(14.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Chci tady připomenout, že pan poslanec Beznoska byl předsedou Stálé komise pro kontrolu činnosti FAÚ. V souladu s jednacím a volebním řádem nemůžeme předsedu volit hned zítra. Předseda se volí tajně ze členů komise, to znamená, že tyto kroky musí být logicky za sebou, nejdříve, pokud tedy odhlasujeme nového člena, vyhlásím další lhůtu na tajnou volbu. Předpokládám, že by to bylo v prvním dubnovém týdnu, tedy na začátku další schůze.

Jinak připomenu, že paralelně s tím běží dlouhodobě vyhlášená lhůta na změny v orgánech Poslanecké sněmovny, to je pro vás, ostatní kluby, pokud byste ji chtěli využít, tak buď můžete dnes do 15.30, anebo druhá je do 3. dubna do 13 hodin odpoledne.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byly informace pana předsedy volební komise.

 

Nic nám nebrání otevřít bod

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 869/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony.

Návrh zákona implementuje několik evropských právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, zejména směrnici o trzích finančních nástrojů, směrnici o trestních sankcích za zneužívání trhu, nařízení o trzích finančních nástrojů a nařízení o zneužívání trhu. Vzhledem k tomu, že pravidla podle nařízení o zneužívání trhu se mají uplatnit dříve než pravidla plynoucí ze směrnice o trzích finančních nástrojů, má předkládaný návrh zákona dělenou účinnost. Tato novela dále pokračuje ve sjednocování regulace distribuce na finančním trhu, přičemž navrhovaná úprava je obdobná jako v nedávno přijatém zákoně o spotřebitelském úvěru. Považujeme za důležité, aby obdobné otázky byly v zákonech upravujících jednotlivé sektory finančního trhu upraveny pokud možno stejně. Jedná se zejména o otázky týkající se kvalifikačních, ekonomických a jiných požadavků pro poskytování investičních služeb.

Předkládaný návrh zákona se týká zejména zákona o podnikání na kapitálovém trhu, novelizuje však i související předpisy, zejména zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o správních poplatcích, zákon o bankách, trestní zákoník a trestní řád.

Návrh zákona byl průběžně konzultován s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry a se zástupci České národní banky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako tisk 869/1. Prosím pana zpravodaje příslušného výboru, kterým je pan poslanec Roman Kubíček, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dámy a pánové, rozpočtový výbor přijal usnesení ze 49. schůze ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vedeno jako sněmovní tisk 869. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Dupákové a zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 869, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů - pozměňovací návrhy jsou obsahem tisku 869/1, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dále jako zpravodaj uvádím, že v systému budou ještě uvedeny dva pozměňovací návrhy legislativně technické povahy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu přihlášku, je to pan poslanec Klaška. Pardon, vy jste přihlášen do podrobné rozpravy. To se omlouvám. Myslel jsem, že je to přihláška do obecné rozpravy. Pokud nejsou přihlášky do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že není zájem. Návrh na vrácení návrhu zákona nepadl.

Otevírám podrobnou rozpravu. Nyní má slovo pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument č. 5581 a řeší dosavadní zákaz změny investiční strategie fondu kolektivního investování, aby případnou změnou investiční strategie nebyla dotčena povinnost obhospodařovatele jednat v nejlepším zájmu investorů s odbornou péčí, ale aby byla možná.

Dále jsou tam nějaké drobné legislativně právní úpravy. Celý pozměňovací návrh byl konzultován s Ministerstvem financí, s Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura stále v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden jako sněmovní dokument č. 6043. Je to podrobně zdůvodněno v materiálu. Obecně mohu říct, že se jedná o doplnění transpozice v oblasti plynárenství. Pozměňovací návrh byl konzultován s Ministerstvem financí. Jedná se v zásadě o technické doplnění navrženého znění zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Žádný hlasovatelný návrh nepadl, v tom případě končím i projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí
a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1009/ - prvé čtení

Mám informace o tom, že projednávání tohoto bodu by se chtěl účastnit pan guvernér České národní banky, což je něco, o čem budeme muset rozhodnout hlasováním.

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přítomností pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 231. Přihlášeno je 151, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Vítám mezi námi pana guvernéra České národní banky. Dobrý den, pane guvernére. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí.

Jedná se z velké části o technickou novelu, která přináší několik dílčích věcných změn a legislativně technické korekce směřující ke snazšímu a především jednotnému výkladu tohoto zákona. V rámci věcných změn jde především o rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu, což je v souladu s mezinárodní praxí i přístupem Evropské centrální banky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP