Pátek 24. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

9.
Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 936/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám k projednání ve druhém čtení návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Jak jsem již uvedl během prvního čtení, tento návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Dne 24. ledna projednal návrh zákona výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a doporučil schválit návrh zákona v předloženém znění. Hospodářský výbor návrh zákona projednal 25. ledna tohoto roku a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Chtěl bych poděkovat členům obou výborů za konstruktivní přístup během projednávání návrhu zákona. Dále bych chtěl požádat o vstřícnost v rámci dalších fází procesu projednávání návrhu zákona, neboť lhůta pro transpozici již uplynula a Evropská komise již vede s Českou republikou řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu zpožděné transpozice směrnice.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Jak jste zmínil, návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru dalšímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 936/1 až 3. Prosím nyní, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, po projednání v hospodářském výboru, a to na jeho 46. schůzi dne 25. ledna tohoto roku, kam bylo v řádném termínu doručeno deset pozměňovacích návrhů vypořádaných gesčními orgány, tedy Ministerstvem obchodu a průmyslu a Českým telekomunikačním úřadem, často zcela protikladně, bylo k vládnímu návrhu zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 936, přijato následující usnesení:

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Kameníka, zpravodajské zprávy poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 936 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technické připomínky;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru a

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Schválené pozměňovací návrhy a legislativně technická připomínka jsou k nahlédnutí ve sněmovním tisku 936/3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Josef Zahradníček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 51. schůzi dne 24. ledna letošního roku vládní návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 936, projednal a po odůvodnění Ing. Bc. Petrem Kameníkem, pověřeným náměstkem ministra průmyslu a obchodu, a po zpravodajské zprávě poslance Josefa Zahradníčka a po rozpravě přijal usnesení číslo 249, ve kterém

I. doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 936 projednat a schválit v předloženém znění;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a

III. pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Ivan Pilný, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já jsem rád, že jsme se opět v zákoně o vysokorychlostním internetu, který je velmi potřebný a který má obrovské zpoždění, a už nám vyhrožuje i Evropská unie, posunuli v legislativním procesu. Pevně doufám, že signalizované personální změny na Ministerstvu průmyslu a obchodu ten legislativní proces nezpozdí.

Já se budu snažit odůvodnit dva pozměňovací návrhy, které jsem přednesl na hospodářském výboru a které jsou uloženy jako sněmovní tisky, ke kterým se přihlásím potom v podrobné rozpravě.

První pozměňovací návrh mluví o tom, že stavba vysokorychlostních sítí by měla být ve veřejném zájmu. Je to proto, že zatím digitální infrastruktura rozhodně není položena na roveň infrastruktuře energetické nebo dopravní. My jsme v tomhle směru na chvostu nejen Evropy, ale na chvostu celého světa. Tady tlačíme rychlost třicet megabitů, a Evropa už po nás vyžaduje sto. Máme obrovské zpoždění, a proto konstatování toho, že výstavba těchto sítí je ve veřejném zájmu, nám potom umožňuje použít výrazně vyšších prostředků k tomu, aby ta infrastruktura byla provedena. K tomuto návrhu je také souhlasné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu.

Druhý pozměňovací návrh mluví o technologické neutralitě. Samozřejmě jedním z těch základních regulačních principů, které platí u elektronických komunikací, je zajištění technologické neutrality. Na druhé straně existuje plán využití rádiového spektra a k tomu jsou i přiděleny rádiové kmitočty.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, že vás na chviličku přeruším. Poprosím kolegy hlavně vlevo, aby se ztišili, abychom to doprojednali řádně.

 

Poslanec Ivan Pilný: Takže existuje plán přidělení rádiových kmitočtů a také jsou přiděleny jednotlivým držitelům. To je i spojeno s velkými investicemi, které jsou potřeba na zajištění provozu na těch rádiových kmitočtech.

Já osobně jsem se přiklonil k názoru, že v případě, pokud existuje takovýto plán a existují taková oprávnění, tak by Český telekomunikační úřad měl opustit princip technologické neutrality. Samozřejmě že chápu, že k tomuto pozměňovacímu návrhu, byť je podpořen i Ministerstvem průmyslu a obchodu, se začíná zvedat určitá diskuse. Já bych tady nerad byl obviněn z nějakého lobbistického tlaku, takže ponechávám na vůli Poslanecké sněmovny a jejím hlasování, jestli tento pozměňovací návrh schválí, nebo ne. Já osobně jsem se přiklonil k tomu, že by tam měla být určitá ochrana investic, a respektovat ten plán rádiového spektra. Proto jsem tento pozměňovací návrh předložil, to znamená odstranění v určitých případech toho principu technologické neutrality.

To jsou moje pozměňovací návrhy. Já se k nim potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu nebo podat nějaký návrh. Není tomu tak, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo pan ministr nebo pan zpravodaj. Ne. Žádný hlasovatelný návrh nezazněl. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil opět pan poslanec Pilný, a dávám mu slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tedy formálně přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy jako sněmovní tisky 5634 a 5635.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych omluvil nepřítomnost pana kolegy Kudely, který mě požádal, abych se přihlásil k jím načtenému pozměňovacímu návrhu. Tedy kolega Petr Kudela načetl pozměňující návrh, který je v systému zapsán pod číslem 5879, a v odůvodnění uvádí, že účelem pozměňovacího návrhu je připravit kompetence Českého telekomunikačního úřadu pro blížící se digitalizaci rádiového vysílání pro umožnění provozování rozhlasových programů soukromých provozovatelů i Českého rozhlasu na celém území České republiky. Je proto úřadu uložena povinnost vyhradit, garantovat pro Český rozhlas příslušné kmitočty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy nebo chce podat nějaký návrh. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Ani pan zpravodaj nemá zájem.

Já tedy využiji chviličku, ještě přečtu došlé omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Válková od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor mezi 12. a 14. hodinou z rodinných důvodů a omlouvá se paní poslankyně Bohdalová od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů.

Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh v tomto bodě, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP