(9.20 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Ještě jednou, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh se týká přípravků na ochranu rostlin.

Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Palčivým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních, to jest padělaných či neschválených, přípravků na trh. Hlavním cílem návrhu je snížit výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na domácím trhu, a tím přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí a potravinového řetězce. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními: posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, a to prostřednictvím povinné registrace distributorů přípravků pro profesionální použití, nebo omezení přebalování přípravků, dále zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a navýšení sankcí za nejvážnější přestupky na úseku rostlinolékařské péče.

Další velký okruh navrhovaných změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů. V návaznosti na závěry národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů byly do návrhu zapracovány změny směřující ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají zpřesnění regulace letecké aplikace; odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin; omezení pro používání přípravků v určitých oblastech; právní úpravy integrované ochrany rostlin a snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin a životního prostředí.

V návaznosti na úpravu některých ukládaných povinností a zejména s ohledem na dosavadní průběh legislativního procesu bych chtěl také požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru o 30 dnů, což načtu v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, i zde se pokusím vypíchnout podle mého názoru nejdůležitější záležitosti týkající se tohoto zákona.

Předložený návrh zákona má za cíl posílení kontroly nad používáním přípravků na ochranu rostlin a snížení potřeby pesticidů. Problémy, na které návrh zákona reaguje, se dají rozdělit v podstatě do následujících relativně samostatných skupin: za prvé integrovaná ochrana rostlin, za druhé pronikání padělaných přípravků na ochranu rostlin na trh v České republice, dále proces povolování přípravků na ochranu rostlin, další - pravidla pro trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin, která byla definována pracovní skupinou v rámci národního akčního plánu, doba trvání povolení sušáren dřeva a v poslední řadě právní úprava evidence sadů.

Cíl návrhu je realizován zejména těmito opatřeními: Je to posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků (a) pomocných prostředků na ochranu rostlin, jako je registrace distributorů a omezení přebalování chemických přípravků, dále zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin a v neposlední řadě sladění sankcí se sankcemi podle obdobných úprav, například jako je chemický zákon.

Velký okruh navrhovaných změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů v České republice v návaznosti na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Do návrhu jsou závěry národního akčního plánu zapracovány a směřují ke snížení spotřeby pesticidů, které se týkají, jak zde šíře řekl pan ministr, takže se pokusím jenom ve zkratce. Je to zpřesnění regulace letecké aplikace, za druhé odborná způsobilost pro nakládání s přípravky, za třetí omezení pro používání přípravků v určitých oblastech, za čtvrté integrovaná ochrana rostlin a za páté snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro zdraví lidí, zvířat, rostlin s dopadem na životní prostředí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Prosím, paní poslankyně Havlová, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se být velmi stručná, ale důvody, proč přijmout tento zákon, jsou zcela jasné. Týká se to nás všech, protože se to týká nejen zdravých rostlin, ale hlavně dopadů na naše zdraví. Novela zákona o rostlinolékařské péči je správným krokem k posílení možnosti identifikace nelegálních přípravků na ochranu rostlin uváděných na náš trh. Lze očekávat pozitivní dopady v oblasti kontroly a zrychlení objasnění původu takových přípravků.

Trh s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je celosvětově jednou z nejvýnosnějších kriminálních aktivit a jeho podíl se každoročně zvyšuje. Je proto nezbytné, abychom urychleně zareagovali a posílili možnosti kontrolních úřadů k identifikaci takových nelegálních produktů.

Obchod s nelegálními pesticidy je jednou z aktivit, na které se dlouhodobě soustřeďuje i Europol, který v listopadu 2015 uskutečnil dvanáctidenní akci pod názvem Stříbrná sekera, během níž probíhala kontrola hlavních evropských přístavů a letišť v sedmi zemích - v Belgii, Francii, Německu, Itálii, Slovinsku a Nizozemsku. Během této ojedinělé akce Europol zachytil kolem 190 tun nelegálních či padělaných pesticidů.

V únoru 2017 publikoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví studii, která došla k závěru, že prodej nelegálních přípravků na ochranu rostlin představuje v Evropské unii téměř 14 % z jejich celkového prodeje. Trochu ironie: Česká republika se v prodeji nelegálních pesticidů se svými 17,9 % zařadila na pěkné bronzové místo hned za Itálií a Řeckem. Ztráty pro průmysl jsou tak v České republice odhadovány na 36 mil. eur ročně, což je téměř jedna miliarda. Autoři studie také naprosto správně varují před možnostmi zdravotními a environmentálními důsledky použití nelegálních pesticidů, které nebyly podrobeny rozsáhlému a přísnému posuzování bezpečnosti, tak jak je to požadováno pro řádně registrované přípravky na ochranu rostlin, na něž klademe stále vyšší bezpečnostní nároky.

Uvědomme si všichni, že přípravky na ochranu rostlin následně ovlivňují zdraví člověka. Důvody, které jsem tady uvedla, jsou pádným argumentem, proč pustit tento zákon do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Hlásí se pan ministr. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já bych chtěl tedy požádat o podporu návrhu na zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů i u tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nechci zdržovat, jenom jsem chtěl poprosit, až budeme projednávat tento materiál v zemědělském výboru, zdali bychom nemohli dostat do rukou statistiku, jakým způsobem byly využívány sankce, které ve stávajícím zákoně jsou. Kolik jich bylo uloženo, v jaké míře a tak dál, protože se tady ty sankce poměrně radikálně zvedají. A není to tak, že by se to týkalo zločinců nadnárodních a podobně, ale týká se to například i obyčejných včelařů. A já bych chtěl vědět, jakým způsobem byly ty sankce uplatňovány, v jaké výši, kolik jsme jich použili, abychom také měli přehled o tom, co se v této oblasti v České republice děje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 263. Přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP