Čtvrtek 6. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

221.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy
o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)
/sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení

Požádám, aby z pověření vlády uvedl tento tisk ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto případě se tedy jedná o takzvaný dodatkový protokol k předchozí úmluvě - zdůrazňuji tedy Rady Evropy, Štrasburk, Francie. Dodatkový protokol je mnohem čerstvější, je z 22. 10. 2015. Navazuje na tuto úmluvu, a to proto, že za tu dobu, než jsme k ní stihli přistoupit, se v praxi osvědčila, ukázalo se, že není cárem papíru, ale že by přece jen potřebovala ještě nějaká další upřesnění, která tedy jsou součástí tohoto protokolu. Je to reakce vlastně na nové zkušenosti, bohužel tedy nové zkušenosti s terorismem, ke kterým došlo v mezidobí.

Naší výhodou je, že tím, že to všechno řešíme najednou, ona novela trestního zákoníku, kterou jsme si schválili nedávno, řeší i věci, které jsou v tomto protokolu, takže ani v tomto případě již nebude třeba nic měnit a jedná se tedy o deklaraci splnění mezinárodních závazků v boji proti terorismu.

Prosím zde o podporu. Budeme navrhovat zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Miholu o jeho zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tento protokol v určitých ohledech doplňuje Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu, a to s cílem efektivněji postihovat některá jednání související s terorismem, která jsou tam konkrétně definována v článku 2 až 6 tohoto protokolu, doporučuji projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které je první přihlášena paní poslankyně Jana Černochová. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych vám ráda připomněla, že při minulém hlasování jste nedal hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dnů, čímž pádem návrh pana ministra spravedlnosti Pelikána, abychom tady tu lhůtu zkrátili, není příliš efektivní, pokud u jednoho zkrácena bude a u druhého není. Nedal jste o tom hlasovat, pane místopředsedo. Také navrhuji, aby se i tato norma postoupila výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je pravda. To se omlouvám. Teď musím najít způsob, jak z této pasti, do které jsem se dostal sám vzrušenou debatou k tomuto tisku. Dokončíme debatu o bodu 221 a potom se poradím s jednacím řádem. Kdo dál v rozpravě k tomuto tisku? Pan ministr ještě v rozpravě.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Je to dnes zmatené. Omlouvám se. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tedy v rozpravě navrhuji a prosím, aby o tom bylo hlasováno, zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo v rozpravě? Pokud není nikdo jiný, rozpravu končím. Jestli je zájem o závěrečná slova? Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. V rozpravě padl návrh na bezpečnostní výbor. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat nejdříve o přikázání zahraničnímu výboru v hlasování pořadové číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je pro zahraniční výbor? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 118 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost, a to v hlasování pořadové číslo 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 119 pro 66, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 165, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 120 pro 66, proti 18. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, výboru pro bezpečnost a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Končím tím bod 221.

Podle zákona o jednacím řádu nastanou-li zvláštní skutečnosti, abychom změnili pořad schůze... Připomínám, že mou chybou při řízení došlo k situaci, kdy nebyla prohlasována lhůta k projednání jednotlivého tisku, a to základní úmluvy... vládního návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu podepsaná ve Varšavě 16. května 2005, podle sněmovního tisku 1012. Musí se tedy Sněmovna rozhodnout, a to hlasováním, že nastala taková situace, jestli se vrátíme k tomuto bodu, resp. že znovu zařadíme k projednání bod číslo 220 a rozhodneme o té otázce lhůty k projednání.

 

Mou první žádostí je, zda si Poslanecká sněmovna myslí, že nastala taková zvláštní situace, že je potřeba se znovu zabývat bodem číslo 220.

Rozhodneme v hlasování číslo 166, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 123 pro 107, proti 1. Návrh byl přijat, čili Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, abychom se znovu zabývali změnou pořadu schůze, a to znovuzařazením bodu 220 a hlasováním o návrhu, který nebyl prohlasován, tj. lhůtou k projednání.

 

Kdo je tedy pro znovuzařazení bodu 220 v tento moment na schůzi Poslanecké sněmovny? Rozhodneme v hlasování číslo 167. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 167. Z přítomných 123 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Proto znovu otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP