(11.20 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pozměňovací návrh D1. Jedná se o změnu v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Na rozdíl od vládního návrhu zákona předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systému vyhláškou Ministerstva vnitra. Vládní znění návrhu předpokládá stanovení obecních principů pořizování, vytváření, správy a provozování všech informačních systémů veřejné správy, to je i provozních v informační koncepci České republiky. To byl bod D1.

Dále pozměňovací návrh D2. Opět změna v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Na rozdíl od vládního návrhu předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systémů vyhláškou Ministerstva vnitra. A totéž v druhé části, jako jsem četla u bodu D1.

Nyní přichází na řadu bod D4, což je opět pan poslanec Novotný. Na rozdíl od vládního znění návrhu zákona navrhuje, aby komunikace mezi provozními informačními systémy a ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu veřejné správy a komunikace mezi ostatními, to je neprovozními informačními systémy téhož orgánu navzájem, probíhala cestou referenčního rozhraní Ministerstva vnitra a nikoliv napřímo. Vazby mezi těmito systémy budou muset být atestovány. Jedná se o organizačně technicky, finančně a časově náročnou změnu, kterou nepovažuje Ministerstvo vnitra za vhodnou.

Nyní pozměňovací návrh opět pana poslance Novotného pod písmenem D6. Jedná se o změnu v zákoně o informačních systémech veřejné správy a na rozdíl od vládního návrhu předpokládá stanovení standardů pro správu a provoz provozních informačních systémů vyhláškou Ministerstva vnitra, kdežto vládní znění návrhu zákona předpokládá stanovení obecních principů pořizování, vytváření, správy a provozování všech informačních systémů veřejné správy v informační koncepci České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům? (Zpravodajka: Doporučující.) Pane ministře, prosím?

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych se chtěl pouze zeptat, co bude s D11, protože tam si také nemyslím, že to je duplicitní.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ne, D12...

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec A nevím tedy, jak se hlasuje, jestli o všech těch návrzích v celku...

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní hlasujeme jedním hlasováním o D1, D2, D4 a D6. (Ministr: Bez D11.) Bez D11, ta je nehlasovatelná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, je to to, co jsem říkal předtím. Tím, že jsme odhlasovali body C1 až C7, tyto body se staly nehlasovatelnými, konkrétně D5, D7 až D11. Tak zněl návrh procedury, kterou jsme si odhlasovali. (Konzultace ministra se zpravodajkou a poté s předsedajícím mimo mikrofon.)

Já děkuji panu ministrovi, že jsme si upřesnili postup hlasování. Každopádně skutečně návrh, který přišel z garančního výboru, je správný a ten jsme si odhlasovali a podle něj budeme postupovat.

 

Pro pořádek ještě zopakuji, o čem budeme hlasovat. V současné době hlasujeme společným hlasováním o pozměňovacích návrzích D1, D2, D4 a D6. Požádám o stanovisko garančního výboru. (Zpravodajka: Garanční výbor nepřijal stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 12, proti 66. Tento návrh byl zamítnut.

 

Tak jak jsem procházel jednotlivými body hlasování o pozměňujících návrzích, jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech pozměňujících návrzích. Táži se, paní zpravodajko, jestli je tomu tak. (Zpravodajka: Ano, je tomu tak.) V tom případě budeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony, podle sněmovního tisku 852, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní otevírám další bod dnešního jednání. Tím je

244.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 798/ - třetí čtení

Dovolte, abych mezi námi přivítal pana senátora Jiřího Oberfalzera a požádal ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Také požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 798/8, který byl doručen dne 18. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 798/9. (V sále je hlučno.)

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji. Já jenom stručně připomenu, že původní nápad a návrh spočítal v jakémsi pardonu pro zaměstnance, kteří za sebou mají delší praxi, aby nemuseli splňovat požadavek na vzdělání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane senátore, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo slyšet, co pan senátor přednáší. Prosím.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji. Šlo pochopitelně o lidi s delší praxí. Po debatách s Ministerstvem vnitra, zejména s panem náměstkem Postráneckým, nakonec vznikl návrh, že možnost doplnění vzdělání bude dána odkladem pro tyto lidi v délce pěti let. Já jsem s tím návrhem souhlasil, protože nám šlo o čas, neboť kritické datum je 30. 6. tohoto roku. Čili řekl bych, že máme naspěch. Nicméně v průběhu projednávání ve Sněmovně se podařilo mezi pozměňovací návrhy začlenit také jeden, který kromě toho pětiletého odkladu ještě bere v úvahu lidi, kteří dosáhli 50 let a více věku a mají za sebou dvacetiletou a více praxi ve státní správě. S tímto výsledkem jsem spokojen a také poprosím, abyste příslušný pozměňovací návrh podpořili.

Kromě toho se mezi pozměňovací návrhy dostala řada věcí, které mají zprůchodnit uplatnění služebního zákona zejména ve výběrových řízeních a dalších ohledech a je tam tedy také odklad nejvyššího věku pro pracovníky lékařské posudkové služby, což bych také podpořil. Jinak se vyjádřím k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP