(10.00 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, budu velice stručný ve vystoupení. Obě dvě vystoupení, která předcházela mému, v podstatě reagovala na to, o čem byla celá diskuse v průběhu legislativního procesu, zda se kraje chtějí vyhnout soutěžím, či nechtějí vyhnout soutěžím, zda Ředitelství silnic a dálnic bude zadávat tyto zakázky napřímo, či nikoli. Já jsem se snažil vám všem vysvětlit, že o to nejde, že jde o to, zda vůbec Ředitelství silnic a dálnic může soutěžit a posléze uzavřít smlouvy s kraji na letní a zimní údržbu.

Dostalo se mi do rukou zatím neoficiální, ale přesto už statistické vyhodnocení otevírání obálek, protože jak jsem předeslal, 9. února byl konec podávání nabídek do veřejného výběrového řízení, které probíhalo na Ředitelství silnic a dálnic. Ze 14 oblastí, které jsou vlastně ve 12 případech kraji České republiky a v jednom případě je to Středočeský kraj rozdělený na dvě oblasti, tak krajské súsky, když to nazvu takto zjednodušeně, podaly v devíti oblastech nabídku. A tady teď zaznělo, že si máte vybrat, co bude levnější a co bude dražší. V šesti případech z těch devíti ty krajské súsky jsou levnější než ostatní subjekty.

Prosím, tak se rozhodněte správně, abychom vůbec umožnili, aby súsky tu letní a zimní údržbu mohly dělat a aby Ředitelství silnic a dálnic s nimi mělo legislativní možnost uzavřít tu smlouvu, to znamená dělit správcování komunikací první třídy. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šidlovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Závěrečné slovo? Pan zástupce předkladatelů kolega Jan Birke se závěrečným slovem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, já opravdu nebudu dlouho hovořit o tom, protože jsme celou dobu do třetího čtení vedli velmi plodnou debatu nad tímto tématem a myslím, že mí předřečníci to tady velmi dobře shrnuli.

Nicméně mi dovolte, abych poukázal na jeden aspekt, který je podle mého názoru velmi důležitý. V tomto případě role předkladatelů, moje a pana kolegy Sklenáka, byla to, že jsme v podstatě zkopírovali Ministerstvo dopravy a jejich návrh, který podepsal pan ministr Ťok, z Asociace krajů memorandum, na základě čehož vznikl tento návrh. Nic jiného v tom není, proboha, aby nedošlo náhodou k názoru, že budeme tady jakýmkoli způsobem, ať už to hlasování dopadne jakkoliv, označováni za to, že jsme my ti, kteří chceme posouvat ten výběr kamkoliv. Ať se to kolegům líbí, nebo nelíbí, především kolegům z mých koaličních partnerů z hnutí ANO, je to tak. Je mi to líto, ale je to tak. Váš pan ministr to podepsal a požádal nás, abychom to v devadesátce předložili, tak toto je fakt. Nicméně rozhodnete svým hlasováním, které samozřejmě proběhne. Nicméně já jsem pokládal za nutné toto říci. Nicméně tím nechci samozřejmě ovlivňovat rozhodnutí kolegů v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo za zástupce navrhovatelů. Nyní požádám zpravodaje, jestli chtějí mít závěrečné slovo. Pan kolega Foldyna nemá zájem. Pan kolega Bendl za výbor o závěrečné slovo jako zpravodaj nemá zájem. V tom případě požádám pana kolegu Foldynu, aby sledoval, abych neudělal nikde chybu, protože hlasování je jednoduché, pane zpravodaji. Procedura hlasování: hlasujeme o zamítnutí, nebo o zákonu jako o celku. Čili jiná procedura není. Jiný pozměňovací návrh nepadl. Chcete, abychom o takové proceduře hlasovali? Myslím, že to není potřebné.

Nejdřív vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci, protože jsem několikrát požádal kolegy a kolegyně, aby debaty přenesli do předsálí. Ještě zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených.

 

Jako první hlasujeme návrh na zamítnutí. Můžeme tak učinit, a to v hlasování číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 143 pro 60, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Birkeho a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 888, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 151 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 146 poslanců pro 76, proti 63. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 222.

 

Budeme pokračovat, a to podle schváleného pořadu schůze. Přecházíme do bloku druhých čtení. Nyní tedy bod

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. (V sále je velký hluk.) Paní kolegyně Pastuchová už je u stolku zpravodajů.

Já jen, pane ministře (ministr Ludvík už je připraven u mikrofonu), konstatuji předtím, než vám udělím slovo, že jsme návrh zákona v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 880/1 a 880/2. Ještě počkám, až se sněmovna uklidní, a hned vám, pane ministře, udělím slovo. Doufám, že diskuse, které se netýkají nelékařských zdravotnických povolání, převedete do předsálí a nebudete pana ministra zdravotnictví v jeho přednesu rušit. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povolání, v rámci druhého čtení, který je nepřesně nazýván zákonem o vzdělávání sester, ale jedná se o vzdělávání všech nelékařských zdravotnických pracovníků.

Úvodem bych chtěl zdůraznit, že předkládaný návrh zákona si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit kvalifikační vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání. Souvisejícím cílem je přispět ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví, kterými jsou všeobecné a dětské sestry. Při přípravě návrhu zákona jsme přitom plně respektovali evropskou úpravu v oblasti přípravy všeobecné sestry na výkon povolání, což bylo potvrzeno i souhlasným stanoviskem odboru kompatibility Úřadu vlády.

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout uvedených cílů, je umožnit větší prostupnost studijních programů pro některá povolání. Změny je však potřeba nastavit tak, aby byla zachována kvalita vzdělávání, která je jedním z předpokladů pro kvalitní a bezpečné poskytování zdravotní péče. Při respektování těchto principů se mimo jiné navrhuje rozšířit možnosti získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry a dětské sestry a dále se navrhují změny umožňující některým kvalifikovaným pracovníkům výkon povolání bez odborného dohledu. Na druhou stranu se například zavádí povinnost doškolení, pokud zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dlouhodobě přeruší výkon zdravotnického povolání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP