(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Havíř se hlásí do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Pavel Havíř: Ještě jednou dobrý den. Já bych se v rámci podrobné rozpravy přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům, které do systému vložil pan poslanec Pavel Antonín.

První pozměňovací návrh je tam vložen pod číslem 5519 a týká se sjednocení správních poplatků. Podrobnější odůvodnění odkazuji na uvedený tisk.

Druhým pozměňovacím návrhem, který bych chtěl načíst, je pozměňovací návrh, který je v systému uložen pod číslem 5521 a je to pozměňovací návrh, který reaguje a reflektuje na nový rozvoj transplantační léčby. Opět v podrobnějším odůvodnění odkazuji na tento sněmovní tisk.

A posledním pozměňovacím návrhem, ke kterému se hlásím, je návrh, který je v systému uložen pod číslem 5520, a je to pozměňovací návrh, který upravuje některé formulace, sjednocuje některé momenty, kdy je třeba formulačně sjednotit použitou terminologii. A opět v podrobnějším odůvodnění odkazuji na tiskovou podobu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ještě k tomu, co jsem přednesl, tu změnu § 32a, která se týká náhradního, surogátního mateřství, tak tutéž změnu je třeba promítnout i v té části, která se týká změny občanského zákoníku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Beru to tak, že ústně doplňujete -

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ústně to doplňuji, že takto by to mělo být promítnuto jak v zákonu o zdravotních službách, tak by to mělo být promítnuto i v občanském zákoníku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. Žádné další přihlášky do podrobné rozpravy neeviduji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Tím tedy končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo, pana zpravodaje? Nemají zájem. Nezaregistroval jsem žádný návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení, ani aby se tím nezabýval garanční výbor, tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu a uzavírám tento bod.

 

Dalším bodem jednání je bod číslo 9, kterým je

9.
Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 936/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání ve druhém čtení návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Jak jsem již uvedl během prvního čtení, tento návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Dne 24. ledna projednal návrh zákona výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a doporučil schválit návrh zákona v předloženém znění. Hospodářský výbor návrh zákona projednal 25. ledna tohoto roku a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat členům obou výborů za konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona. Dále bych chtěl požádat o vstřícnost v rámci dalších fází procesu projednávání návrhu zákona, neboť lhůta pro transpozici již uplynula a Evropská komise již vede s Českou republikou řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu zpožděné transpozice směrnice.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Jak jste zmínil, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru dalšímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 936/1 až 3. Prosím nyní, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, po projednání v hospodářském výboru, a to na jeho 46. schůzi dne 25. ledna tohoto roku, kam bylo v řádném termínu doručeno deset pozměňovacích návrhů vypořádaných gesčními orgány, tedy Ministerstvem obchodu a průmyslu a Českým telekomunikačním úřadem, často zcela protikladně, bylo k vládnímu návrhu zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 936, přijato následující usnesení:

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Kameníka, zpravodajské zprávy poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 936 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technické připomínky;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru a

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Schválené pozměňovací návrhy a legislativně technická připomínka jsou k nahlédnutí ve sněmovním tisku 936/3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Zahradníček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 51. schůzi dne 24. ledna letošního roku vládní návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 936, projednal a po odůvodnění Ing. Bc. Petrem Kameníkem, pověřeným náměstkem ministra průmyslu a obchodu, a po zpravodajské zprávě poslance Josefa Zahradníčka a po rozpravě přijal usnesení číslo 249, ve kterém

I. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 936 projednat a schválit v předloženém znění;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a

III. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já jsem rád, že jsme se opět v zákoně o vysokorychlostním internetu, který je velmi potřebný a který má obrovské zpoždění, a už nám vyhrožuje i Evropská unie, posunuli v legislativním procesu. Pevně doufám, že signalizované personální změny na Ministerstvu průmyslu a obchodu ten legislativní proces nezpozdí.

Já se budu snažit odůvodnit dva pozměňovací návrhy, které jsem přednesl na hospodářském výboru a které jsou uloženy jako sněmovní tisky, ke kterým se přihlásím potom v podrobné rozpravě.

První pozměňovací návrh mluví o tom, že stavba vysokorychlostních sítí by měla být ve veřejném zájmu. Je to proto, že zatím digitální infrastruktura rozhodně není položena na roveň infrastruktuře energetické nebo dopravní. My jsme v tomhle směru na chvostu nejen Evropy, ale na chvostu celého světa. Tady tlačíme rychlost třicet megabitů, a Evropa už po nás vyžaduje sto. Máme obrovské zpoždění, a proto konstatování toho, že výstavba těchto sítí je ve veřejném zájmu, nám potom umožňuje použít výrazně vyšších prostředků k tomu, aby ta infrastruktura byla provedena. K tomuto návrhu je také souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP