(11.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Budeme pokračovat bodem číslo 17, což je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 874/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, máte slovo. A prosím také zpravodaje pana poslance Havíře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych nyní uvedl projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách a některé další zákony. K přípravě novely zákony o specifických zdravotních službách bylo přistoupeno zejména na základě poznatků získaných z praxe při jeho více než tříleté aplikaci. Při tomto zpracování byly rovněž zohledněny závěry projektu, který se jmenoval Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti aplikace nové právní úpravy pracovnělékařských služeb, které byly přijaty na 120. plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody 27. července 2015.

Navrhované stěžejní úpravy spočívají zejména v úpravě posudkové péče včetně pracovnělékařských služeb a posuzování a uznávání nemocí z povolání, a to se zohledněním relevantních závěrů již zmíněného projektu. Navrhované změny posudkové péče a pracovnělékařských služeb přispějí ke zjednodušení postupu při vydávání lékařských posudků, snižování administrativní a ekonomické zátěže pro posuzované osoby, zaměstnance, osoby ucházející se o zaměstnání a zaměstnavatele, stejně jako i pro poskytovatele zdravotních služeb.

Další z věcného hlediska podstatné změny spočívají v úpravě kastrací a genetických vyšetření. Kastraci bude možné za zákonem stanovených podmínek provést dotčené osobě již ve věku 21 let, zároveň se umožňuje podstoupit kastraci ve zvláště odůvodněných případech také pacientovi, který ještě násilně motivovaný sexuální trestný čin nespáchal.

V navrhovaných úpravách genetických vyšetření se odráží vývoj, ke kterému v posledních letech v oblasti klinické genetiky došlo. Na základě upřesnění zákonné úpravy podmínek provádění genetických vyšetření nebude v praxi docházet k neindikovaným genetickým laboratorním vyšetřením a poskytovatelé, kteří nově získali oprávnění k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru, budou moci provádět genetická laboratorní vyšetření za zákonem nově definovaných podmínek a získat tak podmínky a podklady pro udělení akreditace.

Dílčí úpravy jsou dále provedeny v ustanoveních zákona, která vymezují sterilizace, lékařské ozáření a ochranné léčení. Dotčená ustanovení zákona se upřesňují v návaznosti na občanský zákoník. Rovněž se upřesňují odbornosti zdravotnických pracovníků způsobilých příslušné zdravotní výkony provádět. V případě lékařského ozáření se provádí implementace některých článků směrnice Rady EU 2013/59/Euratom, kterou v převážné části transponuje nový atomový zákon. Dále dochází k upřesnění některých ustanovení zákona za účelem odstranění aplikačních nejasností. Navrhovaná změna bude přínosem zejména pro pacienty, kteří nebudou nadměrně vystaveni lékařskému ozáření.

Na základě úpravy ustanovení o ochranném léčení bude umožněno vykonávat ústavní ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody formou stacionární péče. Dále bude poskytovatelům zdravotní péče, kteří zajišťují ochranné léčení, uloženo hlásit Policii České republiky to, že pacient nenastoupil k výkonu ochranného léčení, to, že se pacient v rozporu s podmínkami nařízeného ochranného ústavního léčení vzdálil ze zdravotnického zařízení, a to, že se pacient v případě ambulantního ochranného léčení nedostavuje k lékařským prohlídkám ve stanoveném termínu. K této úpravě bylo přistoupeno ve snaze snížit rizika ohrožení společnosti nebezpečnými pacienty, protože je jedině v možnostech a kompetenci Policie České republiky zabezpečit uprchlého pacienta, popřípadě zahájit trestní řízení pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí.

V návaznosti na zmíněné změny zákona o specifických zdravotních službách, popřípadě v souvislosti s nimi, se též provádí dílčí novela zákona o ochraně veřejného zdraví, a to v návaznosti na pracovnělékařské služby, zejména zákoníku práce, tedy změna zákoníku práce k upřesnění vstupních lékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k noční práci a dále změna zákona o správních poplatcích a zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Rád konstatuji, že vládní návrh zákona byl projednán garančním výborem pro zdravotnictví, který doporučil návrh zákona schválit.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozornost a doufám, že vládní návrh zákona, který znamená praxí žádané upřesnění poskytování zdravotních služeb v oblastechi upravovaných zákonem o specifických zdravotních službách, upřesníte. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 874/1 a já prosím pana zpravodaje příslušného výboru pana poslance Havíře, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Havíř: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro zdravotnictví se sněmovním tiskem 874, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zabýval na své 40. schůzi dne 21. září 2016. V rámci tohoto projednání přijal následující usnesení. Po úvodním slovu dr. Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, a zpravodajské zprávě poslance dr. Pavla Antonína výbor pro zdravotnictví v bodě prvém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 874. V bodě dva zmocňuje zpravodaje výboru poslance dr. Pavla Antonína, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Tolik k usnesení a v podrobné debatě se potom přihlásím k některým pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se pana ministra vnitra, jestli se hlásí s faktickou poznámkou. To byl omyl. Prosím prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Vyzula. Připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych využil druhého čtení k tomu, abych vám nabídl dvě témata k další debatě, event. debatě v této části, ke kterým bych se rád potom přihlásil v podrobné rozpravě k pozměňovacím návrhům.

První téma se týká pozměňovacího návrhu k části tisku 874 obsahující novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o stručný návrh, který s sebou přináší několik zásadních, ale hlavně pozitivních změn. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví se navrhuje doplnit o transpozici směrnice Rady o jakosti pitné vody určené k lidské potřebě, jež musí být transponována do 27. října tohoto roku. To by při řádném legislativním procesu nebylo možné stihnout. Co je ale důležitější než pouhé splnění transpozičního termínu, tedy plnění často nepopulárního tzv. bruselského požadavku, je fakt, že v tomto případě se jedná o změny v této oblasti jednoznačně pozitivní pro naše obyvatele. Cílem návrhu totiž je trvale zajistit výrobu bezpečné pitné vody a eliminovat či zásadně snížit rizika ohrožení zdraví obyvatel zásobovaných pitnou vodou. Provozovatelé vodovodů budou muset zpracovat monitorovací programy k zajištění jakosti pitné vody a průběžně posuzovat, vyhodnocovat a odstraňovat vznikající rizika. Navíc vzhledem k tomu, že se monitorovací programy sjednocují, dojde ke snížení nákladů na monitorování jakosti pitné vody oproti současnému stavu. Tedy podtrhuji, nebude nijak zvýšená zátěž pro provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP