Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 816/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Požádám, opět požádám sněmovnu o ztišení. Jestli máte potřebu diskutovat, jděte diskutovat do předsálí, ať je zde dobře rozumět. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhuje se zavedení procesu registrace odrůd s úředně uznaným popisem, který představuje jednodušší proces, než je standardní registrace odrůd podle platného zákona o oběhu osiva a sadby. Změna souvisí s implementací směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008, o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti. Dochází k zavedení společného certifikačního schématu s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů.

Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, uzavírání obalů, rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků.

Dále předkládaný návrh reaguje na neuspokojivou situaci na trhu při uvádění do oběhu sadby česneku. Ze strany prodejců dochází k nežádoucí záměně sadby česneku podléhající režimu zákona o oběhu osiva a sadby za česnek konzumní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale opakovaně vás požádám o klid. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Nastavují se jednoznačná pravidla uvádění sadby česneku do oběhu tak, aby kontrolní a dozorový orgán, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, mohl účinně tento proces kontrolovat a v případě jeho porušení ukládat sankce.

Navrhované nabytí účinnosti je vázáno na závazky vyplývající pro členské státy z provádění směrnic Komise 2014/96/EU, 2014/97/EU a 2014/98/EU.

S ohledem na uvedené bych chtěl současně požádat o možnost zkrácení projednávání ve výborech na 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Kott. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Ve stručnosti doplním, nebo ještě zopakuji to, co si myslím, že je v tomto důležité.

Předložený návrh zákona je transpoziční novelou zákona, kterou se zavádí jednodušší proces registrace ovocných odrůd s úředně uznávaným popisem. Cílem návrhu je zejména transponovat prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, 2004/97/EU a 2014/98/EU, které shodně obsahují pro členské státy transpoziční lhůtu, která byla stanovena 31. 12. 2016. Dochází k zavedení procesu registrace odrůd s úředně uznávaným popisem, který představuje jednodušší proces, než je standardní současná registrace odrůd podle platného zákona č. 219/2003 Sb. Tento způsob registrace je méně náročný pro žadatele o registraci těchto odrůd jak z hlediska splnění podmínek registrace, tak z hlediska finanční náročnosti, kdy se navrhuje stanovení správního poplatku pro tyto odrůdy v nižší výši, než je u klasické standardní registrace odrůd s úředním popisem.

Dochází dále k zavedení společného certifikačního schématu s jednotným přístupem k udržování a testování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů. Nově již nebude možné uvádět do oběhu komfortní (správně konformní) rozmnožovací materiál odrůd s popisem uloženým u dodavatele. Povinností je registrace odrůd s úředním nebo úředně uznávaným popisem. Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů rozmnožovacího materiálu u ovocných výpěstků.

Jak již řekl pan ministr, novela rovněž nastavuje jednoznačná pravidla pro uvádění česnekové sadby do oběhu. Sadby česneku má být možné uvádět do oběhu pouze jakožto uznané nebo standardní osivo. Jejich dodavatelé budou muset být registrování a budou muset informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o případném výskytu škůdců.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než otevřu rozpravu, s náhradní kartou číslo 71 bude hlasovat pan poslanec Radim Fiala.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Chtěl bych jenom procedurálně správně, tak jak jsem avizoval ve svém úvodním slově, načíst a požádat o to, abychom zkrátili lhůtu na projednání ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji váš návrh.

Táži se, zda někdo další se táže do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan ministr a pan zpravodaj si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 261. Přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům. Žádný návrh nevidím.

 

V tom případě budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů, tak jak přednesl pan ministr.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 262. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti 1. Konstatuji, že s návrhem jsme vyslovili souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP