(15.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Stanjura si přeje bod 148, což bude také rozpočtové určení daní, zařadit na středu 1. 3. po bodu 195 s tím, že pokud tento návrh projde, tak se předpokládá sloučená rozprava.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 17. Přihlášeno je 179, pro 86, proti 3. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Putnová navrhuje vyřadit bod 86.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, což je novela školského zákona. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18. Přihlášeno je 179, pro 148, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh je návrh pana poslance Kotta, který si přeje vyřadit body 26 a 248, což je druhé a třetí čtení tisku 742, týrání zvířat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19. Přihlášeno je 179, pro 116, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny. Zeptám se, zda má někdo jiný názor. Pokud ne, tak budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 55. schůze, tak jak jsme jej upravili schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh pořadu schůze. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno je 179, pro 111, proti 8. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme návrh pořadu schůze schválili.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Než přistoupíme k projednávání návrhu zákonů vrácených a zamítnutého Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorce Jitce Seitlové a senátorům Jaroslavu Větrovskému, Petru Šilarovi a Miloši Vystrčilovi.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro vystoupení senátorů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21. Přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 142, proti žádný. Návrh byl přijat. Děkuji, kolegové.

 

Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty a my přejdeme k prvnímu návrhu.

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 739/5/ - zamítnutý Senátem

Usnesením Senát tento návrh zamítl, bylo doručeno jako sněmovní tisk 739/6. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Vítejte, paní senátorko.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil nejprve ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pan ministr je džentlmen, chtěl dát přednost dámě, ale bohužel, tady podle jednacího řádu musíte nejprve promluvit vy. Prosím pane ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych taky chtěl, ale není k tomu dostatečný klid, takže poprosím všechny, aby převedli své hovory do kuloárů.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, já bych toho chtěl, pane předsedající, snad se z toho něco i naplní.

Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, jenom bych předeslal, že teď se zatím bavíme o té malé novele, takzvaně, zákona 114, která se týká újmy, a k té další, větší, na kterou jste asi daleko více zvědaví jak tady nalevo, tak po mé pravé straně, tak k té se dostaneme za chvilku.

Jen bych krátce zopakoval, že cílem předkládaného návrhu zákona, tak jak jej předložila vláda, schválila vláda a tak jak jej i schválila Poslanecká sněmovna a poslala do Senátu, bylo a je odstranit nesystémovost a nelogičnost současné právní úpravy, kdy stát platí státním organizacím za omezení, které si sám stanovil. A řekněme, že si vlastně vytahuje peníze z jedné kapsy a dává si je do druhé. Pokud by se nám ten stav, tak jak dosud byl, podařilo odstranit, a k tomu směřoval vládní návrh, tak tím dojde nejen ke snížení administrativní zátěže státních organizací, které nebudou muset žádat o náhradu újmy, ty administrativní náklady byly odhadnuty na přibližně milion korun za rok, a státních orgánů, které jsou pověřeny administrací těchto žádostí, a tady opět byl jenom odhad, že ty náklady jsou přibližně 3,7 milionu korun za rok, ale obecně dojde k odstranění nesprávně nastaveného principu, v jehož důsledku mohou instituce spravující státní pozemky reálně požadovat až 350 milionů korun ročně.

Chtěl bych zdůraznit - protože byla celá řada debat ve Sněmovně, tu se nakonec podařilo přesvědčit, ale i v Senátu -, že ten předložený návrh je naprosto ústavně konformní a nijak nezasahuje do práv soukromých osob hospodařících na státních pozemcích.

Rovněž bych chtěl říct, že nehrozí to, před čím jste možná byli varováni, než to tady zazní, že by to mohlo znamenat, že se bude do těch chráněných území, nebo tam, kde je možno uplatňovat újmy, dávat další a další plochy tak, aby se tyto plochy, řekněme, nesmyslně rozšiřovaly, protože tyto újmy jsou vypláceny podle zákona, a i stanovení ploch do těch jednotlivých zón ochrany je rovněž podle zákona. Nesouvisí to totiž žádným způsobem s tím, zda... a tedy skutečnost, jestli za dané omezení vznikne, či nevznikne nárok na náhradu újmy, není vůbec relevantní.

Jsem rád, že plně platí to, ty základní argumenty, které jsem už tady v Poslanecké sněmovně říkal, že opravdu tento návrh, velmi drobný ve své dikci, jde cestou Slovenska, které rovněž vlastně zrušilo ten princip, kdy si stát platí sám sobě, protože subjekty, jako jsou třeba Lesy České republiky nebo Vojenské lesy, jsou subjekty, které už ve své zakládající listině mají prostě to, že by měly deklarovat a také pracovat v zájmu státu a hájit jeho veřejný zájem. A pokud je veřejným zájmem ochrana přírody, a tedy vlastně to, že je jistým způsobem zkomplikované hospodaření na těchto pozemcích, potom by stát neměl, jak říkám, platit státu za to, že k takovéto újmě dochází. Znovu zdůrazňuji, jsou práva soukromých osob, hospodaření na státních pozemcích tím nejsou vůbec dotčena.

Proto mi dovolte, abych vás požádal o znovuhlasování, resp. znovupotvrzení té poslanecké verze ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, kterou jsme 2. prosince 2016 schválili většinou 117 hlasy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit - nejprve zpravodaj garančního výboru, výboru pro životní prostředí, pan poslanec Robin Böhnisch. Děkuji, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP