(14.40 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Jenom k pozměňovacímu návrhu pana ministra Chvojky chci říct, že ten pozměňovací návrh vítám a jsem rád, že pan ministr uchopil problematiku, o které jsme už delší dobu také hovořili a upozorňovali na ni, naposledy na podzim pan ministr zemědělství Marian Jurečka, který právě na problém vícerčat a toho nepoměru přístupu k rodičovskému příspěvku také upozorňoval. Takže pochvala pro pana ministra. Za sebe i za klub KDU-ČSL říkám, že tento pozměňovací návrh rádi podpoříme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Teď prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke sněmovnímu tisku 854 jsem hovořila podrobněji už v prvním čtení, takže nyní jenom krátce chci říci, v čem spočívá podstata předkládaného vládního návrhu. Týká se těchto hlavních bodů: Jednak se týká zrušení horní hranice výše rodičovského příspěvku. Dále za druhé, že osoby bez denního vyměřovacího základu by mohly čerpat až do výše 7 600 korun. Za třetí úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolního zařízení pro nárok na dávku. Za čtvrté neposkytovat rodičovský příspěvek pěstounům na přechodnou dobu. Za páté legislativně technické úpravy a reakce na nový občanský zákoník.

Dovolte, abych zde okomentovala svůj pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, který máte v systému pod číslem 5516. Tento pozměňovací návrh, který máte k dispozici, a předkládala jsem ho již i na výboru pro sociální politiku, se týká toho, že chci zachovat současnou situaci, kdy děti pod dva roky by neměly být umísťované až na výjimku 46 hodin v měsíci do kolektivního zařízení. Pokud rodina zajistí těmto dětem individuální péči, nejlépe samozřejmě maminkou, ale není to podmínkou, může to být i babička, může to být chůva nebo jakákoliv jiná fyzická osoba, tak v tom případě se samozřejmě nic nemění a maminky mají nárok na rodičovský příspěvek. Nicméně aby mladší děti pod dva roky chodily v podstatě na plný úvazek do kolektivního zařízení, tak s tím ani jako dětská lékařka nemohu souhlasit a domnívám se, že to není v nejlepším zájmu... (Odmlka - poslankyně se obrací k předsedajícímu. Předsedající: Pardon.) Děkuji, byla jsem nějak vypnuta. ... že to není v nejlepším zájmu dítěte.

Rodičovský příspěvek v žádném případě není překážkou slaďování pracovního a rodinného života, ale slouží k zamyšlení. Přestože v dnešní době víme, že ten rodičovský příspěvek, který dlouhodobě nebyl valorizován a je relativně nízký v poměru k průměrné mzdě nebo ke mzdě, která je obvyklá, tak přesto tento rodičovský příspěvek byl vlastně zřízen proto, aby byla zajištěna individuální péče o děti. Pokud dojde k volbě, tak ta volba má být svobodná a rodič by se měl rozhodnout, jestli mu stojí příjem z výdělečné činnosti za to, aby dítě umístil do kolektivního zařízení, a tím pádem, jak bylo doposud zvykem, ztratil nárok na rodičovský příspěvek. To je ten moment volby, nikoliv to, že se vlastně zkracuje čerpání rodičovského příspěvku. Samozřejmě tím je ten měsíční příspěvek vyšší a v podstatě rodičovský příspěvek se mění ve prospěch jakéhosi porodného.

To je obsahem mého pozměňovacího návrhu, který máte v systému pod číslem 5516.

Dále jsem vložila do systému další pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5951. Protože jsem v nějakém pořadu byla vyzvána paní ministryní, abych nějakým způsobem předložila pozměňovací návrh, který by se týkal úpravy dávek pro dlouhodobé pěstouny, tak jsem požádala paní ministryni a Ministerstvo práce a sociálních věcí stejně jako výbor pro sociální politiku o podklady a analýzy, které by mohly pomoci vypracovat takovýto pozměňovací návrh na základě koncepčních dokumentů, o kterých věřím, že je Ministerstvo práce a sociálních věcí má k dispozici. Protože jsem odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí neobdržela, tak jsem tento pozměňovací návrh připravila sama. Vzhledem k tomu, že tam došlo k nějakým úpravám, tak ho přečtu.

Pozměňovací návrh pod číslem 5951 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 854.

1. Název zákona zní: Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

2. Za úvodní větu zákona se vkládá nadpis: Část první. Změna zákona o státní sociální podpoře.

3. Za článek II se vkládá nová část druhá, která zní: Část druhá. Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Článek III.

Za prvé. V § 47d odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., se číslovka 48 000 nahrazuje číslovkou 24 000.

A za druhé. V § 47j číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., odst. 1 zní: Odst. 1. Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak

a) 12 000, je-li pečováno o jedno dítě,

b) 18 000, je-li pečováno o dvě děti,

c) 30 000 - 1. je-li pečováno alespoň o tři děti, 2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, to je středně těžká závislost, nebo ve stupni III, těžká závislost, nebo ve stupni IV, úplná závislost.

d) 20 000, jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě.

4. Stávající článek III se označuje jako článek IV.

5. Nad nově označený článek IV se vkládá označení a název části. Část třetí Účinnost. Název nově označeného článku IV se ruší.

Tento pozměňovací návrh přináším z toho důvodu, že situace dlouhodobých pěstounů je velmi špatná a také jich máme velký nedostatek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Ještě tady mám jednu omluvu. Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan poslanec Milan Urban.

Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jedno zamyšlení nad tím, kde v státní sociální podpoře postupně docházíme.

Státní sociální podpora, tento zákon vlastně platí už od roku 1996. Od té doby prošlo 61 přímých novel a 34 nepřímých novel, čili jsme už skoro u stovky. Koncepce toho zákona měla trošičku jiný smysl, než se v běhu času událo. Jestliže tehdy šlo o výraznou podporu rodiny, tak dneska jde především o podporu jenom těch nejpotřebnějších, protože většina dávek je testovacích. Přídavek na dítě se testuje. Příspěvek na bydlení se testuje. Porodné se testuje. Pohřebné má také své limity a pastelkovné bylo zrušeno. Jediný příspěvek, a to je rodičovský příspěvek, nepodléhá přímému testování, ale prošel si svým zajímavým vývojem.

Po roce 1989 bylo řečeno, že je třeba, aby matky byly se svými dětmi déle než nějakých půl roku či rok, a proto byla schválena rodičovská dovolená až na čtyři roky. My jsme se, tuším v roce 2006, dopracovali k tomu, že celé čtyři roky pobírala matka 7 600. No a ejhle, samozřejmě ty vícepříjmové rodičky vycházely z toho, že když chtějí dříve do práce, tak si ten limit nestačí vyčerpat, který dostanou třeba ty nízkopříjmové, které možná hledaly i cestu, jak z nezaměstnanosti ven. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP