(10.10 hodin)
(pokračuje Ludvík)

Když to přeložím to trochu lidského jazyka, tak dnešní situace vypadá tak, že každý, kdo má maturitu, a je jedno, jestli ji má ze střední zdravotní školy, nebo ji má z gymnázia, nebo ji má z průmyslovky, tak musí absolvovat tříleté nástavbové vzdělávání na vyšší odborné škole anebo bakalářské vzdělávání na vysoké škole, aby poté mohl být z dnešního pohledu kvalifikovanou všeobecnou sestrou. Tato novela zákona v případě těch sester zavádí takovou změnu, že ten, kdo absolvuje střední zdravotní školu, což znamená čtyřleté střední zdravotnické vzdělávání, tak už dále mu stačí jenom jednoroční studium na vyšší odborné škole, aby se stal kvalifikovanou všeobecnou sestrou. Říkám stal, myslím stal i stala, protože nám počet mužů v tomto povolání k mé velké radosti rapidně stoupá.

Považuji za vhodné zmínit, že ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy současně pracujeme na vytvoření nového rámcového vzdělávacího programu, jehož cílem je, aby budoucí absolventi středních zdravotních škol byli lépe připraveni na praxi a studium se více soustředilo na výuku v klientských oborech. K tomu bych chtěl zdůraznit a podotknout, že dnešní vzdělání ze střední zdravotní školy vás kvalifikuje k výkonu povolání tzv. zdravotnického asistenta, což je v podstatě dřívější ošetřovatel. To znamená, že tento zdravotnický asistent nemůže pracovat samostatně, musí pracovat pod dohledem a má velmi nízké kompetence ve srovnání s kvalifikovanou sestrou. My se tomu přece jenom chceme vzdálit. Pravdou je, že rozdíl mezi tím středním zdravotnickým vzděláváním a vysokoškolským nebo vyšším odborným zdravotnickým vzděláváním je dnes hlavně v tom, že na středních zdravotnických školách se nevyučuje výuce tzv. klinických oborů, a dále, že přece jenom dneska ta laťka příjmů na střední zdravotnické školy opravdu není nastavena vysoko. A my se chceme vrátit k tomu, aby střední zdravotnické školy byly tím etalonem kvality, kterým v minulosti bývaly.

Taktéž připravujeme navazující novelizaci souvisejících právních předpisů, především vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků, kde ve spolupráci s odbornými společnostmi navrhujeme navýšení kompetencí u vybraných zdravotnických profesí, což by opět mělo souviset s tím, že dneska, když máme vysokoškolsky kvalifikované sestry, tak není takový důvod, aby v rámci přesunu některých kompetencí v rámci zdravotnických zařízení nedělaly třeba některé věci, které jsou dnes vyhrazeny výhradně lékařům.

Závěrem bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit souhlas s tímto vládním návrhem ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto návrhy, které jsou především technického a upřesňujícího charakteru, za Ministerstvo zdravotnictví podporuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že tato právní úprava přispěje jednak ke zlepšení přístupu zdravotnických pracovníků ke vzdělávání a dále usnadní výkon některých povolání v praxi, čímž by se na pracovním trhu mohl udržet a případně i stoupnout počet pracovníků takto zatraktivněných povolání. Předpokládáme, že navržené úpravy přivedou do praxe více zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester. Jinými slovy předpokládáme, že se nám zvýší počet kvalifikovaných sester, které můžou pracovat samostatně, čímž se nám podaří do jisté míry vykrýt současný nedostatek, který především pociťujeme v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Dámy a pánové, věřím, že návrh bude podpořen, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi a požádám o slovo paní zpravodajku výboru pro zdravotnictví, paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnila a potom samozřejmě budeme pokračovat. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, v prvním čtení k tomuto zákonu byla podrobná věcná diskuse k této novele. Své názory vyjádřilo mimo pana ministra 12 kolegů poslanců, z toho deset kolegů, kteří jsou přímo z praxe ve zdravotnictví, a dva kolegové nezdravotníci, ale i tito s novelou souhlasí, z čehož mám opravdu velikou radost.

Sněmovní tisk byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Garanční výbor pro zdravotnictví novelu projednal a přijal dvě usnesení, která vám přečtu.

"Usnesení výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), sněmovní tisk 880. Po úvodním slovu pana doktora Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 880 včetně přijatých pozměňujících návrhů. Za druhé, zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Mgr. Janu Pastuchovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Teď byla v roli zpravodajky a rovnou ji požádám, aby znovu vystoupila, protože je první přihlášená do rozpravy. Nyní tedy vaše slovo v rozpravě, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já jsem k této novele vystupovala již v prvním čtení, ale musím říci, což jsem také čekala, že tlak na neschválení části tohoto zákona, a konkrétně návrh na zkrácené studium, je opravdu veliký a myslím si, že ještě bude. Doslechla jsem se, že různé skupiny budou oslovovat vás poslance a vysvětlovat jim, že není dobré, aby zdravotní sestra neměla vysokoškolské studium. Tím, že ho nebude mít, prý degradujeme toto povolání, zhorší se péče o pacienty a podobně. Dokonce je přednášeno, že proběhla studie, která říká, že když se o pacienty stará vysokoškolsky vzdělaná sestra, je na těchto odděleních menší úmrtnost. Ptala jsem se, kde že tento výzkum probíhal. Nebylo to v naší republice.

Dalším důvodem pro to, aby vás někdo ovlivnil, bude to, že vám bude předkládáno, že tato sestra nebude moci jít pracovat do zahraničí. Prosím a znovu všem opakuji, žádné vysokoškolské vzdělání se neruší. Kdo bude chtít pracovat v zahraničí, může tak jako dosud studovat na vysoké škole.

Také budete slyšet, jací studenti nyní navštěvují střední zdravotnické školy. Už to není jako dřív, s tím možná mohu souhlasit. Pak se ale ptám, jak je možné, že většina těchto studentů vystuduje následně vysokou školu. Bylo zde již minule řečeno, že zkrácené studium pojmenované tzv. 4+1 se bude týkat studentů středních zdravotních škol, kteří se čtyři roky odborně připravují na své budoucí povolání. Netýká se to ostatních studentů jiných oborů, kteří se až na vysoké škole nebo vyšší odborné škole seznámí poprvé s něčím, co je má naučit znát odbornou problematiku, a naučí se to vlastně po třech letech. Tedy čtyři roky zdravotní školy asi nejsou pro odborné vzdělání nic, když nám následně stačí tři roky.

Až za vámi tedy někdo přijde a bude vám říkat, že zastupuje sestry, zeptejte se, kolik těch sester zastupuje. Jestli je to těch 80 tisíc v celé naší republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP