a částečně i návrh pana poslance Klučky posiluje bezpečností prvky v rámci migračního procesu. Určitě lze souhlasit s tím, že se musíme vyrovnat se situací, kdy se cizinec nedostavuje k výslechu, kdy nepředkládá originály dokladů, na tom máme bezpochyby trvat. Určitě máme mít dostatečné lhůty k projednání žádostí. Nesmíme být tlačeni tak, aby žádosti nebyly řádně projednány. Určitě máme podle mého názoru podporovat dobrovolné návraty u neúspěšných žadatelů o azyl. To jsou také návrhy pana kolegy Klučky.

Z čeho však nesmíme ustoupit, je ústavní princip možnosti přezkoumat správní rozhodnutí. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že chceme žít v právním státě. A ve chvíli, kdy to uděláme v jednom případě, tak přijde zase nějaký další příklad, kdy by nás to vlastně zdržovalo, kdyby nás přezkum u soudu zdržoval? Toto je opravdu základní princip právního státu a já jsem přesvědčena, že z tohoto nesmíme ustupovat.

A pak musím říct, že mi na návrhu vadí ještě jedna věc, a vadí mi hodně. A to je přístup této vlády k našim podnikatelům. I v této oblasti. V jaké jsme situaci? Statisíce lidí jsou na úřadech práce. Pobírají dávky a někteří z nich ještě pracují načerno. Tato vláda s tím neudělala vůbec nic. Vůbec nic. A dokonce ještě ta opatření, která předchozí pravicová vláda měla, tak zrušila. Možná to je populární pro vaše voliče. Ale je to smrtící pro naše podnikatele. A ve chvíli, a těch příběhů je mnoho, kdy podnikatelé opravdu velmi často, a mně to vyprávějí, se snaží přijít na úřad práce, získat všechny kontakty na nezaměstnané ve svém regionu, oni sami na vlastní náklady je osloví, požádají je, nabídnou jim práci, desítky, možná desítky, někde i jednotky se vůbec ozvou. Výsledkem je, že pouze jednotlivci vůbec nějakou práci přijmou. Naši podnikatelé opravdu v tuto chvíli hledají desetitisíce pracovních míst. A my všichni víme, že to nesmíme spojovat s tím, co se odehrávalo zejména v roce 2015 v Evropě. To není řešení situace na trhu práce. Ale myslím si, že máme velkou šanci bez bezpečnostních rizik získat zaměstnance z Ukrajiny. Ještě pořád. A naši podnikatelé to opravdu potřebují.

My nesmíme snižovat bezpečnostní laťky, i ty si musíme dobře prověřovat. Ale reakce vlády na nedostatky na trhu práce je mimořádně pomalá a nesmírně nedostatečná. Opravdu, takovýmto způsobem to nejde. A spojovat Kvasiny a Plzeň s bezpečnostními problémy je myslím velmi nepatřičné. Protože když se podíváte na data, tak v Kvasinách a v Plzni z velké části pracují ti, kteří jsou občany členských států Evropské unie.

Jsem přesvědčena, že pokud nepomůžeme našim podnikatelům, a některé návrhy pana kolegy Klučky jdou proti nim, tak oni zkrátka přijdou o zakázky, nebudou k nám přicházet investoři, nebudou odvádět daně, nebudou zkrátka odvádět sociální pojištění a bude to mít velmi negativní dopady na náš hospodářský růst. Ano, my musíme posilovat bezpečnostní prvky v rámci migračního procesu, to je naprosto v pořádku. My musíme vědět, kdo k nám přichází. Ale na druhou stranu nesmíme porušit ústavní principy a nesmíme jít proti našim podnikatelům, protože obojí by se nám hrubě vymstilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že zdržuji to jednání, nicméně chci připomenout, že se nacházíme v přechodu ekonomiky do informační společnosti, že jsme ve fázi, kdy řešíme Průmysl 4.0. Řešíme robotizaci a další věci, které souvisejí s tím, že se bude nahrazovat lidská práce počítači a roboty. Máme na trhu mezi 380 až 400 tisíci nezaměstnaných, takže trošku nerozumím tomu, co tady padá za argumenty, a trošku se ztrácím i v tom, kdo je vlastně napravo a kdo je nalevo. Takže děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Jenom bych reagoval na paní kolegyni Langšádlovou, která teď zde hovořila třeba o automobilce. Ono zde pracuje mnoho Ukrajinců, buď na pracovní vízum, které jim bylo uděleno pro Polskou republiku, což u nás je nepřípustné, anebo pracují nejenom Ukrajinci, ale i další občané bývalého Sovětského svazu na falešné pasy. Ať Polska, Rumunska, Bulharska, dokonce už i Maďarska. Ono by chtělo o této problematice něco více a hlouběji vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si připomenout svoje vystoupení z doby zhruba před dvěma lety, kdy jsem od tohoto pultíku navrhovala, abychom pečlivě vážili příchod každého a zvažovali a přinutili příchozí k tomu, abychom dosáhli toho, že budou identifikovatelní. Uplynuly dva roky. Já to připomínám jenom z toho důvodu, a děkuji panu poslanci Klučkovi za ty jeho pozměňovací návrhy, velice mu za to děkuji, připomínám to jenom z toho důvodu, že uplynuly dva roky a chtěla bych vědět, kolik sem za tu dobu přišlo těch, o kterých nevíme vůbec, ale vůbec nic. Dva roky uplynuly!

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážení páni ministři, vážení kolegové, vážené kolegyně, já se přiznám, že příliš nerozumím zápornému stanovisku garančního výboru k mému pozměňovacímu návrhu pod písmenem B, který v podstatě nechtěl nic jiného než to, že v případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec současně s dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů předloží na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu požadovaného pobytu na území. Toto je současné ustanovení zákona, současně platné ustanovení zákona. A já jsem jenom navrhl, aby se to "na požádání" vyškrtlo. To znamená, aby automaticky vždycky musel předložit doklad s dokladem o cestovním zdravotním pojištění. Takže doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu pobytu na území České republiky, aby se to předkládalo. Je to v podstatě ochrana jak českých poskytovatelů zdravotní péče před tím, že ten dotyčný cizinec případně to pojištění nemá zaplacené a oni potom vymáhají nedobytné pohledávky za úhradu zdravotní péče, která byla poskytnuta. Ale na druhou stranu je to samozřejmě ochrana i toho člověka samotného. To znamená, že on, pokud dojde k nějakému úrazu nebo vážné nemoci, má to pojištění zaplacené, uhrazené a péče je mu řádně poskytnuta, může ji řádně čerpat. Z těchto důvodů si myslím, aby můj pozměňovací návrh pod písmenem B byl přijat. Je to v zájmu jak poskytovatelů péče, tak i samotných cizinců.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli již není nikdo další písemně přihlášen do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rámci rozpravy. Jestliže ne, rozpravu končím a ptám se, zda má zájem o závěrečné slovo pan ministr a poté paní zpravodajka. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady v té debatě padlo mnoho informací, otázek, řekl bych i některých polopravd. Tak mi dovolte stručně reagovat.

V úplném úvodu bych si dovolil poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Klučkovi za spolupráci nejenom na této normě, ale i na mnoha jiných. Sami jste viděli z jeho vystoupení, že to je člověk, který je vysoce fundovaný a velmi hluboko ponořený do této problematiky. A jsem velmi rád, že ustál ten mediální lynč, který přišel s tímto návrhem za to, že si dovolil mít názor. A to je přece to, čemu musíme bránit. Pokud dovolíme a dopustíme, aby se poslanci Parlamentu České republiky báli projevit své názory, tak kam to dojde? Jediné, co ho snad minulo, je vylepení na autobusu.

V těch ostatních otázkách... Kvasiny, Plzeň, když se podíváte na ta čísla, je zjevné, že tam dochází a docházelo k nárůstu přestupků ze strany cizinců a je potřeba to řešit. Jeden příklad z Plzně během jednoho víkendu: jedno znásilnění, jedna rvačka s Policií České republiky a jeden cizinec otevřel dvanáct aut krumpáčem. A mně je jedno, jestli to páchá cizinec, nebo občan České republiky. To je naprosto jedno. My nemůžeme prohrát ten souboj o ulici. My nemůžeme ukázat občanům České republiky, že tyto přestupky neřešíme. Pokud to uděláme, tak jediný, kdo to vyhraje, budou populisté a fašisté. A to si přece nemůžeme dovolit. Proto ty věci řešíme.

Otázka zaměstnávání a kauza, tzv. kauza Rohlík a ty následující věci, které se děly. Policie České republiky to řešit prostě bude. A podnikatelé si musí uvědomit, že musí dodržovat mantinely, které český právní řád v současné době nastavil. Není možné to obcházet, není možné to zneužívat a není možné obcházet nejenom české a evropské právo, což se tady děje. V současné době na území České republiky působí některé polské a jiné agentury, které sem dovážejí cizince mimo rámec českého a evropského práva. A my to nenecháme prostě být. Nemůžeme.

Co se týká podnikatelů. Já jsem velmi rád, že tady podnikatelé podnikají, že mají velmi dobré výsledky, ekonomice se daří. Je tu velmi nízká nezaměstnanost. Ale všichni víme, že zhruba podle sociologických průzkumů necelá tři procenta lidí nebudou chtít nikdy pracovat, tzn. ta míra nezaměstnanosti, která tu dnes je, je daná i tím, že část lidí prostě pracovat nechce. Na druhou stranu prioritou každého podnikatele je rozvoj a zisk. Proti tomu stojí stát se svými zájmy o jakémsi udržitelném rozvoji, sociálním smíru, bezpečnosti. A tady ty pohledy se musí prolnout a musí být vyvážené. Já jsem byl velmi rád, když jeden zaměstnavatel z Ústeckého kraje před několika málo dny velmi důrazně vyzval agentury, které mu dodávají zaměstnance z jiných zemí, aby nepáchaly přestupky. Byly to přestupky městské hromadné dopravy v tom městě. A sami zaměstnavatelé, a zaplať pánbůh za to, si uvědomují, že ti lidé, kteří nosí jejich logo na montérkách nebo na saku nebo na čem, pokud přestupky páchají, zaměstnavatelům dělají škodu na imagi. Oni vynakládají stovky milionů mnohdy na reklamu a na marketing a takový jeden exces jim naprosto zboří image té firmy. A já s těmi zaměstnavateli chci debatovat. To je náš společný zájem z mého pohledu. Nic víc, nic míň.

Ke kolegu Zlatuškovi. On říkal vaším prostřednictvím, že jsem sám sebe pochválil. No, mně už je 47 a pochopil jsem, že co si sám neudělám, to nemám, pane poslanče. Ale toto nebyla chvála sama sebe. My jsme pomohli panu poslanci Klučkovi připravit ty návrhy, ale samozřejmě viděli jste sami, že tento poslanec je velmi fundovaný a velmi hluboko v té problematice. Určitě tu neslouží jako nástroj Ministerstva vnitra. My jsme rádi, že se toho ujal. A za těmi návrhy, které tady zazněly, stojíme.

Když se podíváte na debatu o soudním přezkumu. Tady zazněla jedna zásadní věc z úst pana poslance Klučky. Tady přece prvoinstanční rozhodnutí je přezkoumatelné nezávislou komisí. Nezávislým orgánem, o kterém ten zákon hovoří, který je tady ustanoven. A lidé mají šanci se odvolat k rozkladové komisi a ta v jejich věci udělá rozklad. Jsou tam zástupci neziskového sektoru, ombudsmanky a dalších lidskoprávních subjektů. To znamená, to je první přezkum, který v té věci probíhá. Pokud budeme dál trvat na soudním přezkumu, tak se celý ten proces výrazně zpomalí. Ale výrazně zpomalí. A já jsem tady uváděl příklad zločince, kde stát potřebuje zasáhnout. Samozřejmě si vážíme každého lékaře, každé zdravotní sestry, každého vědce, každé kvalifikované pracovní síly, která sem přichází a má zájem se v České republice integrovat. Prosím pěkně, my nejsme xenofobní národ. Obyvatelé České republiky přibývají. A přibývají právě díky migraci - z řad Ukrajinců, Vietnamců a dalších národů. Ale my chceme, aby tady byla jasná pravidla. Pro všechny. Pro Čechy i pro cizince. Jasná vymahatelná pravidla. A aby u lidí, kteří nadužívají a využívají mezery v zákoně, se ty mezery prostě zmenšily, nejlépe odstranily. To je důvod těch návrhů.

Jestli se bude hlasovat o návrzích pana kolegy Klučky odděleně, já avizuji, že u všech bude kladné stanovisko ministra a ministerstva a klidně odděleně hlasujme. Byla by velká škoda, aby ta norma neprošla. Myslím, že je potřebná.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem. Nemá zájem o závěrečné slovo.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Nesouhlas v plénu.) Omlouvám se.

Nyní bych ještě rád do protokolu uvedl, že pan poslanec Okamura se omlouvá až do konce pracovního dne z pracovních důvodů.

A v tuto chvíli tedy uděluji patnáctiminutovou přestávku, tak jak bylo navrženo panem předsedou klubu ODS. Takže přerušujeme do 11.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.37 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, na tabuli máme 11.52, můžeme tedy pokračovat v jednání. Ještě vyčkáme, protože budeme potřebovat zcela určitě stanoviska pana ministra vnitra. Já vás tedy poprosím, abyste se usadili na svých místech. Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vždy sdělila stanovisko. Pro úplnost bych dodal, že jsem vzal na vědomí, že ve čtyřech případech v rámci faktických poznámek byla navrhována změna procedury. Považuji za vhodné, aby tuto změnu někdo navrhl, abychom o ní hlasovali. Nyní předávám slovo paní zpravodajce.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji, pane místopředsedo.

Výbor pro bezpečnost projednal návrhy, které zazněly ve druhém čtení, a doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení pozměňovací návrhy, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2 podle procedury. Nejprve návrhy pod písmenem A, tedy návrhy výboru pro bezpečnost přijaté jeho usnesením č. 151. Za druhé pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který je označen písmenem B. Za třetí pozměňovací návrhy poslance Klučky, které jsou označeny písmenem C, a konečně hlasování o návrhu zákona jako celku.

Ale i já jsem zaznamenala v rozpravě opakované požadavky na oddělené hlasování návrhu pana poslance Klučky. Pokud tento názor ve Sněmovně převládá a rozhodne o tom Sněmovna hlasováním, jsem připravena předkládat proceduru s touto úpravou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda ODS, který zřejmě navrhne tento postup. (Hlasy ze sálu: Není předseda ODS, ale klubu.) Klubu ODS. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pozor, pozor, pane místopředsedo. (S úsměvem.) Nic takového. Jenom klubu. Ne jenom - předseda klubu, na to jsem pyšný.

Já plním formální povinnost, co jsem avizoval. V obecné rozpravě navrhuji změnu procedury tak, abychom u pozměňovacího návrhu pana poslance Klučky hlasovali po jednotlivých částech.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Opět předávám slovo paní zpravodajce. Poprosím, aby byla u pultíku.

 

Myslím, že teď bude ideální čas, abychom hlasovali o této změně procedury. Tedy, kdo souhlasí s tím, aby byly jednotlivé pozměňovací návrhy pana poslance Klučky hlasovány jednotlivě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 209. Přihlášeno 153 poslanců, pro 137, proti 8. Tento návrh na změnu procedury byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Takže doporučuji hlasovat nyní o proceduře, jak ji doporučil výbor pro bezpečnost, s úpravou, kterou jsme přijali předchozím hlasováním.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: V tom případě vyhovím tomuto návrhu. Nic mu nebrání. Ještě jednou tedy budeme hlasovat o upraveném znění procedury, jak byla přečtena paní zpravodajkou se změnami, jak jsme je přijali.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 210. Přihlášeno 158 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Dalším hlasováním tedy už rozhodneme o pozměňovacích návrzích. Nejprve o pozměňovacích návrzích označených písmenem A, tedy návrzích výboru pro bezpečnost. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 211. Přihlášeno 159 poslanců, pro 156, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následně rozhodneme o pozměňovacím návrhu označeném písmenem B. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Hovorky. Výbor pro bezpečnost nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212. Přihlášeno 159 poslanců, pro 41, proti 95. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: V souladu se schválenou procedurou nyní budeme hlasovat odděleně o návrzích pana poslance Klučky pod písmenem C.A až C.N. Nejprve o písmenu C.A. Týká se změn zaměstnaneckých karet. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 213. Přihlášeno 158 poslanců, pro 100, proti 16. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následuje hlasování o písmenu B v rámci bodu C pana poslance Klučky k osobnímu podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu. Stanovisku výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 214. Přihlášeno je 159 poslanců, pro 104, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Hlasování o návrhu pana poslance Klučky pod bodem C písm. C se týká doplnění úpravy ochrany utajovaných informací ve správním řízení. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 215. Přihlášeno 159 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pod písmenem C bod D je uveden návrh pana poslance Klučky. Týká se předkládání náležitostí žádostí v originále. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování 216. Přihlášeno 159 poslanců, pro 98, proti 37. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pod písmenem C bod E budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klučky týkajícím se požadavku na uvedení dokladu bezdlužnosti mezi náležitostmi žádosti o vydání karty zaměstnanců převáděných mimo podniky, vnitropodnikově. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 217. Přihlášeno 159 poslanců, pro 66, proti 39. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následuje písmeno C bod F. Týká se nedostavení se k výslechu jako důvod pro zastavení řízení o žádosti. Výbor má kladné stanovisko. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 218. Přihlášeno 159 poslanců, pro 134, proti 6. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pod písmenem C bod G, který se týká prodloužení nutné doby pobytu na území pro možnost podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, má výbor stanovisko doporučující. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 219. Přihlášeno 159 poslanců, pro 135, proti 3. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Dalším hlasováním rozhodneme o bodu C písmeno H. Jde o prodloužení doby trvání zajištění, pokud se řízení o správním vyhoštění zdržuje kvůli liknavé spolupráci třetích zemí. Výbor pro bezpečnost stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 220. Přihlášeno 159 poslanců, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Nyní budeme rozhodovat o písmenu C bod I. Týká se zastavení řízení o žalobě ve věci zajištění, pokud již zajištění netrvá. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 221. Přihlášeno 159 poslanců, pro 98, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následně rozhodneme o bodu C písmeno J. Má podporovat dobrovolné návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Doporučující stanovisko výboru. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Číslo hlasování 222. Přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Budeme hlasovat bod C písmeno K. Týká se posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do soukromého nebo rodinného života cizího státního příslušníka. Výbor doporučuje. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 223. Přihlášeno 159 poslanců, pro 80, proti 38. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Budeme rozhodovat o bodu C písm. L. Jde o rozšíření výluk ze soudního přezkumu. Výbor doporučuje. (Ministr: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 224. Přihlášeno 160 poslanců, pro 65, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Následně rozhodneme o bodu C písmeno M týkajícím se úpravy lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 225. Přihlášeno 160 poslanců, pro 140, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh označený písmenem C bod N. Týká se realizace státního integračního programu a výbor pro bezpečnost má stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 226 přihlášeno 160 poslanců, pro 139, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Hlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a můžeme rozhodnout o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Souhlasím s tímto konstatováním. S přednostním právem nyní pan předseda Mihola, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych chtěl požádat o pětiminutovou pauzu na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Eviduji tuto žádost. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za vstřícnost, se kterou umožnila oddělené hlasování o návrzích pana poslance Klučky. Tím, že nebyl přijat návrh týkající se výluky ze soudního přezkumu, umožňuje to všem poslancům naší frakce podpořit tento návrh a poděkovat pánům Chovancovi a Klučkovi za zlepšení právního prostředí v této problematice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. A nyní v souladu s návrhem klubu KDU-ČSL přerušuji jednání do 12.16.

 

(Jednání přerušeno od 12.11 do 12.16 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 12.16 a my budeme pokračovat v přerušeném jednání této schůze. Poprosím, aby všichni poslanci zaujali svá místa v sále. Poprosím pana ministra. Ministry.

Využiji chvilky, abych přednesl omluvu pana poslance Jiřího Štětiny, který se omlouvá z dnešního jednání Sněmovny od 13 hodin z osobních důvodů.

Jak konstatovala paní zpravodajka, o všech návrzích bylo hlasováno a nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 990, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 227, přihlášeno 160 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, končím tento bod a předávám řízení schůze svému drahému kolegovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat dalším bodem. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP