(12.40 hodin)
(pokračuje Pavera)

Co se týká krácení dotací, bohužel probíhá i u malých zemědělců. Určitě to víte, ti malí zemědělci si vám mnohdy stěžují. Oni kolikrát ani nevědí, proč se jim to zkrátilo, protože podmínky dotačních titulů jsou někdy tak složité, že ani pracovníci SZIF je neumějí kontrolovat a stěžují si na to, že ministerští úředníci vymýšlejí podmínky naprosto složité a nereálné. Vím, že jste přislíbil i na zemědělském výboru, že se na to podíváte s panem ředitelem SZIF, že tyto podmínky zjednodušíte.

Dotace přes agentury pro malé zemědělce. Myslím, že je to škoda. Kdyby ty dotační podmínky byly jednoduché a byly na jednom papíře, tak že by si to ten člověk na nějaký traktor nebo nakladač uměl vyplnit sám, do nějakých kolonek si napíše, co chce, za kolik to chce koupit atd. a je to naprosto jednoduché řešení, nepotřebuje žádnou agenturu. Zbytečně potom ministerstvo platí za agentury spoustu peněz. Zjednodušte podmínky a zemědělci určitě budou ještě více využívat dotační tituly.

Ještě se vrátím k malým zpracovatelům. Pořád všichni naříkáme nad tím, že z venkova se ztrácí život. Pokud nepodpoříme podnikání na venkově a nepodpoříme tam život, tak vesnice skončí tak, jak jsou dnes v Portugalsku, Španělsku a Itálii, že tam budou staré domy bez lidí. Opravdu se musíme zamyslet. Jedna cesta rozvoje obcí a měst v okrajových regionech je ptát se jich, jak jim pomoci, zjednodušit podmínky a podpořit zpracování potravin přímo v těch lokalitách.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. To byl zatím poslední přihlášení do všeobecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že zemědělský výbor Parlamentu přijal své usnesení k dotačním programům v zemědělství pro rok 2017, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 978 schválit, přednesu návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Měl by být přednesen v podrobné rozpravě, kterou jsem ještě neotevřel. Pokud tímto ukončujete své závěrečné slovo, tak já otevírám podrobnou rozpravu a vy prosím teď v podrobné rozpravě předneste tento návrh usnesení. Děkuji.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Já také děkuji. Usnesení Poslanecké sněmovny zní: K dotačním programům zemědělství pro rok 2017 poskytovaným podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Poslanecká sněmovna schvaluje dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997, Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu usnesení. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesl v podrobné rozpravě pan zpravodaj. Přivolám naše kolegy z předsálí, všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesl zpravodaj pan poslanec Ladislav Velebný.

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 133, přihlášeno je 99 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

211.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská
a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
/sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit komplexní hospodářskou a obchodní dohodu s Kanadou, která je známá pod zkratkou CETA. Tato dohoda byla několikrát skloňována v minulých týdnech a v minulých hodinách v souvislosti s dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.

Během projednávání několikrát zaznělo, že CETA by měla uškodit našim občanům a české ekonomice. To bych nyní rád uvedl na pravou míru. Podle mého názoru je CETA jedna z nejlepších obchodních dohod, kterou Evropská unie a Česká republika jako její člen od svého vzniku sjednala. Úrovní ambicí a svým rozsahem výrazně usnadňuje obchod, podporuje ekonomický růst a posiluje partnerství s naším blízkým spojencem. Věřím, že tato dohoda se stane vzorem pro vyjednávání s dalšími zeměmi, tak i obecně pro tvorbu pravidel a standardů v mezinárodním obchodu. V podobném duchu se vyjádřil také Evropský parlament, který jasnou většinou dal souhlas s ratifikací dohody.

Spolu se samotnou dohodou vám předkládáme také národní dopadovou studii, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat. Ta podrobně popisuje, jaký vliv bude mít CETA na českou ekonomiku a také jaká očekávání mají od dohody některé české firmy. Studie je veřejně dostupná na webových stránkách. Každý občan si ji může přečíst, stejně jako celý text dohody, který byl zveřejněn více než půl roku před podpisem CETA.

Nyní bych ovšem rád zmínil alespoň několik nejdůležitějších faktů, proč je taková mezinárodní dohoda výhodná i pro Českou republiku. Za prvé, otevírá 35milionový trh jednoho z nejrozvinutějších států světa. Nabízí nové exportní příležitosti pro naše podniky, tím pádem přináší nová pracovní místa a přispívá k hospodářskému růstu. Připomínám, že poměr exportu k HDP v České republice se pohybuje kolem 80 %, což ukazuje, jak moc jsou pro nás důležité otevřené zahraniční trhy. Zdraví naší ekonomiky přímo závisí na schopnosti prodávat naše produkty a služby mimo Českou republiku.

Dohoda CETA mimo jiné odstraňuje cla u všech průmyslových výrobků, což pomůže především automobilovému sektoru, výrobcům pneumatik nebo zdravotnické techniky. Zároveň ale přináší ještě zásadnější výhody v oblasti netarifních bariér. Právě jejich odstranění je totiž klíčem, jak usnadnit a výrazně zlevnit vzájemný obchod. V mnoha odvětvích bylo dohodnuto vzájemné uznávání certifikace výrobků, což jsou obvykle zdlouhavé a nákladné procesy, kvůli nimž firmy často rezignují na pokusy vyvážet zboží mimo Evropskou unii. Naše studie ukázala, že CETA v tomto ohledu firmám přímo ušetří až 100 mil. korun a navíc povzbudí další společnosti k exportu, mezi nimi i malé a střední podniky, pro něž jsou tyto překážky zvláště omezující.

Nové příležitosti vidím pro české exportéry v různých oblastech, např. ve strojírenském, hutnickém, chemickém nebo farmaceutickém sektoru. V případě služeb máme významný potenciál v oblasti stavebnictví, informačních technologií, dopravy nebo distribučních služeb.

Česká republika bude mimo vlastního exportu do Kanady těžit také z nepřímého obchodu skrze vývoz do dalších zemí EU, např. skrze automobilové díly.

CETA rovněž zajišťuje pro nás důležitý volný a transparentní přístup k veřejným zakázkám až na regionální úroveň a jednodušší vysílání českých pracovníků do Kanady. To jsou oblasti, o něž jevila řada firem velký zájem, a proto nyní oceňují výsledek.

Samozřejmě jsme během jednání vnímali určitou kritiku dohody, ta ovšem často vycházela z nesprávného výkladu jejího obsahu. I proto považuji za užitečný dokument, takzvaný společný nástroj EU a Kanady k výkladu CETA, který vysvětluje ta ustanovení, která mohou ve veřejnosti vzbuzovat obavy. Tento dokument je závazný pro výklad CETA, nicméně není přímou součástí dohody.

Je důležité, aby zaznělo, že CETA nijak nezasahuje do regulatorních pravomocí EU a členských států, tzv. right to regulate je zachován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP