(13.00 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Budu rychlý. Předložený návrh zákona výslovně uvádí částky příslušného vyměřovacího základu, z nichž se v daných letech bude pojistné za státní pojištěnce počítat. Uvedené meziroční navyšování platby za státní pojištěnce si vyžádá asi 3,5 miliardy korun ročně navíc.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, smyslem tohoto návrhu není pouze formální naplnění další části programového prohlášení vlády. Předložená úprava je především jedním z kroků, který má přispět ke střednědobé stabilizaci financování systému veřejného zdravotního pojištění, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového. Podotýkám, že odhadované náklady, které bude potřeba pro příští rok pokrýt v rámci nárůstu výdajů zdravotního pojištění, jsou někde kolem 12 až 13 miliard korun a růst ekonomiky nám v této chvíli zajišťuje přibližně 9 miliard korun. Čili těchto 3,5 miliardy korun, které jsou tady již jaksi navrhovány, přesně zapadá do toho schématu, jak bude vypadat nárůst dalších výdajů na medicínu, především tady zdůrazňuji velmi explozivní nárůst výdajů na drahé léky.

Dámy a pánové, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženému návrhu a děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jenom velmi krátce okomentoval tuto záležitost, která je velmi významná, pokud se týká zdravotnictví. V podstatě se jedná o pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Cílové řešení by mělo přinést transparentní a předvídatelný vývoj výše pojistného hrazeného státem za skupinu státních pojištěnců, což je v současné době něco kolem 6 milionů osob, zejména ve vazbě na aktuální vývoj makroekonomické situace. Řešení by mělo zohlednit především růst hrubého domácího produktu, výše platby za státní pojištěnce by měla narůstat alespoň stejně jako HDP. Dále vývoj odvodu pojistného u ostatních skupin, jako jsou zaměstnanci, OSVČ, OBZP a další, tak, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu rozdílu mezi státními pojištěnci a těmito skupinami. A za další, postupné přibližování výdajů státu na zdravotnictví alespoň na průměr evropských zemí v OECD. To je to, co je často kritizováno, jak jsme hluboko pod náklady, které jsou průměrem v OECD. Ostatní bylo myslím si řečeno poměrně jasně panem ministrem.

V této souvislosti bych chtěl jen upozornit ne vás, ale Českou lékařskou komoru, která vládu a zákonodárce opakovaně napadá z toho, že nedělá nic pro to, aby se finanční situace ve zdravotnictví vylepšovala, toto je jeden z příkladů, který uvádí jasně situaci na zcela jinou úroveň. A žádám vedení České lékařské komory, aby se vystříhalo do budoucnosti podobných impertinencí, které jsou osobního charakteru a naprosto nedůstojné České lékařské komory.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuju za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den. Dovolím si malou výjimku a vystoupím ne věcně, ale politicky. Protože pan ministr je ve funkci teprve asi dva měsíce, tak to půjde možná ještě za jeho předchůdcem, ale v rámci studování tohoto zákona jsem objevil jednu zajímavou věc, kterou bych zde chtěl prezentovat.

Pokud jde o ten vlastní zákon, tak s ním souhlasím, budu ho podporovat a myslím si, že je všeobecný pocit, že v době, kdy je v zemi konjunktura, stoupá hrubý domácí produkt, že by mělo přitékat do zdravotnictví za státní pojištěnce více peněz. Problém, který zde chci zkritizovat, je technický, protože argumentace za to povyšování zdrojů pro zdravotnictví vychází z dlouhodobých statistik a v těch statistikách i světových je klíčovým parametrem procento z hrubého domácího produktu, které jde do zdravotnictví, a tenhle ten index rozděluje země na chudé, ve střední pozici a země bohaté. A ty bohaté mají ten index vyšší. Spojené státy někde mezi 16 a 18 procenty. My jsme ho mívali někde mezi 6,5 a 7,5 procenta a byli jsme sice nejlepší ze středoevropských zemí, ale postupně se to zhoršovalo. V hospodářské krizi došlo k propadu a ten propad ještě v loňském roce byl citován jako propad, který se nelepší v naší pozitivní hospodářské situaci.

Ke svému překvapení, když jsem otevřel ročenky ÚZISu za rok 2014 a 2015, které vyšly 11. 1. v letošním roce obě dohromady, předtím byl v tom ročenkovém periodickém vydávání jaksi defekt a některé prostě vydány včas nebyly, tak to ještě by se dalo tolerovat při novém vedení SÚKLu a radikálních změnách, které tam probíhají, ale obsah těch dvou nových posledních ročenek je velmi podivný. Setkal jsem se s tím už v lednu, kdy jsem studoval rozložení nákladů na jednotlivé věkové skupiny pacientů, které se v obou těch ročenkách velmi lišily, a byly tam věcné chyby, byla tam čísla, která reprezentovala úplně něco jiného než náklady na jednotlivé věkové skupiny, ačkoliv to bylo deklarováno.

To, co jsem objevil teď, je další podivnost. Údaj v kapitole 6 obou ročenek, který popisuje mezinárodní srovnávání, je zobrazen vývoj toho indexu, o kterém jsem mluvil, z hrubého domácího produktu jdoucího do zdravotnictví, tak byl klesající od roku 2009 do roku 2011, pak začal stoupat a na konci roku 2014 zase lehce poklesl. Čili najednou ta změna jaksi není klesání, ale stoupání. Ale podivné je, že za oba ty roky ta řada je úplně stejná, jenom je o rok posunutá. Čili je tam zjevná chyba. Nechci podsouvat ministerstvu nějakou úmyslnou manipulaci nebo politické ovlivňování těch statistik. Spíš si myslím, že je na SÚKLu s prominutím binec, a je to potřeba radikálně zkontrolovat, co se tam děje, protože ani v důvodové zprávě nejsou uvedena čísla, jak se ten index hrubého domácího produktu chová, protože to je hlavní argument, že klesal v posledních letech, tak hlavní argument k tomu, že je potřeba posilovat tu státní ingerenci, protože on klesal nejenom jako celkový index, ale i jako index, když se vezmou jenom veřejné zdroje, zatímco najednou je to všechno úplně jinak. Takže prosím pana ministra, aby se na to podíval.

Jinak ten zákon, tak jak je předložen, já budu podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Kováčik. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP