Čtvrtek 2. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

25.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - druhé čtení

Předložený návrh za navrhovatele uvede paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme před sebou návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, sněmovní tisk č. 807. Dovolte mi, abych vás jako zástupkyně předkladatelů seznámila s nejnovějším vývojem.

Projednávání tisku bylo na prosincové schůzi výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přerušeno. To samé se stalo na prosincové a lednové schůzi hospodářského výboru. Důvod byl jednoduchý. Po dohodě s Ministerstvem dopravy jsme čekali na to, až připraví komplexní pozměňovací návrh, který by reagoval na připomínky tohoto rezortu. Tento komplexní pozměňovací návrh, který vychází z výsledků vyjednávání mezi Ministerstvem dopravy, zástupci Svazu měst a obcí a v neposlední řadě námi jako zástupci předkladatelů byl na konci ledna skutečně předložen. Protože kompromis považuji v zásadě za přijatelný, tento pozměňovací návrh jsem si osvojila. Ten pak byl výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat.

Stejně jako původní předloha má uvedený komplexní pozměňovací návrh jednoduchý cíl - usnadnit žadatelům o řidičský průkaz život. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, případně se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty, který je myslím výmluvný. Uváděla jsem ho ostatně už v prvním čtení. Před časem mi jeden student z Moravy napsal - cituji: "Trvalé bydliště mám na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad na rozdíl od občanského průkazu. Z důvodu výměny řidičského průkazu si tedy musím vzít dva dny dovolené a dvakrát cestovat 200 km tam a zpět s náklady cca 900 korun jen za jízdné, což odpovídá u studenta jako já například týdennímu rozpočtu na jídlo."

Znovu zdůrazňuji, že právě těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, jak předpokládá současná úprava, ale na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. V návrhu se také předpokládá, že bude moci být pořízena fotografie přímo na místě. To je, myslím, velmi vstřícné a rozumné.

Dovolte mi zopakovat své přesvědčení, že právě tak by měla vypadat veřejná správa v 21. století. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru jako výboru dalšímu. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 807/2-4.

Prosím nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo. Tady není nikdo z vlády, takže podle mne nemůžeme pokračovat. Já čekám, až se někdo přiblíží.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, máte pravdu. Já přeruším schůzi podle jednacího řádu - už jeden ministr jde.

 

Poslanec Jan Klán: Pan ministr životního prostředí, výborně, takže můžeme pokračovat. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pana ministře, prosím, sežeňte si nějakého kolegu, jinak se nesmíte jít ani vyčurat. Omlouvám se. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: - s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 9. února 2017.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 52. schůzi po odůvodnění Ing. Věrou Kovářovou, poslankyní Parlamentu, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmoví tisk 807 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já ty pozměňovací návrhy zde nebudu odůvodňovat všechny, pouze řeknu dva zásadní, které nějakým způsobem mění původní návrh, a to je, že v § 129 se doplňuje odstavec 4, který zní: Pro účely vedení v registru řidičů a vyhotovení řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče si obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění, rozšíření řidičského oprávnění nebo o vydání řidičského průkazu nebo paměťové karty řidiče opatří digitalizovanou fotografii žadatele a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele. Nelze-li digitalizovanou fotografii žadatele získat z registru řidičů, z evidence občanských průkazů, z evidence cestovních dokladů nebo z agendového informačního systému cizinců nebo došlo-li k podstatné změně podoby žadatele, pořídí ji obecní úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti. - To je ta takzvaná zásadní změna.

Ještě změna ohledně správních poplatků, kdy se číslo 50 nahrazuje číslem 200. Jedná se tam o změnu poplatků.

Jinak samozřejmě tuto poslaneckou iniciativu tady vítám. Konečně dochází k propojení pomocí elektronizace státní správy, tak abychom se nemuseli fotit na různé průkazy dvakrát třikrát, takže si normálně digitalizovanou podobu stáhnou z jednotlivých registrů.

To je zatím ode mě vše, případně se přihlásím dále do rozpravy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodajku hospodářského výboru paní poslankyni Květu Matušovskou, aby nás informovala o projednání v tomto výboru a odůvodnila pozměňovací návrhy. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Já jenom doplním, že hospodářský výbor projednával tuto novelu na své 46. schůzi dne 25. ledna. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova poslankyně Věry Kovářové, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské a po obecné a podrobné rozpravě přerušil projednávání sněmovního tisku 807 a více už o něm nejednal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já to vítám. Vítám ten komplexní pozměňovací návrh, protože on obsahuje to, co jsme se s kolegyní Kovářovou dlouho snažili prosadit vládní cestou, a když už jsme ztratili naději, že se to vůbec stihne, tak jsme to předložili poslaneckou cestou.

Ten zákon vypadá, že by mohl přinést elektronizaci a v komfortu i ve snížení nákladů nějaký slušný výsledek. Co mě ale totálně zarazilo, až jsem si to musel přečíst několikrát, abych tomu uvěřil, je, že účinnost je navržena za 25, potažmo 31 měsíců, takže ten zákon sice můžeme dnes poslat do třetího čtení a následně schválit s pocitem, jak jsme pohnuli s elektronizací a s naprosto racionální logickou věcí, u které si každý spíše řekneme jak to, že už to tady dávno není, jak to, že několik set řidičů letos honíme do jejich ORP s nafocenými fotkami, proč už ten zákon tady nebyl loni. Ale my říkáme, že tady nebude ani za dva a půl roku nebo tři roky. To mi přijde neuvěřitelné, nepochopitelné, a tak budu dávat pozměňovací návrh, který tuto lhůtu racionálně zkrátí, ne do nesplnitelných limitů, ale do takových limitů, kdy to bude možné implementovat a bude možné to upravit. Přijde mi neskutečné, abychom na to, že nebudeme muset chodit s fotkou z fotolabu a že nebudeme muset chodit přímo na ORP, čekali dva a půl nebo tři roky. To je přece lhůta, která je v IT úplně neuvěřitelná a neobhajitelná.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nemám žádné problémy s tímto poslaneckým návrhem. Jde určitě správným směrem, ale jenom bych si tady dovolil vyslovit svoji představu eGovernmentu.

Jestliže už máme legislativu takovou, že dostanete v 18 letech řidičák, a pokud nejste profesionál, tak teprve někdy v 60 nebo kdy stát vůbec prověřuje, jestli můžete řídit, tak podle mě neexistuje žádný důvod k tomu, abychom si prodlužovali řidičáky tak, že chodíme na úřad, a ještě pod penalizací. Když se podíváme, jak fungují bankovní karty - jednou přijdete, bankovní kartu vám vystaví, pak v případě, že vám ta karta propadne, tak dostanete zprávu, pokud s tím souhlasíte, karta vám přijde domů. Vy ji zaktivujete telefonem nebo internetem, a tím je to vyřízeno. Nikam nemusíte chodit.

Můžete vyslovit námitku, že na té kartě není fotka, ale já jsem se pokoušel vymyslet, proč bychom měli na úřad donášet své fotky. Za prvé, je digitální by definition, protože všude vás vyfotí digitálním foťákem, takže není důvod k tomu, aby ji stát znovu digitalizoval. Za druhé, když ji tedy pošlete elektronicky, tak jsem přemýšlel, jak se tento systém dá zneužít. Například mám švagra, kterému sebrali řidičák, a já tam pošlu jeho fotku. Fajn, jeho problém jsem vyřešil, ale já nemám řidičák. Když pošlu fotku Marylin Monroe místo své fotky, tak asi u silniční kontroly budu mít problémy. Takže neexistuje žádný důvod, proč bychom si měli, a ještě pod penalizací, prodlužovat řidičské průkazy.

Když tohle prosadíme, zmizí fotbalové hřiště, která momentálně je teď třeba v Praze, kde je jedna přepážka za druhou, ke které se musíme dvakrát dostavit. Tento návrh říká, že se můžeme dostavit, kam chceme. To je úplně v pořádku. Já ho určitě podpořím, protože to je krok správným směrem, ale není to řešení eGovernmentu. To je v tom, abychom nedělali zbytečné úkony, které po nás stát vyžaduje úplně zbytečně, a ještě to stojí peníze.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Pan poslanec Petr Bendl jako další přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Jenom chci avizovat, že v podrobné rozpravě navrhnu pozměňovací návrh, který se týká stávající právní úpravy, která je v praxi poměrně složitá a nevhodná. Je to praxe v oblasti povolování reklamních zařízení v obcích při jejich výkonu přenesené působnosti. Ten pozměňovací návrh věci zjednodušuje po vzoru Slovenska a Rakouska, kde to takto funguje. Věřím, že by to mohlo fungovat i v České republice. Návrh má podporu Svazu měst a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Přikročíme k rozpravě podrobné, kterou zahajuji, a jako první se do ní přihlásil poslanec Jan Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, lhůta dvou- tříletá myslím, že je naprosto zbytečná, a proto navrhuji pozměňovací návrh, který načítám z tohoto místa. Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a článek V. nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče. Po něm pan zpravodaj Jan Klán.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5981, vloženému do systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já mám pouze legislativně technický pozměňovací návrh. Tento zákon nabývá účinnosti 1. července 2019 s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 35 a 36 a čl. 3 bodu 1, 2, 4 a 6, který nabývá účinnost 1. ledna 2020. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí po podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. není zájem. Protože neeviduji žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP