Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

265.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
/sněmovní tisk 800/

V předsálí by měl být přítomen prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslava Kala, je-li tomu tak. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/2. Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a předložený návrh uvedl. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 byl zpracován podle zákona rozpočtových pravidel číslo 218/2000 Sb., jehož ustanoveními se řídilo rozpočtové hospodaření v průběhu roku 2015. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání v Poslanecké sněmovně. Jeho součástí je rovněž návrh na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2015. Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky dne 27. dubna 2016 a schválila jej usnesením číslo 356 téhož dne.

Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabývá ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány jsou základní makroekonomické ukazatele za rok 2015 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech je pak podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu.

V souladu s rozpočtovými pravidly jsou v samostatných pasážích uvedeny souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, zpráva o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Materiál obsahuje rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu Evropské unie a další údaje. Zařazena je též informace o postupu privatizace a stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2015.

Dovolte mi, abych z pověření vlády návrh státního závěrečného účtu uvedl. Státní rozpočet za rok 2015 byl schválen zákonem č. 345/2014 Sb. jako schodkový s deficitem 100 mld. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1 118,5 mld. a výdaje v objemu 1 218,5 mld. Schválený rozpočet celkových příjmů i výdajů byl v průběhu roku 43 rozpočtovými opatřeními souvztažně navýšen o 13 kapitol, celkem o 94,4 mld., a to na základě zmocnění Ministerstva financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 212,9 mld. korun, celkových výdajů 1 312,9 mld. korun a rozpočtovaný schodek zůstal nezměněn ve výši 100 mld.

Výsledný schodek státního rozpočtu za rok 2015 ve výši 62,8 mld. byl o 37,2 mld. korun nižší oproti rozpočtem předpokládanému objemu a o 15 mld. nižší než schodek vykázaný v roce 2014. Podíl vykázaného schodku státního rozpočtu na HDP v roce 2015 představoval 1,4 % a byl o 0,4 procentního bodu nižší než v roce 2014. Pozitivně na schodek působily jak úspory běžných výdajů rozpočtu, tak i překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení. Překročení kapitálových výdajů bylo pokryto, nároky pak příznivě ovlivnilo růst ekonomiky a zaměstnanost.(?)

Předložený státní závěrečný účet České republiky za rok 2015 vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 234,5 mld., výdaje státního rozpočtu ve výši 1 297,3 mld. a celkový schodek státního rozpočtu ve výši 62,8 mld. a navrhuje vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2015 financujícími položkami takto: vydanými státními dluhopisy ve výši 64,9 mld. a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, jejich zvýšením ve výši minus 2,1 mld. Vypořádání schodku státního rozpočtu vyplynulo ze zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a skutečné struktury a výše jednotlivých zdrojů krytí výsledného schodku.

Tolik hospodaření státního rozpočtu v roce 2015. Doufám, že tímto vystoupením se podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky na rok 2015. Dovolte mi na závěr vyslovit přesvědčení, že s přihlédnutím k podmínkám, za nichž státní rozpočet hospodařil, se vláda se svými úkoly na tomto úseku v roce 2015 vyrovnala. Proto vás jménem vlády žádám, abyste předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2015, jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/1. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 491 ze dne 22. června 2016 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky na rok 2015.

S arogancí sobě vlastní si ale dovolím řečnickou otázku. Je v pořádku, že projednáváme státní závěrečný účet za rok 2015 v březnu 2017? Já myslím, že ne.

A nyní k vlastnímu usnesení rozpočtového výboru ze dne 22. června 2016.

Po úvodním výkladu náměstka ministra financí, po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení výborů k Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2015 (dále státní závěrečný účet) a konstatuje, že

a) všechny výbory doporučily Poslanecké sněmovně schválit nebo vzít na vědomí kapitoly, okruhy a finanční vztahy státního rozpočtu ke státním fondům podle přikázání z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1176 z 14. dubna 2016,

b) výbor pro zdravotnictví nad to žádá Ministerstvo zdravotnictví o úpravu a zjednodušení podmínek pro čerpání prostředků na specializační vzdělávání lékařů a nelékařů tak, aby prostředky každoročně vyčleněné na rezidenční místa mohly být efektivně vyčerpány s termínem umožňujícím čerpání podle nových pravidel již na rok 2017,

c) po změně zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, lze projednávat stanovisko NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu až po 31. srpnu běžného roku,

dále po projednání všech kapitol a vládního návrhu státního závěrečného účtu jako celku (sněmovní tisk 800) včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

A. Poslanecká sněmovna bere na vědomí státní závěrečný účet - finančně je v usnesení uvedeno, aby vzala na vědomí výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, aby vzala na vědomí stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2015, aby vzala na vědomí informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2015, informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu, informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu a informaci o postupu privatizace a stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2015 podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, uvedenou v sešitu I návrhu státního závěrečného účtu, souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2015 vydanými státními dluhopisy, změnou stavů na účtech státních finančních aktiv - zvýšením,

B. projednala státní závěrečný účet současně se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k němu ve společné rozpravě, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Ještě jednou se omlouvám, že jsem neuváděl jednotlivá čísla. Jsou uvedena samozřejmě v usnesení rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání kontrolního výboru informoval zpravodaj poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 zabýval na své 38. schůzi dne 7. září 2016 a přijal usnesení, ve kterém vzal na vědomí toto stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu a požádal ministra financí, aby do 14. 10. 2016 předložil kontrolnímu výboru přijatá a připravovaná nápravná opatření ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015.

Na kontrolní výbor přišlo šestnáct stran vyjádření Ministerstva financí. Ocituji vám jenom jedno z hutných nápravných opatření, které ministerstvo přijalo.

Takže NKÚ doporučuje, aby se organizační složky státu disponující dostatečným stavem nároků z nespotřebovaných, neprofilujících výdajů přednostně snažily čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů před použitím prostředků z vládní rozpočtové rezervy. NKÚ doporučuje, aby se vláda, Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí intenzivněji zabývaly tím, zda je účel prostředků uvolňovaných z vládní rozpočtové rezervy v souladu s účelem, který vymezují rozpočtová pravidla. - Nápravné opatření Ministerstva financí: souhlas s názorem NKÚ. Toť vše.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si neodpustím ještě několik poznámek k projednávání stanoviska v kontrolním výboru, protože Nejvyšší kontrolní úřad ve stanovisku uvedl, že řada zákonů, předpisů a podmínek a pravidel je nastavena tak přísně, že současné naplnění všech požadavků není možné. Očekával jsem, že se tím vláda bude zabývat, tuto vládu takové konstatování ale nechává v klidu.

NKÚ konstatoval, že vládě se v roce 2015 nepodařilo naplnit cíl v podobě snížení výdajů na konzultační, právní a poradenské služby. Ty se naopak meziročně zvýšily, ty výdaje.

Ve stanovisku je zmíněno, že v návrhu státního závěrečného účtu je uvedeno, že u první stovky poplatníků s největším objemem inkasa daně z příjmů právnických osob z přiznání došlo k meziročnímu poklesu tohoto inkasa o 2,7 miliardy korun. Návrh státního závěrečného účtu následně doplňuje, že došlo ke snížení jejich poměru vůči celkovému inkasu daně z příjmů právnických osob ze 42,9 na 36,6 %. Podle mého názoru ti největší poplatníci velmi dobře optimalizují své odvody.

NKÚ ve stanovisku také konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se české ekonomice v roce 2015 dařilo a dosažené makroekonomické ukazatele vysoce předstihly prognózy, ze kterých se vycházelo při sestavování státního rozpočtu, je zřejmé, že vysoký meziroční růst příjmů z DPH byl způsoben spíše silným růstem výdajů na konečnou spotřebu v ekonomice než efektivnějším výběrem DPH. Přitom ministr financí ve svých vystoupeních uvádí, že je to způsobeno právě efektivnějším výběrem.

Tolik několik poznámek k projednávání na kontrolním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Přečetl jsem již návrh usnesení, pouze budeme brát na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je to úprava, protože výbor říká: schválit nebo vzít na vědomí, takže budeme brát na vědomí. V tomto textu bude znít návrh usnesení. Táži se, zda někdo další se hlásí o slovo v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a táži se na závěrečné slovo pana ministra před závěrečným hlasováním. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak zde zaznělo z úst pana předsedy Votavy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 242. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přečtu omluvy. Dnes od 18.00 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Martin Komárek a dále se od 16.30 do 19.00 hodin z důvodu pracovní cesty omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek.

 

Otevřu další bod dnešního jednání, je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP