Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

72.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 948/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě paní ministryně Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona je tedy předkládán vlastně jako prováděcí právní předpis k tomu souběžně předloženému návrhu novely Ústavy České republiky. A asi není potřeba říkat, že to tedy navazuje na tuto novelu -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vstupuji do vašeho projevu, ale požádám ctěnou sněmovnu o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co říkáte. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Takže není potřeba zopakovat, že to navazuje na novelu uvedenou výše. A tento předložený návrh zákona tedy obsahuje vymezení pojmů, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšířením kontrolní působnosti NKÚ do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmu veřejné prostředky, pojmu prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů či pojem právnická osoba s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Zároveň obsahuje stanovení obsahu kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji.

A teď jsem ještě chtěla uvést to, co do nyní předloženého návrhu novely zákona o NKÚ bylo vloženo nad rámec původního vládního návrhu zákona, a to jsou změny, o kterých jsem mluvila v předchozí diskusi. Jedná se o obce s počtem do 10 tisíc obyvatel, aby kontrole NKÚ nepodléhaly, a zároveň aby první kontroly byly zahájeny až v roce 2019.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní ministryně. A prosím, aby i v tomto případě se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ano, tento tisk konkretizuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, které mu případně budou uděleny předcházejícím tiskem. Je téměř totožný s tiskem 610, který už prošel touto Sněmovnou a byl odeslán do Senátu v nějakém znění. Bohužel Senát tisk 610 zamítl. A jak říkala paní ministryně, nejvýraznější změna, která tam je, že se opravdu vypouštějí z kontroly obce do 10 tisíc obyvatel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Žádám tedy, aby vystoupil pan poslanec Martin Plíšek... Dobře, pan poslanec Plíšek stahuje svoji přihlášku. Pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já už nebudu dlouho zdržovat. Vím, potřebujete si odškrtnout kolonku ve vládním prohlášení a ty Rekonstrukce státu jsou taky protivný, takže je jasné, že následující průběh tomu bude odpovídat. Ale přesto mi dovolte, abych se tady zeptal předkladatele, jaké jsou opravdové důvody změny de facto vynětí obcí do 10 tisíc. Není to náhodou to, že si úředníci spočítali, že NKÚ nebude mít sílu na 6 250 obcí? Není to ten důvod? Nebo je? Pak vůbec nerozumím, proč to takto děláme. A znovu opakuji, že radši bych měl... A chápu to odložení. Protože ono to turbulence na politické scéně samozřejmě vyvolá. Tak bych rád také se bavil o té účelnosti. Znovu opakuji, nemám nic proti tomu, aby NKÚ chodil na obce. Už jsem říkal, že tam chodí. Nemám problém, když se změní systém. Ale za těch podmínek, které tady už padly. Ale na tuhle otázku bych chtěl slyšet odpověď. Já vím, že vás to nezajímá. Ale mě ano! (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já navážu na svého předřečníka. Mě také zajímá, proč jsou vyjmuty obce do 10 tisíc. To nedává logiku samo o sobě. Buď tam budou spadat všichni, anebo nikdo. To opravdu je trošičku diskriminační. Protože jednu část obcí zvýhodním a druhou znevýhodním. Je to nesmysl. Z logiky věci je to blbost. Musíme si to říct na rovinu. Takže mně se tohle opravdu taky nelíbí.

A my jsme tady teď konzultovali s některými lidmi z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že nám opravdu chybí ten systém kontrol. My nevíme vůbec, jestli jsou duplicitní, triplicitní. Ať se vytvoří když tak eventuálně nějaký manuál. My na to čekáme od roku 2014. A furt se nic nestalo, furt se nic neděje. My tady furt omíláme zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, pak se tady řeší finanční kontrola, pak tady řešíme slavný registr smluv. My tady furt něco takového řešíme, jakým způsobem co někde kontrolovat. Pořád. My se ukontrolujeme k smrti. Opravdu. Mně to tak přijde, když použiji tu parafrázi Neila Postmana Ubavit se k smrti, což je jedna kniha z osmdesátých let, tak my se ukontrolujeme k smrti. My budeme furt někoho kontrolovat! My sami sebe budeme kontrolovat, pak druzí budou kontrolovat ty druhý... Mně to opravdu přijde trošičku trapné.

A když jsme u těch kontrol, navrhuji i tento zákon výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji váš návrh.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Benda. A opět požádám kolegy zvlášť v levé části sálu, jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí, ať je rozumět. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na pana kolegu Klána, který říkal, že to logiku nemá. No má to tu logiku. Logiku to má právě v tom, že bylo potřeba upustit ten Papinův hrnec. Teď se tady objeví někteří starostové, kteří řeknou: nám je to jedno, nám to vlastně nevadí, protože my tam nespadáme. Vyřeší to tu problematiku NKÚ, protože ten nemá šanci na to, aby kontrolovat všech 6 tisíc obcí. Ale v každém případě platí, a to já věřím, že se prokáže na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že není oblast ve veřejné správě, která by nebyla pod kontrolou nějaké instituce, teď řeknu, která přímo nezřizuje, ať už je to příspěvková organizace či cokoli. Není taková oblast. Jsou tady mraky institucí, které mají právo kontrolovat. A všude ten stát je. My tady vymýšlíme jen další a další a další a další...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem nechtěl reagovat v té minulé rozpravě k návrhu ústavního zákona, kde mi paní ministryně šla říct, co se v ústavním zákoně změnilo, a říkala mi věci, které se změnily v tom prováděcím zákoně. Já samozřejmě chápu, že jí tohle to úředníci poslali jako podklad. Jenom upozorňuji lehoulince na to, že v okamžiku, kdy změna Ústavy projde tak, jak prošla, tak tu záruku, jestli 10 tisíc, nebo libovolný počet, máme jenom v běžném zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, nikoliv v Ústavě, a může být kdykoli prostou většinou, resp. při případném vetu Senátu nadpoloviční většinou v této Sněmovně změněna. To je poznámka první.

Poznámka druhá. Opravdu to kritérium 10 tisíc obyvatel je úplně nesmyslné. Kdyby to bylo kritérium možná ještě nějakého rozpočtu, množství majetku, že to jako pro ten stát a jeho kontrolní orgány je zajímavé, tak bych to snad ještě chápal víc než zrovna kritérium počtu obyvatel. A přiznám se, že asi se zlomyslností sobě vlastní navrhnu v průběhu projednávání, abychom toto kritérium stanovili na milion. Tím se vypořádáme s celou touhle zbytečnou diskusí o kontrole obcí. Praha je kraj, stejně jako kraj by kontrolována byla. A pak bude nejjednodušší, když si tam přidáme dvě nuly, a máme z toho obce vcelku venku a nemusíme se s tímto kontrolním mechanismem trápit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvy. Dnes od 10.30 do 13 hodin z důvodu jednání mimo Sněmovnu se omlouvá pan poslanec Zdeněk Ondráček, dnes do 11.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Junek a dále dnes do 11 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková.

Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, já bych chtěl znovu připomenout rozpravu, která probíhala k těmto dvěma bodům před dvěma lety. Já si velmi dobře vzpomínám, že požadavek na určitou výjimku pro malé obce zazněl často v diskusích i v diskusích Senátu a byly to časté připomínky Svazu měst a obcí, které se obávaly dopadu na menší obce. Z toho potom vyplynula ta číslovka 10 tisíc. Ale v zásadě je jedno, jestli to bude podobným způsobem, nebo jestli to bude řešeno podobně jako v registru smluv. Myslím, že tehdy předkládal pozměňovací návrh pan kolega Stanjura. Já si myslím, že je třeba znovu připomenout, že jde o kontrolu především příspěvkových organizací krajů a obcí. To bylo hlavním záměrem a hlavním smyslem předkládaných novel jak Ústavy, tak zákona o NKÚ. Takže prosím vás, berme to takto. To, že se potom předkladatel rozhodl pro tu číslovku 10 tisíc, je na základě diskuse, která probíhala v tom období, kdy se projednávaly tyto zákony předtím, než je Senát zamítl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já musím reagovat na pana kolegu Hovorku, protože pokud si vzpomínám, tak to Svaz měst a obcí v této podobě rozhodně nepodporoval. A to je výrazně jiný názor, než prezentoval pan kolega Hovorka. Ale můžeme si to na výboru případně, pokud se to tam dostane, určitě prokázat, že něco takového je.

A potom, když on tady říká, že jde vlastně o ty obce, které mají příspěvkové organizace. No, v zákoně je napsáno 10 tisíc obyvatel. A nic o příspěvkových organizacích tam není. Takže to také není pravda. Pane kolego, prosím, čtěme aspoň ty zákony tak, jak jsou předložené, nebo je citujme, protože nic z toho, co jste tady řekl, tam není.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já si skutečně vzpomínám na debatu, výhrady a dopisy ze Svazu měst a obcí. Byly tam zejména výhrady, že to dopadne na malé obce, které nemají takový aparát, a podobně. Proto zřejmě předkladatel zvolil číslovku 10 tisíc. Pokud je mi známo a pokud jsem si přečetl oba zákony, tak si myslím, že to vyplývá i z toho, že se rozšiřuje působnost NKÚ v podstatě na kontrolu veřejných prostředků. Pokud se rozšiřuje působnost na kontrolu veřejných prostředků, tak samozřejmě v oblasti NKÚ musí být zařazeny i obce, aby bylo možné kontrolovat i příspěvkové organizace obcí.

Toto si myslím, že je odpověď na předchozí výtku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády.

Rád bych řekl něco ze zkušeností starostů. Mně někdy, když tady probíráme zákony, které mají kontrolovat samosprávy, připadá, že ani mnozí z vás neznají, že existuje nějaký zákon o obcích, který udává určitá pravidla o kontrolách fungování obce a podobně.

Ze své zkušenosti mohu říci, že na dotační tituly chodí kontroly od poskytovatelů dotace. Když vám někdo dá dotaci, poskytovatel dotace k vám přijde, zkontroluje, zda jste všechno splnili, jak jste měli podmínky ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je to v pořádku, tak vám samozřejmě peníze ještě doplatí a zároveň vám řeknou, že musíte udržet pět let udržitelnost projektu. Nechápu, proč by měl ještě chodit někdo další na kontrolu, možná finanční úřad, možná kontrolní úřad a další, když už je jednou něco zkontrolováno a je to v pořádku. Každý člověk může najít samozřejmě nějakou jinou, další závadu. Hospodaření obcí je kontrolováno vždycky i kontrolním výborem a finančním výborem. Finanční výbor je ten, který se vlastně stará o rozpočty obce, jak obce v jednotlivých kapitolách využívají svých prostředků, a zároveň také i kontrolní výbor. Pokud by k něčemu došlo, tak by samozřejmě členové kontrolního i finančního výboru určitě přišli na to, že je něco v nepořádku, a upozornili by na to jak vedení obce, tak třeba i orgány činné v trestním řízení.

Co se týká dalších kontrol, každoročně hospodaření obce kontroluje z drtivé většiny krajský auditní orgán, který přijde dvakrát ročně a kontroluje fungování obce, zkontroluje účetnictví, výběrová řízení, smlouvy. Jsou i obce, které si to dělají jenom prostřednictvím krajského úřadu, jsou i obce, jako jsme třeba my, obec Bolatice, jednou za čtyři roky požádáme ještě auditní firmu, která nám ještě navíc zkontroluje celé naše hospodaření, celé naše fungování. A myslím si, že není nutné, aby ještě někdo další chodil na kontroly do obcí a měst. Kontrol je více než dost a myslím si, že úředníci ať už malých, nebo velkých obcí mají dost své práce na to, aby se věnovali tomu, čemu mají, to znamená fungování obce a zlepšování kvality života v obcích a městech.

Kdyby bylo po mém, tak bych samozřejmě vůbec nedával pravomoci NKÚ, aby chodili do obcí a měst, ale záleží samozřejmě na vůli Poslanecké sněmovny, jak se rozhodne pokračovat při projednávání tohoto bodu. Chtěl jsem vám jenom říct, že ten, kdo nemá zkušenost s řízením obcí a s tím, jak to funguje, potom samozřejmě může vymýšlet i takovéto zákony, jako je například tento. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, při logice toho, co říkal můj předřečník, by NKÚ vůbec nemusel být, protože i uvnitř státní správy existuje vnitřní výkon kontroly, takzvaný třístupňový, podle zákona o veřejné finanční kontrole. Tento zákon však říká, že nově má NKÚ podléhat kontrola veřejných prostředků. To je ta změna oproti současnému stavu, který vymezuje kontrolu pouze na prostředky, jimiž hospodaří stát a státní organizace. Opravdu v praxi není rozdílu mezi státními penězi a penězi, se kterými hospodaří kraje či se kterými hospodaří statutární města. Všechno to jsou veřejné finanční prostředky, jak jsou definovány v zákoně o veřejné finanční kontrole.

Pro pochopení toho, proč tady má vznikat nová působnost NKÚ a další jakoby systém, schéma kontroly, je to přece dáno tím, že charakter kontroly, kterou vykonává NKÚ, je unikátní už jenom proto, že kontrola je vykonávána podle úplně jiných účetních standardů, podle standardů EUROSAI, INTOSAI, ale hlavně především proto, že NKÚ je nezávislý. Všechny ostatní kontrolní subjekty, které jsou nadány pravomocí a působností, nejsou nezávislé, jsou většinou monokraticky řízené, ať už to jsou finanční úřady či jiné auditorské útvary jednotlivých organizačních složek státu. A je to právě NKÚ, který je nezávislý. Ta nezávislost je spatřována v tom, jak je konstituován, jakým způsobem je schvalován plán kontrolní činnosti. To znamená, plán kontrolní činnosti vždycky na začátku daného období, kdy je prováděna kontrola, stanovuje kolegium úřadu, které je také nezávisle konstituováno, a v tom je přece největší hodnota a přínos NKÚ, kontroly, kterou může vykonávat.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec Sklenák stáhl svoji faktickou poznámku. Já se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže žádnou přihlášku nevidím, je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru kontrolnímu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a tento materiál byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. V obecné rozpravě padl návrh přikázat tento materiál výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já se táži, zda má někdo ještě další návrh na přikázání výborům. Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 271. Přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán ústavněprávnímu výboru a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Naším dalším bodem jednání je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP