(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si neodpustím ještě několik poznámek k projednávání stanoviska v kontrolním výboru, protože Nejvyšší kontrolní úřad ve stanovisku uvedl, že řada zákonů, předpisů a podmínek a pravidel je nastavena tak přísně, že současné naplnění všech požadavků není možné. Očekával jsem, že se tím vláda bude zabývat, tuto vládu takové konstatování ale nechává v klidu.

NKÚ konstatoval, že vládě se v roce 2015 nepodařilo naplnit cíl v podobě snížení výdajů na konzultační, právní a poradenské služby. Ty se naopak meziročně zvýšily, ty výdaje.

Ve stanovisku je zmíněno, že v návrhu státního závěrečného účtu je uvedeno, že u první stovky poplatníků s největším objemem inkasa daně z příjmů právnických osob z přiznání došlo k meziročnímu poklesu tohoto inkasa o 2,7 miliardy korun. Návrh státního závěrečného účtu následně doplňuje, že došlo ke snížení jejich poměru vůči celkovému inkasu daně z příjmů právnických osob ze 42,9 na 36,6 %. Podle mého názoru ti největší poplatníci velmi dobře optimalizují své odvody.

NKÚ ve stanovisku také konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se české ekonomice v roce 2015 dařilo a dosažené makroekonomické ukazatele vysoce předstihly prognózy, ze kterých se vycházelo při sestavování státního rozpočtu, je zřejmé, že vysoký meziroční růst příjmů z DPH byl způsoben spíše silným růstem výdajů na konečnou spotřebu v ekonomice než efektivnějším výběrem DPH. Přitom ministr financí ve svých vystoupeních uvádí, že je to způsobeno právě efektivnějším výběrem.

Tolik několik poznámek k projednávání na kontrolním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Přečetl jsem již návrh usnesení, pouze budeme brát na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to úprava, protože výbor říká: schválit nebo vzít na vědomí, takže budeme brát na vědomí. V tomto textu bude znít návrh usnesení. Táži se, zda někdo další se hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo pana ministra před závěrečným hlasováním. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak zde zaznělo z úst pana předsedy Votavy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 242. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu omluvy. Dnes od 18.00 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Komárek a dále se od 16.30 do 19.00 hodin z důvodu pracovní cesty omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek.

 

Otevřu další bod dnešního jednání, je to

52.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
/sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede v zastoupení pan ministr Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení za pana ministra Pelikána představil návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Návrh zákona je předkládán v návaznosti na zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož § 147 předpokládá, že jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Předkládaný návrh zákona především zakotvuje podrobné podmínky, za nichž má právnická osoba právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, zejména ohledně jejího předmětu činnosti, obsahu jejího zakladatelského jednání a způsobu nakládání se ziskem. Současně stanoví povinnosti zaručující transparentnost hospodaření, jež musí právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti plnit, nemá-li jí být status odňat. Návrh zákona upravuje i některé další otázky související se statusem veřejné prospěšnosti, zejména s jeho odnětím.

Dřívější návrh zákona byl projednán v legislativním procesu během roku 2013, byl schválen vládou i Poslaneckou sněmovnou. Senát ale návrh zákona nakonec zamítl, protože většina senátorů se přiklonila k názoru, že navrhovaná právní úprava bude znamenat výrazné zatížení soudů, které by měly o právu na zápis statusu veřejné prospěšnosti rozhodovat. S přihlédnutím k výsledkům projednání s orgány státní správy, odbornou veřejností i zástupci praxe byl připraven návrh zákona, který má zavést soukromoprávnímu institutu statusu veřejné prospěšnosti (?) a sám o sobě nepředpokládá návaznost na žádný veřejnoprávní benefit. Tato návaznost však není do budoucna vyloučena. Status by měl být zejména jakousi známkou kvality, stvrzením veřejné prospěšné právnické osoby pro potřeby soukromoprávního styku. Získání statusu je postaveno na principu dobrovolnosti ze strany jeho potenciálních nositelů. (V sále je velký hluk.)

Význam statusu by se měl projevit především v těchto ohledech: bližší vymezení veřejné prospěšnosti s potenciální relevancí pro celý právní řád, zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti neziskového sektoru, podpora veřejně prospěšných aktivit ze soukromých zdrojů, zjednodušení pohledu na český -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám ctěnou sněmovnu o ztišení a v případě, že máte něco důležitého, co potřebujete diskutovat, abyste šli do předsálí. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Zjednodušení pohledu na český neziskový sektor z hlediska zahraničních dárců a jiných podporovatelů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Markéta Wernerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vám představit vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů, tedy zákon o veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk číslo 1005. Pan ministr za předkladatele přednesl velice podrobné představení tohoto zákona, proto si dovolím doplnit jen několik málo souvislostí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP