(10.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Víte, že v tom dalším tisku je vyjmutí obcí s počtem obyvatel do 10 tisíc. A já si velmi dobře vzpomínám, že i prezident NKÚ, pokud byl na kontrolním úřadu, řekl jasně, že NKÚ nemá zájem kontrolovat obce, malé obce, že jde o to především kontrolovat příspěvkové organizace obcí a krajů. Vzpomínám si velmi dobře na kauzu Opencard a další problémové kauzy, ke kterým v podstatě NKÚ neměl kompetenci. A tento zákon v podstatě říká, že NKÚ bude mít kompetenci k veřejným prostředkům. Myslím si, že to je podstatné, a to bychom si měli uvědomit. A chtěl bych poprosit všechny, aby si vzpomněli, co slibovali voličům předtím, než vstupovali do Poslanecké sněmovny. Je to jeden z klíčových zákonů a já prosím o jeho podporu stejně jako podporu toho zákona o NKÚ.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Marka Bendy. Já ho pro pořádek zopakuji. Jedná se o procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do přítomnosti alespoň poloviny členů vlády na jeho projednávání.

Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento... Omlouvám se, eviduji žádost o vaše odhlášení, prohlašuji tedy toto hlasování za zmatečné. Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet poslankyň a poslanců ustálí.

 

Zopakuji návrh procedurálního návrhu a ten zní, že přerušíme projednávání tohoto bodu do přítomnosti alespoň poloviny členů vlády.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 266, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 86. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vzhledem k tomu, že nikdo další není přihlášen do rozpravy, končím obecnou rozpravu. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh nevidím, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 267, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru a návrh byl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru a já se táži, zda někdo další má návrh na přikázání dalšímu výboru. Pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Protože už to bylo častokrát předmětem debaty výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, navrhuji, aby byla tato materie navržena také k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, eviduji váš návrh. Táži se, zda někdo další máte návrh na přikázání výboru. Nevidím, v tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 268, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

A dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 269, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 948/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona je tedy předkládán vlastně jako prováděcí právní předpis k tomu souběžně předloženému návrhu novely Ústavy České republiky. A asi není potřeba říkat, že to tedy navazuje na tuto novelu -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám ctěnou sněmovnu o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co říkáte. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže není potřeba zopakovat, že to navazuje na novelu uvedenou výše. A tento předložený návrh zákona tedy obsahuje vymezení pojmů, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšířením kontrolní působnosti NKÚ do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmu veřejné prostředky, pojmu prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů či pojem právnická osoba s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Zároveň obsahuje stanovení obsahu kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji.

A teď jsem ještě chtěla uvést to, co do nyní předloženého návrhu novely zákona o NKÚ bylo vloženo nad rámec původního vládního návrhu zákona, a to jsou změny, o kterých jsem mluvila v předchozí diskusi. Jedná se o obce s počtem do 10 tisíc obyvatel, aby kontrole NKÚ nepodléhaly, a zároveň aby první kontroly byly zahájeny až v roce 2019.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní ministryně. A prosím, aby i v tomto případě se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ano, tento tisk konkretizuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, které mu případně budou uděleny předcházejícím tiskem. Je téměř totožný s tiskem 610, který už prošel touto Sněmovnou a byl odeslán do Senátu v nějakém znění. Bohužel Senát tisk 610 zamítl. A jak říkala paní ministryně, nejvýraznější změna, která tam je, že se opravdu vypouštějí z kontroly obce do 10 tisíc obyvatel. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP