Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo schválení již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Z pověření vlády předložený návrh uvede rovněž místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

V rámci mezivládní spolupráce je na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, OECD, naplňován projekt předcházení erozi základu daně a přesouvání zisku, tzv. projekt BEPS. Cílem projektu je efektivně předcházet agresivnímu daňovému plánování a umělému daňově motivovanému přesouvání zisků. Úspěchem projektu BEPS je vytvoření nástroje, který ukládá nadnárodním skupinám podniků s konsolidovanými ročními výnosy vyššími než 750 mil. eur povinnost sestavovat zprávy podle zemí, tzv. Country-by-Country-Reports. V těchto zprávách mimo jiné vykážou své výnosy a daňové povinnosti v jednotlivých daňových jurisdikcích. Tyto zprávy se budou automaticky vyměňovat mezi státy, ve kterých skupina působí. Česká republika se k výměně zpráv podle zemí přihlásila v lednu 2016 podpisem mnohostranné dohody příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí. Na projekt OECD navázala Evropská unie, která tuto jeho část předala do směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Tato směrnice je návrhem zákona transponována. Předložený návrh zákona nejde nad rámec požadavků stanovených směrnicí a uvedených v dohodě z ledna 2016.

Navržená právní úprava posílí mechanismy výměny informací a napomůže k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní. Daňové správy potřebují komplexní a relevantní informace o skupinách nadnárodních podniků, pokud jde o jejich strukturu, politiku stanovovaných převodních cen a jejich interní transakce. V České republice se samotná povinnost sestavovat zprávu podle odhadu dotkne cca čtyř až jedenácti nejvyšších mateřských entit nadnárodních skupin podniků.

Účinnost zákona se s ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu navrhuje od 5. června 2017. S ohledem na délku legislativního procesu proto vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Pro případ, že by s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v prvním čtení, bude třeba zkrátit lhůtu pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech o více než 30 dnů, aby bylo možné dodržet transpoziční lhůtu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Miloslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám velmi jednoduchou úlohu, protože pan ministr tady v úvodním slově řekl podstatu této novely a myslím, že je zbytečné, abych to tady znovu opakovala.

Osobně tento tisk podporuji a podporuji i jeho schválení podle § 90. Myslím si, že získané informace umožní národním daňovým úřadům reagovat na škodlivé daňové praktiky odpovídajícím posouzením rizik a správně zacílenými daňovými audity. Tuto problematiku i agresivní daňové plánování jsme podrobněji probírali, pokud si vzpomínáte, v tisku 868, neboli směrnice DAC III, která předcházela DAC IV. A už jako zpravodajka jsem tehdy upozorňovala na to, že toto prochází legislativou a že nás čeká další novela.

Takže, jak říkám, z mého pohledu zpravodajky mi dovolte, abych doporučila schválit tuto novelu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se hlásí pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vetovat projednávání podle § 90 odst. 2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já registruji vaši námitku. Znamená to, že nebudeme moci pokračovat podle § 90 odst. 2.

Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. (Zpravodajka Vostrá mimo mikrofon k předsedajícímu.) Pokud chcete navrhnout zkrácení lhůty, tak je potřeba tak učinit teď. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych navrhla zkrácení lhůty k projednávání na třicet dnů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. O tom budeme hlasovat. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že byla podána námitka, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je tady jiný návrh na garanční výbor. Pokud ne, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 154, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Žádné další návrhy na přikázání nepadly. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký další výbor. Pokud ne, tak už to jediné, co nám zbývá k hlasování, je návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 235, přihlášeno je 154, pro 82, proti 11. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu číslo 42.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP