Pátek 24. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

222.
Návrh poslanců Jana Birke a Romana Sklenáka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Vedle pana kolegy Birkeho, který už je u stolku zpravodajů, požádám, aby totéž místo zaujal pan poslanec Jaroslav Foldyna, který je zpravodajem garančního výboru, hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 888/6, který vám byl doručen 24. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 888/7.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevřu tedy rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Stanjury a potom pana poslance Bendla. Pan kolega Stanjura. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Když to zjednoduším, budeme se rozhodovat, jestli kraje mají soutěžit o správu a údržbu, nebo ne. Takhle je to jednoduché. My, kteří říkáme, že mají soutěžit, podpoříme zamítnutí, vy, kteří si myslíte, že nemají soutěžit, budete hlasovat pro tento návrh zákona. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou, poté pan kolega Karel Šidlo v řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátké zdůvodnění, ty dvě minuty mi na to budou stačit. Totiž mezitím už proběhly některé soutěže a v praxi se opravdu ukázalo, že když se soutěží, tak se minimálně jedna třetina nákladů ušetří. Takže chcete-li, aby se za méně peněz nebo stejně peněz opravilo více, podpoříte návrh na zamítnutí. Jestli je vám to jedno, schválíte tenhle zákon.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Bendlovi i za dodržení času k faktické poznámce. A nyní v rozpravě pan kolega Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, budu velice stručný ve vystoupení. Obě dvě vystoupení, která předcházela mému, v podstatě reagovala na to, o čem byla celá diskuse v průběhu legislativního procesu, zda se kraje chtějí vyhnout soutěžím, či nechtějí vyhnout soutěžím, zda Ředitelství silnic a dálnic bude zadávat tyto zakázky napřímo, či nikoli. Já jsem se snažil vám všem vysvětlit, že o to nejde, že jde o to, zda vůbec Ředitelství silnic a dálnic může soutěžit a posléze uzavřít smlouvy s kraji na letní a zimní údržbu.

Dostalo se mi do rukou zatím neoficiální, ale přesto už statistické vyhodnocení otevírání obálek, protože jak jsem předeslal, 9. února byl konec podávání nabídek do veřejného výběrového řízení, které probíhalo na Ředitelství silnic a dálnic. Ze 14 oblastí, které jsou vlastně ve 12 případech kraji České republiky a v jednom případě je to Středočeský kraj rozdělený na dvě oblasti, tak krajské súsky, když to nazvu takto zjednodušeně, podaly v devíti oblastech nabídku. A tady teď zaznělo, že si máte vybrat, co bude levnější a co bude dražší. V šesti případech z těch devíti ty krajské súsky jsou levnější než ostatní subjekty.

Prosím, tak se rozhodněte správně, abychom vůbec umožnili, aby súsky tu letní a zimní údržbu mohly dělat a aby Ředitelství silnic a dálnic s nimi mělo legislativní možnost uzavřít tu smlouvu, to znamená dělit správcování komunikací první třídy. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Šidlovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Závěrečné slovo? Pan zástupce předkladatelů kolega Jan Birke se závěrečným slovem. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, já opravdu nebudu dlouho hovořit o tom, protože jsme celou dobu do třetího čtení vedli velmi plodnou debatu nad tímto tématem a myslím, že mí předřečníci to tady velmi dobře shrnuli.

Nicméně mi dovolte, abych poukázal na jeden aspekt, který je podle mého názoru velmi důležitý. V tomto případě role předkladatelů, moje a pana kolegy Sklenáka, byla to, že jsme v podstatě zkopírovali Ministerstvo dopravy a jejich návrh, který podepsal pan ministr Ťok, z Asociace krajů memorandum, na základě čehož vznikl tento návrh. Nic jiného v tom není, proboha, aby nedošlo náhodou k názoru, že budeme tady jakýmkoli způsobem, ať už to hlasování dopadne jakkoliv, označováni za to, že jsme my ti, kteří chceme posouvat ten výběr kamkoliv. Ať se to kolegům líbí, nebo nelíbí, především kolegům z mých koaličních partnerů z hnutí ANO, je to tak. Je mi to líto, ale je to tak. Váš pan ministr to podepsal a požádal nás, abychom to v devadesátce předložili, tak toto je fakt. Nicméně rozhodnete svým hlasováním, které samozřejmě proběhne. Nicméně já jsem pokládal za nutné toto říci. Nicméně tím nechci samozřejmě ovlivňovat rozhodnutí kolegů v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo za zástupce navrhovatelů. Nyní požádám zpravodaje, jestli chtějí mít závěrečné slovo. Pan kolega Foldyna nemá zájem. Pan kolega Bendl za výbor o závěrečné slovo jako zpravodaj nemá zájem. V tom případě požádám pana kolegu Foldynu, aby sledoval, abych neudělal nikde chybu, protože hlasování je jednoduché, pane zpravodaji. Procedura hlasování: hlasujeme o zamítnutí, nebo o zákonu jako o celku. Čili jiná procedura není. Jiný pozměňovací návrh nepadl. Chcete, abychom o takové proceduře hlasovali? Myslím, že to není potřebné.

Nejdřív vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci, protože jsem několikrát požádal kolegy a kolegyně, aby debaty přenesli do předsálí. Ještě zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených.

 

Jako první hlasujeme návrh na zamítnutí. Můžeme tak učinit, a to v hlasování číslo 150, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150, z přítomných 143 pro 60, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Birkeho a Romana Sklenáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 888, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 151 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 146 poslanců pro 76, proti 63. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 222.

 

Budeme pokračovat, a to podle schváleného pořadu schůze. Přecházíme do bloku druhých čtení. Nyní tedy bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP