(12.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudáta na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 102 poslanců, pro 13, proti 82. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Neeviduji žádný takovýto návrh, takže můžeme rovnou přistoupit k hlasování.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 154, přihlášeno 104 poslanců, pro 102, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Má někdo ještě návrh, že budeme navrhovat tento tisk jinému výboru než výboru hospodářskému? Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Posledně se tady i zleva ozývalo překvapení nad tím paragrafem pozměňovacího návrhu s tím, že tady zaznělo od sociálních demokratů, že se na to musí pořádně podívat. Myslím, že se to týká problematiky branného a bezpečnostního. (Nejasno v plénu.) Ne, bezpečnostního výboru, promiňte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže navrhujete jako další výbor bezpečnostní a výbor pro obranu, takže dva výbory. (Bez námitek.) Má někdo ještě jiný návrh v této souvislosti? (Nemá.) Takže budeme hlasovat postupně o těchto návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru výboru bezpečnostnímu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru bezpečnostnímu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 104 poslanců, pro 23, proti 66. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 156, přihlášeno 105 poslanců, pro 12, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že žádnému jinému výboru nebyl přikázán. S přednostním právem pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. To, že sociální demokraté v řadě věcí nejsou demokraté, mě až v českém podání tolik nepřekvapuje. Hnutí ANO neví, co je, anebo možná ví až moc dobře, co si připravuje po asi 21. říjnu letošního roku. Ale požádal bych KDU-ČSL, abyste přestali lidem lhát. Říkejte lidem to, jak se tady chováte.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Dále v obecné rozpravě 1. února zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o třicet dnů, tedy na třicet dnů. K tomuto návrhu se připojil i pan ministr dnes. Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na třicet dnů a na žádost pana předsedy klubu ČSSD vás všechny odhlásím. Zdá se, že počet hlasujících se nám ustálil.

 

A já tedy dávám hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 106 poslanců, pro 33, proti 40. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s veškerými hlasováními v tomto bodu a já tento bod končím a končím prvé čtení tisku.

 

Nyní s přednostním právem přihlášen pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom reagovat na věc, na kterou se ráno ptal pan poslanec Štětina, která se týkala případného ohrožení veřejného zdraví spojeného s únikem radioaktivních látek, které byly naměřeny nad naším územím. A mohu vás ujistit, že v současné době žádné nebezpečí pro obyvatele České republiky nehrozí. Nechal jsem to prověřit ještě útvarem hlavního hygienika ve spolupráci se Státním ústavem pro jadernou bezpečnost.

A věc se má takto: Situace, ke které došlo začátkem měsíce 9. února ve francouzském Flamanville, je sice nepříjemná, avšak nedošlo zde k žádnému úniku radioaktivního materiálu a reaktor nebyl ovlivněn. Každá situace, která se stane na půdě jaderné elektrárny, musí být brána velmi seriózně. Avšak je pravdou, že v průběhu ledna začaly evropské laboratoře detekovat na některých svých odběrových místech pozitivní hodnoty aktivity jódu 131 v ovzduší. První informace o zvýšených hodnotách přišly z Norska a postupně byla hlášena detekce I-131 i v dalších zemích Evropy, včetně České republiky.

Podle Státního ústavu pro jadernou bezpečnost se jedná o velmi nízké hodnoty detekovatelné jen díky spojení velkoobjemových odběrových zařízení s dlouhou dobou odběru, ta doba odběru trvala celý týden, a citlivé detekční techniky s detektory o vysoké účinnosti a dlouhé doby měření. Jednoduše řečeno, jedná se o velmi malé množství svědčící o naší velmi dobré schopnosti detekovat nebezpečí, což lze určitě považovat za velmi dobrou zprávu.

Naměřené hodnoty - a to zdůrazňuji - nejsou z pohledu ohrožení veřejného zdraví významné. V žádném případě v tomto množství nemohou ohrožovat zdraví lidí. A pokud bychom chtěli, tak pozornost by z tohoto pohledu vyvolaly hodnoty, které by byly až milionkrát vyšší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Dále s přednostním právem pan předseda Černoch. Připomínám všem, kteří se hlásí o případné faktické poznámky, že není zahájena rozprava, nemohu vám dát slovo. Pouze přednostní práva. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom poděkovat panu ministrovi za informaci. Dostáváme spoustu dotazů, zprávy jsou z obou stran, takže jsme chtěli informaci přímo od vás a děkujeme za to.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A otevírám bod číslo

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Obsahem tohoto návrhu, který se běžně nazývá zkráceně valorizace, je navýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění placeného státem za státní pojištěnce pro léta 2019 a 2020. (V sále je silný hluk!)

Vzhledem k možné délce legislativního procesu bude pro příští rok navýšení pojistného za státní pojištěnce zajištěno ještě prostřednictvím nařízení vlády, jehož návrh je v současnosti v meziresortním připomínkovém řízení a které vláda musí schválit do 30. června letošního roku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane ministře, já se omlouvám. Opět tady registruji zvýšenou hladinu hluku. Já vím, jaká je hodina, ale prosím o pozornost. Ztišme se, vyslechněme pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP