(11.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Rád bych vás informoval, že v té rozpravě zaznělo z úst komisařky Malströmové, že obchodní politika není pouze o obchodu, že je i o ochraně standardů, ochraně hodnot a že ty v dohodě CETA nejsou ohroženy - to tedy mluvila tedy o té obchodní dohodě. Zpravodaj Pabriks v rozpravě řekl, že CETA má dva významné aspekty, geopolitický, Kanada je s námi spřízněná, a obchodně-ekonomický. Zpravodaj Dan Tannock ve svém vystoupení podpořil silné globální instituce jako nutnost v současném světě a otevřenost jako hodnoty, které by se neměly zpochybňovat. Máme tady k dispozici rozpravu, která proběhla v Evropském parlamentu, a máme tady i její výsledek, takže jsme se možná posunuli a dnes už nemusíme vést spor o to, jestli čekat, nebo nečekat na Evropský parlament.

Já se domnívám, že vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou za poslední dobu charakterizuje poměrně velmi rozsáhlá politická a hospodářská spolupráce. Ona byla zahájena už někdy v roce 1976, kdy tehdejší Evropské společenství sjednalo s Kanadou rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci. Tohle je vlastně jenom další významný krok ve vztazích.

Já se nebudu zabývat celou historií, pouze pokud by o to byl zájem. Já bych si přál, kdybychom dnes na schůzi odhlasovali, že bychom to k projednání postoupili zahraničnímu výboru, kde bychom mohli pokračovat detailně v debatě.

To je to, co se změnilo od naší poslední diskuse. Doufám, že to dnes postoupíme příslušnému výboru.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka má zájem o vystoupení. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Jako zpravodajka budu krátká. Potvrdím slova pana ministra. Opravdu proběhlo hlasování 15. února na půdě Evropského parlamentu a musím říci, že s vyslovenou ratifikací jak se smlouvou CETA, tak i s touto byl vysloven souhlas. Ale je nutno také říci, že projednávání proběhlo opravdu za velkých diskusí, za mnohdy dávaných velkých podnětů, které bohužel zde nejsou uvedeny, a jak i víme, bohužel ta obchodní smlouva, která je pod bodem 211, do České republiky, nebo na půdu Poslanecké sněmovny nebyla dodána celá.

Chtěla bych také říci, že tam ale padly argumenty, které jsou opravdu závažné a které by měli naši zákonodárci během projednávání nebo aspoň před vlastním hlasováním slyšet.

Já jako zpravodajka budu navrhovat i tuto dohodu projednávat ve výborech, ve kterých si myslím, že ty oblasti jsou dotčené, a proto až bude otevřena rozprava, načtu návrhy výborů, kde by se tato smlouva měla projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Jenom se zeptám - vy jste byla přihlášena do obecné rozpravy, vyčerpala jste tímto už...? Už ano. V tom případě v obecné rozpravě jako první se hlásí předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, málo věcí v poslední době vzrušilo tolik veřejné mínění jako ty plánované smlouvy s Kanadou a se Spojenými státy. Spíše se mi zdálo, že tu jde o náboženskou válku než o diskusi o obchodní smlouvě. Nicméně Evropský parlament ji odsouhlasil.

Je pro mě zajímavé, že tu vyslovují obavy z převelikého vlivu a přítoku kanadského zboží ti stejní lidé, kteří považují za samozřejmé, že jsme válcováni čínským zbožím. Ale kanadské, které jsem ještě ve velkém množství u nás nezaznamenal, zdá se býti největším nebezpečím pro nás. Přesto doufám, že u nás převládne zdravý rozum a tuto smlouvu odsouhlasíme.

Má jednu velikou výhodu, poněvadž respektuji lidi, kteří mají obavy. Díky panu prezidentu Trumpovi se smlouva se Spojenými státy, zdá se, posunuje do nedohledna, tudíž si můžeme opravdu na podstatně menším příkladu Kanady vyzkoušet, jaký bude výsledek těchto smluv, jsou si velice podobné, to je pravda, a po několika letech budeme moci ze zkušenosti říci ano, máme dobré zkušenosti s kanadskou smlouvou, tudíž také budeme vstřícně přistupovat ke smlouvě se Spojenými státy, nebo budeme mít negativní zkušenosti, tak to můžeme odmítnout. Tak děkujme Kanadě, že tohle bylo umožněno. Doufám, že opravdu dojde k velkému otevření kanadského trhu pro nás. Můžeme opravdu s větším klidem očekávat za pár let výsledek nějakého vyjednávání se Spojenými státy.

Doufám, drazí kolegové a kolegyně, že tuto smlouvu odsouhlasíte. Podle všech indikátorů se zdá být pro české hospodářství velice výhodná. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plzák. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Spíše než faktickou poznámku bych měl dotaz na pana ministra. Tady bylo řečeno, že tato dohoda je takovým úvodem k tomu, aby byla projednána vlastní obchodní dohoda, ta CETA. Bylo tady zmíněno předsedou zahraničního výboru, že takzvaná smlouva TTIP, obchodní smlouva se Spojenými státy, mezi Evropskou unií a Spojenými státy, bude zřejmě uložena k ledu.

Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem v tomto směru neznalý - existuje nějaká dohoda o strategickém partnerství mezi státy Evropské unie a Spojenými státy? Protože tam se podle mne mělo jednat rovnou o TTIP a vy jste říkal, že toto předchází obchodní smlouvě. Protože jsem neznalý, tak jsem se chtěl zeptat, jestli něco podobného máme se Spojenými státy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Paní zpravodajka se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. My jsme si možná nerozuměli, pane předsedající. Já jsem vystupovala předtím jako zpravodajka, proto jsem nechtěla říkat vyloženě svůj názor, abych zase nebyla osočena, že zneužívám své role zpravodajky.

Dovolte mi ještě připomenout, čeho se tato dohoda týká. Je pravda, že předkládaný text této dohody je obecnou dohodou o spolupráci. Bylo tady zmíněno, že se opravdu nejedná o smlouvu CETA, ale tato dohoda na ni opravdu úzce navazuje. Musím říci, že se jedná o dokument s velice obecnými formulacemi, které mohou být interpretovány dle aktuálního politického rozložení sil různě. Zejména problematické jsou články 7, ve kterých se hovoří o operacích a misích Unie v souvislosti s mezinárodní bezpečností. Tato formulace otevírá možnost pro vojenské intervence v zahraničí, ačkoliv se obě strany hlásí k dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN a mezinárodního práva. Dále článek 9 - preambule hovoří o tom, že udržitelná globalizace je možná prostřednictvím otevřeného světového hospodářství založeného na tržních zásadách, ale není jasné, co všechno jsou tržní zásady. Regulace je zmíněna stejně jako silné instituce, ale opět bez další definice. To může vést k obhajobě statu quo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP