(9.50 hodin)

 

Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, přednesu vám jednoduchou proceduru hlasování. Není tam mnoho pozměňovacích návrhů. Budu se odvolávat na sněmovní tisk 877/2, kde jsou všechny pozměňovací návrhy zveřejněny. Nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, takže můžeme hlasovat podle doporučeného postupu výboru životního prostředí.

Byla podána jedna legislativně technická úprava, kterou před malou chvílí přednesl pan poslanec Böhnisch. O tom bychom hlasovali jako první. Potom bychom na základě doporučení výboru životního prostředí hlasovali v jednom celku o návrhu A1 až A3. Pokud budou přijaty, nebude hlasovatelné B a E. Potom bychom hlasovali o návrhu C a o návrhu D. To je navržená procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Připomínky, dotazy k proceduře? Nejsou.

 

Proceduru schválíme hlasováním číslo 144, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 149 pro 126, proti nikdo. Procedura byla schválena, můžeme se jí tedy řídit. Pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji. Jako prvé hlasování by bylo hlasování o legislativně technické úpravě přednesené panem předsedou výboru Böhnischem k bodu číslo 13, kde se zrušuje slovo lehkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 145. Kdo souhlasí s legislativně technickou úpravou přednesenou ve třetím čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145, z přítomných 153 pro 146, proti nikdo. Bylo schváleno. Druhý návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Druhý návrh. Budeme hlasovat jedním hlasováním o komplexním pozměňovacím návrhu výboru životního prostředí A1 až A3 s tím, že A1 se týká úroku z prodlení u nedoplatků u evidenčních poplatků, výnos přechází do státního rozpočtu a správa registračních a evidenčních poplatků je v kompetenci Státního fondu životního prostředí. A2 je tabulka, o které se tady hovořilo, tzn. je shodná s tím, co předložilo Ministerstvo životního prostředí, akorát v celkové částce recyklace odpadů v roce 2020 ve sloupci B je sníženo z 80 na 75. A A3, pokud nebudou placeny registrační poplatky do doby platnosti tohoto pozměňovacího návrhu, platí poplatky dle zákona č. 477/2001 Sb., a pokud nebudou zaplaceny, přechází jejich vymáhání Celní správě. Stanovisko výboru souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 146. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 153 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Tím pádem nejsou hlasovatelné návrhy B a E a přistoupíme k hlasování o návrhu D, kdy v bodě 4 se slova lehká plastová taška nahrazuje slovem pouze plastová. Stanovisko výboru souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147, z přítomných 153 pro 141 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: A jako poslední pozměňovací návrh budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Golasowské, která navrhuje zpoplatnit i velmi lehké plastové tašky - pro vaši informaci ty odnosné pytlíky na pečivo apod. Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 148, z přítomných 153 pro 15, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 877, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149, z přítomných 151 poslance pro 122, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 219.

 

Paní kolegyně Wernerová se hlásí? Není tomu tak.

 

Budeme pokračovat ve třetích čteních, a to bodem číslo

222.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Vedle pana kolegy Birkeho, který už je u stolku zpravodajů, požádám, aby totéž místo zaujal pan poslanec Jaroslav Foldyna, který je zpravodajem garančního výboru, hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 888/6, který vám byl doručen 24. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 888/7.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevřu tedy rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Stanjury a potom pana poslance Bendla. Pan kolega Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Když to zjednoduším, budeme se rozhodovat, jestli kraje mají soutěžit o správu a údržbu, nebo ne. Takhle je to jednoduché. My, kteří říkáme, že mají soutěžit, podpoříme zamítnutí, vy, kteří si myslíte, že nemají soutěžit, budete hlasovat pro tento návrh zákona. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou, poté pan kolega Karel Šidlo v řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátké zdůvodnění, ty dvě minuty mi na to budou stačit. Totiž mezitím už proběhly některé soutěže a v praxi se opravdu ukázalo, že když se soutěží, tak se minimálně jedna třetina nákladů ušetří. Takže chcete-li, aby se za méně peněz nebo stejně peněz opravilo více, podpoříte návrh na zamítnutí. Jestli je vám to jedno, schválíte tenhle zákon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendlovi i za dodržení času k faktické poznámce. A nyní v rozpravě pan kolega Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP