(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane premiére, požádám vás, abyste odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Musím říci, že sám Úřad práce uvedl sociální sítě jako jeden ze zdrojů získávání informací. Čili vzhledem k tomu, že sám Úřad práce toto uvedl, tak předpokládám, že i sociální sítě jsou využívány z hlediska kontrolní činnosti. Klíčovou součástí kontrolní činnosti jsou ale zejména místní šetření. To znamená, zjišťuje se například, jestli skutečně bytová situace odpovídá tomu, co tvrdí žadatel o příslušnou dávku, a zejména v tomto případě, pokud jde o dávky na bydlení, může místní šetření z hlediska kontrolní činnosti velmi pomoci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Věra Kovářová ve věci čerpání peněz z Evropské unie na rozšíření internetového připojení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, není to dlouho, co jsem vás interpelovala ohledně čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetového připojení, které se - diplomaticky řečeno - panu ministru Mládkovi ne zcela dařilo. Ve vaší odpovědi zazněl příslib, že v březnu letošního roku by měla být vypsána první výzva.

Ptám se vás tedy, pane premiére, platí tento příslib i poté, co jste avizoval odvolání ministra Mládka? Nemůže být trochu paradoxně jeho odvoláním, které mělo patrně přijít výrazně dříve, splnění tohoto příslibu ohroženo? A v případě, že v březnu výzva nebude vypsána, popřípadě když se v čerpání objeví závažné potíže, jste připraven nést za to odpovědnost vy osobně, pane premiére? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, situace se má přesně tak, jak za malou chvíli popíšu, to znamená, běží proces přípravy příslušné výzvy. Jinak chci připomenout, že výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory Vysokorychlostní internet je připravována tak, aby mohla být vyhlášena v závislosti na počtu připomínek k veřejné konzultaci co nejdříve. To znamená, nacházíme se krátce před tím, než budou dokončeny práce na vyhlášení této výzvy. Dokončovací práce běží na přílohách výzvy, které podrobněji definují otázky postupu, požadované způsoby řešení a požadované výsledky tak, aby dotace do veřejných sítí elektronických komunikací byla efektivní a podařilo se státu i touto podporou založit dlouhodobě úspěšné konkurenční podnikatelské prostředí s vyváženými cenami a dostatečnou rezervou přenosové kapacity sítí nejméně do následujícího desetiletí. Nicméně text výzvy a některé z příloh, především příručka pro žadatele a příjemce dotace věnovaná způsobilým výdajům, budou ještě konzultovány s odbornou veřejností, dopracovány pak budou během druhé poloviny března roku 2017, tedy do doby, kdy skončí druhé kolo veřejné konzultace k navrženým intervenčním oblastem.

Celková alokace této výzvy je plánována ve výši přesahující 11 milionů korun. Výzva bude otevřena všem podnikatelům v oblasti elektronických komunikací. Jedná se o kolový sběr žádostí, to znamená, příjem žádostí bude probíhat od vyhlášení výzvy, předpokládá se, zhruba do konce léta letošního roku. Jak už jsem řekl, jedná se o kolový sběr žádostí, což znamená, že projekty směřující do stejné oblasti budou porovnávány mezi sebou. Ministerstvo průmyslu očekává, že první kolo výzvy bude vyhlášeno v rozsahu cca 80 intervenčních oblastí, které zahrnují přes 3 700 základních sídelních jednotek.

Hodnocení projektu bude probíhat na základě výběrových kritérií, která jsou schvalována monitorovacím výborem. Výběrová kritéria pro výzvu programu podpory vysokorychlostní internet jsou buď binární, to znamená splnil - nesplnil, nebo bodovací. V rámci bodovacích kritérií může být každému projektu přiděleno maximálně 100 bodů. Minimální hranice pro to, aby mohla být projektu přiznána dotace, je 60 bodů.

Ministerstvo průmyslu připravilo dokument výběrová kritéria a během října a listopadu 2016 jej projednalo se zástupci odborné veřejnosti. Před zasláním textu do monitorovacího výboru se ukázaly ještě mírné rozpory, které se podařilo ve shodě zúčastněných stran definitivně vypořádat v lednu letošního roku. Dokument jako takový byl následně za souhlasu představitelů odborné veřejnosti odeslán do monitorovacího výboru začátkem února 2017. Zasedání monitorovacího výboru, na kterém budou projednávána výběrová kritéria první výzvy programu podpory Vysokorychlostní internet, je naplánováno na 28. února letošního roku. Tohoto jednání se zúčastní také zástupci Úřadu vlády, kteří se zabývají problematikou čerpání evropských fondů.

Myslím si, že tohle je maximálně podrobná informace, kterou mohu v souvislosti s touto jednou výzvou příslušného operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zveřejnit. Samozřejmě, odpovědnost za rychlost čerpání jednotlivých operačních programů je na těch členech vlády, pod které spadají řídicí orgány těchto operačních programů. Mohu vás ujistit, že jako předseda vlády se pravidelně zabývám vyhodnocováním toho, jak se daří čerpat jednotlivé operační programy, a na úrovni vládního výboru, vládní Rady ESIF, řešíme pravidelně situaci na jednotlivých operačních programech a samozřejmě i problémy, které by nějakým způsobem mohly čerpání operačních programů zbrzdit.

Tolik tedy informace, které jsem obdržel aktuálně z Ministerstva průmyslu a obchodu. Já předpokládám, že změna na pozici ministra průmyslu a obchodu by neměla narušit tento proces, protože tyto podklady nedokončuje nebo nezpracovává přímo ministr průmyslu a obchodu, ale zpracovávají to příslušní zaměstnanci Ministerstva průmyslu a obchodu a tam, pokud vím, nedošlo k žádným personálním změnám, které by tyto práce měly zbrzdit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě doplňující otázka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane premiére, děkuji za odpověď. Vy jste v odpovědi uvedl, že přípravy běží tak, aby výzva byla vyhlášena co nejdříve. Pak jste zmínil termín březen. Můžete skutečně zaručit, že do konce března výzva bude vypsána?

V této souvislosti bych se vás ráda zeptala na pana Prouzu, zda bude navržen na post ministra průmyslu, a pokud ano, jaký to bude mít dopad na jeho funkci digitálního koordinátora, zda splnil očekávání. Ptám se, co tam dokázal, a pokud by se stal ministrem, kdo by ho nahradil. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se teď nechci pouštět do diskuse, která se bude týkat nástupce pana ministra Mládka. Tu diskusi chci zahájit primárně s panem prezidentem republiky dnes odpoledne, takže nechci této debatě předbíhat.

Chtěl bych se vrátit k otázce, která se týkala toho, zdali funkce digitálního koordinátora naplnila očekávání. Musím říci, že ano, naplnila moje očekávání, a jsem rád, že naplnila také očekávání sociálních partnerů. My jsme se aktuální otázkou digitální agendy zabývali na posledním jednání Rady hospodářské a sociální dohody a jak odbory, tak zaměstnavatelé ocenili pokrok, kterého bylo dosaženo v této oblasti z hlediska aktuální agendy digitální ekonomiky, z hlediska kvality příslušného akčního plánu, který byl v této oblasti zpracován. Takže se domnívám, že to, že jsme jmenovali samostatného koordinátora pro digitální agendu, pomohlo lepší spolupráci, pomohlo větším kontaktům, které reálně jsou s podnikatelským prostředím, a pomohlo to lepší koordinaci jednotlivých státních úřadů, které se tou agendou digitalizace zabývají. Takže jsem přesvědčen o tom, že funkce koordinátora se osvědčila a měla by být zachována i do budoucna.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. (Premiér chce ještě něco dodat.) Prosím, ještě máte čas, pane premiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP