(12.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Ze všech těchto výše uvedených důvodů je v Německu, v Rakousku a v řadě dalších členských států Evropské unie i jinde ve světě surogátní mateřství zakázáno a mělo by být zakázáno i u nás. Již dnes jsou běžné reklamní kampaně zařízení, která tuto službu nabízejí i v České republice.

Ještě k dárcovství tkání. Úmluva o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy, takzvaná úmluva z Ovieda, kterou Česká republika ratifikovala a která je součástí našeho právního řádu, zakazuje používání lidských buněk a tkání za úplatu. Je třeba zdůraznit, že se to vztahuje i na zárodečné buňky, tedy na vajíčka a spermie. V praxi ale bývá tato úmluva obcházena a jakákoli výše finanční odměny na reklamních panelech je označována za úhradu výdajů spojených s darováním.

Tolik ke zdůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě.

Chtěl bych říci, že jsem tyto pozměňovací návrhy připravoval s paní doktorkou, která se věnovala velmi dlouho bioetice, a proto považuji tyto pozměňovací návrhy za správné a důležité.

Ještě si dovolím odcitovat jeden dopis, který jsem dostal od lékaře, který pracuje, předpokládám, že dosud pracuje, v centru reprodukční medicíny. Já zde nebudu uvádět pracoviště, ale je velmi dobře, abyste si vyposlechli tento dopis, protože je to skutečně alarmující.

Vážený pane poslanče, léčba neplodnosti je stále více spojena s velmi neférovými postupy. Dosavadní mnoho let trvající snaha o skutečnou nápravu je mařena silnými zájmovými skupinami. Mezi gynekology v České republice je velmi dobře známa skutečnost, že za každou odeslanou pacientku IVF dostanou v soukromém centru slušnou provizi. Tuto informaci mají už i zdravotní pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ale je velmi zajímavé, že proti tomu nic nedělají. Dokonce vyvěsily softwarové firmy na svoje webové stránky. Jedna z možností modulu IVF, vyúčtování provize odesílajícím lékařům za doporučení léčby na pracovišti pro léčbu neplodnosti. Majitelé center dávají odesílajícímu gynekologovi 3 tisíce za IVF cyklus, a pokud je to s PGD nebo s dárcovstvím vajíček, tak ještě více.

Kde zůstala medicína? Je vytvořeno několik právních imaginací, které zcela jasně korupční chování legalizují. Platba za poradenskou a konzultační činnost a mnohé další. Právně je to dobře ošetřeno. Úplatek je elegantně dokonce daňově odečten.

Velmi sporné je také vyšetření počtu chromozomů v embryu před transferem do dělohy. Označuje se zkratkou PGD nebo PGS.

Očekávaný přínos nebyl prokázán, naopak výsledky zhoršil. Seriózní stanoviska včetně ochrany databáze tuto metodu označují za experiment.

Jaká je praxe? Otázka zní, otázka na potenciální rodiče: Chcete mít zdravé embryo? Odpověď si snadno domyslíte. Co logicky následuje? Bude vás to něco stát. Kolik? Některá pracoviště cenu vyšroubují i přes 70 tisíc korun. Toto je údaj z roku 2011. Je to přece také nejjistější selekce pohlaví. A zisk z toho? Odhadem 75 % i více. A zdravotní pojišťovny některým centrům tyto experimentální výkony dokonce hradí. Proč asi?

Pokud je vám některých nešťastných dvojic také líto a najdete cestu, jak jim pomoci, bude to jistě dobrý skutek.

Ještě nyní k tomu ceníku. Tady právě u těch PGD, ověřování PGD nebo aneuploidií embryí jsou ceny od 24 tisíc do 73 250 korun, ale jsou zde i částky například za užití oocytu dárkyně za 39 tisíc korun, IVF cyklus s embryotransferem samoplátci 26 tisíc korun apod.

Jak je z toho, co jsem odcitoval, zřejmé, je systém umělého oplodnění věda, která prokázala za celou dobu mnoho úspěchů a přinesla mnoho dobrého rodinám, které nemohly mít děti, ale je to současně také obrovský byznys, který podle mého názoru není řádně regulován, a Ministerstvo zdravotnictví by se této oblasti mělo věnovat. Myslím, že by se tomu měl věnovat také zdravotní výbor, protože jsou určitá pravidla, která by neměla být překračována, měla by být dodržována. Měli bychom se podívat na to, jak je tato záležitost upravována v jiných evropských zemích. Tomu by se měl přizpůsobit náš právní řád.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho takového. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli po obecné rozpravě je zájem o závěrečná slova. Pane ministře i pane zpravodaji? Není zájem.

V této části nepadl žádný hlasovatelný návrh. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci postupně. Jako první pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan poslanec Farský. Pana poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se touto formou přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. První je v systému pod číslem 5526 a týká se kvality pitné vody, jak jsem o tom mluvil v obecné rozpravě. Druhý je pod číslem 5811 a týká se terminologické úpravy zrušení koordinačního střediska KSRZIS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Farský, připraví se paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych se v podrobné rozpravě chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům uvedeným v systému pod číslem 5858, 5859 a 5860. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jako další vystoupí paní poslankyně Chalánková, připraví se paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5511, který jsem již odůvodnila v obecné rozpravě. Odůvodnění v písemné podobě je v celém systému pod sněmovním tiskem 371 jako součást tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, já bych se tímto přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 5077 a 5078 včetně důvodové zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další je pan poslanec Adámek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Adámek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu uvedenému v systému pod číslem 5312. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Jako poslední do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hovorka. Po něm se hlásí pan zpravodaj. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se tímto nyní hlásím k pozměňovacím návrhům k tomuto tisku 874, které byly vloženy do systému pod číslem 5878, s jednou malou úpravou proti tomu, co je vloženo do systému, která se právě týká toho dílu 8, náhradní, surogátní, mateřství, kdy ten § 32a navrhuji upravit: "Náhradní (surogátní) mateřství, to znamená proces, kdy embryo biologických rodičů donosí jiná, náhradní matka s úmyslem takto otěhotnět, dítě biologických rodičů donosit a porodit, ale bezprostředně po porodu se vzdát všech rodičovských závazků a práv k tomuto dítěti, není v České republice ani pro takové biologické rodiče, pro náhradní matky ani pro poskytovatele takových specifických zdravotních služeb povoleno, s výjimkou blízkého příbuzenství mezi biologickou a surogátní matkou.

To je jediná změna proti tomu, co jsem vložil do systému. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP