(12.50 hodin)
(pokračuje Mládek)

Na evropský trh mohou být nadále dováženy pouze výrobky, které budou splňovat naše standardy a normy. Investoři a poskytovatelé služeb se musí řídit místními předpisy. Rozhodně se zachovává i naše právo regulovat ve veřejném zájmu, ochrana veřejných služeb a ostatní základní principy, na nichž je postavena Evropská unie.

Další podrobnosti o CETA jsme představili již 25. ledna na prezentaci v hospodářském výboru, který ve svém usnesení podpořil co nejrychlejší ratifikaci dohody. Všichni poslanci jsou rovněž zváni 13. března na celodenní konferenci k implementaci CETA, na níž bude příležitost se setkat s hlavním vyjednavačem v EU Maurem Petriccionem a zástupci kanadské strany.

Závěrem mi dovolte říci, že po sedmi letech intenzivního a ne vždy jednoduchého vyjednávání je výsledkem moderní a vyvážená dohoda, která podpoří evropskou a českou ekonomiku a může sloužit jako vzor pro budoucnost. Občas, když slyším kritiky na CETA, tak mám pocit, že CETA je obětí toho, že se mnozí domnívají, její kritici tedy zejména, že CETA je předskokanem smlouvy TTIP, čili dohody o transatlantickém partnerství se Spojenými státy. Tady bych chtěl jasně říci, že CETA v tuto chvíli není žádným předskokanem, smlouva se Spojenými státy je v zárodku a v tuto chvíli Evropa nemá v zásadě s kým vyjednávat na americké straně, protože nový americký prezident se k těmto smlouvám postavil negativně. Čili CETA je smlouva sama o sobě, není žádným předskokanem, a proto vás chci požádat o ratifikaci smlouvy CETA tímto ctihodným shromážděním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Matěj Fichtner, který ale není přítomen, jak vidno. Tak poprosím kolegy poslance, kdo je schopen se toho ujmout? (Hlas z pléna vyzývá k přerušení jednání.) Tak pan poslanec Milan Urban.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o změně zpravodaje z pana poslance Fichtnera na pana poslance Urbana.

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 134, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Já poprosím zpravodaje pana poslance Milana Urbana. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že vše bylo sděleno panem ministrem a vzhledem k času nebudu dále rozvíjet detaily. Pokud samozřejmě budou dotazy, tak se k nim rád vyjádřím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku - paní poslankyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, vážení kolegové, vážené kolegyně, abych i já vyjádřila svůj postoj k této projednávané smlouvě.

Tato smlouva je totiž zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy. Z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví CETA znamená, že budou oslabeny zásadní evropské normy a v maximálním limitu pro rezidiuum pesticidů a endokrinních disruptorů. CETA navíc oslabuje právní předpisy Evropské unie týkající se GMO. Kvalita potravin v České republice se tak ještě sníží. Apeluji proto na naše kolegy a kolegyně, aby v zájmu občanů České republiky tuto smlouvu nepodpořili.

Dále mi dovolte, abych přednesla pár informací z projednávání před samotným hlasováním CETA v Evropském parlamentu. Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci hlasoval proti CETA. K hlasování proti vyzval Mezinárodní výbor pro obchod kvůli obavám o zaměstnání a práva pracovníků. Zejména europoslanci vyvolávají pochybnosti o tom, zda CETA by prospěla pracovním podmínkám, snížení nerovnosti nebo k vytváření kvalitních pracovních míst. Ve stanovisku, které se hlasovalo, poslanci zdůraznili, že důkazy ukazují, že dohoda přispěje k prohlubování rozdílů v příjmech mezi nekvalifikované a kvalifikované pracovníky, a tím se zvýší nerovnost a sociální napětí. V komentáři po hlasování EFA člen výboru pro zaměstnanost a sociální věcí Jean Lambert řekl: Argumenty předložené ve prospěch CETA prostě nestačí. Co se pracovních podmínek týká, je dohoda velmi podezřelá. Soudní systém by vytvořil další práva pro investory, aniž by něco smysluplného udělal pro pracovníky, rostoucí nerovnováhu v právech a ochraně. Rovněž by riskoval rostoucí nerovnosti. Existují vážné obavy, že dohoda by mohla přispět k růstu příjmové nerovnosti, tedy k něčemu, co je již obrovský problém v Evropské unii. Jsme všichni pro tvorbu kvalitních pracovních míst. Ale důkaz, že tato dohoda by něco přinesla v této oblasti, je tenký jako papír. Očekáváme, že Mezinárodní výbor pro obchod vezme tyto obavy v úvahu, když dávají své konečné doporučení parlamentu.

Zelení byli silně kritičtí vůči způsobu, jak byl postup a jak bylo manipulováno s ohledem na CETA. Mluvčí Greens řekl: Dnešní rozhodnutí zdůrazňuje opět mnoho důvodů, proč jsme se připojili k nevládním organizacím a občanským společnostem v oponování CETA. Ale to také upozorňuje na problém a způsob, jakým tato rozhodnutí jsou činěna. Parlament bude mít poslední příležitost v příštím roce ukázat, že je ochoten udělat něco pro společné dobro a odmítnout tak dát souhlas k CETA. Politický dokument skupiny Greens/EFA přijatém v listopadu volali (?) po radikálních změnách v postupech pro sjednávání a ratifikace obchodní dohody. Žádá, aby Evropský parlament měl právo projednávat společné zákony a budoucí obchodní dohody, a vyzývá k velké účasti a transparentnosti celého procesu ze strany poslanců a občanské společnosti.

Následuje tisková zpráva výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci, který vyjádřil také nesouhlas s CETA. Dne 8. prosince výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci přijal stanovisko, které předložil poslanec Evropského parlamentu Georgi Pirinski, který vyzývá výbor pro mezinárodní obchod, aby doporučil, aby Evropský parlament odmítl dát souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření hospodářské a obchodní dohody CETA mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. Před závěrečným hlasováním o stanovisku tohoto výboru zamítla (?) tři pozměňovací návrhy, které navrhovaly souhlas udělit. Toto stanovisko podpořila většina členů výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci a představuje významný prospěch pro všechny evropské občany, pracující, odbory a nevládní organizace, jakož i pro místní a regionální orgány jak v rámci Evropské unie, tak Kanady, které se zasazují o nový přístup k obchodním dohodám, poskytnutí potřebných záruk pro práci, sociální a environmentální práva, plné respektování základních demokratických zásad a postupů a nerušených výsad pro veřejné orgány, aby mohly zákony regulovat ve prospěch ochrany veřejných zájmů a prosazování veřejného blaha. Výsledek dosažený ve výboru pro zaměstnanost dnes poskytuje důležitý impuls pro přijetí takového přístupu v průběhu nadcházejících rozhodnutí, která mají být přijata v rámci Evropského parlamentu stejně jako v národních parlamentech členských států, pokud jde o CETA, stejně jako o ostatní úplné obchodní a hospodářské dohody, které se dojednávají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP