Čtvrtek 23. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

210.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016
/sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy byla vystoupením ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka znovu otevřena obecná rozprava. Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr, je-li přítomen. Nemáme pana ministra... (S úsměvem.) Ani nemám, co bych četl za omluvy... Já pro jistotu... mám zde omluvu pana poslance Tomio Okamury, který omlouvá svoji nepřítomnost 23. 2. z důvodu jiného jednání.

Obracím se na pana předsedu klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo, máte možnost vystoupit.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já prosím zjistím situaci. Prosím o pět minut přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Takže já přerušuji jednání do 11.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.02 do 11.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.07. Budeme pokračovat v přerušeném jednání v bodě č. 210, který jsem před chvílí uvedl. Vítám pana ministra a poprosím ho, aby spolu se zpravodajkou pro prvé čtení paní poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou zaujali své místo u stolku zpravodajů. Ptám se, zda mají zájem o krátké úvodní vystoupení. Připomínám, že se jedná o znovuotevřenou rozpravu, která byla otevřena vystoupením pana ministra. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobrý den, zdravím. Omlouvám se za zdržení a oceňuji, že jste mi dali šanci se dostavit do Sněmovny. Chtěl bych pokračovat v projednávání dohody o strategickém partnerství, která byla, pokud vím, přerušena ještě před hlasováním.

Chtěl bych možná ještě jednou připomenout, že my hovoříme o dohodě o strategickém partnerství, což je tedy jedna věc, a nemluvíme o té komplexní hospodářské a obchodní dohodě, tzv. CETA. V této chvíli mluvíme pouze o té dohodě o strategickém partnerství, kterou tady předkládám, i když jsme se minule bavili o tom, že tu existuje samozřejmě souvislost mezi touto obecnou strategickou dohodou a tou obchodní, která bude projednávána příště nebo jindy. Já jsem se tady přimlouval za to, abychom ty dohody nesměšovali. A teď bych se chtěl tedy soustředit především na tu dohodu o strategickém partnerství.

Já si pamatuji, že minule tady ve Sněmovně zaznívalo, že bychom měli počkat na výsledek hlasování o těchto dohodách v Evropském parlamentu. Možná si vzpomenete, že jsem tady řekl, že nic nebrání tomu, aby to český parlament samostatně posoudil, protože je to - to naše hledisko a stanovisko nemusí být totožné se stanoviskem Evropského parlamentu. Takže já jsem byl pro to, abychom se tím zabývali samostatně. Nicméně dnes vám mohu sdělit, že v té věci došlo k posunu od toho dne, kdy jsme se tím zabývali tady naposled. Plénum Evropského parlamentu skutečně projednalo obě dohody, jak tuto dohodu o strategickém, tak tu obchodní dohodu CETA, a udělilo souhlas 15. února. Evropský parlament udělil souhlas s dohodou CETA i s uzavřením té dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou. To je ta, o které mluvím já, ta druhá.

Rád bych vás informoval, že v té rozpravě zaznělo z úst komisařky Malströmové, že obchodní politika není pouze o obchodu, že je i o ochraně standardů, ochraně hodnot a že ty v dohodě CETA nejsou ohroženy - to tedy mluvila tedy o té obchodní dohodě. Zpravodaj Pabriks v rozpravě řekl, že CETA má dva významné aspekty, geopolitický, Kanada je s námi spřízněná, a obchodně-ekonomický. Zpravodaj Dan Tannock ve svém vystoupení podpořil silné globální instituce jako nutnost v současném světě a otevřenost jako hodnoty, které by se neměly zpochybňovat. Máme tady k dispozici rozpravu, která proběhla v Evropském parlamentu, a máme tady i její výsledek, takže jsme se možná posunuli a dnes už nemusíme vést spor o to, jestli čekat, nebo nečekat na Evropský parlament.

Já se domnívám, že vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou za poslední dobu charakterizuje poměrně velmi rozsáhlá politická a hospodářská spolupráce. Ona byla zahájena už někdy v roce 1976, kdy tehdejší Evropské společenství sjednalo s Kanadou rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci. Tohle je vlastně jenom další významný krok ve vztazích.

Já se nebudu zabývat celou historií, pouze pokud by o to byl zájem. Já bych si přál, kdybychom dnes na schůzi odhlasovali, že bychom to k projednání postoupili zahraničnímu výboru, kde bychom mohli pokračovat detailně v debatě.

To je to, co se změnilo od naší poslední diskuse. Doufám, že to dnes postoupíme příslušnému výboru.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka má zájem o vystoupení. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Jako zpravodajka budu krátká. Potvrdím slova pana ministra. Opravdu proběhlo hlasování 15. února na půdě Evropského parlamentu a musím říci, že s vyslovenou ratifikací jak se smlouvou CETA, tak i s touto byl vysloven souhlas. Ale je nutno také říci, že projednávání proběhlo opravdu za velkých diskusí, za mnohdy dávaných velkých podnětů, které bohužel zde nejsou uvedeny, a jak i víme, bohužel ta obchodní smlouva, která je pod bodem 211, do České republiky, nebo na půdu Poslanecké sněmovny nebyla dodána celá.

Chtěla bych také říci, že tam ale padly argumenty, které jsou opravdu závažné a které by měli naši zákonodárci během projednávání nebo aspoň před vlastním hlasováním slyšet.

Já jako zpravodajka budu navrhovat i tuto dohodu projednávat ve výborech, ve kterých si myslím, že ty oblasti jsou dotčené, a proto až bude otevřena rozprava, načtu návrhy výborů, kde by se tato smlouva měla projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Jenom se zeptám - vy jste byla přihlášena do obecné rozpravy, vyčerpala jste tímto už...? Už ano. V tom případě v obecné rozpravě jako první se hlásí předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, málo věcí v poslední době vzrušilo tolik veřejné mínění jako ty plánované smlouvy s Kanadou a se Spojenými státy. Spíše se mi zdálo, že tu jde o náboženskou válku než o diskusi o obchodní smlouvě. Nicméně Evropský parlament ji odsouhlasil.

Je pro mě zajímavé, že tu vyslovují obavy z převelikého vlivu a přítoku kanadského zboží ti stejní lidé, kteří považují za samozřejmé, že jsme válcováni čínským zbožím. Ale kanadské, které jsem ještě ve velkém množství u nás nezaznamenal, zdá se býti největším nebezpečím pro nás. Přesto doufám, že u nás převládne zdravý rozum a tuto smlouvu odsouhlasíme.

Má jednu velikou výhodu, poněvadž respektuji lidi, kteří mají obavy. Díky panu prezidentu Trumpovi se smlouva se Spojenými státy, zdá se, posunuje do nedohledna, tudíž si můžeme opravdu na podstatně menším příkladu Kanady vyzkoušet, jaký bude výsledek těchto smluv, jsou si velice podobné, to je pravda, a po několika letech budeme moci ze zkušenosti říci ano, máme dobré zkušenosti s kanadskou smlouvou, tudíž také budeme vstřícně přistupovat ke smlouvě se Spojenými státy, nebo budeme mít negativní zkušenosti, tak to můžeme odmítnout. Tak děkujme Kanadě, že tohle bylo umožněno. Doufám, že opravdu dojde k velkému otevření kanadského trhu pro nás. Můžeme opravdu s větším klidem očekávat za pár let výsledek nějakého vyjednávání se Spojenými státy.

Doufám, drazí kolegové a kolegyně, že tuto smlouvu odsouhlasíte. Podle všech indikátorů se zdá být pro české hospodářství velice výhodná. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plzák. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Spíše než faktickou poznámku bych měl dotaz na pana ministra. Tady bylo řečeno, že tato dohoda je takovým úvodem k tomu, aby byla projednána vlastní obchodní dohoda, ta CETA. Bylo tady zmíněno předsedou zahraničního výboru, že takzvaná smlouva TTIP, obchodní smlouva se Spojenými státy, mezi Evropskou unií a Spojenými státy, bude zřejmě uložena k ledu.

Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem v tomto směru neznalý - existuje nějaká dohoda o strategickém partnerství mezi státy Evropské unie a Spojenými státy? Protože tam se podle mne mělo jednat rovnou o TTIP a vy jste říkal, že toto předchází obchodní smlouvě. Protože jsem neznalý, tak jsem se chtěl zeptat, jestli něco podobného máme se Spojenými státy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Paní zpravodajka se hlásí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. My jsme si možná nerozuměli, pane předsedající. Já jsem vystupovala předtím jako zpravodajka, proto jsem nechtěla říkat vyloženě svůj názor, abych zase nebyla osočena, že zneužívám své role zpravodajky.

Dovolte mi ještě připomenout, čeho se tato dohoda týká. Je pravda, že předkládaný text této dohody je obecnou dohodou o spolupráci. Bylo tady zmíněno, že se opravdu nejedná o smlouvu CETA, ale tato dohoda na ni opravdu úzce navazuje. Musím říci, že se jedná o dokument s velice obecnými formulacemi, které mohou být interpretovány dle aktuálního politického rozložení sil různě. Zejména problematické jsou články 7, ve kterých se hovoří o operacích a misích Unie v souvislosti s mezinárodní bezpečností. Tato formulace otevírá možnost pro vojenské intervence v zahraničí, ačkoliv se obě strany hlásí k dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN a mezinárodního práva. Dále článek 9 - preambule hovoří o tom, že udržitelná globalizace je možná prostřednictvím otevřeného světového hospodářství založeného na tržních zásadách, ale není jasné, co všechno jsou tržní zásady. Regulace je zmíněna stejně jako silné instituce, ale opět bez další definice. To může vést k obhajobě statu quo.

Článek 10, nejvíce asi problematický článek, protože deklaruje prosazování volného obchodu. To je ale protikladem udržitelnosti a je naopak zdrojem nerovností, krizí, válek, ekonomické devastace a migrace. Také můžeme říci, že zajímavé je nahrazení transatlantického dialogu smíšeným ministerským výborem.

Já, jak jsem deklarovala, budu navrhovat výbory k projednávání, ale musím říci, že těmito dvěma smlouvami nebo dohodami opravdu jsou řešeny především zájmy nadnárodních korporací. Musím říci, že mě tedy i velice překvapil dopis, který byl zaslán panem ministrem Mládkem našim europoslancům, kde de facto žádá, aby zvážili své hlasování v Evropském parlamentu při těchto dvou smlouvách. A musím říci, že je to docela paradoxem, protože jestli jste si zjistili, a ono to bylo docela veřejně i dostupné, kolovalo to především na veřejných sítích, ale samozřejmě ty podklady jsou zjištěné i jinde, že právě zástupci europoslanců za ČSSD byli proti přijetí těchto dvou dohod. Proto mi přijde docela zvláštní, že naši zástupci za ČSSD, jako je pan ministr, ale samozřejmě i ostatní, jsou pro a tvrdě prosazují přijetí těchto dohod.

Já vám děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, i za to, že jste umožnila vystoupení pana předsedy zahraničního výboru, že jsme se domluvili na pořadí. Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo by chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu. (Poslankyně Aulická Jírovcová naznačuje, že chce navrhovat výbory k projednání.) Výbory jsou navržené už dvakrát, je to v pořádku.

Máte možnost samozřejmě závěrečného slova, pane ministře, jestli máte zájem. Ano, takže je to vaše.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, já se pokusím zareagovat. Tak co se týče dohody o strategickém partnerství, vy jste řekl správně, pane kolego, že ta smlouva mezi Evropou a Spojenými státy v této chvíli vypadá ze všeho nejvíc, že je u ledu, a to její oživení asi bude obtížné. Také bych si na něj teď nevsadil. Ale je pravda, že pokud bychom tuto dohodu činili, tak by byla také doprovázena tou dohodou o strategickém partnerství mezi Spojenými státy a Evropou a Evropskou unií, což zřejmě tedy nenastane.

Tady tyto smlouvy, které se nyní sjednávají, jsou smlouvy nového typu. Je to jakási nová generace dohod, které, myslím, jsou výrazně kvalitnější než ty, které se dělaly v minulosti. Dokonce ta CETA se pokládá za takovou průlomovou dohodu nového typu. Proto je to daleko komplexnější a je to doprovázeno i těmi dohodami o strategickém partnerství. V případě tedy dohody mezi Evropou a Spojenými státy se zřejmě už - nebo to bude trvat zřejmě delší dobu a my se tady toho projednávání asi tak brzy nedočkáme. Ale podle informací, které mám, tak i tady by byla doprovázená tou dohodou o strategickém partnerství. Takže tady máme tuto podobu, řekněme, v této chvíli je ta kanadská dohoda takovou tedy průkopnickou věcí, která je v této podobě, takovýto charakter smlouvy vlastně sjednáván poprvé. O tom bychom se mohli tedy ve výborech pobavit, o tom, v čem je ten nový charakter.

Mně připadá důležité zdůraznit to, že pokud by došlo k tomu, že by skutečně se renegociovala NAFTA, a také pokud tedy dochází k tomu, že se nebude dojednávat ta smlouva o transpacifickém partnerství mezi Spojenými státy a Asií, tak to hypoteticky vytváří možnost, že se může výrazně zvýšit výhoda této dohody mezi Kanadou a Evropskou unií. Protože my tady máme nyní možnost vstoupit do prostoru, které ty ostatní země budou do určité míry opouštět. Takže já dnes vnímám tuto dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií jako poměrně velkou příležitost a myslím si, že to je i veliká šance ukázat, že taková dohoda může být pro účastníky velice výhodná, a může i tím naznačit, že to současné opouštění toho směru hledat takový typ širších dohod by bylo chybou. Takže já si myslím, že teď jde spíš více o to, aby Evropa si na tomto kurzu, který zvolila, aby ho dotáhla do konce, ukázala, že tento typ dohod právě je skutečně schopen být oboustranně prospěšnými dohodami, na kterých obě strany jsou schopny vydělat. Myslím si, že praktický příklad by byl nejlepší ukázkou toho. On by byl výsledkem takovýchto debat, které se nyní vedou.

Pokud by to šlo úspěšně a my jsme to skutečně schválili v těch národních parlamentech poté, co to schválil Evropský parlament, tak ten předpoklad byl, že ta dohoda by mohla být hotova - v roce 2017 by se vlastně mohla spouštět, pokud by to takto rychle šlo, jak se předpokládalo. A pak si myslím, že ty výsledky nejlépe ukážou, jak vlastně bylo šťastné, pokud se ve Spojených státech od podobného typu dohod začalo ustupovat. Takže já vím, že ti, kteří na té dohodě pracovali, jsou přesvědčeni, že to je nejlepší podobná dohoda, která byla na této úrovni kdy vlastně vůbec uzavřena. Právě tato mezidohoda. Mluvím tedy především o té obchodní, ale nemluvím o té strategické dohodě, protože ta je jako kdyby svého typu nová, ale úroveň té obchodní dohody je údajně výrazně vyšší, než bylo cokoliv, co bylo doposud v této chvíli sjednáno. A já si myslím, že pro Evropskou unii právě Kanada je velice dobrý partner a je to poměrně - ta zkouška se vlastně vede s někým, kdo je myslím pro nás velice zajímavým a velice silným partnerem. Jsem přesvědčen, že to je výhodné pro Českou republiku i pro celou Evropskou unii. A co se týče České republiky, tak o tom vůbec nepochybuji. Takže já doufám, že i ta debata v tomto parlamentu a ve výborech povede k tomu, abychom ji podpořili.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Prostor pro závěrečné slovo má i paní zpravodajka, jestli má zájem. Už nemá, dobře.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka navrhla jak 12. ledna, tak i 19. ledna, aby tento sněmovní tisk byl dále přikázán k projednání hospodářskému výboru, petičnímu výboru, rozpočtovému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, výboru pro obranu, výboru pro sociální politiku, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro zdravotnictví, výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Prosím vás, jestli jsem někoho vynechal, má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům? (Smích v sále.)

Pan předseda Laudát s přednostním právem. Bohužel už je po obecné rozpravě, pane kolego.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, sami známe postoj KSČM k jakékoliv smlouvě, která nespadá do bývalého regionu, který ovládal Sovětský svaz. Já dávám procedurální návrh, abychom s výjimkou přikázání zahraničnímu výboru o všech ostatních výborech hlasovali en bloc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já přicházím, paní a pánové, s protinávrhem, aby se o všech těchto návrzích hlasovalo jednotlivě, a připojuji ještě návrh na projednání ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Smích v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jako další vystoupí se svým návrhem pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pan místopředsedo, děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl v té obrovské plejádě, aby nezanikl evropský výbor. On tam sice je, ale já tak nějak mám pochybnosti o motivaci navrhovatelky, proč to nechává projednat tolika výbory. Každopádně moc bych plédoval za to, aby mezi těmi výbory, které skutečně toto mají projednat, byl ten evropský. Myslím si zahraniční a evropský, to tak akorát stačí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. Takže se připojujete k návrhu, aby byl také výbor pro evropské záležitosti.

Eviduji žádost o odhlášení. Domnívám se, že procedurálně bychom tedy nejdříve měli hlasovat protinávrh o tom, aby bylo hlasováno jednotlivě o všech, i o těch ostatních výborech. Protože musíme se nějak vypořádat s návrhem pana poslance Laudáta. (Reakce z pléna: Hlasovat zvlášť vždycky.) Vždycky zvlášť, dobře. Nebudeme o tom hlasovat.

 

Takže nejprve návrh organizačního výboru, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru? Kdo je proti.

Hlasování číslo 118, přihlášeno 101 poslanců, pro 100, proti nikdo. Tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Nyní budeme postupovat postupně. Hospodářský výbor. Kdo je pro to, aby tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 119. Přihlášeno 102 poslanců, pro 38, proti 41. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dalším navrženým výborem je výbor petiční. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán petičnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120. Přihlášeno 103 poslanců, pro 22, proti 65. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dalším navrženým výborem je výbor rozpočtový. Kdo je tedy pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121. Přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 62. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším navrženým výborem je ústavněprávní výbor. Budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 122. Přihlášeno 104 poslanců, pro 22, proti 61. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším navrženým výborem je výbor pro bezpečnost. Kdo souhlasí, aby tento sněmovní tisk byl přikázán výboru pro bezpečnost?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 123. Přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 65. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším navrženým výborem je výbor pro evropské záležitosti. Kdo souhlasí s tím, aby tento sněmovní tisk byl dále přikázán k projednání (výboru) pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 124. Přihlášeno 104 poslanců, pro 90, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším navrženým výborem je výbor pro obranu. Kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání jako dalšímu výboru pro obranu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125. Přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším výborem je výbor pro sociální politiku. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 126. Přihlášeno 105 poslanců, pro 15, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 127. Přihlášeno 105 poslanců, pro 22, proti 63. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším navrženým výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 128. Přihlášeno 105 poslanců, pro 16, proti 70. I tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším výborem je výbor pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 129. Přihlášeno 105 poslanců. Pro 16, proti 67. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším výborem je výbor pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 130. Přihlášeno 105 poslanců, pro 17, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

A posledním - předposledním, pardon. Dalším je zemědělský výbor. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán do zemědělského výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 131. Přihlášeno 107 poslanců, pro 19, proti 64. Tento návrh nebyl přijat.

 

A jako poslední zde zazněl návrh pana předsedy Kováčika, abychom přikázali komisi pro práci Sněmovny. Doufám, že ten název říkám správně. (Hlasy z pléna.) Stálé komisi pro práci Sněmovny. (Poslanec Kováčik volá mimo mikrofon: Kanceláři.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 132. Přihlášeno 108 poslanců. Pro 24, proti 64. Tento návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem pan předseda Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Dovolte mi přece jenom reagovat, a schválně až po hlasování, na onu možná zbytečnou politikářskou repliku, která tady zazněla o komunistech a jejich údajné příchylnosti pouze určitým směrem světových stran, když to řeknu velmi jemně.

Přátelé, znělo to tady v rozpravě. Smlouva nového typu, naprosto ojedinělá smlouva, kterou začíná nová éra. Pak také, a to máme dokonce v názvu tamhle na ceduli, na tabuli napsáno, strategické partnerství. Já bych chtěl poprosit všechny výbory, které si teď odhlasovaly, že to nechtějí projednávat, aby se tím tématem přece jenom dobrovolně zabývaly. Já tím návrhem, který jsem dal, který se hlasoval naposledy, jsem chtěl přitáhnout pozornost, že skutečně jde o věc, která si zaslouží, abychom se jí zabývali. Jde i o podniky vaše. Jde i o pracovní místa ve vašich městech a obcích. Jde i o spotřebitele v České republice - na Moravě, v Čechách, ve Slezsku -, kteří mohou být změnou smluvního práva, změnou strategického partnerství předznamenávající onu smlouvu CETA, těžce a dlouhodobě postiženi. Abychom skutečně mohli s čistým svědomím tuto zásadní změnu projednávat, prosím, aby všechny výbory alespoň v různém - například zemědělský výbor otázku práva zacházení s pesticidy, a další, o kterých třeba já vím méně než o tom zemědělském - si alespoň v různém ta témata zkusily projednat a zkusily potom s čistým svědomím o tomto bodě, o dohodě o strategickém partnerství Evropské unie a Kanady zde v této Sněmovně hlasovat. Jde o ratifikaci zásadního významu. A podle mého soudu o té smlouvě uslyšíme ještě dlouhodoběji a záleží na nás, co tady sedíme - pravda, je těsně před volbami, před koncem tohoto volebního období, s různými záležitostmi, které ovlivňují naše rozhodování - ale zkusme se ještě teď soustředit přece jenom na to, co je naším úkolem: Hájit zájmy České republiky a jejích občanů, jejích měst a obcí, jejich firem před tím, že jsme přece jenom tím menším partnerem, tím, který často tahá za kratší konec provazu, tím, který aniž by chtěl, je podřízen zájmům větších partnerů na světovém trhu. Neboť neexistuje svobodný a rovný trh, pokud se o něj sami nebudeme aktivně snažit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, když už se tady o tom bavíme, tak já to beru doslova, a má pan Kováčik pravdu, ale ne až tolik, možná studium smlouvy o strategickém partnerství, ale skutečně koho to zajímá, tak si přečtěte tu smlouvu CETA, nebo alespoň nějaké podklady k ní, a potom pochopíte hloubku toho, jak komunisté této zemi škodili, škodí a chtějí škodit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Raději z bezpečnostních důvodů ukončím tento bod a mezi body dám s přednostním právem... (K žádosti poslance o vystoupení:) Byla ukončena obecná rozprava, pane předsedo, omlouvám se. Ukončen bod a po skončení bodu s přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl jenom ocenit, že napotřetí se podařilo tu smlouvu dostat do výboru, a chtěl bych k tomu jenom dát takovou jednu malou připomínku. To, proč jsem řekl, že je to nová smlouva vyššího typu - ono je to dobré, že to je právě s Kanadou, protože já doufám, že si všichni uvědomujete, že právě Kanada v takových otázkách, jako je ochrana spotřebitele, jako je ochrana životního prostředí, to je přesně ta země, která tady zrovna v Evropě byla schopna být velmi dobrým partnerem. Protože zrovna Kanada není země, kterou bychom měli učit ochraně životního prostředí, vysokým standardům při ochraně spotřebitele a podobně. Proto si myslím, že Kanada byla ideální na vytvoření právě takovéto dohody nového typu. A já si myslím, že když to budete studovat ve výborech, že se k tomu dostanete. Takže přeji hodně štěstí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já jsem čekal, že se pan ministr Zaorálek zastane sociální demokracie, protože když se podíváte na hlasování v Evropském parlamentu, tak spolu s našimi zástupci tam proti té záležitosti hlasovali i europoslanci za sociální demokracii. Znamená to tedy, že podle logiky pana kolegy Laudáta této zemi škodili, škodí a budou škodit také sociální demokraté? A teď, prosím vás pěkně, odhlédněme od toho, co se děje teď v této vládě a tak podobně, ale z toho dlouhodobějšího hlediska. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. (Poznámky z pléna.) Poprosím o zklidnění hluku v sále. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se, že teď posloužím jako tlumočník. Čestný předseda TOP 09 a předseda zahraničního výboru nemá přednostní právo, a já si tedy dovolím... (Poznámka pana poslance Komárka: Hovořil ministr.) Vlastně pan ministr promluvil.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Až po skončení bodu prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si tedy dovolím přetlumočit to, co vám chtěl pan předseda zahraničního výboru říci. Chtěl vám říci, že jako země s netypicky vysokým procentem průmyslu ve struktuře naší ekonomiky a s dominantně proexportní ekonomikou, protože když jsme na svém produkčním potenciálu, musíme 80 % naší produkce zboží a služeb vyvézt, je pro nás tato smlouva daleko výhodnější než pro řadu jiných zemí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Otevírám další bod, je to bod č. 270.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP