(11.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Můžete namítat, a právem, že dvouletá lhůta je hrozně dlouhá, že se samozřejmě může změnit zdravotní stav dítěte, a pak ten zdravotní posudek ztrácí smysl. Na to myslí už současná úprava, která dává roční životnost a platnost tohoto posudku, ta, která říká, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu dítěte, tak tento posudek pozbývá platnosti. Toto zachovávám i u této dvouleté verze, a tím pádem je tato potíž změny zdravotního stavu, na kterou už myslí současná roční platnost, tak i u dvouleté platnosti je zachována. To je ta měkčí z těchto dvou variant.

Já si ale dovolím vaší pozornosti a vaší úvaze poskytnout ještě jednu úpravu této možnosti. Je to 150 tis. dětí ročně, které vyjedou na tábory, které musí absolvovat tu zdravotní prohlídku u odborného lékaře. Ono se to často řeší v předsálí. Prohlídnou si dokumentaci, otázka na rodiče, jestli je nějaká nemoc, vypíší potřebné informace, ať už jde o očkování, nějakou dlouhodobou nemoc, sledování, tak vypíší do této dokumentace a orazítkují. Je samozřejmě samo na zamyšlení, že toto potvrzení funguje, ať se jedná o ozdravný pobyt v Chorvatsku u moře, ať jde o tábor putovní s vysokohorskou turistikou, nebo ať jde o táboření v teepee někde v lesích. Pořád funguje stejný zdravotní posudek. Neposuzuje se specifická událost, specifický ozdravný pobyt, ale dává se plošné potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Já k tomuto dávám na zváženou, a vycházím z toho i jako ze zkušenosti, dlouholeté zkušenosti s vedením táborů, jestli by nebylo možné u dětí, které nejsou dispenzarizované, nejsou žádným způsobem sledovány, nejsou nemocné, tuto odpovědnost za zdravotní posudek a vystavení tohoto zdravotního posudku nenechat na rodičích. Jsem přesvědčen, že znají zdravotní stav svého dítěte, nedochází tam při vydání posudku k žádnému zásadnímu vyšetření, k ničemu specifickému, pokud ten rodič řekne, že dítě je zdravé, tak ten posudek se vydává bez potíží a beze změn, tak jestli v tomhle případě, kde ale musí to být o vůli jak vedoucích táborů, kteří přebírají odpovědnost, tak odpovědných zákonných zástupců, tak když se shodnou na tom, že není nutné absolvovat cestu k lékaři, tak jim dát možnost vystavovat tento zdravotní posudek v rozsahu, který je samozřejmě dán zákonem a je stejně široký jako ten lékařský, tak jestli jim tuto možnost nedat. Samozřejmě není to tak, že by ta možnost zdravotního posudku, kterou by vydával lékař, tím byla zrušena. Pokud samotný ať už rodič, nebo organizátor tábora řekne, že vyžaduje zdravotní posudek od lékaře a je podmínkou účasti na táboře, který organizuje a kde přebírá za děti odpovědnost, tak samozřejmě zůstává možnost vydávat tyto zdravotní posudky u lékaře. Pouze v případě, že se organizátor tábora a zákonný zástupce dohodnou, že u zdravých dětí je možné tento posudek získat pouze od rodičů, tak by tato možnost byla dána.

Opět si myslím, že odpovědnost za děti, za potomky předně nesou rodiče, a ne stát a jeho aparát. Takže z toho důvodu to je ta širší úprava. I v tomto případě by byla ta lhůta dvouletá. (Hluk v sále.)

A mně i jako zákonnému zástupci i jako organizátorovi tábora vždycky vadila jedna věc, a to - určitě jste se s tím také setkali - už vyplňují dneska rodiče takzvané potvrzení o bezinfekčnosti, které nemůže být starší 24 hodin před začátkem akce. Rodič tam vypisuje a podepisuje se pod zněním, že dítě 14 dní před odjezdem do školy v přírodě nebo na zotavovací akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Kdo to může podepsat? Nejste s dítětem 24 hodin denně, nekontrolujete každý jeho pohyb. Dítě chodí do školy, pohybuje se po městě. Přesto vy tady podepisujete něco, co v žádném případě tvrdit nemůžete. A mně se nelíbí, když nutíme lidi lhát. Takže bych je této povinnosti s chutí zbavil.

To jsou pozměňovací návrhy, které jsem připravil, vložil do systému a ke kterým se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za nebývalou pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Chalánkovou. Omlouvám se, ještě faktická poznámka pana poslance Kaňkovského. Ta má přednost.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Navážu na kolegu Farského, neb touto problematikou se dlouhodobě zabýváme. A vy si možná už nevzpomenete na diskusi, která tady probíhala při dlouhém projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, a právě na téhle půdě při druhém čtení padl z úst tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka příslib, že ta rodiči kritizovaná a hlavně pro ně zatěžující zdravotní potvrzení budou následně řešena. Vrátil jsem se k tomu před časem, kdy jsem dotazoval Ministerstvo zdravotnictví při interpelaci, proč to nebylo vyřešeno, a bylo mi řečeno, že to není možné, že to není možné navázat na preventivní prohlídky, přestože jsem to tady tenkrát s kolegou Davidem Kasalem navrhoval a jsem přesvědčen, že to řešení možné je. Děkuji tedy kolegovi Farskému, že to v tuto chvíli uchopil, a velmi se přimlouvám za to, abychom rodičům v této záležitosti ulevili.

A pokud se týká odškodnění za následky očkování, před několika týdny jsem pana ministra interpeloval právě v této záležitosti a musím říci, že mě potěšil tím, že on jako člověk a jako dlouholetý manažer zdravotnického zařízení, které se specializuje na dětskou problematiku, přiznal, nebo řekl, že tu odpovědnost státu v tomto směru vidí. Bohužel jsme na konci volebního období a čas na to připravit tento zákon je velmi omezený. Proto bych se i v této oblasti přimlouval za to, zvažme podporu pozměňovacího návrhu kolegy Farského, abychom v této oblasti skutečně něco konkrétního udělali.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo paní poslankyně Chalánková a připraví se paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych okomentovala svůj pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 5511.

Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych vám říci, že budu mluvit asi delší dobu. Takže i pro paní kolegyni Peckovou.

Svůj pozměňovací návrh se pokusím odůvodnit i z toho důvodu, že v odůvodnění v tomto pozměňovacím návrhu se odkazuji na sněmovní tisk pod číslem 371, který byl předložen jako poslanecký návrh zákona, a proto vám říkám s otevřenými kartami, že je překlopený v rámci legislativního procesu do tohoto pozměňovacího návrhu. Týká se regulace anonymního dárcovství zárodečných buněk. Toto téma jistě bude velmi výbušné, možná kontroverzní.

Chtěla bych na úvod říci, že by bylo dobré, kdybych vás mohla požádat, vážené kolegyně a vážení kolegové, abychom se nad tímto tématem alespoň zamysleli. Tento návrh zde již leží v Poslanecké sněmovně druhé volební období, přesněji řečeno sedm roků. V minulém volebním období se již na projednávání nedostal a v tomto volebním období je otázkou, kdy by se na něj dostalo.

Tento poslanecký návrh, a v tomto případě překlopený do pozměňovacího návrhu do vládního návrhu zákona o specifických zdravotních službách, se vyznačuje především tím, že se zdravotnických služeb vůbec netýká. Tento návrh se týká v podstatě etické problematiky při anonymním dárcovství zárodečných buněk.

Co hrozí v situaci, která je v současné době v České republice? V České republice je současná právní úprava umělého oplodnění založená na zásadě naprosté anonymity mezi anonymním dárcem zárodečných buněk na straně jedné a neplodným párem a dítětem počatým z asistované reprodukce na straně druhé. Zde ještě znovu upozorňuji, že se to týká pouze zárodečných buněk od anonymních dárců, nikoho jiného. V důsledku toho současná právní úprava umožňuje realizaci určitých rizikových situací, mezi které patří, nebo může patřit samozřejmě

a) biologické příbuzenství anonymního dárce. Podle stávající právní úpravy nelze provést umělé oplodnění ženě, která má příbuzenský vztah k muži, se kterým předložila žádost o umělé oplodnění. Paradoxně je však možné, aby anonymní dárce zárodečných buněk byl biologickým příbuzným ženy, případně aby anonymní dárci byli mezi sebou navzájem biologicky příbuznými. Dítě může být počato ze zárodečných buněk dvou osob, které jsou mezi sebou příbuzné v přímé linii, či které jsou navzájem sourozenci, a zákon neposkytuje žádný postup, jak takovým situacím předcházet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP