Pátek 7. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

242.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Pan ministr vnitra je již u stolku zpravodajů a ještě prosím zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Pleticha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 929/4. Ten byl doručen 28. února. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 929/5.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a prosím pana zpravodaje, který je prvním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád v rámci rozpravy načetl dva legislativně technické návrhy, které reagují vesměs na to, že v ostatních zákonech, které mají být tímto souborem zákonů novelizovány, ty práce nepostoupily tak rychle. (V sále je opravdu velký hluk.)

První legtech se týká dosavadní části 183., změny zákona o léčivech, kdy za prvé v bodě 4 se slova "§ 105 odst. 4 až 9" nahrazují slovy "§ 105 odst. 4 až 8."

Za druhé. V totožném zákoně v bodě 11 se slova "v § 108 odst. 9" nahrazují slovy "v § 108 odst. 8".

Dále. V případě přijetí pozměňovacích návrhů podle sněmovního tisku 929/4 k pozměňovacímu návrhu garančního ústavněprávního výboru A30 dosavadní části 249., změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V nově vkládaném bodě 5 se slova "dosavadní body 5 až 9" označují jako body "6 až 10", nahrazují slovy "dosavadní body 5 až 17" se označují jako body "6 až 18".

Za další. K pozměňovacímu návrhu pana poslance Lukáše Pletichy C7, to je SD 5821, v dosavadní části 65., změna zákona o návykových látkách, v bodu 8, což je § 39 odst. 2 se za prvé v úvodní části ustanovení odst. 2 se slovo "neoprávněně" zrušuje.

Za druhé. Na začátku písm. A se vkládá slovo "neoprávněně".

Za třetí. Na konci písm. A se slovo "nebo" zrušuje.

Za čtvrté. Na začátku písm. B se vkládá slovo "neoprávněně".

Za páté. Na konci písm. B se tečka nahrazuje čárkou a vkládá se slovo "nebo".

Ten druhý legislativně technický návrh se týká zákona o civilním letectví a zní následovně.

V dosavadní části 58., změna zákona o civilním letectví, za prvé v bodě 2 se text § 88 odst. 1 písm. I nahrazuje textem "§ 88 odst. 1 písm. J".

Za druhé. V bodě 8 se slova "§ 93b odst. 4 písm. a) až f)" nahrazují slovy "§ 93b odst. 4 písm a) až d)".

Za třetí. V bodě 14 v § 94 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova "nebo d" a slova "nebo f" zrušují.

Za čtvrté. V bodě 14 § 94 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "bodu 4 nebo písm. e)" nahrazují slovy "bodu 1" a slova "až h)" se zrušují.

Za páté. V bodě 14 v § 94 odst. 1 písm. d) se slova "nebo d" nahrazují slovem "nebo" a slova "nebo f, § 93 odst. 2 písm. e)" a slova "až h)" se zrušují.

Za šesté. V bodě 14 § 94 odst. 1 písm. e) se slova "bodu 4" nahrazují slovy "bodu 1).

Takže toto je znění legislativně technických návrhů a potom k tomu dalšímu budu mít ještě návrh změny hlasovací procedury.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To bychom probrali až v diskusi o proceduře. Prosím pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem si vědom, že tento sněmovní tisk neměl ambici opravovat zjevné chyby v dalších zákonech, ale tímto sněmovním tiskem se otevřelo několik desítek, možná i stovek zákonů. A víte, ono těch příležitostí s postupujícím volebním obdobím, s přibližujícím se koncem volebního období ubývá, jak opravit některé zjevné chyby a nedostatky v těch zákonech, které jsme přijali.

Já jsem si dovolil načíst pozměňovací návrh v části 97. tohoto návrhu zákona. Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vysvětlím, proč jsem to udělal.

V souvislosti s projednáváním - a podotýkám nestandardním projednáváním - zákonů o rozpočtové zodpovědnosti byly také přijaty novely nejrůznějších zákonů včetně novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bohužel tím, jak na poslední chvíli se podávaly pozměňovací návrhy, tak došlo právě v tomto změnovém zákonu k evidentním chybám, které zatěžují samosprávy, zatěžují obce. Proto jsem se pokusil, byť jsem si vědom, že ambice tohoto zákona nebo tohoto sněmovního tisku taková úplně nebyla zpočátku, proto jsem si dovolil načíst pozměňovací návrhy. Protože ta novela, nebo některé body novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly přijaty v souvislosti se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti, neslouží ke cti Poslanecké sněmovny a neslouží ke cti legislativnímu procesu a jeho kvalitě. Takže samozřejmě je možné vznášet připomínky, že tento zákon se týká spíše ministra financí, nikoli ministra vnitra, ale přesto jsem se pokusil ten pozměňovací návrh podat.

Pozměňovací návrh obsahuje vlastně dva body. Je to písm. E, dva body, bod A, který je vyloženě legislativně technickou připomínkou, protože v době, kdy tento návrh zákona byl předložen, tak ještě nebyl doprojednán a schválen zákon o rozpočtové odpovědnosti, tak se tam pouze doplňuje číslo právního předpisu.

A pokud se týká stěžejní části pozměňovacího návrhu bodu B, tak ta skutečně reaguje jednak na určité chyby, které se vyskytly při projednávání zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Ty chyby nebyly ani odstraněny Senátem, protože Senát, jak známo, vlastně celou tu trojici sněmovních tisků vrátil, takže nemohl ty chyby odstranit. Takže se kupříkladu stalo, že povinnost např. zveřejňovat návrhy rozpočtových opatření na úředních deskách byla zrušena, ale sankce zůstala. Sankci prostě nikdo nezrušil a starostové se bojí, ona ta sankce je až do milionu korun. A starostové se bojí a volají, jestli to platí, či to neplatí. Pak se jedná o další věci, které nadměrně zatěžují obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí, fakticky některé věci nelze asi dobře plnit, přitom ty sankce skutečně jsou poměrně vysoké. Ten pozměňovací návrh má jedinou ambici. Zrušit to, co je, abych použil včerejší terminologii pana předsedy vlády, co je mimo reálný život obcí, co prostě není možné ani v mnoha případech v případě obcí, nebo hlavně dobrovolných svazků obcí, ale někdy i příspěvkových organizací plnit. A myslím, že příští volební období bude mít dost prostoru, dost místa, aby se v nějaké velmi zevrubné odborné debatě a hluboké debatě rozhodlo, co z těchto formálních povinností skutečně mají ty obce, malé příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí plnit a co je jenom další zatěžující byrokracie a administrativní náročnost.

Nechci to rozebírat úplně podrobně, protože vím, že ten prostor tady na plénu Sněmovny není. Děkuji vám za vstřícnost při posuzování těchto návrhů. Jsou to návrhy, které jsem podal ve snaze zabránit problémům, které skutečně novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přináší obcím, přináší dobrovolným svazkům obcí, ale i krajům. Děkuji vám. A pokud schválíte pozměňovací návrhy, tak myslím, že budete postupovat rozumně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, hezké dopoledne, dámy a pánové. Nedělám to příliš často, takže prosím, abyste mě neobvinili z toho, že to dělám z důvodu nějakého obstruování. Ale navrhuji vrátit tuto normu do druhého čtení. A to z důvodu, že jsem byla upozorněna Vojenskou policií na to, že některá ustanovení tohoto zákona neobsahují jejich návrh, který se právě týká Vojenské policie.

Konkrétně v § 16b odst. 1 textu § 16 odst. 1 písm. c) se má nahradit něco textem, v § 16 odst. 2 za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Vojenská policie". A slova "v blokovém řízení" se nahrazují slovy "příkazem na místě".

Přečtu vám to z toho odůvodnění: Jednou z povinností řidiče je prokázat se při kontrole v souladu se zákonem 168/1999 Sb. zelenou kartou. Vojenská policie v souladu s § 9 zákona o Vojenské policii provádí dohled nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a dále všech účastníků provozu v chráněných objektech, § 3 zákona č. 300/2013 Sb. Je proto potřebné, aby Vojenská policie v rámci dohledu nad bezpečností provozu vozidel disponovala oprávněním kontrolovat platnost pojištění, a to požadováním předložení zelené karty řidičem vozidla. V případě zajištění porušení stanovené povinnosti je rovněž potřebné oprávnit vojenské policisty obdobně jako příslušníky Policie České republiky k projednání přestupku řidiče příkazem na místě.

Z tohoto důvodu ještě bych vám přečetla jednu změnu, která se také týká něčeho podobného, a to nově zařadit: Přestupek podle § 64 odst. 1 písm. c) a § 67 odst. 1 písm. f) může projednat příkazem na místě vojenský policista.

Opět vám přečtu odůvodnění: Vojenská policie může od 1. 10. 2016 v souladu s § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednávat mj. i přestupky podle § 43, přestupky na úseku obrany České republiky. Podle odst. 1 písm. b) uvedeného zákona je Vojenská policie oprávněná za úmyslné narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu projednat tento přestupek s uložením pokuty v blokovém řízení. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který k 1. 7. 2017 ruší zákon č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, předmětné ustanovení k oprávnění Vojenské policie nespecifikuje. Navrhuje se stávající oprávnění Vojenské policie včetně skutkové podstaty tohoto přestupku doplnit do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v části 73.

Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Nejedná se o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování kontinuity stávající právní úpravy. V další části zákona by se nově vložily další odstavce. Příkazem na místě může vojenský policista projednat přestupek podle § 125c odst. 1 až 3, jde-li o osoby podle § 9 zákona o Vojenské policii.

Opět odůvodnění. Vojenská policie dohlíží nad bezpečností provozu vozidel podle § 4 odst. 1 písm. g)... (Poslankyně přerušuje svoji řeč kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... a je k tomu nadána oprávněními podle § 9 zákona o Vojenské policii. Od 1. 10. 2016 vojenští policisté v souladu s § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, projednávají v blokovém řízení mj. i přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým se k 1. 7. 2017 ruší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Předmětné ustanovení a oprávnění vojenských policistů již neobsahuje. Z důvodu zachování kontinuity stávající právní úpravy navrhuji dosavadní oprávnění Vojenské policie doplnit do tohoto návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v části 102, a to doplněním navrhované změny zákona č. 361/2000 Sb. Opět se nejedná o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování platné právní úpravy. (Velký hluk v sále.)

Víte, asi se snad s většinou z vás shodnu, že nikdo z nás nepovažujeme za šťastné hlasovat o nějakém návrhu zákona, o kterém už předem víme, že neobsahuje všechno, co obsahovat má, a že zase za tři měsíce, za čtyři měsíce přijde někdo, kdo bude tento zákon novelizovat. Tady máme možnost udělat to hned, udělat to tím, že bychom vrátili tuto normu do druhého čtení. A já bych vás o to chtěla poprosit.

Bohužel tady není pan ministr obrany, aby vysvětlil, jestli došlo k nějakému nedorozumění mezi Ministerstvem vnitra, mezi jeho resortem, opět tady trošku tahám kaštany z ohně za členy vládní koalice, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci. Takže vás prosím o shovívavost. A znovu opakuji, prosím o hlasování o mém návrhu na vrácení do druhého čtení, tak aby tento pozměňovací návrh mohl být ještě načten. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážený pane premiére, vládo, já jenom v návaznosti na to, co tady říkala kolegyně Černochová. Zajímalo by mě stanovisko aspoň předkladatele, protože to jsou dost vážné věci, pana ministra vnitra. Děkuji, jestli můžu poprosit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec žádal stanovisko předkladatele k návrhu paní poslankyně Černochové. Pan ministr? V závěrečném slově. Tak v tom případě končím rozpravu a prosím o závěrečná slova. Nejprve pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tu věc velmi rychle konzultoval se specialisty Ministerstva vnitra. My máme za to, že ten nový přestupkový kodex, který je platný od 1. 7. letošního roku, toto ošetřuje. To znamená, jedná se o policii jako policejní orgán ve smyslu Policie České republiky i policie Vojenské. To znamená, v tom kodexu, kdy od 1. 7. tento zákon platí, je toto ošetřeno.

To druhé, o čem hovořila paní kolegyně Černochová, tedy ten nový přestupek, to měla být otázka jednání ve výborech. To teď velmi těžko zhojíme na plénu samém. To znamená, moje stanovisko je pokračovat ve schvalování zákona. Nemyslíme si, že by tam byl lapsus, že by Vojenská policie byla o cokoli ošizena ve svých pravomocích.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj, pokud si přeje závěrečné slovo. Ne. Tak ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan ministr nemá odvahu se pustit do debaty, aby mohla kolegyně Jana Černochová reagovat, takže musím tu roli sehrát já.

Pane ministře, váš kolega z vlády je tady. Možná bychom mu mohli říct, ať přijde dovnitř. Vojenská policie patří jemu. A mohli bychom znát i jeho stanovisko. Protože vím, že ty resorty občas spolu soutěží, policie, Vojenská policie apod. Vím, že pan ministr obrany podle mě sedí ve Státních aktech, tak není nic jednoduššího než přerušit na pět minut schůzi, požádat, pokud tam má nějaké jednání, aby ho v klidu dokončil a řekl nám své stanovisko. Berte to jako procedurální návrh.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Procedurální návrh. Dobrá. O tom samozřejmě nechám hlasovat bez rozpravy. Návrh pana předsedy Stanjury je, abychom na pět minut přerušili tento bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 192, přihlášeno je 168, pro 71, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nicméně pan ministr obrany je přítomen. (Právě vešel do sálu.)

V této fázi jsme po závěrečných slovech a nemám žádné žádosti o vystoupení s přednostním právem, kromě pana předsedy Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Sice z nonverbální komunikace mám pocit, že ministr obrany se tváří, že tady není, ale já ho vidím. Takže já bych ho chtěl požádat. Kolegyně Jana Černochová navrhla vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, aby se mohlo vyhovět požadavku a mohlo se hlasovat o návrzích, které by zlepšily fungování Vojenské policie, a ta patří do resortu pana ministra obrany, tak bych rád věděl, co na tyto pozměňovací návrhy říká, zda on osobně je podporuje, nebo ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já registruji přihlášku pana ministra vnitra s přednostním právem. Nicméně ho upozorňuji, že i vzhledem k včerejšímu rozhodnutí předsedajícího to bude znamenat otevření rozpravy. Ale... Tak stahuje. Žádné další přihlášky s přednostním právem nevidím.

Takže jediné, co nám zbývá, je požádat pana zpravodaje o návrh procedury.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, návrh procedury vzešel z jednání ústavněprávního výboru z jeho 83. schůze dne 23. března 2017.

Návrh procedury zní následujícím způsobem.

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, podle sněmovního tisku 929/4, v následujícím pořadí.

1. Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Byly předneseny.

2. Návrhy A.A1 až A.A32.

3. Návrhy A.B1 a A.B2.

4. Návrhy B1 až B4.

5. Dále návrh C1.

6. Návrh C2.

7. Návrh C3 až C6.

8. Návrh C7.

9. Návrhy C8 až C10.

10. Návrhy D1 a D2. Nebude-li přijat návrh A.A31, jsou návrhy D1 a D2 nehlasovatelné.

11. Návrhy E1 a E2.

12. Návrh F.

13. Návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S tím, že ještě předtím bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhla opakování druhého čtení. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit. Ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ještě bych měl k proceduře návrh, jak hlasovat. Mám tady návrh hlasovat o návrhu C10 zvlášť. C8 a C9 dohromady, C10 - to jsou systémové služby, energetický zákon zvlášť.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže deváté hlasování by bylo o návrzích C8 a C9 a jako desáté hlasování bychom hlasovali zvlášť C10.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: To je změna návrhu procedury, kterou přednáším.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak bychom hlasovali o proceduře, jak ji pan zpravodaj navrhl a upravil, to znamená s odděleným hlasováním o C10.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 193. Přihlášeno je 170, pro 152, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Černochové. Navrhla opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 194. Přihlášeno je 170, pro 35, proti 78. Návrh přijat nebyl.

 

Prosím pana zpravodaje o jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, děkuji. V prvním kroku budeme hlasovat o návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 195. Přihlášeno je 170, pro 143, proti 6. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích A.A1 až A.A32, to jsou návrhy ústavněprávního výboru ze sněmovního tisku 929/3.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 196. Přihlášeno je 170, pro 141, proti 4. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích A.B1 a A.B2. Týkají se služebního poměru. (Ministr souhlasí. Zpravodaj doporučuje.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 197. Přihlášeno je 170, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další, prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme hlasovat o návrzích B1 až B4. Týkají se datových schránek a povinnosti pro další osoby.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 198. Přihlášeno je 170, pro 13, proti 127. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní budeme v pátém kroku hlasovat o návrhu C1. Týká se to zákona na ochranu ovzduší.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 199. Přihlášeno je 170, pro 27, proti 83. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v šestém kroku budeme hlasovat o návrhu C2, který se týká veterinárního zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 200. Přihlášeno je 170, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v sedmém kroku hlasujeme o návrzích C3 až C6. Týkají se samospráv obecních, krajských a hlavního města Prahy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 201. Přihlášeno je 170, pro 92, proti 20. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v osmém kroku budeme hlasovat o návrhu C7, který se týká změny zákona o návykových látkách, tedy i přestupků.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 202. Přihlášeno je 170, pro 142, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní pozor, budeme hlasovat devátý bod, to jsou návrhy C8 a C9 - energetický zákon.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 203. Přihlášeno je 170, pro 128, proti 12. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pozor, nyní v 10. kroku hlasujeme o bodu C10, to je ten energetický zákon a systémové služby. Čili to je to rozdělení. Víme, o čem hlasujeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 204. Přihlášeno je 169, pro 12, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní v 11. kroku hlasujeme o návrzích D1 a D2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) Výbor? (Stanovisko nebylo přijato.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 205. Přihlášeno je 169, pro 39, proti 24. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Když nebyl přijat, budeme hlasovat o návrhu A.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne ne, budeme hlasovat o návrzích E1 a E2.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, pardon, hlasujeme o návrzích E1 a E2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Ministr žádá o krátkou poradu. Jednání přerušeno na jednu minutu.)

Jak jsem byl informován, předchozí hlasování nemělo vůbec proběhnout, protože nebyl přijat návrh A31, ale vzhledem k tomu, že stejně ten návrh přijat nebyl, myslím tedy to hlasování o D1 a D2, tak to prohlásím za zmatečné hlasování a prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Kolegyně a kolegové, já se vám za to omlouvám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane zpravodaji. Pan předseda klubu poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám. Jen bych poprosil, aby pan předsedající neudělal nějakou chybu. V návrhu procedury: nebude-li přijat návrh A31, jsou návrhy D1 a D2 nehlasovatelné. A31 přijat byl, čili návrhy D1 a D2 byly hlasovatelné, tím pádem všechno, co jsme provedli, bylo v pořádku a předsedající nemusí prohlašovat nic za zmatečné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Přeruším na pět minut jednání Sněmovny a prosím zpravodaje, aby si to vyjasnil s legislativou, abychom opravdu neudělali nějakou chybu. Takže budeme pokračovat v 10.29 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 10.24 do 10.29 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, uplynulo pět minut, je to jak z té pohádky. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil, takže postup byl v pořádku. Budeme pokračovat. Pokud se nepletu, jsou to návrhy E1 a E2, pane zpravodaji. Je tomu tak. (Zpravodaj souhlasí.)

Jenom prosím ještě pana ministra vnitra, aby se dostavil do jednacího sálu, protože potřebujeme jeho stanovisko.

Takže návrhy E1 a E2. Prosím pana ministra o stanovisko. (Neutrální.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Stanovisko nebylo přijato. Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 206, přihlášeno je 169, pro 19, proti 45, tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní ve 13. kroku budeme hlasovat o návrhu F, který se týká kybernetické bezpečnosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207, přihlášeno je 169, pro 110, proti 11, návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, vychází mi to také tak. Nezbývá než ten návrh zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, podle sněmovního tisku 929, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím pana ministra. (Kladné.) Pan zpravodaj. (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 208, přihlášeno je 169, pro 119, proti 18. Tento návrh byl přijat, a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den všem. Budeme pokračovat. A já otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP