(11.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dále bych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 5853, který řeší část ohledně farmaceutů. Navrhované ustanovení má vyřešit právní postavení farmaceutů, kteří získali odbornou způsobilost na území Slovenské republiky v období mezi rozpadem federálního státu a vstupem ČR do EU. Vzdělání získané v tomto období je totiž z pohledu práva EU nekompatibilní, neboť referenční den pro obor farmacie je až 1. 5. 2004. Na území České republiky pracuje velké množství českých občanů, kteří získali vzdělání na Slovensku v oboru farmacie a ČR nemůže těmto lidem vydat rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace. Slovenská republika jim taktéž nemůže vydat osvědčení o kompatibilitě vzdělání, protože na území Slovenské republiky nikdy nepracovali. Navržené ustanovení tedy má vytvořit právní jistotu pro cca 700 farmaceutů, kteří s kvalifikačním vzděláváním a v dobré víře pracují v lékárnách, ale při přísném výkladu zákona de facto pracují na území ČR nelegálně.

A poslední dokument, ke kterému se hlásím, je pod číslem 5876 s tím, že vychází z toho, co bylo schváleno ve zdravotním výboru. Přímo návrh zní následujícím způsobem. Bod 7 pozměňujícího návrhu obsaženého v usnesení výboru pro zdravotnictví ze dne 3. 11. 2016 nahradit zněním: "7 k bodu 52. Bod 52 zní: 52. V § 19 se odstavec 2 zrušuje." Zdravotní výbor ve svém jednání schválil změnu, jíž bylo vypuštění § 19 odst. 2 ve znění vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 880. Z věcného hlediska šlo o vypuštění návrhu, jímž by se odborná způsobilost k výkonu povolání farmaceutického asistenta získávala také absolvováním nejméně šesti semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu farmacie. V případě, že dojde ke schválení bodu 7 ve znění, jak je uveden v usnesení zdravotního výboru ze dne 3. 11. 2016 - 7. K bodu 52, dosavadní bod 52 se zrušuje - zůstane v zákoně číslo 96/2004 Sb. § 19 odst. 2 ve stávajícím znění zákona číslo 96/2004 Sb.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Vyzulu a připraví se pan poslanec Heger.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 5560, který se týká ujasnění postavení terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Hegera a připraví se pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 5502 a ten druhý je 5843. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kaňkovský a po něm paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k šesti pozměňovacím návrhům k projednávanému sněmovnímu tisku 880, novele zákona číslo 96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařských pracovníků. Jsou to čísla sněmovních dokumentů: 5867, 5869, 5870, 5871, 5872 a 5873. Doufám, že jsem vás nevyděsil.

Chci upozornit na to, že tyto pozměňovací návrhy jsou šesti variantami řešení vzdělávání profesní skupiny farmaceutický asistent. Toto variantní řešení předkládám proto, že doposud nedošlo k úplné shodě mezi zástupci odborné veřejnosti a Ministerstva zdravotnictví a předpokládám, že konečné řešení budeme řešit na jednání garančního výboru.

Osobně preferuji variantu pod číslem sněmovního dokumentu 5873, která zakotvuje nově vzdělávání farmaceutických asistentů ve stejném režimu jako u zdravotních sester, tedy v takzvaném režimu čtyři plus jedna, tedy středoškolské vzdělání s maturitou následované jedním rokem vzdělání na vyšší odborné škole. A dále tento pozměňovací návrh dává možnost uznat odbornou způsobilost studentu farmaceutické fakulty, který má kompletně zakončené tři ročníky magisterského studia, avšak s tím, že musí následovat šest měsíců práce pod odborným dohledem. Tady je třeba si uvědomit, že praktický výcvik je na farmaceutické fakultě doménou až vyšších ročníků studia. Proto požadavek na šestiměsíční práci pod dohledem je naprosté minimum, které by měl uchazeč absolvovat pod odborným dohledem, aby se naučil těm praktickým dovednostem. Návrh také řeší přechodné období pro vzdělávání farmaceutických asistentů, kteří studují v dosud platné dikci zákona, a uznání odborné způsobilosti těm farmaceutickým asistentům či laborantům, kteří studovali dle platné či dříve platné legislativy. V každém případě bychom ale konečné stanovisko měli sladit se skutečnými požadavky praxe, což pevně věřím, že se následně stane.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Faktická poznámka pana poslance Hegera? Pokud ano, tak máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Já se zeptám opravdu jenom technicky a omlouvám se za to. Já jsem ráno kontroloval tedy pozměňovací návrhy a tahleta čísla tam nebyla v tom systému. Je to tedy nějak vysvětlitelné?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já dám prostor pro faktickou poznámku pana poslance Kaňkovského.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já se kolegovi Leoši Hegerovi velmi omlouvám. Já jsem zadal původně pod jinými čísly sněmovních dokumentů, nicméně tam byla chyba v hlavičce, proto jsem je následně zadal. Jsou věcně totéž, ale jsou načteny tak, jak jsem je načetl teď ve druhém čtení. Takže je to pod těmi čísly, které jsem četl teď na plénu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže tím je to vysvětleno a prosím paní poslankyni Chalánkovou. Připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který máte v systému pod číslem 5833. Hovořila jsem o něm již v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já se nepřihlásím k svému pozměňovacímu návrhu, lébrž ho načtu ústně, a to: v článku 1 se dosavadní bod 91 zrušuje.

Jedná se o tu slavnou arteterapii, ale protože jsem k tomu dal nějaké zdůvodnění, které bylo napadeno, a teď běží - kdo jsou ve zdravotním výboru - běží nějaká diskuse dvou znepřátelených skupin, kým jsem zlobbován a koho jsem urazil a koho jsem neurazil, tak pro jistotu říkám, že ten bod navrhuji. Myslím si, že to je správně, ale nepřihlašuji se k návrhu, který je v systému, aby tento návrh, jako tady to zdůvodnění oficiálně nebylo, neviselo, respektive nebylo předkládáno jako zdůvodnění. Myslím, že o arteterapii bylo řečeno dostatek, a všichni, kdo jsou ve zdravotním výboru tuší, o jaký spor se jedná. Ale jenom to takto přednáším před dalším ústně, nikoliv jako číslo sněmovního dokumentu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak, pan poslanec Benda byl posledním vystupujícím v podrobné rozpravě. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pokud ne, tak končím podrobnou rozpravu a zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. A vzhledem k tomu, že jsem přebíral řízení schůze v polovině bodu, tak se zeptám paní zpravodajky, zda padl návrh, který by byl hlasovatelný. Není tomu tak, výborně. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP