Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato novela byla zpracována s cílem pokračovat ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zkvalitňování podnikatelského prostředí v České republice. Administrativní zátěž podnikatelů se snižuje odstraněním povinnosti podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby zapisovaného do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku. Novela dále upravuje překážky provozování živnosti, které vznikají rozhodnutím živnostenského úřadu o sankčním zrušení živnostenského oprávnění. Zároveň novela vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů neboli sestav s aktuálními veřejně dostupnými údaji podnikatelů. Také chce zkvalitnit právní úpravu živnostenského zákona v návaznosti na aplikační praxi např. úpravou zmocnění pro vydávání tržních řádů, zajištěním řádného fungování centrálních registračních míst, definováním některých pojmů v návaznosti na znění jiných právních předpisů atd.

Takže si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, sice se říká latinsky, že repetitio mater studiorum, že opakování je matka moudrosti, ale já se tedy teď nepustím do toho, abych zopakoval po paní ministryni ty části zákona, které tato novela předkládá. Spíše bych se pokusil už v prvním čtení mírně polemizovat, jestli skutečně ten zásadní přínos těchto technicistních detailů, které jsou navrhovány, je opravdu tím, co nás v těch dlouhodobých nelichotivých žebříčcích rychlosti administrativní a byrokratické zátěže vzniku živnostenského podnikání v České republice dlouhodobě udržuje na velmi nelichotivých místech ve srovnání jak evropském, tak srovnání světovém. V tomto smyslu tuto novelu považuji za příliš parciální a rozhodně se nedomnívám, že jí dojde k nějaké zásadní akceleraci např. oním odstraněním různých překážek k zahájení živnosti. Přestože to jsou kroky racionální, nedomnívám se, že ten akcelerační prvek, který tady paní ministryně zastupující skutečné předkladatele ve svém úvodním slově tak zdůraznila, bude tak výrazný.

Diskusi detailů bych nechal potom na projednání ve výborech. Paní ministryně v zásadě řekla, o čem ta novela je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 247, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě, protože žádný další návrh nepadl, končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP