(16.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Nyní se vracím k současnému stavu státu ve věci OKD, k čemuž míří informace vlády. Tuto informaci nám vlastně nemá kdo podat. Zodpovědný ministr již zodpovědný není, předseda vlády, asi uznáme, že nemá potřebné informace a znalosti, aby tak rychle získal tyto informace. Minimálně toto bude tvrdit, to si musíme říci, že minimálně bude říkat, že tyto informace nemohl získat a musí se spolehnout na úředníky ministerstva. Tady se samozřejmě musíme ptát, jak zodpovědní úředníci ministerstva pracují na problému OKD, když již z veřejných zdrojů víme, že hlavní úkol pro možného nového ministra bude řešení OKD. Bojím se, že za vládnutí současné vládní koalice se nedobereme řádného řešení a bude to téma možná pro novou vládu vzešlou z voleb.

Přesto ale je zde v běhu několik věcí najednou. První jsou kroky nového vedení společnosti, podávající napravo a nalevo trestní oznámení, tu na mateřskou firmu NWR, která je notabene také v likvidaci, čili zahojení se finanční bude velice těžké, tu na bývalé předchůdce, tzn. představenstvo a další, kteří vypláceli dividendy v řádu stovek milionů, aniž by měli prostředky, a zadlužovali vlastní společnost a prováděli operace hodné operací - nechci použít výraz diskutovaný v předešlém bodě.

Tato neradostná situace nás, členy poslaneckého klubu KSČM, přinutila navrhnout usnesení, které bychom velice rádi této Sněmovně předložili, a velice rádi vás požádali o jeho schválení. Vím, že je zde usnesení, které přednese kolega Hájek jakožto usnesení, jelikož je to vládní poslanec, předpokládám, vládní většiny v tomto parlamentu. Ale k jeho usnesení se vrátím v rámci podrobné rozpravy a dám mu příležitost, aby ho přednesl nekomentovaně.

My v našem usnesení navrhujeme tři věci. První je možná preambule, možná konstatování, které si tady rychle odcituji: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky, a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami včetně černého a hnědého uhlí. Tato konstatace je pouze to, co přivedlo v letech 1990 až 2000 tyto podniky k té situaci, v jaké jsou dnes. A není to jen OKD, na to chci upozornit. Toto se týká desítek a stovek podniků po celé republice. Někde jsou menší, někde jsou větší tyto podniky, ale všechny mají stejné problémy spojené s dobou divoké privatizace.

Co je pro nás důležité, a ten komentář k této věci nebudu protahovat, je bod dva navrženého usnesení, a to že požadujeme po vládě České republiky, aby zabezpečila... Upozorňuji, že neukládáme. Není to úkol vládě. Požadujeme. Protože vláda má tu výkonnou pravomoc a může uložit. My bychom pouze rádi, aby vláda tak činila, a pouze jí nabízíme otázky, které bychom chtěli, aby zvážila, popř. řešila. Některé z těch otázek, které vám tady v rychlosti přečtu, již vláda dokonce splnila, čili již pomyslné odškrtnutí tady toho bodu má hotovo, protože i sama vnímá potřebu některých bodů, a nechci říkat, že by prostě nechtěla nebo úmyslně nečinila v této věci. Činí tak. Proto v celé části dvě, která má body a) až i), chceme, aby vláda myslela na budoucnost tohoto odvětví.

a) Požadujeme po vládě, aby zabezpečila možnost těžby všech druhů uhlí jakožto nenahraditelného nerostného bohatství České republiky dnes i v budoucnu. Věřím, že vláda tak učiní a že to není vůbec žádný problém.

b) Zabezpečila ochranu ložisek vyhrazeného nerostu České republiky před jejich nenapravitelným znehodnocením v případě jakýchkoli změn vlastnických vztahů nebo ukončení podnikání. Tento bod míří právě na ty snahy vstupu strategického partnera do OKD a možného přisátí se na státní rozpočet v rámci řešení problémů OKD.

c) Zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti. Zde tolik zmiňované privatizační smlouvy, které stály na počátku tohoto problému, obsahují i náležitosti, které podnik měl plnit. Byla tady zodpovědná ministerstva, která měla kontrolovat a vyžadovat plnění těchto privatizačních slibů. Toto je věc vlády, která by se měla podívat na to, kteří úředníci plnili, popř. zanedbali tyto záležitosti. Není to nic proti ničemu a věřím, že zodpovědná vláda tohle již dávno má vypracováno.

d) Efektivní využití vlastnictví státu a těžebního práva na dosud nevytěžené nebo připravované lokality těžby, kde se nachází strategické zásoby nerostných surovin, kterými lze řešit nejen zaměstnanost, ale zejména naši energetickou nezávislost v řádu desetiletí. To je to, o čem jsem hovořil. Jsou desítky miliard korun uhlí (?), které dneska spadají do práva dobývání OKD. Ještě jsou tato ložiska neotevřená. Zůstávají jako strategické zásoby a jsou to možná ty věci, o kterých se jedná těm privatizátorům, kteří chtějí vstoupit do OKD. Tady by vláda jasně měla říci, jak s těmito ložisky bude nakládat, zda umožní těžbu, nebo neumožní, zda si je podrží jako strategické suroviny. A myslím si, že tady také v tomto bodě vláda své rozhodnutí již vcelku má jisté, a nevěřím, že by již o tom neuvažovala.

e) Budoucnost pracujících v povoláních exploatujících zdraví v míře bránící jejich možnému dalšímu pracovnímu uplatnění cestou urychlené novely důchodového zákona tak, aby byl umožněn dřívější odchod do penze u všech dotčených zaměstnanců v souladu s mezinárodními standardy definujícími těžkou práci. Zde se již také vlamuji do připravovaných zákonů paní ministryně, které se týkají tohoto problému. Samozřejmě je to připravovaná věc. Ale věřím, že i tady mě, kolegyně a kolegové, podpoříte, protože si myslím, že horníci si za svou práci tohle zaslouží. A nejedná se jenom o horníky, ale o všechny těžce pracující, kteří - a řekněme si po pravdě - těžko dožijí 65 let v pracovním poměru v profesi, kterou činí. To je vcelku imaginární hodnota, 65 let.

f) Bezodkladná a účinná opatření, která povedou k dlouhodobému časově diferencovanému rozložení útlumu těžby v OKD pod vedením a kontrolou státu tak, aby nedocházelo k nedotěžení stávajících zásob černého uhlí, nevratné likvidaci nevytěžených důlních děl. Již to tady zaznělo a myslím si, že i toto vláda může považovat částečně za splněné svou účastí přes své orgány v rámci likvidace společnosti OKD, svým vlivem v rámci ministerstev. Jde pouze o to, aby to jasně deklarovala jako zájem a pohlídala si tyto záležitosti, na které upozorňujeme, že je třeba, aby tak činila.

g) Využití prostředků z dražby emisních povolenek na řešení problematiky české energetiky. Je to obecný bod. Já si myslím, že i v tomto bodě najdu podporu vás zde přítomných, protože je to jeden z cílů právě toho, proč byly emisní povolenky vydávány.

V bodě h) a i) se jedná o přehodnocení usnesení vlády, ať číslo 828, nebo 405 z roku 2015 či 2016. Usnesení 828 vláda již přehodnotila, toto usnesení je již nulitní. V bodě i) se stále jedná, hledá se souhra mezi partnery, vláda, kraje, a tato problematika je, řekněme, trošku složitější. Přesto vláda již tyto kroky činí, a proto také nevidím důvod, proč by neměl být tento text v tomto usnesení vámi schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP