(9.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

A pak za druhé, vždycky se vyjadřuji s upozorněním na to, že ta novela má ještě svoji druhou část a tou druhou částí je Příloha 3, která obsahuje stanovení limitů pro recyklaci různých druhů obalových odpadů, a to až za horizont roku 2020. Tady už kolega Stanjura zmínil jednu věc a panu ministrovi položil otázku, proč vlastně si dáváme sami sobě limity, které jsou významně vyšší než limity, které od nás vyžaduje Evropská komise. A pan ministr Brabec v těchto souvislostech vždycky, možná, já nevím, snad s jakousi hrdostí upozorňuje na to, že jsme v tomto směru dobří, že ty limity vesměs plníme, ať už jsou to limity v té antifosilní oblasti, v oblasti snižování emisí CO2, kde se naše aktivita v tom projevuje podle mne správně, ale ty limity jsou stanoveny tak dlouhodobě, že můžeme klidně předpokládat, že mohou nastat okolnosti, které by je ohrozily. A to samé je v těch obalových odpadech. My si stanovujeme vysoké limity pro recyklaci papíru, skla, plastů atd., a i dokonce všech odpadů jako takových. Já jsem tady upozorňoval, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci papírových obalových odpadů, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci skleněných obalových odpadů, a to jsem také vtělil do svého pozměňovacího návrhu, který je uvedený pod písm. B.

Je tam ještě jedno číslo, které jsem navrhl změnit, a to se dostalo i do pozměňovacího návrhu, který schválil výbor. Je to limit pro recyklaci veškerých obalových odpadů. A tady prosím upozorňuji, žádám vás, abyste ten výborový návrh schválili, protože taková vysoká míra recyklace 80 %, kterou navrhuje pan ministr, významně počítá a předpokládá existenci energetického využití odpadů. A tady když se podíváme na průběh jednání o tom obecném odpadovém zákonu, tak energetické využití je významně zpochybňováno, odmítáno ekologickými nevládními organizacemi. Ty jsou významně proti budování jakýchkoliv spaloven. Čili rozšiřování této kapacity, které by dosažení těch limitů vyžadovalo, je skoro nemožné. Žádnou novou spalovnu tady nepostavíme, anebo jenom s velikými obtížemi.

Já jsem ten svůj návrh podal a je vedený v přehledu jako návrh pod písm. B. Podobný návrh, o malinko užší, podal pan kolega Urban a je vedený jako návrh pod písm. E. Já bych logicky předpokládal, že by se mělo hlasovat nejprve o tom nejširším návrhu snižujícím ta čísla ve třech položkách, to je ten můj návrh. Pak o tom návrhu, který snižuje ta čísla ve dvou položkách, návrh pana poslance Urbana. A pak nakonec o návrhu, který snižuje to číslo u jedné položky. Bohužel se mi tento můj názor nepodařilo prosadit na výboru pro životní prostředí, což znamená, že procedura, kterou výbor schválil, upřednostňuje hlasování o výborovém návrhu. A já chápu, že to je v souladu s jednacím řádem Sněmovny. A tam aspoň ta jedna položka se v té tabulce mění. Čili já tím pádem nebudu navrhovat změnu procedury. Vím, že tady v tomto případě nemám žádnou extra velkou šanci změnu procedury prosadit, ale žádám vás, abyste podpořili pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, který je uvedený pod písmenem A, speciálně pak jeho část A2, která znamená snížení limitu pro recyklaci veškerých obalových odpadů po roce 2020 z 80 na 75 %. Děkuji vám dopředu za tuto podporu i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Hlásí se ještě v rozpravě pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych rád odpověděl panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, a zároveň si myslím, že zareaguji i na pana kolegu Zahradníka. Proč ty vyšší cíle. Ze dvou důvodů. Za prvé proto, že už je dneska reálně plníme. A já si myslím, že bychom si neměli klást nižší cíle než ty, které jsme schopni plnit už v současné době. Já jsem si dělal ty časové řady zpět několik let, dokonce až do doby hospodářské krize, nebo řekněme krizového stavu někdy v letech osm devět, a i tam jsme většinu cílů plnili s určitou rezervou. Za druhé proto, že to je věcně dobře. Já jsem prostě pevně přesvědčen, že ve chvíli, kdy budeme třídit ty klíčové obaly, plasty, sklo, především papír, tak že to je dobře a že to je správně, řekněme i věcně správně, ne jenom z pohledu životního prostředí. Ale abych usnadnil vaše rozhodování a přijetí tohoto návrhu, tak byť jsme původně neměli souhlasné stanovisko k návrhu A2, tedy snížení toho celkového procenta z 80 na 75 %, tak nově konstatuji a oznamuji, že s tímto návrhem budeme jako Ministerstvo životního prostředí souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Zahradníka. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poděkovat panu ministru za odpověď i za ten přístup. Já nezpochybňuji, že ten cíl je dobrý a že se máme snažit mít to procento co nejvyšší. V tom jsme ve shodě. Já jenom říkám, abychom byli opatrní, protože to máme v zákoně. Nevíme přesně, jak se bude v následujících letech vyvíjet odpadové hospodářství. To, když v tom zákoně bude nižší číslo a my bychom měli mít ambici mít ho vyšší, to je správné. Já neříkám, že máme plnit pouze to číslo, které bude v zákoně. Ale i z hlediska opatrnosti a plnění povinností je lepší, pak můžeme nakonec říct, že jsme to překonali a že naši občané a naše firmy jsou zodpovědnější a že třídí víc, než jim to ukládá zákon. Abychom si rozuměli. Ten cíl je správný. Myslím, že ta motivace už je dneska poměrně vysoká. Protože ta čísla, která dosahujeme, jsou dobře a měli bychom poděkovat všem občanům, kteří takto zodpovědně třídí. Jediné co bylo, ta opatrnost, abychom zbytečně nepsali vysoká čísla do zákona. Ale děkuji za ten přístup, že podpoříte i ten pozměňovací návrh pod bodem A2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem si počkal, jak pan ministr odpoví. Ještě zdůrazňuji to, co říkal kolega Stanjura. Ono pak ty nenadálé výkyvy v ekonomice, které mohou znamenat narušení systému výběru recyklovaných obalových odpadů, mohou znamenat, že se nebude moci ten cíl naplnit při sebevětší snaze. Pak ale ti, kteří budou zavázáni, tedy my, budeme povinováni platit sankce za porušení těchto podmínek. Čili to je důvod, proč ty limity se snažím uměřeně snižovat, nikoliv nijak zásadně.

Zároveň také bych chtěl říci, že na tom, jak správně a dobře třídíme a vlastně i v podstatě naše občany k tomu vedeme, tak tady je velká zásluha u našich obcí, které zaslouží poděkování jak za to, jak organizují recyklaci plastů, papíru, skla a dalších, třeba elektrických odpadů, ale také jak organizují sběr a recyklaci biologického odpadu, což zase v nastávajícím jarním období přijde na pořad dne. Čili našim obcím za to patří velké poděkování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se ještě, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj. V tom případě pan zpravodaj může, resp. musí nás seznámit s procedurou hlasování, přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim říct stanovisko garančního výboru. O to teď budu žádat pana ministra. Pane zpravodaji, procedura hlasování. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP