Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

297.
Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise číslo 160 ze dne 1. března t. r. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V tomto bodu je to trochu složitější a rozsáhlejší. Už jsme ve třetí volbě současného obsazování uvolněných míst v NKÚ. Už loni 5. června skončilo funkční období panu Antonínu Macháčkovi. Pan Miloslav Kala dvakrát navrhl na toto místo zvolit kandidáta pana Ing. Jana Kinšta. Ten dvakrát nebyl Sněmovnou zvolen. Nyní pan prezident NKÚ navrhuje nově paní Ing. Helenu Vorbovou. V případě druhého místa 19. července skončilo období panu Karlu Sehořovi. Byl navrhován Stanislav Koucký. Ani ten už dvakrát tady ve Sněmovně nebyl úspěšný a nově pan prezident nominuje paní Janu Schenkovou.

Nominace komise projednala 1. března. Máte je k dispozici v usnesení číslo 160. My jsme se, kolegyně a kolegové, nakonec rozhodli, aby to bylo jednodušší pro vás i pro nás při sčítání, každou jednu kandidátku napsat na jeden lístek, takže budete mít k dispozici dva hlasovací lístky. U tohoto způsobu volby, protože je to návrh, který jsme obdrželi od pana prezidenta a my ho v uvozovkách posvěcujeme naší volbou, tak volební komise vždy konzistentně navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Pokud tedy jedna kandidátka nebo obě kandidátky získají nadpoloviční počet hlasů, tak se ujmou funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli vás prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak k návrhu volební komise na tajnou volbu, tak případně k navrženým kandidátkám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám tedy rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Koníčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já jsem dostal jenom úkol od kontrolního výboru, abych informoval Poslaneckou sněmovnu, že kontrolní výbor se návrhy zabýval na své 43. schůzi dne 9. března a vzal na vědomí informaci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o návrzích na nové členy Nejvyššího kontrolního úřadu Helenu Vorbovou a Janu Schenkovou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, že zdržuji. Jenom takový lehký povzdech pamětníka. Bývávalo dobrým zvykem za pana prezidenta Voleníka, za pana prezidenta Dohnala, ba dokonce i za pana prezidenta Kaly v počátcích jeho mandátu, že když byli navrhováni noví členové kolegia, tak prezident NKÚ požádal o slyšení na jednotlivých poslaneckých klubech, aby vysvětlil relevanci svých návrhů. Přiznám se, že mi to vždycky vyhovovalo, protože jsem pak měl jistotu, že skutečně prezident si za svými návrhy stojí - za prvé. A za druhé jsem slyšel argumenty, proč je mám volit. Teď se to neděje. Samozřejmě žádný předpis to nepředepisuje, nicméně nechť se pan prezident nediví, když já mám pocit, že nemám koho volit, když on o tom se mnou ani nechtěl mluvit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana předsedy, zda chce závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nechci, děkuji. Teď poprosím, abychom hlasovali o návrhu na to, že volba bude tajná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za tento návrh a já o něm dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem, že volba kandidátů do NKÚ proběhne tajně, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 274. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 119, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a volba proběhne tajnou volbou. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Rozhodli jsme o tajné volbě. Pane předsedající, nyní poprosím o přerušení i tohoto bodu, abychom mohli vydávat hlasovací lístky. Na vydávání stanovím 15 minut, resp. od této chvíle 18 minut, takže volební místnost bude otevřena do 13.15 hodin. Poprosím pak o krátký prostor na začátku odpolední části schůze, že bych vás seznámil s výsledky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a učiním tak, jak jste řekl. To znamená, přerušuji tento bod s tím, že poté, co proběhne volba, tak přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 14.00 hodin. Budete-li mít výsledky, tak na začátku jednání dostanete prostor, pane předsedo. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jana Fischerová, dále od 13 do 18 hodin z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Jiří Holeček. Dále dne 15. 3. 2017 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ladislav Okleštěk, od 15.30 hodin se omlouvám já z jednání. Dále od 14.30 do 19 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Skalický, dále se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Petr Fiala a dále od 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Marian Jurečka.

Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, poprosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem voleb. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo a přeji vám dobré odpoledne. Kolegyně, kolegové, jménem volební komise bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli úspěšní a ani v jednom z těch volebních bodů jsme nikoho nezvolili. Pro stenozáznam tedy konkrétní výsledky. Bylo vydáno i odevzdáno 137 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení kandidátů bylo 69.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP