(10.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Já jsem sloužil v Itálii na dvousetlůžkovém operačním oddělení a ve službě byl jeden lékař. Celý ten program kryly sestry a vysokoškolsky vzdělaní nelékaři. To znamená, ten lékař byl volán v okamžiku, kdy bylo třeba nutné toho pacienta revidovat. Já to nebudu rozebírat, to je ryze medicínská problematika, ale znamenalo to, že skutečně stačil jeden lékař na těch 200 postelí, a když potřeboval operovat, tak si zavolal oborovou příslužbu z domova. A pro ty sestry to znamenalo, že měly velmi specializovanou dobrou práci a samozřejmě se lišily od těch nursek, které dělaly běžnou sesterskou práci. Bylo to v Itálii, takže tam ta varianta ještě církevní péče na té sesterské úrovni byla velmi, velmi silná. (V sále je silný hluk!)

A k tomu my musíme dospět prostě proto, že není finančně možné to takto zajišťovat, není to ani personálně možné zajišťovat. V okamžiku, kdy začneme mít pracovněprávní problémy s počtem služeb, odsloužených přesčasových hodin, když budeme mít problém v tom, že práce v nemocnici nebude tak atraktivní a budou ti lékaři odcházet, musíme to řešení postavit tak, jak bude. A to je tedy můj velmi silný apel. Teď řešíme něco, a my se v tom budeme snažit pomoci, ale je nesmírně nutné, aby na tom všechny ty složky ministerstva pracovaly. A není to jenom úkol pro tu lékařskou část. To je skutečně proto, abychom znova ten krajíc chleba, který v té nemocnici je, rozkrájeli jiným způsobem. Rozkrájeli jiným způsobem. A znovu říkám, pokud nebudou změněné rozsahy činností a pravomocí jiným způsobem, do té doby ten problém bude pořád na stole prostě proto, že někdo na tu činnost bude moc vzdělaný, někdo jakoby málo vzdělaný a nic tam nebude stimulujícího. Není ani stimulující dovzdělávat se. Protože se dovzděláš a děláš co? Děláš to samé co předtím.

Čili ta varianta, ten sextet stejných škol, je skutečně podle mého názoru cesta do pekla, která zase bude tenhle problém prohlubovat, ale je v této chvíli určitou možností řešení, přechodovou možností, ale musíme to tak brát. Nesmíme si říct ano, teď jsme to vyřešili a máme dostatek sester. Ne, problém se bude znova prohlubovat, pokud se neodstraní ten základní rozpor, že typ vzdělání a kvalita vzdělání nemá před sebou jasnou perspektivu rozsahu činnosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Chalánkové, tak s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím na pana poslance Svobodu. Rozhodně Ministerstvo zdravotnictví, to jsem asi nezmínil ve svém úvodním slově, se zavazuje a bude pracovat na tom, aby byla opravena kompetenční vyhláška, která posunuje kompetence sester mezi těmi jednotlivými stupni nebo těmi stupni vzdělání. To znamená, že skutečně budeme chtít upravit a posunout kompetence právě k tomu, aby to tímto způsobem fungovalo.

Jinak můžu na pana poslance vaším prostřednictvím, pane předsedající, skutečně reagovat právě tím, že já s oblibou říkám, že každý potůček, který přivede jednotlivou sestru k lůžkům, je v této chvíli dobrý, nicméně určitě to nebude dlouhodobý program. Teď to má opravdu za cíl řešit tu problematiku a později bude skutečně naším cílem posílit vyučování na středních zdravotních školách, abychom se tomuhle mohli vyhnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo paní poslankyně Chalánková, která je zatím poslední přihlášenou do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnila pozměňovací návrh pod číslem 5833, ke kterému se pak v podrobné debatě přihlásím. Týká se § 43 a týká se získávání odborné způsobilosti a je to pod odstavcem 2.

Odborná způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka se získává e) vysokoškolským vzděláním v oblasti humanitního studia nebo zdravotnického oboru, tedy absolvováním vysokoškolského vzdělání v oblasti humanitního studia nebo zdravotnického oboru, absolvováním komplexního odborného výcvikového programu akreditovaného ve školství, zaměřeného na získání teoretické a sebezkušenostní průpravy a terapeutických dovedností, v souladu s oborem, na který se zaměřuje - dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie -, v rozsahu minimálně 400 výcvikových hodin, nebo umělecko-terapeutické vysokoškolské studium a minimálně 120 hodin odborné supervize vlastní terapeutické praxe uměleckého terapeuta.

Tento návrh máte i celý v systému, takže ho nebudu číst dopodrobna. Nicméně chtěla bych odůvodnit, že opětovné zařazení arteterapie do zákona č. 96/2004 Sb. se jeví jako dílčí opatření, které neřeší celou problematiku uměleckých kreativních terapií, která je komplexně řešena v návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb. a prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Proto je předložen návrh na obdobné řešení v rámci novely zákona č. 95/2004 Sb. s možností rozšíření kvalifikačních podmínek pro oblast zdravotnictví. Zde to odůvodnění máte také celé k dispozici, je zde hovořeno o komplexních požadavcích na výkon tohoto povolání, akreditace, terapeutické dovednosti, sebezkušenost, je zde řešena otázka supervizí a doplnění odstavce o vysokých školách.

V podrobné debatě se pak formálně přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a ještě v obecné rozpravě paní zpravodajka.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Já bych ještě rychle zareagovala na příspěvek pana kolegy Svobody ohledně toho, že s ním naprosto souhlasím v tom, že je to vlastně běh na delší trať, protože je nutno nastavit nový rámcový vzdělávací program na středních zdravotních školách, úplně jiný, to znamená čtyři roky tohoto vlastně nového nastavení. Tímto bych i poděkovala Ministerstvu školství za to, že se na této novele s námi podíleli a pracovali, protože opravdu udělali porovnání vzdělání na střední zdravotní škole, vyšších a vysokých školách, a kdybychom si nebyli jisti tím, že opravdu studentky tam tráví čas zbytečně, protože poslouchají úplně to samé, tak bychom si vůbec nedovolili, a myslím, že ani ministerstvo, tuto novelu předložit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu a první je přihlášena paní zpravodajka a potom pan poslanec Kasal.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům pod číslem 5157, 5163, 5164, 5540, 5640 a 5856. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kasala, připraví se pan poslanec Vyzula.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke třem pozměňovacím návrhům s krátkým odůvodněním.

První je sněmovní dokument číslo 5857, který se týká a doplňuje nový obor ABA terapii. Navrhuje se doplnit tři nová zdravotnická povolání - behaviorální analytik, asistent behaviorálního analytika a behaviorální technik. Cílem je díky těmto novým zdravotnickým povoláním umožnit v České republice používání aplikované behaviorální analýzy, tzv. ABA, a to podle standardů, zásad a pravidel stanovených Behavioral analytic certification board. Je to metoda, která je i schválena usnesením vlády číslo 111, která právě pomáhá s řešením lidí s autistickým spektrem. Garantem zavedení a rozvoje mezinárodně certifikované ABA by byla v České republice Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy ve spolupráci s pracovní skupinou pro oblast aplikované behaviorální analýzy při České lékařské společnosti Jana Evangelista Purkyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP