Čtvrtek 23. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

211.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská
a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé
/sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi představit komplexní hospodářskou a obchodní dohodu s Kanadou, která je známá pod zkratkou CETA. Tato dohoda byla několikrát skloňována v minulých týdnech a v minulých hodinách v souvislosti s dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.

Během projednávání několikrát zaznělo, že CETA by měla uškodit našim občanům a české ekonomice. To bych nyní rád uvedl na pravou míru. Podle mého názoru je CETA jedna z nejlepších obchodních dohod, kterou Evropská unie a Česká republika jako její člen od svého vzniku sjednala. Úrovní ambicí a svým rozsahem výrazně usnadňuje obchod, podporuje ekonomický růst a posiluje partnerství s naším blízkým spojencem. Věřím, že tato dohoda se stane vzorem pro vyjednávání s dalšími zeměmi, tak i obecně pro tvorbu pravidel a standardů v mezinárodním obchodu. V podobném duchu se vyjádřil také Evropský parlament, který jasnou většinou dal souhlas s ratifikací dohody.

Spolu se samotnou dohodou vám předkládáme také národní dopadovou studii, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovat. Ta podrobně popisuje, jaký vliv bude mít CETA na českou ekonomiku a také jaká očekávání mají od dohody některé české firmy. Studie je veřejně dostupná na webových stránkách. Každý občan si ji může přečíst, stejně jako celý text dohody, který byl zveřejněn více než půl roku před podpisem CETA.

Nyní bych ovšem rád zmínil alespoň několik nejdůležitějších faktů, proč je taková mezinárodní dohoda výhodná i pro Českou republiku. Za prvé, otevírá 35milionový trh jednoho z nejrozvinutějších států světa. Nabízí nové exportní příležitosti pro naše podniky, tím pádem přináší nová pracovní místa a přispívá k hospodářskému růstu. Připomínám, že poměr exportu k HDP v České republice se pohybuje kolem 80 %, což ukazuje, jak moc jsou pro nás důležité otevřené zahraniční trhy. Zdraví naší ekonomiky přímo závisí na schopnosti prodávat naše produkty a služby mimo Českou republiku.

Dohoda CETA mimo jiné odstraňuje cla u všech průmyslových výrobků, což pomůže především automobilovému sektoru, výrobcům pneumatik nebo zdravotnické techniky. Zároveň ale přináší ještě zásadnější výhody v oblasti netarifních bariér. Právě jejich odstranění je totiž klíčem, jak usnadnit a výrazně zlevnit vzájemný obchod. V mnoha odvětvích bylo dohodnuto vzájemné uznávání certifikace výrobků, což jsou obvykle zdlouhavé a nákladné procesy, kvůli nimž firmy často rezignují na pokusy vyvážet zboží mimo Evropskou unii. Naše studie ukázala, že CETA v tomto ohledu firmám přímo ušetří až 100 mil. korun a navíc povzbudí další společnosti k exportu, mezi nimi i malé a střední podniky, pro něž jsou tyto překážky zvláště omezující.

Nové příležitosti vidím pro české exportéry v různých oblastech, např. ve strojírenském, hutnickém, chemickém nebo farmaceutickém sektoru. V případě služeb máme významný potenciál v oblasti stavebnictví, informačních technologií, dopravy nebo distribučních služeb.

Česká republika bude mimo vlastního exportu do Kanady těžit také z nepřímého obchodu skrze vývoz do dalších zemí EU, např. skrze automobilové díly.

CETA rovněž zajišťuje pro nás důležitý volný a transparentní přístup k veřejným zakázkám až na regionální úroveň a jednodušší vysílání českých pracovníků do Kanady. To jsou oblasti, o něž jevila řada firem velký zájem, a proto nyní oceňují výsledek.

Samozřejmě jsme během jednání vnímali určitou kritiku dohody, ta ovšem často vycházela z nesprávného výkladu jejího obsahu. I proto považuji za užitečný dokument, takzvaný společný nástroj EU a Kanady k výkladu CETA, který vysvětluje ta ustanovení, která mohou ve veřejnosti vzbuzovat obavy. Tento dokument je závazný pro výklad CETA, nicméně není přímou součástí dohody.

Je důležité, aby zaznělo, že CETA nijak nezasahuje do regulatorních pravomocí EU a členských států, tzv. right to regulate je zachován.

Na evropský trh mohou být nadále dováženy pouze výrobky, které budou splňovat naše standardy a normy. Investoři a poskytovatelé služeb se musí řídit místními předpisy. Rozhodně se zachovává i naše právo regulovat ve veřejném zájmu, ochrana veřejných služeb a ostatní základní principy, na nichž je postavena Evropská unie.

Další podrobnosti o CETA jsme představili již 25. ledna na prezentaci v hospodářském výboru, který ve svém usnesení podpořil co nejrychlejší ratifikaci dohody. Všichni poslanci jsou rovněž zváni 13. března na celodenní konferenci k implementaci CETA, na níž bude příležitost se setkat s hlavním vyjednavačem v EU Maurem Petriccionem a zástupci kanadské strany.

Závěrem mi dovolte říci, že po sedmi letech intenzivního a ne vždy jednoduchého vyjednávání je výsledkem moderní a vyvážená dohoda, která podpoří evropskou a českou ekonomiku a může sloužit jako vzor pro budoucnost. Občas, když slyším kritiky na CETA, tak mám pocit, že CETA je obětí toho, že se mnozí domnívají, její kritici tedy zejména, že CETA je předskokanem smlouvy TTIP, čili dohody o transatlantickém partnerství se Spojenými státy. Tady bych chtěl jasně říci, že CETA v tuto chvíli není žádným předskokanem, smlouva se Spojenými státy je v zárodku a v tuto chvíli Evropa nemá v zásadě s kým vyjednávat na americké straně, protože nový americký prezident se k těmto smlouvám postavil negativně. Čili CETA je smlouva sama o sobě, není žádným předskokanem, a proto vás chci požádat o ratifikaci smlouvy CETA tímto ctihodným shromážděním.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Matěj Fichtner, který ale není přítomen, jak vidno. Tak poprosím kolegy poslance, kdo je schopen se toho ujmout? (Hlas z pléna vyzývá k přerušení jednání.) Tak pan poslanec Milan Urban.

 

Budeme tedy hlasovat nejprve o změně zpravodaje z pana poslance Fichtnera na pana poslance Urbana.

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 134, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Já poprosím zpravodaje pana poslance Milana Urbana. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že vše bylo sděleno panem ministrem a vzhledem k času nebudu dále rozvíjet detaily. Pokud samozřejmě budou dotazy, tak se k nim rád vyjádřím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku - paní poslankyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, vážení kolegové, vážené kolegyně, abych i já vyjádřila svůj postoj k této projednávané smlouvě.

Tato smlouva je totiž zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy. Z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví CETA znamená, že budou oslabeny zásadní evropské normy a v maximálním limitu pro rezidiuum pesticidů a endokrinních disruptorů. CETA navíc oslabuje právní předpisy Evropské unie týkající se GMO. Kvalita potravin v České republice se tak ještě sníží. Apeluji proto na naše kolegy a kolegyně, aby v zájmu občanů České republiky tuto smlouvu nepodpořili.

Dále mi dovolte, abych přednesla pár informací z projednávání před samotným hlasováním CETA v Evropském parlamentu. Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci hlasoval proti CETA. K hlasování proti vyzval Mezinárodní výbor pro obchod kvůli obavám o zaměstnání a práva pracovníků. Zejména europoslanci vyvolávají pochybnosti o tom, zda CETA by prospěla pracovním podmínkám, snížení nerovnosti nebo k vytváření kvalitních pracovních míst. Ve stanovisku, které se hlasovalo, poslanci zdůraznili, že důkazy ukazují, že dohoda přispěje k prohlubování rozdílů v příjmech mezi nekvalifikované a kvalifikované pracovníky, a tím se zvýší nerovnost a sociální napětí. V komentáři po hlasování EFA člen výboru pro zaměstnanost a sociální věcí Jean Lambert řekl: Argumenty předložené ve prospěch CETA prostě nestačí. Co se pracovních podmínek týká, je dohoda velmi podezřelá. Soudní systém by vytvořil další práva pro investory, aniž by něco smysluplného udělal pro pracovníky, rostoucí nerovnováhu v právech a ochraně. Rovněž by riskoval rostoucí nerovnosti. Existují vážné obavy, že dohoda by mohla přispět k růstu příjmové nerovnosti, tedy k něčemu, co je již obrovský problém v Evropské unii. Jsme všichni pro tvorbu kvalitních pracovních míst. Ale důkaz, že tato dohoda by něco přinesla v této oblasti, je tenký jako papír. Očekáváme, že Mezinárodní výbor pro obchod vezme tyto obavy v úvahu, když dávají své konečné doporučení parlamentu.

Zelení byli silně kritičtí vůči způsobu, jak byl postup a jak bylo manipulováno s ohledem na CETA. Mluvčí Greens řekl: Dnešní rozhodnutí zdůrazňuje opět mnoho důvodů, proč jsme se připojili k nevládním organizacím a občanským společnostem v oponování CETA. Ale to také upozorňuje na problém a způsob, jakým tato rozhodnutí jsou činěna. Parlament bude mít poslední příležitost v příštím roce ukázat, že je ochoten udělat něco pro společné dobro a odmítnout tak dát souhlas k CETA. Politický dokument skupiny Greens/EFA přijatém v listopadu volali (?) po radikálních změnách v postupech pro sjednávání a ratifikace obchodní dohody. Žádá, aby Evropský parlament měl právo projednávat společné zákony a budoucí obchodní dohody, a vyzývá k velké účasti a transparentnosti celého procesu ze strany poslanců a občanské společnosti.

Následuje tisková zpráva výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci, který vyjádřil také nesouhlas s CETA. Dne 8. prosince výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci přijal stanovisko, které předložil poslanec Evropského parlamentu Georgi Pirinski, který vyzývá výbor pro mezinárodní obchod, aby doporučil, aby Evropský parlament odmítl dát souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření hospodářské a obchodní dohody CETA mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé. Před závěrečným hlasováním o stanovisku tohoto výboru zamítla (?) tři pozměňovací návrhy, které navrhovaly souhlas udělit. Toto stanovisko podpořila většina členů výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci a představuje významný prospěch pro všechny evropské občany, pracující, odbory a nevládní organizace, jakož i pro místní a regionální orgány jak v rámci Evropské unie, tak Kanady, které se zasazují o nový přístup k obchodním dohodám, poskytnutí potřebných záruk pro práci, sociální a environmentální práva, plné respektování základních demokratických zásad a postupů a nerušených výsad pro veřejné orgány, aby mohly zákony regulovat ve prospěch ochrany veřejných zájmů a prosazování veřejného blaha. Výsledek dosažený ve výboru pro zaměstnanost dnes poskytuje důležitý impuls pro přijetí takového přístupu v průběhu nadcházejících rozhodnutí, která mají být přijata v rámci Evropského parlamentu stejně jako v národních parlamentech členských států, pokud jde o CETA, stejně jako o ostatní úplné obchodní a hospodářské dohody, které se dojednávají.

První ne hlasování na CETA šlo z výboru pro zaměstnanost. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu odmítl notoricky známou dohodu CETA. Zatímco toto hlasování nebylo závazné, hlasování o tom, zda přijmout dohodu, bude nakonec povedeno v Evropském parlamentu. A dnes už i víme, jak toto hlasování dopadlo.

Dále volají zástupci Trade Union Congress po tom, aby se všichni britští poslanci připojili ke svým kolegům ve výboru pro zaměstnanost a odmítli CETA. CETA představuje špatný přístup k obchodním dohodám, které nesmí být použity jako šablona pro naše budoucí vyjednávání pro budoucí Evropskou unii, neboli britské dohody. Pokud by post-brexit dohoda vypadala jako CETA, znamenalo by to, že odbory by byly vyřazené z procesu vyjednávání a dohodě, což by otevřelo nově (?) veřejných služeb a další privatizaci veřejných služeb, které neobsahují žádné závazné ochrany pro práva pracujících a dají zahraničním společnostem pravomoc žalovat naši vládu. Mimochodem mnohé podniky by nebyly spokojené s dohodou brexit ve stylu CETA, protože by buď jako CETA neposkytla bezbariérový přístup, který obchod může získat jednotným členstvím na trhu. A jednotný trh členství je také to, co považuji ve zprávě vydané tento týden za to, co poskytuje nejlepší možnost pro naše britské hospodářství a způsob, jak chránit pracovní místa a sociální práva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A protože uplynula 13. hodina, tak přerušuji tento bod obecné rozpravy. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a přerušuji jednání do 14.30, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na pana premiéra. Přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Dalším bodem našeho pořadu jsou

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP