Úterý 21. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

262.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 990 a 984
ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl pan poslanec Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, tisk 984, tj. vládní návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti, a druhý tisk, číslo 990, je vládní návrh, kterým se mění zákon o pobytu cizinců na území ČR. Oba dva návrhy již prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně 11. ledna 2017 a lhůta k projednání ve výborech končí 13. března 2017. Dneska je tedy 41. den této lhůty. Mezitím však oba návrhy zákonů projednaly všechny výbory, kterým byly tyto zákony přikázány, tj. v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti garanční výbor pro bezpečnost a výbor hospodářský a výbor pro obranu a u zákona o pobytu cizinců garanční výbor pro bezpečnost. Vzhledem k tomu, že již byly zákony projednány všemi výbory, kterým byly přikázány, a mohli bychom je, tyto zákony, které jsou poměrně důležité pro bezpečnost tohoto státu, projednávat dále ve druhém čtení, navrhuji, aby lhůta k projednání ve výborech u těchto sněmovních tisků byla zkrácena o 19 dnů. Takže tolik tedy k odůvodnění návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné.

 

Poslanec Roman Váňa: Přihlašuji se tedy ke svému návrhu zkrátit lhůta k projednávání těchto dvou tisků ve výborech o 19 dnů. Tedy vypršela by dnešním dnem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy - není tomu tak - končím podrobnou rozpravu. Není zájem o závěrečné slovo.

 

Budeme tedy hlasovat o návrh usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Roman Váňa. Jde o zkrácení lhůty o 19 dnů.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 24. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP