(15.40 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Pro snadnou orientaci je v důvodové zprávě velmi málo podrobně popsaných příkladů. Organizační uspořádání, nastavení řízení a kontroly veřejných financí u územních samosprávných celků je sice popsáno v přílohách č. 1 a 2, a jsou doložena schémata řízení kontroly, ale kontrolní postupy nejsou podrobně popsány. Požadovaná auditní stopa, tedy § 14, při provádění řídicí ekonomické kontroly musí být pořízeny a uchovávány dokumenty a záznamy související s rozhodnutím o příjmové nebo výdajové operaci, včetně účetních záznamů, ze kterých lze rekonstruovat posloupnost při uskutečňování operace a operaci ověřit, tzv. auditní stopa. Tato auditní stopa by měla poskytnout informace o všech etapách rozhodovacího procesu a je zákonnou podmínkou u každé operace pro doložení legality a správnosti i zpětně. Auditní stopa je termín, který se používá souhrnně pro všechny typy dokladů, které prokazují provedení jakékoliv činnosti v systému vnitřního řízení a kontroly.

Je správné a nutné nastavit závazná pravidla kontrol, ale jenom taková, která jsou v praxi možná. Nejasné vymezení vyvolává jen obavy z nesmyslných komplikací u běžně používaných postupů. Samotný zákon i vyhlášky, které jsou přílohou k zákonu, jsou nedostatečnou oporou pro vlastní sestavení uznatelné metodiky kontroly především pro malé a střední obce, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí a také dobrovolné svazky obcí. Obsah tabulky údajů o výkonech interního auditu a vyhláška o vykazování v řízení a kontrole veřejných financí nedává ani v nejmenším představu o přiměřených kontrolních postupech pro uznatelnou metodiku kontroly. Obce nemohou být nuceny najímat si auditorské firmy pro sestavování kontrolních metodik tak, aby je následně i tyto firmy samy zkontrolovaly jako účinné. Zákon by měl být doplněn samostatnou vyhláškou s odstupňovanou metodikou kontrol podle velikosti především pro malé a střední obce, příspěvkové organizace zřízené krajem nebo obcí a také pro dobrovolné svazky obcí.

Domnívám se, že toto je skutečně problém, a dokud toto nebude vyjasněno, myslím si, že ten zákon není způsobilý ke schválení. Proto se přimlouvám, aby ta požadovaná vyhláška byla předložena, protože jinak si nedovedu představit, že tento zákon s plnou vážností dopadne na obce a obce se nebudou schopny s tím vyrovnat jednak pro značně velkou byrokracii, jednak pro nákladnost a také proto, že vlastně neustále se komplikují procesy, které na obce dopadají.

Domnívám se, že to, co je v tom zákoně napsáno, že např. pro vysoké školy nebo pro obce se tento zákon použije přiměřeně, je naprosto nedostatečné a není možné v takovémto případě zákon schválit, aniž by byl jasný dopad právě na ty menší organizace a obce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych řekl několik slov k tomuto návrhu zákona. Nebojte, nebudu tady obšírně dlouhý. Nějakých několik desítek minut. Já se tady také pozastavím nad tím, proč takto důležitý zákon a skutečně protikorupční zákon, přichází až takhle pozdě.

Já už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, když jsme tady měli zákon o zadávání veřejných zakázek, že nám zároveň chybí zákon o řízení a kontrole veřejných financí. To je právě ta kontrola ex ante. Tedy na začátku daného procesu. Ta nám skutečně chybí. Pořád, stále. První byl zákon o zadávání veřejných zakázek, který jsme tady po nějaké dlouhé peripetii stihli schválit. A nyní tady máme předložený další skutečně protikorupční zákon. Jsou dva, jak jsem říkal. Zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o řízení a kontrole veřejných financí. Já jsem hodně zvědav, jak dokážeme, a rychle dokážeme, projednat tento skutečně důležitý zákon. To si uvědomme. On tento zákon se furt dával do souvislosti např. s právě už mnou zmiňovaným zákonem o zadávání veřejných zakázek a zároveň se dával do souvislosti s registrem smluv, kdy se tady někteří bili do prsou, že je to protikorupční zákon. A on není. Je to tento zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek. Jelikož se tady hovořilo mnohokrát a mí předřečníci tady zmiňovali obce, jakým způsobem to na ně dopadne nebo se to na ně použije, na vysoké školy atd. Tady vidíme ty provázanosti s těmi dalšími zákony.

A abych to nějakým způsobem nezdržoval - já si připravím samozřejmě i poznámky i do druhého čtení -, tak navrhuji, aby se tímto návrhem zákona zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Ještě pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Nebo je to řádná přihláška, pane poslanče? Faktická. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, no, já nevím, jestli je to protikorupční zákon. Ale po tom, co jsem tady vyslechl, jsem si naprosto jistý, že je to další byrokracie navíc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Ještě jednou se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych chtěl jenom zopakovat, že byly předloženy tři návrhy na přikázání. Garanční výbor kontrolní a dále rozpočtový a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. A jestli jsem dobře pochopil - v rozpravě zazněl protinávrh. Ne. Takže to jsou další výbory k přikázání. Dobrá tedy. Táži se, zda někdo další navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nevidím. Než dám hlasovat, tak vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji hlasování. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 236. Přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nyní se tedy táži pana zpravodaje. Jsou zde dvě přikázání - rozpočtovému výboru a výboru pro regionální rozvoj.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat - zahajuji hlasování - kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání také rozpočtovému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 237. Přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 85, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP