Čtvrtek 23. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

293.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci Zdeňka Ondráčka ve věci zvláštního příplatku pro služební místa v ochranné službě, sněmovní tisk 1040. Pan poslanec nevyslovil souhlas s touto odpovědí, zvu ho tedy k pultu, aby přednesl svůj návrh k této věci. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený jeden přítomný pane ministře, kolegyně a kolegové, shodou okolností včera při rozpravě ke sněmovnímu tisku 1024 paní kolegyně poslankyně Jana Černochová z ODS zmínila tzv. rizikáče a vzala za příklad příslušníky Policie ČR, ochranné služby, tedy ty kolegy a kolegyně, kteří vykonávají službu například zde v Poslanecké sněmovně.

Já jsem v této věci oslovil pana ministra, a to již na začátku tohoto roku, a dotazoval jsem se ho, proč mají vedoucí skupin, popř. odborů zařazení u ochranné služby vyšší rizikový příplatek než ostatní policisté, kteří vykonávají běžnou službu policisty ochranné služby. Přišlo mi to nelogické, protože nevidím jediný důvod, proč by, pokud bych to vztáhl na obvodní oddělení policie, které máte většinou ve vašich obcích nebo městech, přijde mi absolutně nelogické, aby vedoucí obvodního oddělení měl větší riziko ze zákona, nebo v tomto případě z nařízení nebo z rozkazu policejního prezidenta, než policista, který provádí přímý výkon služby. Protože policista, který je ve velitelské funkci, má vedle rizikového příplatku ještě příplatek za vedení a samozřejmě možnost ohodnotit ho osobním příplatkem.

Pan ministr mně odpověděl s tím, že je to v podstatě normální, protože on je vedoucí a jako vedoucí vždycky má větší riziko.

Já s tím nesouhlasím. Až o tom budeme moci diskutovat, tak budu rád, pokud se někteří z vás přidáte. Do té doby, než bude přítomen pan ministr, který se mi včera omluvil - a já jsem jeho omluvu přijal, protože jede na pohřeb jednoho příslušníka bezpečnostního sboru, který nedávno zemřel při plnění svého závazku vůči státu -, bych byl rád, vážené kolegyně a kolegové, kteří jste přítomni, kdybyste se zkusili poptat na svých obvodních odděleních v rámci svého volebního obvodu, jak to funguje, a zkusili se zamyslet nad tím, jestli vedoucí má mít vyšší rizikový příplatek než ten, kdo vykonává přímou bezpečnostní činnost. Já jsem záměrně vzal zase útvar ochranné služby, to znamená kolegů, kteří stojí v předsálí, a najdete je v mnoha prostorách této budovy, ale i v jiných prostorách, v Senátu, na vládě a jinde.

Tento problém, jak já o něm slyším, a mohl bych vzít jakýkoliv útvar, jakékoli oddělení, jakékoli krajské ředitelství, protože policisté mi třeba píší, že oni, kteří jsou v přímém výkonu služby, mají mnohdy nižší rizikový příplatek než tisková mluvčí, která podává informace o tom, co tito policisté při výkonu služby dělají.

Vzhledem k tomu, že nás je přítomna potřebná většina, dovolil bych si vás požádat o přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana ministra vnitra. Znovu říkám, plně beru jeho omluvu. Včera jsme se domluvili na tom, že je správná věc, že jede na tento pohřeb. Děkuji vám, že mi umožníte, abych příště mohl v této interpelaci pokračovat a že popřípadě vyvinete nějakou činnost a zeptáte se příslušníků bezpečnostních sborů, a nemusí to být pouze policisté, mohou to být i jiní příslušníci, jak jsou na tom v rámci rizikových příplatků, protože téma bezpečnosti bude určitě jedním z velkých témat do těchto voleb.

Děkuji za vaši podporu. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji pan poslanci Ondráčkovi. Procedurální návrh na přerušení této odpovědi na písemnou interpelaci do přítomnosti pana ministra vnitra rozhodneme v hlasování číslo 107.

Zahájil jsem hlasování číslo 107 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Zdeňka Ondráčka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 82 pro 63, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tato interpelace je přerušena do přítomnosti pana ministra vnitra. Bude zařazena při novém zařazení bodu 293.

Nyní podle informace z rána se budeme zabývat pořadem schůze. Ještě předtím jsou přihlášeni tři poslanci, resp. poslankyně k návrhu na změnu schváleného pořadu. První je pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo se svým návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu - a je to po určité dohodě všech politických subjektů ve Sněmovně - navrhl zařadit jako první bod dnešního jednacího dne bod číslo 172. Je to návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, sněmovní tisk 976, jedná se o poslanecký návrh projednávaný podle § 90, a to jako první bod před již pevně zařazené body. Je to pouze technická novela, která se týká státních akciových společností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jako další je přihlášena paní poslankyně Jitka Chalánková. Připraví se pan poslanec Robin Böhnisch. Hlásí se také předseda klubu sociální demokracie. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych opět požádala Sněmovnu o pevné zařazení bodu číslo 173, to je sněmovního tisku 977, který včera bohužel se nedostal na projednání, přestože zařazen byl. Jedná se o návrh zákona poslankyň napříč politickým spektrem, který se týká umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení. Prosila bych o jeho možné zařazení buď na úterý odpoledne po pevně zařazených bodech, podle mě po bodu číslo 34, nebo na středu odpoledne také po pevně zařazených bodech, podle mě po bodu 261. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovoluji si dát návrh na vyřazení bodu 279, což je Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2015, sněmovní tisk 993, z programu této schůze, a to z toho důvodu, že výbor pro životní prostředí prozatím tuto zprávu neprojednal. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Roman Sklenák. Paní kolegyně Chalánková se hlásí ještě jednou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. My jsme včera měli pevně zařazený bod 59, což je sněmovní tisk 1018, novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že jsme nestihli tento bod projednat, navrhuji jeho pevné zařazení na zítra po všech pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, v pátek po pevně zařazených bodech. Paní poslankyně Chalánková ještě jednou. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Tak ještě jednou. Omlouvám se a děkuji. Po krátké poradě bych ještě zkusila navrhnout sněmovní tisk 977, tedy bod 173, zařadit teď po bodu 172.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já chci navrhnout zařazení nového bodu. Včera jsem to konzultoval s některými předsedy poslaneckých klubů a nebyl s tím problém. My jsme změnili zákon a přejmenovali jsme Finančně analytický útvar na Finančně analytický úřad, ale naše komise pro kontrolu má starý název. Takže já navrhuji nový bod, který se bude jmenovat Přejmenování komise pro kontrolu FAÚ. Navrhuji, abychom ho projednali v úterý jako první bod. Předpokládám, že to bude trvat maximálně dvě minuty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, přejmenování naší komise, v úterý první bod ve 14 hodin. Ještě někdo? Pokud ne, budeme hlasovat jednotlivě o návrzích.

 

Nejdříve návrh pana poslance Jaroslava Faltýnka na pevné zařazení bodu na teď hned jako první bod dnešního jednání. Jde o bod 172, zadávání veřejných zakázek Českých drah.

Rozhodneme o tom v hlasování číslo 108, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 87 pro 79, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Chalánkové, aby za bod 172 byl zařazen bod 173, školská zařízení. V alternativě je potom navrženo úterý nebo středa. Mám požadavek na odhlášení, tak já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

O zařazení bodu 173, tisku 977, rozhodneme v hlasování 109, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 109, z přítomných 82 pro 63, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Robina Böhnische, abychom vyřadili bod 279, sněmovní tisk 993, protože ještě není dokončeno jednání ve výboru.

Rozhodneme v hlasování číslo 110, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 110, z přítomných 84 pro 83. Tisk 993, bod 279 byl vyřazen z této schůze.

 

Pan poslanec Roman Sklenák navrhl pevné zařazení bodu číslo 59, tisk 1018, v pátek po pevně zařazených bodech, tedy na zítřek. Rozhodneme v hlasování číslo 111, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Předsedající polohlasem pro sebe: pojistné, zdravotní pojištění...) Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 111, z přítomných 87 pro 71, proti 5. I tento návrh byl schválen a budeme to mít zařazeno jako další pevně zařazený bod na zítřek.

 

Návrh pana poslance Zbyňka Stanjury, bod 283 pořadu. Jde o pevné zařazení bodu na úterý na 14. hodinu 28. 2., jde o přejmenování naší komise pro kontrolu finančně analytického útvaru.

Zahájil jsem hlasování číslo 112 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 112, z přítomných 87 pro 87, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Změnili jsme tedy pořad schůze a budeme začínat bodem 172, 173, poté 82 a další podle pořadí. Tak to je k pořadu schůze.

Ještě mi dovolte přečíst nově došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Jiří Junek se omlouvá z osobních důvodů z dnešního jednání na celý den, pan poslanec Adolf Beznoska se omlouvá na celý jednací den dnes, 23. 2., pan poslanec Plzák se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Milan Šarapatka z dnešního jednání na celý den z pracovních důvodů.

 

Tak máme bod 172, jednání je navrženo dle § 90 odst. 2, to znamená schválit již v prvním čtení.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP