(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové. Další přihlášenou v rozpravě je paní poslankyně Věra Kovářová. A upozorňuji, že po jejím vystoupení bod přeruším a vypořádáme se procedurálně s tím, co se může na této schůzi ještě odehrát. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila svůj pozměňovací návrh, jehož smyslem je, aby se do návrhu zákona zanesl pojem "archeologický nález tvořený materiálem vojenské povahy". Tyto specifické hmotné nálezy jsou po dlouhá léta předmětem kořistění amatérských hledačů, mnohdy velmi cenné historické předměty jsou shromažďovány v soukromých sbírkách bez znalosti či evidence. Stávají se rovněž předmětem obchodu. Mezi tyto nálezy náleží také zbraně, nebezpečné střelivo a munice dokládající především válečné události let 1939 až 1945 na našem území. Držení takovýchto předmětů může rovněž způsobit újmu bezpečnosti státu. Z téměř třicetileté zkušenosti vyplývá, že soukromé sbírky často končí po ukončení činnosti svých majitelů neznámo kde. Naše společnost tím přichází o doklady novodobých dějin, které poznamenávají naší společnost dodnes.

Archeologické nálezy tvořené materiálem vojenské povahy vyrobeným po roce 1890 a jsou:

a) zbraně střelné, bez ohledu na ráži, a to včetně střeliva, munice a příslušenství,

b) zbraně chladné, včetně příslušenství,

c) pozemní vozidla a tanky, včetně jejich součástí a vybavení, obrněná či neobrněná, ozbrojená či neozbrojená, vybavená či nevybavená k odpalování střeliva a munice,

d) plavidla (hladinová i podhladinová), včetně příslušenství a vybavení, speciální výstroj a výzbroj,

e) letadla, včetně leteckých motorů, výstroje, výzbroje, příslušenství a vybavení,

f) zbraňové systémy, včetně příslušenství a vybavení,

g) pancéřové nebo ochranné vybavení,

h) výstroj, výstrojní součástky a věci každodenního použití příslušníků armády či ozbrojených sborů,

i) zařízení sloužící k řízení palby, poplašná či varovná zařízení, směrovací zařízení a prostředky, zařízení pro protiopatření, a to včetně příslušenství,

j) spojovací materiál a technika, včetně příslušenství a vybavení,

k) navádění a navigační zařízení, včetně příslušenství a vybavení,

l) zobrazovací, detekční a sledovací zařízení, včetně příslušenství a vybavení.

Výběr hraničního roku 1890 pro definici materiálu vojenské povahy vychází z ustanovení přílohy zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, část první - Druhy zbraní, bod 22, Historická zbraň. Za historickou zbraň je považována zbraň vyrobená před 31. 12. 1890, a to včetně všech hlavních částí zbraní.

Vnitřní organizační složkou Ministerstva obrany zřízenou pro uchování sbírky muzejní povahy je Vojenský historický ústav Praha. Soustavně a cílevědomě se zabývá shromažďováním písemných a hmotných památek k dějinám českého a československého vojenství, odborně o tyto fondy a sbírky pečuje, vědecky je zkoumá, zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti. Vojenský historický ústav prezentuje výsledky práce v muzejní a výstavní činnosti, v knižních a časopiseckých publikacích, na vědeckých konferencích a seminářích, poskytuje historický servis vojenským útvarům, ústavům a zařízením ve službách veřejnosti. Vojenský historický ústav je jako vnitřní organizační složka Ministerstva obrany tou institucí, která se z podstaty věci archeologickým materiálem vojenské povahy zabývá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A ptám se pana kolegy Uhlíka, jestli jeho vystoupení je kratší než pět minut, protože potřebujeme něco vypořádat. Pokud ne, tak mu slovo neudělím. Omlouvám se, Junka, moje chyba. (Poslanec Junek se blíží k řečništi.) Tak dobře. Pokud je to - pane poslanče, já vás nechci potom přerušit, ale v 19 hodin to budu muset přerušit, tak jako tak. Takže jestli to máte delší... (Poslanec Junek se gestem vzdává vystoupení.)

Tak dobře. V tom případě paní kolegyně Kovářová byla poslední vystupující k tomuto bodu. Já přeruším bod 7, projednávání vládního návrhu zákona o ochraně památkového fondu, tisk 666. Poděkuji panu zpravodaji, poděkuji panu ministrovi a přerušuji tento bod v obecné rozpravě.

Na základě našeho hlasování, že nebudeme jednat o zákonech po 19. hodině, které proběhlo před malou chvílí, se musíme vypořádat s programem naší schůze. Na základě návrhu poslaneckých klubů je tady procedurální návrh na vyřazení všech neprojednaných bodů z této schůze. Dobře. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci... A už máme potřebné kvorum pro rozhodování o tomto procedurálním návrhu.

 

Na základě tohoto návrhu poslaneckých klubů dám hlasovat v hlasování číslo 295 o vyřazení všech neprojednaných bodů této schůze.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 77, pro 58, proti 12. Návrh byl přijat.

 

V tom případě mohu ukončit tuto schůzi a sdělit vám, že se sejdeme na základě rozhodnutí organizačního výboru, který se sejde až 23. března. Dostanete pozvánku na další schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký večer, hezké následující dny a těším se s vámi na shledanou.

 

(Schůze skončila v 18.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP