(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Jiný návrh nemáme, můžeme tedy postupovat podle schváleného pořadu schůze. Ještě než otevřu první zařazený bod, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, mezi 9. a 13. hodinou se omlouvá pan poslanec David Kasal.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

284.
Informace ministra dopravy Dana Ťoka k problematice vysokorychlostních tratí

K tomuto bodu jsme zároveň obdrželi sněmovní dokument 5269, který obsahuje usnesení hospodářského výboru číslo 339 z jeho 44. schůze ze dne 6. listopadu 2016. Požádám pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. O totéž žádám pana zpravodaje hospodářského výboru poslance Karla Šidla. A zároveň, pane ministře, si ani nesedejte, hned vám udělím, pokud bude dostatečný klid, slovo k vašemu vystoupení. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v poslední době došlo k zintenzivnění debaty a především i k posunu v rámci problematiky rychlé železniční dopravy v ČR. Jsem rád, že rozsáhlé diskuse na téma rychlé železniční dopravy se vede nejen u odborné, ale mnohdy i u laické veřejnosti. Tyto diskuse dávají vyniknout důležitosti zajištění kvalitní železniční dopravní obslužnosti pro obyvatelstvo ČR.

Ministerstvo dopravy zpracovalo materiál s názvem Program rozvoje rychlých železničních spojení v ČR, který aktuálně prochází vypořádáním připomínek po meziresortním připomínkovém řízení. Po dokončení vypořádání rozsáhlého množství připomínek, z kterých je patrné, jak široké a různorodé představy o aplikaci tohoto systému v podmínkách v ČR existují, bude tento dokument předložen vládě ČR, aby vláda takový materiál mohla schválit a rozhodnout tak o další mimořádné etapě ve vývoji železniční dopravy na našem území.

Při vyhodnocování možnosti dalšího vývoje řešení dopravní obslužnosti ČR byl k dalšímu sledování doporučen rozvoj rychlých spojení spočívající v kombinaci výstavby nových vysokorychlostních tratí a dokončení modernizace konvenční sítě vyšších parametrů v zájmu zajištění kvalitní a konkurenceschopné železniční obsluhy.

Mezi největší problémy, s kterými se bude muset rozvoj nové železniční infrastruktury utkat, lze zařadit především zdlouhavé povolovací procesy pro novostavbu dopravní infrastruktury, které značně znesnadňují a prodlužují přípravné fáze potřebných novostaveb. Dalším zásadním problémem je poměrně vysoká investiční a provozní náročnost plánovaných staveb vysokorychlostních tratí, která dle aktuálních dostupných údajů bude vyžadovat investice ve výši minimálně 500 mld. korun v současné cenové úrovni pro vybudování základního skeletu rychlých spojení.

V tuto chvíli rozhodujeme o investicích, které budou probíhat převážně v době, pro kterou dosud nejsou známy možnosti spolufinancování z prostředků Evropské unie. Z tohoto důvodu vás tímto, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o vyslovení podpory našemu postupu směrem k dalšímu rozvoji rychlé železniční dopravy i s vědomím její velké investiční náročnosti. Dále vás žádám o podporu při přípravě či novelizaci klíčových zákonů v zájmu ukotvení problematiky rychlých spojení v právním řádu ČR. Právě vaše podpora tak může zásadním způsobem napomoci modernizaci železniční dopravy v ČR a zajištění moderních parametrů dopravní obsluhy území odpovídající 21. století.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru dopravy Danu Ťokovi. Než dám slovo zpravodaji, konstatuji došlou omluvu pana poslance Stanislava Berkovce od 12 hodin. Ještě s omluvou vám všem, zapomněl jsem ve svém úvodním slově připomenout, že do 11 hodin můžete podat přihlášky k ústním interpelacím, které v půl dvanácté vylosují. To teď napravuji.

Nyní tedy slovo zpravodaje hospodářského výboru Karla Šidla. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velice stručně okomentoval zahájení rozpravy k bodu předložení zprávy ministra dopravy k budování a přípravě programu budování vysokorychlostních tratí, pracovně nazvané Rychlá spojení v ČR.

Byť jsem zpravodaj z opoziční strany, dovolím si zahájit to vystoupení trochu netradičně. Musím panu ministrovi poděkovat, protože sami jste se mohli přesvědčit ve sněmovních dokumentech, že usnesení hospodářského výboru bylo výzvou nejen k tomu, aby se začaly činit kroky k naplnění programu budování vysokorychlostních tratí, ale také k tomu, aby byla vytvořena na úrovni ministra dopravy ČR pracovní skupina, která bude mít nejen zástupce jednotlivých členů ministerstev ČR, že bude mít zastoupení odborné veřejnosti, ale bude tam také zastoupena politická vůle subjektů, které jsou v Poslanecké sněmovně, prostřednictvím jejích členů v hospodářském výboru. Je to poprvé za 26 let, kdy ministr vlády ČR vzal zcela vážně výzvu a prosbu hospodářského výboru k tomu, aby začal intenzivně jednat a spolupracovat na téma vysokorychlostní železnice. Ať už ho k tomu vedlo cokoli, myslím si, že je to hodno pozornosti Poslanecké sněmovny, a Poslanecká sněmovna by měla dát dostatečný politický prostor k tomu, aby ty úvodní kroky, které musí být učiněny, učiněny byly.

Dovolím si velice stručně zareagovat na vystoupení pana ministra v tom smyslu, že my, kteří jsme se aktivně podíleli již dlouhá léta na tom, aby tento segment železniční dopravy byl umístěn v ČR, kdy za uplynulých 26 let se ČR dostala mimo síť vysokorychlostních tratí Evropy, a bohužel je to na úkor toho, že máme nižší propustnost na jednotlivých tratích, nedokážeme efektivně pracovat s jednotlivými zátěžovými proudy v osobní a v nákladní dopravě, a samozřejmě to vše se promítá i do komfortu obsluhy dopravního území ČR a samozřejmě služeb, které jsou poskytovány občanům v dopravě, a zejména v železniční dopravě.

Myslím si, že tato cesta je cestou správnou, ale je tady třeba upozornit zhruba na tři oblasti, které je bezpodmínečně nutno vyřešit. My jsme jako kolegové, kteří v hospodářském výboru na toto téma spolupracovali, připravili ve spolupráce s Ministerstvem dopravy určitou formu usnesení, které by mělo být vyústěním dnešní diskuse a dnešní snahy tento problém otevřít veřejně před občany ČR prostřednictvím jednání Poslanecké sněmovny. To usnesení jsme se snažili vystavět v logice, která by měla splnit tři základní cíle.

Prvním cílem je to, aby tento dokument, toto usnesení svým způsobem doporučovalo a zavazovalo vládu ČR k tomu, abychom vytvořili seriózní dokument, který bude přesahovat více volebních období. Nemusím vám asi vysvětlovat, že budování sítě dopravní vysokorychlostní železnice je velmi dlouhodobá záležitost, která má celou řadu peripetií, které musí být naplněny, když již existuje vůle exekutivy, potažmo tedy vlády ČR. Proto je bezpodmínečně nutné, aby tento dokument měl v sobě opatření, která budou přesahovat konec tohoto volebního období, konec mandátu této vlády i pana ministra dopravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP