(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme podle změněného pořadu schůze bodem číslo 173. Jde o

173.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské,
Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové
na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou
umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony,
a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Konstatuji, že vláda k tomuto sněmovnímu tisku nezaujala stanovisko.

Vidím, že předložený návrh uvede za skupinu poslanců paní poslankyně Jitka Chalánková. Požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajkou pro prvé čtení. Nyní tedy paní Jitka Chalánková, až se zklidní sněmovna. Prosím o klid! Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vám v krátkosti představila tento sněmovní tisk č. 977. Je podaný skupinou poslanců, přesněji řečeno poslankyň, a týká se vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Tento zákon je poměrně krátký, neboť tento náš návrh, obsahuje dvě části. V části první se jedná o změnu občanského zákoníku, a to o § 971. Zde v § 971 odstavec 4 zní: Má-li být ústavní výchova vykonávána ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb, soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, kam má být dítě umístěno. Umísťování a přemísťování dětí v síti školských zařízení se řídí zvláštním zákonem. Část druhá se týká změny zákona o výkonu ústavní výchovy a zde je § 5, který máte celý k dispozici.

Chtěla bych k tomu jako odůvodnění vysvětlit, že po dvou letech fungování změny občanského - nebo nového občanského zákoníku se v praxi projevily neblahé dopady změny v umísťování dětí do sítě školských zařízení. Nesmírně chybí pobyt v tzv. diagnostických ústavech. Chtěla bych předeslat, že především vstup do rodičovských práv je vždycky nařízením soudu. Nařízení ústavní výchovy i ukončení ústavní výchovy vždycky je rozhodnutím soudu. Nicméně pobyt v diagnostických zařízeních je nesmírně důležitý jednak pro umístění dítěte do konkrétního zařízení a jednak také pro diagnostiku těchto dětí a pomoc těmto dětem.

V současné době je systém zablokovaný. Děti, které by diagnostiku potřebovaly, tak se jim diagnostiky nedostane. Na druhou stranu děti v diagnostických ústavech zůstávají nadměrnou dobu a nejsou přemísťovány kvůli přesycené kapacitě soudnictví do potřebných zařízení. Na potřebnost diagnostiky si opravdu stěžují i dlouhodobí pěstouni, kteří například přijímají děti do dlouhodobé pěstounské péče a nemají znalosti o tom dítěti, které dostávají.

Chtěla bych upozornit, že těch kroků je víc, ale v žádném případě se nejedná o poškození práv dětí, ba naopak. Tento návrh je naprosto v souladu s nejlepším zájmem dítěte a naplňuje nejlepší zájem dítěte. Je také v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Já myslím, že to je skoro všechno. Ještě bych chtěla říci, že u malých dětí nebo tam, kde pobyt v diagnostickém ústavu by nepřinesl potřebný benefit, je i v tomto návrhu zákona popsaná situace a postup, jak bychom postupovali, aby děti, které nepotřebují v tomto diagnostickém zařízení pobývat, mohly přímo do ústavního zařízení, které bude určeno.

Takže znovu opakuji, v žádném případě to neznamená, že by dětem byla odepřena soudní ochrana. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Nyní žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Alenu Nohavovou, aby přednesla svoji zpravodajskou zprávu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení poslaneckého návrhu je návrat ke vztahu, který platil do konce roku 2013, tedy kdy o umístění dítěte do konkrétního školského zařízení rozhodovaly diagnostické ústavy. Faktickým důvodem je nezbytnost zajistit v některých případech odbornou diagnostiku dítěte a umístit ho do zařízení, které bude odpovídat jeho potřebám. Zohlednění zájmu dítěte je v současném zákoně příliš vágně formulovaná povinnost, aby soudy hledaly potřebu provést odbornou diagnostiku. V praxi tak zhodnocení vážných poruch chování může záviset, a často i závisí, pouze na neodborném laickém odhadu pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí či soudu. Soudy specializaci v rámci jedné kategorie zařízení, jako je dětský domov, dětský domov se školou či výchovný ústav, nejsou s to vnímat. Důvodem je rovněž i přetíženost a pomalé rozhodování soudů nejen o umístění, ale i přemístění dětí. Kvůli zahlcenosti soudů děti, které jsou soudem umístěny do diagnostického ústavu, zde zůstávají nepřiměřeně dlouho. Soudy nejsou povinny zohledňovat kapacitu či naplněnost zařízení a některé to proto nedělají. Zařízení není účastníkem řízení, nemá oficiální přístup k informacím, kolik dětí bude muset přijmout a kdy.

Má-li být ústavní výchova vykonávána ve zdravotnickém zařízení či v zařízeních sociálních služeb, navrhuje se zachovat stávající režim, neboť v těchto případech neexistuje obdoba diagnostického ústavu jako odborného zařízení, které by mohlo u dětí rozhodnout o umístění či přemístění do nejvhodnějšího zařízení. Nehrozí zde tedy ani zahlcení soudu.

Vláda k tomuto návrhu žádné stanovisko nezaujala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nohavové za její zpravodajskou zprávu. Než otevřu rozpravu, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Pavla Havíře od 10.30 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Zelienkové na dnešek i zítřek ze zdravotních důvodů.

Pokračujeme v rozpravě, kterou otevírám, a první se hlásí paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Paní poslankyně, já ještě počkám, až se udělá větší klid ve sněmovně, aby vás kolegové nechali mluvit. Diskuse o jiných tématech, byť s ministry, přesuňte do předsálí. Děkuji.

Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říci, že moje předřečnice už tady řekly převážnou část, která se týká této novely. Já bych jenom doplnila, že současné praxe opravdu není v nejlepším zájmu dítěte. Soudy jsou velice pomalé a dítě často zbytečně dlouho čeká nebo je umístěno do ústavního zařízení, kde mu nemůže být poskytnuta ta správná pomoc. Navržená úprava vrací systém před úpravou v roce 2013 občanského zákoníku, kde byla zajištěna pro dítě okamžitá intervence a s dítětem bylo ihned pracováno dle jeho zdiagnostikovaných potřeb.

Musím jenom podotknout, že kladné stanovisko při projednávání občanského zákoníku k tomuto pozměňujícímu návrhu, nyní tedy k této novele, dalo samotné Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo školství a i samotní zástupci Nejvyššího soudu tuto změnu a vlastně nyní novelu podporují. Takže bych byla opravdu ráda, kdyby se podařilo ji propustit v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. Nyní v rozpravě pokračujeme vystoupením pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP