Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 869/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony.

Návrh zákona implementuje několik evropských právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, zejména směrnici o trzích finančních nástrojů, směrnici o trestních sankcích za zneužívání trhu, nařízení o trzích finančních nástrojů a nařízení o zneužívání trhu. Vzhledem k tomu, že pravidla podle nařízení o zneužívání trhu se mají uplatnit dříve než pravidla plynoucí ze směrnice o trzích finančních nástrojů, má předkládaný návrh zákona dělenou účinnost. Tato novela dále pokračuje ve sjednocování regulace distribuce na finančním trhu, přičemž navrhovaná úprava je obdobná jako v nedávno přijatém zákoně o spotřebitelském úvěru. Považujeme za důležité, aby obdobné otázky byly v zákonech upravujících jednotlivé sektory finančního trhu upraveny pokud možno stejně. Jedná se zejména o otázky týkající se kvalifikačních, ekonomických a jiných požadavků pro poskytování investičních služeb.

Předkládaný návrh zákona se týká zejména zákona o podnikání na kapitálovém trhu, novelizuje však i související předpisy, zejména zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o správních poplatcích, zákon o bankách, trestní zákoník a trestní řád.

Návrh zákona byl průběžně konzultován s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry a se zástupci České národní banky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako tisk 869/1. Prosím pana zpravodaje příslušného výboru, kterým je pan poslanec Roman Kubíček, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dámy a pánové, rozpočtový výbor přijal usnesení ze 49. schůze ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vedeno jako sněmovní tisk 869. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Dupákové a zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 869, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů - pozměňovací návrhy jsou obsahem tisku 869/1, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dále jako zpravodaj uvádím, že v systému budou ještě uvedeny dva pozměňovací návrhy legislativně technické povahy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím jednu přihlášku, je to pan poslanec Klaška. Pardon, vy jste přihlášen do podrobné rozpravy. To se omlouvám. Myslel jsem, že je to přihláška do obecné rozpravy. Pokud nejsou přihlášky do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že není zájem. Návrh na vrácení návrhu zákona nepadl.

Otevírám podrobnou rozpravu. Nyní má slovo pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument č. 5581 a řeší dosavadní zákaz změny investiční strategie fondu kolektivního investování, aby případnou změnou investiční strategie nebyla dotčena povinnost obhospodařovatele jednat v nejlepším zájmu investorů s odbornou péčí, ale aby byla možná.

Dále jsou tam nějaké drobné legislativně právní úpravy. Celý pozměňovací návrh byl konzultován s Ministerstvem financí, s Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Stanjura stále v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden jako sněmovní dokument č. 6043. Je to podrobně zdůvodněno v materiálu. Obecně mohu říct, že se jedná o doplnění transpozice v oblasti plynárenství. Pozměňovací návrh byl konzultován s Ministerstvem financí. Jedná se v zásadě o technické doplnění navrženého znění zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Žádný hlasovatelný návrh nepadl, v tom případě končím i projednávání tohoto bodu.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP